ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Britain needs strong TV industry

Britain needs strong TV industry

Comedy writer Armando Iannucci has called for an industry-wide defence of the BBC and British programme-makers. "The Thick of It" creator made his remarks in the annual MacTaggart Lecture at the Edinburgh TV Festival.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Britain needs strong TV industry

 

Comedy writer Armando Iannucci has called for an industry-wide defence of the BBC and British programme-makers. "The Thick of It" creator made his remarks in the annual MacTaggart Lecture at the Edinburgh TV Festival. ĐOẠN 1

Nhà văn khôi hài Armando Iannucci đã kêu gọi sự bảo vệ toàn ngành đối với BBC và những người làm chương trình của Anh. Tác giả của " The Thick of it" đã đưa ra các nhận xét trong bài diễn thuyết MacTaggart hàng năm tại Liên hoan truyền hình Edinburgh

"It's more important than ever that we have more strong, popular channels... that act as beacons, drawing audiences to the best content," he said. Speaking earlier, Culture Secretary John Whittingdale rejected suggestions that he wanted to dismantle the BBC.ĐOẠN 2

Ông nói: " quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta có nhiều kênh phổ biến, sinh động... hoạt động như những ngọn đèn thu hút khán giả đến với nội dung hay nhất". Phát biểu trước đó, Culture Secretary John Whittingdale đã bác bỏ những đề xuất về việc ông ấy muốn lật đổ BBC

Iannucci co-wrote "I'm Alan Partridge", wrote the movie "In the Loop" and created and wrote the hit "HBO" and "Sky Atlantic show Veep". He delivered the 40th annual MacTaggart Lecture, which has previously been given by Oscar winner Kevin Spacey, former BBC director general Greg Dyke, Jeremy Paxman and Rupert Murdoch. Iannucci said: "Faced with a global audience, British television needs its champion supporters." ĐOẠN 3

Iannucci đã đồng sáng tác " I'm Alan Partridge", đã viết bộ phim " In the Loop" và đã tạo ra và viết nên hit "HBO" và "Sky Atlantic show Weep". Ông ta đã phát biểu trong bài MacTaggart thường niên lần thứ 40 mà trước đó được phát biểu bởi người chiến thắng giải Osca Kevin Spacey, cựu giám đốc của BBC Grey Dyke, Jeremy Paxman và Rupert Murdoch. Iannucci đã nói rằng:  đối mặt với khán giả toàn cầu, truyền hình Anh cần những người ủng hộ tuyệt vời của đài.


He continued his praise for British programming by saying the global success of American TV shows had come about because they were emulating British television. "The best US shows are modelling themselves on what used to make British TV so world-beating," he said. "US prime-time schedules are now littered with those quirky formats from the UK - the "Who Do You Think You Are"'s and the variants on "Strictly Come Dancing" - as well as the single-camera non-audience sitcom, which we brought into the mainstream first. We have changed international viewing for the better." ĐOẠN 4

Ông ta tiếp tục ca ngợi chương trình của Anh khi nói rằng sự thành công trên toàn cầu của các chương trình TV của Mỹ xảy ra là vì họ mô phỏng theo truyền hình của Anh. Ông ta nói " Những chương trình hay nhất nước Mỹ là làm theo những gì đã từng được sử dụng khiến cho TV nước Anh trở thành bất bại trên thế giới. " Chương trình giờ vàng của Mỹ hiện tại đang rải rác với những định dạng kỳ quặc từ Anh -  định dạng của " Who Do You Think You Are?" và biến thể của "Strictly Come Dancing" cũng như những bộ phim sitcom mà chúng tôi đã làm thành xu thế trước. Chúng tôi đã thay đổi việc xem của quốc tế theo hướng tốt hơn"With the renewal of the BBC's royal charter approaching, Iannucci also praised the corporation. He said: "If public service broadcasting - one of the best things we've ever done creatively as a country - if it was a car industry, our ministers would be out championing it overseas, trying to win contracts, boasting of the British jobs that would bring." In July, the government issued a green paper setting out issues that will be explored during negotiations over the future of the BBC, including the broadcaster's size, its funding and governance. ĐOẠN 5

Với việc đổi mới điều lệ hoàng gia của BBC đang đến gần, Iannucci cũng ca ngợi hãng này. Ông ta nói" Nếu phát sóng dịch vụ công - một trong những thứ tốt nhất chúng tôi đã sáng tạo với tư cách là một quốc gia -  nếu nó là một ngành công nghiệp xe hơi, các bộ trưởng của chúng ta sẽ vô địch ở nước ngoài, cố gắng để giành lấy hợp đồng, tự hào về những việc làm của người Anh mang đến". Vào tháng 7, chính phủ đã phát hành giấy xanh đưa ra các vấn đề mà sẽ được thăm dò trong các cuộc đàm phán về tương lai của BBC, bao gồm quy mô đài truyền hình, tài chính và quyền quản trị của nó.

Green paper: in various countries, a government document that anyone who is interested can study and make suggestions about, especially before a law is changed or a new law is madePrimarily Mr Whittingdale wanted to appoint a panel of five people, but finally, he invited two more people to advise on the channel renewal, namely former Channel 4 boss Dawn Airey and journalism professor Stewart Purvis, a former editor-in-chief of ITN. Iannucci bemoaned the lack of "creatives" involved in the discussions. ĐOẠN 6

Ban đầu, ông Mr Whittingdale đã muốn chỉ định một danh sách hội thẩm 5 người nhưng cuối cùng ông ấy đã mời thêm hai người nữa để tư vấn về sự đổi mới kênh, đó là cựu giám đốc kênh 4 Dawn Airey và nhà báo giáo sư Stewart Purvis, một cựu tổng biên tập của ITN. Iannucci đã than phiền về việc thiếu "sáng tạo"  xuất hiện trong các cuộc thảo luận.


"When the media, communications and information industries make up nearly 8% our GDP, larger than the car and oil and gas industries put together, we need to be heard, as those industries are heard. But when I see the panel of experts who've been asked by the culture secretary to take a root and branch look at the BBC, I don't see anyone who is a part of that cast and crew list. I see executives, media owners, industry gurus, all talented people - but not a single person who's made a classic and enduring television show." ĐOẠN 7

" Khi các ngành công nghiệp thông tin truyền thông tạo ra gần 8% GDP của chúng ta, nhiều hơn ngành công nghiệp dầu, xe hơi và gas cộng lại, chúng ta cần được lắng nghe như những ngành công nghiệp này. Nhưng khi chúng ta nhìn vào hội đồng các chuyên gia những người được bộ trưởng bộ văn hóa mời đưa ra cái nhìn bao quát về BBC, tôi không thấy bất kỳ ai là thành phần của đoàn làm phim. Tôi thấy các nhà điều hành, chủ hãng phương tiện truyền thông, các chuyên gia trong ngành, tất cả những người tài năng nhưng không một người nào đã làm ra một chương trình tivi lâu dài và kinh điển"

'Don't be modest' 

Đừng khiêm tốn

Iannucci suggested one way of easing the strain on the licence fee was "by pushing ourselves more commercially abroad". ĐOẠN 8

Iannucci đề xuất một cách làm giảm bớt sự căng thẳng về chi phí giấy phép là " bằng cách thúc đẩy chính chúng ta ra nước ngoài nhiều hơn nữa về phương diện thương mại".

"Use the BBC's name, one of the most recognised brands in the world," he said. "And use the reputation of British television across all networks, to capitalise financially overseas. Be more aggressive in selling our shows, through advertising, through proper international subscription channels, freeing up BBC Worldwide to be fully commercial, whatever it takes. ĐOẠN 9
" Dùng tên của BBC một trong những thương hiệu dễ nhận biết nhất trên thế giới" ông ta nói." Và sử dụng uy tín của truyền hình Anh trên tất cả các hệ thống để tận dụng tài chính ở nước ngoài.  Năng nổ hơn nữa trong việc bán các chương trình của chúng ta thông qua quảng cáo và các kênh đăng ký quốc tế thích hợp, bất chấp mọi thứ, hãy giải phóng BBC Worldwide trở nên thương mai hoàn toàn.


"Frankly, don't be icky and modest about making money, let's monetize the bezeesus Mary and Joseph out of our programmes abroad so that money can come back, take some pressure off the licence fee at home and be invested in even more ambitious quality shows, that can only add to our value." ĐOẠN 10

" Thành thật mà nói, đừng ủy mị và khiêm tốn về việc kiếm tiền, hãy kiếm tiền từ bezeesus Mary and Joseph trong số các chương trình của chúng ta ở nước ngoài để mà tiền có thể quay trở lại, giảm bớt áp lực chi phí giấy phép tại quê nhà và được đầu tư vào thậm chí nhiều chương trình chất lượng có tham vọng hơn điều mà chỉ có thể làm tăng giá trị của chúng ta".


Mr Whittingdale, who was interviewed by ITV News' Alastair Stewart at the festival, said he wanted an open debate about whether the corporation should do everything it has done in the past.  He said he had a slight sense that people who rushed to defend the BBC were "trying to have an argument that's never been started". ĐOẠN 11

Mr Whittingdale, người được phỏng vấn bởi Alastair Stewart của ITV News tại liên hoan, đã nói ông ấy muốn một cuộc tranh luận công khai về việc liệu hãng BBC có nên làm mọi thứ mà họ đã làm trong quá khứ. Ông ta nói có một chút cảm giác rằng mọi người lao vào bảo vệ BBC là  " đang cố gắng tạo ra một cuộc tranh cãi chưa bao giờ bắt đầu"

"Whatever my view is, I don't determine what programmes the BBC should show," he added. "That's the job of the BBC." Mr Whittingdale said any speculation that the Conservative Party had always wanted to change the BBC due to issues such as its editorial line was "absolute nonsense". ĐOẠN 12

 Cho dù quan điểm của tôi thế nào đi nữa tôi cũng không định đoạt những chương trình mà BBC nên chiếu" ông ấy nói thêm. " Đó là việc của BBC". Mr Whittingdale nói dù bất kỳ suy đoán nào về việc Đảng Bảo thủ luôn muốn thay đổi BBC do các vấn đề như nguyên tắc thu thập thông tin là " hoàn toàn vô lý"

 

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in the reading passage 327?

In boxes 27–31 on your answer sheet, write -

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1. Armando Iannucci expressed a need of having more popular channels.
2. John Whittingdale wanted to dismantle the BBC.
3. Iannucci delivered the 30th annual MacTaggart Lecture.
4. Iannucci believes that British television has contributed to the success of American TV-shows.
5. There have been negotiations over the future of the BBC in July.

Questions 6–9

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 32-35 on your answer sheet.

6. Ianucci praised everything EXCEPT

   A. US shows
   B. British shows
   C. Corporation
   D. British programming

7. To advise on the charter renewal Mr Whittingdale appointed a panel of

    A. five people
    B. two people
    C. seven people
    D. four people

8. Who of these people was NOT invited to the discussion concerning BBC renewal?

   A. Armando Iannucci
   B. Dawn Airey
   C. John Whittingdale
   D. Stewart Purvis

9. Their panel of experts lacks:

   A. media owners
   B. people who make enduring TV-shows
   C. gurus of Television industry
   D. top executives

Questions 10–14

Complete the summary below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 10-14 on your answer sheet.


Easing the strain on the licence fees
Iannucci recommended increasing BBC's profit by pushing ourselves more 10 ................. . He suggests being more aggressive in selling British shows, through advertising and proper international 11................ . Also, he invokes producers to stop being 12 ................ and modest about making money and invest into even 13 ................ quality shows. However, Mr Whittingdale denied any 14 ................ that the Conservative Party had always wanted to change the BBC because of its editorial line.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Britain needs strong TV industry

 

 

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in the reading passage 327?

In boxes 27–31 on your answer sheet, write -

TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1. T Armando Iannucci expressed a need of having more popular channels.

Armando Iannucci bày tỏ nhu cầu về việc sở hữu nhiều hơn nữa các kênh nổi tiếng

Giải thích: đoạn 2

"It's more important than ever that we have more strong, popular channels... that act as beacons, drawing audiences to the best content," 


2. F John Whittingdale wanted to dismantle the BBC.

Jogn Whittingdale đã muốn dỡ bỏ đài BBC

Giải thích: đoạn 2

Speaking earlier, Culture Secretary John Whittingdale rejected suggestions that he wanted to dismantle the BBC.


3. NG Iannucci delivered the 30th annual MacTaggart Lecture.

Iannucci phát biểu tại MacTaggart Lecture hàng năm lần thứ 30

Giải thích: đoạn 3, Iannucci  đã phát biểu tại lần thứ 40, còn lần thứ 30 là ai phát biểu bài viết không đề cập

Iannucci co-wrote "I'm Alan Partridge", wrote the movie "In the Loop" and created and wrote the hit "HBO" and "Sky Atlantic show Veep". He delivered the 40th annual MacTaggart Lecture, which has previously been given by Oscar winner Kevin Spacey, former BBC director general Greg Dyke, Jeremy Paxman and Rupert Murdoch. 


4. T Iannucci believes that British television has contributed to the success of American TV-shows.

Iannucci tin rằng truyền hình Anh đã đóng góp vào thành công của các chương trình truyền hình Mỹ

Giải thích: đoạn 4

He continued his praise for British programming by saying the global success of American TV shows had come about because they were emulating British television. "The best US shows are modelling themselves on what used to make British TV so world-beating,"


5. F There have been negotiations over the future of the BBC in July.

Có những thương thảo về tương lai của BBC vào tháng Bảy

Giải thích: đoạn 5 có đề cập đến tháng 7 chính phủ sẽ phát hành phiếu xanh để thăm dò các vấn đề sẽ được thương thảo về tương lai của đài BBC chứ chưa có chính thức tổ chức cuộc thương thảo.

In July, the government issued a green paper setting out issues that will be explored during negotiations over the future of the BBC, including the broadcaster's size, its funding and governance.

Questions 6–9

Choose the correct letter, A, B, C or D. Write the correct letter in boxes 32-35 on your answer sheet.

6. Ianucci praised everything EXCEPT

   A. US shows

   B. British shows
   C. Corporation
   D. British programming

 

Giải thích: đoạn 4 ca ngợi các chương trình của Anh và cách làm chương trình của Anh, đoạn 5 ông ca ngợi hãng BBC, ông không ca ngợi chương trình Mỹ vì cho là chúng chỉ mô phỏng theo chương trình của Anh

He continued his praise for British programming by saying the global success of American TV shows had come about because they were emulating British television. "The best US shows are modelling themselves on what used to make British TV so world-beating," he said. "US prime-time schedules are now littered with those quirky formats from the UK - the "Who Do You Think You Are"'s and the variants on "Strictly Come Dancing" - as well as the single-camera non-audience sitcom, which we brought into the mainstream first. 

With the renewal of the BBC's royal charter approaching, Iannucci also praised the corporation


7. To advise on the charter renewal Mr Whittingdale appointed a panel of
Để tư vấn cho đổi mới điều lệ ông Whittingdale đã chỉ định một danh sách


    A. five people
    B. two people
    C. seven people
    D. four people

Giải thích: đoạn 6, lúc đầu có 5 người nhưng sau đó ông mời thêm 2 người nữa

Primarily Mr Whittingdale wanted to appoint a panel of five people, but finally, he invited two more people to advise on the channel renewal, namely former Channel 4 boss Dawn Airey and journalism professor Stewart Purvis, a former editor-in-chief of ITN

8. Who of these people was NOT invited to the discussion concerning BBC renewal?
Ai trong số những người này không được mời đến cuộc thảo luận quan tâm về sự đổi mới của BBC
   A. Armando Iannucci
   B. Dawn Airey
   C. John Whittingdale
   D. Stewart Purvis

Giải thích: đoạn 6 có đề cập mời thêm Dawn Airey và Stewart Purvis, John Whittingdalel là người chủ cuộc thảo luận nên ông cũng là người tham gia, chỉ có Armando Iannucci là không có, ông là người phát biểu và than phiền về việc hội đồng thiếu những thành viên có kiến thức chuyên môn trong đoàn quay và làm chương trình

Primarily Mr Whittingdale wanted to appoint a panel of five people, but finally, he invited two more people to advise on the channel renewal, namely former Channel 4 boss Dawn Airey and journalism professor Stewart Purvis, a former editor-in-chief of ITN.


9. Their panel of experts lacks:
Hội đồng chuyên gia của họ thiếu:


   A. media owners (chủ kênh truyền thông)


   B. people who make enduring TV-shows ( những người tạo ra những chương trình truyền hình lâu đời)

Giải thích: đoạn 7

But when I see the panel of experts who've been asked by the culture secretary to take a root and branch look at the BBC, I don't see anyone who is a part of that cast and crew list. I see executives, media owners, industry gurus, all talented people - but not a single person who's made a classic and enduring television show.


   C. gurus of Television industry ( những chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp truyền hình)
   D. top executives ( những người điều hành hàng đầu)

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 10–14

Complete the summary below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 10-14 on your answer sheet.


Easing the strain on the licence fees

Iannucci recommended increasing BBC's profit by pushing ourselves more 10 ..commercially abroad.............. . He suggests being more aggressive in selling British shows, through advertising and proper international 11...subcription channels............. . Also, he invokes producers to stop being 12 .....icky........... and modest about making money and invest into even 13 ....more ambitious ............ quality shows. However, Mr Whittingdale denied any 14 .....speculation........... that the Conservative Party had always wanted to change the BBC because of its editorial line.

Giải thích:  

Đoạn 8: Iannucci suggested one way of easing the strain on the licence fee was "by pushing ourselves more commercially abroad Q10".
Đoạn 9:  Be more aggressive in selling our shows, through advertising, through proper international subscription channels Q11, freeing up BBC Worldwide to be fully commercial, whatever it takes.

Đoạn 10: "Frankly, don't be icky Q12 and modest about making money, let's monetize the bezeesus Mary and Joseph out of our programmes abroad so that money can come back, take some pressure off the licence fee at home and be invested in even more ambitious Q13 quality shows, that can only add to our value."

Đoạn cuối: Mr Whittingdale said any speculation Q14 that the Conservative Party had always wanted to change the BBC due to issues such as its editorial line was "absolute nonsense"

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. TRUE
2. FALSE
3. NOT GIVEN
4. TRUE
5. FALSE
6. A
7. C
8. A
9. B
10. commercially abroad
11. subscription channels
12. icky
13. more ambitious
14. speculation

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status