ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Space: The Final Archaeological Frontier

Space: The Final Archaeological Frontier

Space travel may still have a long way to go, but the notion of archaeological research and heritage management in space is already concerning scientists and environmentalists.

 

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -

Space: The Final Archaeological Frontier

 

Space travel may still have a long way to go, but the notion of archaeological research and heritage management in space is already concerning scientists and environmentalists.

Du hành vũ trụ có lẽ vẫn là một hành trình dài phía trước nhưng khái niệm về các nghiên cứu khảo cổ học và quản lý di sản trong không gian hiện tại đã liên quan đến các nhà khoa học và các nhà môi trường.

 

In 1993, University of Hawaii’s anthropologist Ben Finney, who for much of his career has studied the technology once used by Polynesians to colonize islands in the Pacific, suggested that it would not be premature to begin thinking about the archaeology of Russian and American aerospace sites on the Moon and Mars. Finney pointed out that just as today's scholars use archaeological records to investigate how Polynesians diverged culturally as they explored the Pacific, archaeologists will someday study off-Earth sites to trace the development of humans in space. He realized that it was unlikely anyone would be able to conduct fieldwork in the near future, but he was convinced that one day such work would be done. ĐOẠN 1

Vào năm 1993, Đại học Hawaii của nhà nhân chủng học Ben Finney người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình nghiên cứu về kỹ thuật đã từng được sử dụng bởi người Polynesi để xâm chiếm các hòn đảo trên Thái Bình Dương, cho thấy rằng không quá sớm khi bắt đầu nghĩ về các khu khảo cổ không gian của người Nga và người Mỹ trên mặt Trăng và Sao hỏa. Finey chỉ ra rằng giống như các học giả ngày nay sử dụng các ghi chép khảo cổ học để nghiên cứu cách mà người Polynesi bị chia rẽ về mặt văn hóa khi họ tìm ra Thái Bình Dương, các nhà khảo cổ học một ngày nào đó sẽ nghiên cứu những nơi ngoài trái đất để lần theo dấu vết phát triển của con người trong không gian. Ông nhận ra rằng không chắc là sẽ có ai đó có thể thực hiện nghiên cứu thực địa trong tương lai gần nhưng ông tin rằng một ngày nào đó những công việc như vậy sẽ được thực hiện.There is a growing awareness, however, that it won’t be long before both corporate adventurers and space tourists reach the Moon and Mars. There is a wealth of important archaeological sites from the history of space exploration on the Moon and Mars and measures need to be taken to protect these sites. In addition to the threat from profit- seeking corporations, scholars cite other potentially destructive forces such as souvenir hunting and unmonitored scientific sampling, as has already occurred in explorations of remote polar regions. Already in 1999 one company was proposing a robotic lunar rover mission beginning at the site of Tranquility Base and rumbling across the Moon from one archaeological site to another, from the wreck of the Ranger S probe to Apollo 17 s landing site. The mission, which would leave vehicle tyre- marks all over some of the most famous sites on the Moon, was promoted as a form of theme-park entertainment. ĐOẠN 2

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người nhận thức rằng sẽ không còn lâu nữa các nhà thám hiểm tập thể và các du khách không gian sẽ đến mặt trăng và Sao hỏa. Có rất nhiều địa điểm khảo cổ học không gian từ lịch sử khám phá không gian trên Mặt trăng và Sao hỏa và cần có những biện pháp để bảo vệ những nơi này. Ngoài ra, đối với những mối đe dọa từ các công ty tìm kiếm lợi nhuận, các học giả trích dẫn những tiềm lực phá hoại tiềm ẩn khác như săn tìm vật lưu niệm và những mẫu vật khoa học không được kiểm soát, như đã xảy ra trong các cuộc khám phá ở những vùng cực bắc xa xôi. Vào năm 1999 một công ty đã đề xuất một phái đoàn rô bốt thám hiểm mặt trăng bắt đầu tại địa điểm của Tranquility Base và ầm ầm đi qua mặt trăng từ nơi khảo cổ này đến nơi khảo cổ khác, từ xác tàu thăm dò Ranger S đến nơi hạ cánh của Apollo 17s. Phái đoàn robot này sẽ để lại vết lốp xe khắp các địa điểm nổi tiếng trên mặt trăng được quảng bá như là một hình thức du lịch chủ đề công viên.According to the vaguely worded United Motions Outer Space Treaty of 1967, what it terms ‘space junk’ remains the property of the country that sent the craft or probe into space. But the treaty doesn’t explicitly address protection of sites like Tranquility Base, and equating the remains of human exploration of the heavens with ‘space junk’ leaves them vulnerable to scavengers. Another problem arises through other international treaties proclaiming that land in space cannot be owned by any country or individual. This presents some interesting dilemmas for the aspiring manager of extraterrestrial cultural resources. Does the US own Neil Armstrong's famous first footprints on the Moon but not the lunar dust in which they were recorded? Surely those footprints are as important in the story of human development as those left by hominids at Laetoli, Tanzania. But unlike the Laetoli prints, which have survived for 3.5 million years encased in cement-like ash, those at Tranquility Base could be swept away with a casual brush of a space tourist’s hand. To deal with problems like these, it may be time to look to innovative international administrative structures for the preservation of historic remains on the new frontier. ĐOẠN 3

Theo như Hiệp ước có từ ngữ mơ hồ United Motions Outer Space năm 1967, cái gọi Hiệp ước gọi là " rác không gian" vẫn là tài sản của quốc gia đã đưa tàu hoặc tàu thăm dò vào không gian. Nhưng Hiệp ước này không trình bày rõ ràng việc bảo vệ những nơi như Tranquility Base, và việc đánh đồng những vết tích của các hoạt động khám phá của con người trên bầu trời với rác không gian làm cho chúng dễ bị những người bới tìm rác tấn công. Một vấn đề khác phát sinh trong các hiệp ước quốc tế khác tuyên bố rằng đất trong không gian không được sở hữu bởi bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào. Điều này thể hiện một vài vấn đề trái ngang khá thú vị đối với nhà quản lý đầy tham vọng về các tài nguyên văn hóa ngoài trái đất. Liệu có phải Mỹ sẽ sở hữu dấu chân đầu tiên của Neil Amstrong trên mặt Trăng nhưng không sở hữu bụi mặt trăng mà những dấu chân in trên đó? Chắc chắn những dấu chân này cũng quan trọng trong câu chuyện về sự phát triển của loài người như những dấu chân do vượn để lại tại Laetoli, Tanzania. Nhưng không giống như những dấu vết của Laetoli đã tồn tại 3,5 triệu năm được bọc trong lớp tro giống như xi măng,  những dấu chân ở Tranquility Base có thể bị cuốn đi bởi một cái chạm nhẹ vô tình của khách du lịch không gian. Để giải quyết vấn đề giống như thế này, đã đến lúc phải xem xét các cơ cấu quản trị quốc tế mới mẻ cho việc bảo tồn các vết tích lịch sử ở ranh giới mới.The Moon, with its wealth of sites, will surely be the first destination of archaeologists trained to work in space. But any young scholars hoping to claim the mantle of history’s first lunar archaeologist will be disappointed. That distinction is already taken. ĐOẠN 4

Mặt trăng cùng với nhiều nơi trên Mặt trăng chắc chắn sẽ là điểm đến đầu tiên của các nhà khảo cổ học được đào tạo để làm việc trong không gian. Nhưng bất kỳ học giả trẻ tuổi nào cũng mong tuyên bố danh hiệu nhà khảo cổ học mặt trăng đầu tiên của lịch sử sẽ bị thất vọng. Danh hiệu đó đã bị lấy đi rồi.

 

On November 19. 1969 astronauts Charles Conrad and Alan Bean made a difficult manual landing of the Apollo 12 lunar module in the Moon’s Ocean of Storms, just a few hundred feet from an unmanned probe Surveyor J that had landed in a crater on April 19. 1967. Unrecognized at the time, this was an important moment in the history of science, Bean and Conrad were about to conduct the first archaeological studies on the Moon. ĐOẠN 5

Vào ngày 19 tháng 11 năm 1969, phi hành gia Charles Conrad và Alan Bean đã thực hiện một cuộc hạ cánh khó khăn bằng tay mô đun mặt trăng tàu Apollo 12 trong Moon’s Ocean of Storms, chỉ cách một con tàu thăm dò không người lái Surveyor J vài trăm dặm đã hạ cánh trong một miệng núi lửa vào tháng 4 năm 1967. Không được ghi nhận vào thời gian đó nhưng Bean và Conrad đã chuẩn bị tiến hành các nghiên cứu khảo cổ đầu tiên trên mặt Trăng.

 

After the obligatory planting of the American flag and some geological sampling, Conrad and Bean made their way to Surveyor 3. They observed that the probe had bounced after touchdown and carefully photographed the impressions made by its footpads. The whole spacecraft was covered in dust, perhaps kicked up by the landing. ĐOẠN 6

Sau khi bắt buộc cắm cờ Mỹ và một vài mẫu vật địa chất, Conrad và Bean đã lên đường đến Surveyor 3. Họ đã thấy rằng tàu thăm dò đã nảy lên sau khi chạm đất và cẩn thận chụp lại những vết hằn do bàn chân của nó tạo ra. Toàn bộ phi thuyền được bao phủ bởi bụi có lẽ bị tung lên bởi việc hạ cánh.

 

The astronaut-archaeologists carefully removed the probes television camera, remote sampling arm and pieces of tubing. They bagged and labelled these artefacts, and stowed them on board their lunar module. On their return to Earth, they passed them on to the Daveson Space Center in Houston, Texas, and the Hughes Air and Space Corporation in EI Segundo, California. There, scientists analyzed the changes in these aerospace artefacts. ĐOẠN 7

Các nhà khảo cổ học không gian cẩn thận gỡ camera truyền hình của tàu thăm dò, cánh tay mẫu từ xa và những mảnh ống. Họ đóng gói và dán nhãn những đồ tạo tác này và xếp chúng trên tàu mô đun mặt trăng của họ. Trên đường trở về mặt đất, họ đưa chúng cho Trung tâm không gian Daveson ở Houston, Texas và Tập đoàn Hàng không và Vũ trụ Hughes ở El Segundo, California. Tại đó, các nhà khoa học đã phân tích những thay đổi trong các đồ tạo tác không gian này.
 

 

One result of the analysis astonished them. A fragment of the television camera revealed evidence of the bacteria Streptococcus mitis. In moment it was thought Conrad and Bean had discovered evidence for life on the Moon, but after further research the real explanation became apparent. While the camera was being installed in the probe prior to the launch, someone sneezed on it. The resulting bacteria had travelled to the Moon, remained in an alternating freezing, boiling vacuum for more than two years, and returned promptly to life upon reaching the safety of a laboratory back on Earth. ĐOẠN 8

Trong một kết quả phân tích làm họ ngạc nhiên. Một đoạn camera truyền hình đã tiết lộ bằng chứng về vi khuẩn Streptococcus mitis. Trong phút chốc người ta đã cho rằng Conrad và Bean đã khám phá ra bằng chứng về cuộc sống trên Mặt trăng nhưng sau khi nghiên cứu kỹ hơn thì lởi giải thích thực sự đã trở nên rõ ràng. Trong lúc camera được cài đặt trong tàu thăm dò trước khi phóng đi, ai đó đã hắc xì hơi lên nó. Kết quả là con vi khuẩn đã đi đến mặt Trăng, vẫn còn ở lại trong trạng thái chân không đóng băng và sôi xen kẽ trong hơn hai năm và nhanh chóng quay trở lại đời sống nhờ tiếp cận được độ an toàn phòng thí nghiệm trở về trái đất.

 

The finding that not even the vastness of space can stop humans from spreading a sore throat was an unexpected spin-off. But the artefacts brought back by Rean and Conrad have a broader significance. Simple as they may seem, they provide the first example of extraterrestrial archaeology and perhaps more significant for the history of the discipline formational archaeology, the study of environmental and cultural forces upon the life history of human artefacts in space. ĐOẠN 9

Phát hiện này cho thấy rằng ngay cả sự rộng lớn của không gian cũng không thể ngăn cản con người lây lan bệnh viêm họng là phát hiện phụ không mong đợi. Nhưng các tạo tác được Rean và Corad mang về có những ý nghĩa to lớn. Dù có vẻ chúng đơn giản nhưng chúng cung cấp ví dụ đầu tiên về khảo cổ học ngoài trái đất và có lẽ quan trọng hơn cho lịch sử khảo cổ học hình thành chuyên sâu, nghiên cứu về các lực lượng môi trường và văn hóa dựa trên đời sống lịch sử của các tạo tác trong không gian của con người.


Questions 28-33

Complete each sentence with the correct ending A-H from the box below.

Write the correct letter A-H in boxes 28-33 on your answer sheet.

28. Ben Finney's main academic work investigates the way that
29. Ben Finney thought that in the long term
30. Commercial pressures mean that in the immediate future
31. Academics are concerned by the fact that in isolated regions on Earth.
32. One problem with the 1967 UN treaty is that
33. The wording of legal agreements over ownership of land in space means that

A. activities of tourists and scientists have harmed the environment.
B. some sites in space could be important in the history of space exploration.
C. vehicles used for tourism have polluted the environment.
D. it may be unclear who has responsibility for historic human footprints.
E. past explorers used technology in order to find new places to live.

F. man-made objects left in space are regarded as rubbish.
G. astronauts may need to work more closely with archaeologists.
H. important sites on the Moon may be under threat.

Questions 34-38

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN ONE WORD from the passage for each answer.

During the assembly of the Surveyor 3 probe, someone 34 ....................... on a TV camera.
                               
The TV Camera was carried to the Moon on Surveyor 3
                               
The TV Camera remained on the Moon for over 35 ....................... years
                               
Apollo 12 astronauts 36 ....................... the TV camera
                               
The TV camera was returned to Earth for 37 .......................
                               
The Streptococcus mitis bacteria were found.
                               
The theory that this suggested there was 38 ....................... on the Moon was rejected.
                               
Scientists concluded that the bacteria can survive lunar conditions.

Questions 39-40

Choose TWO letters A-E

The TWO main purposes of the writer of this text are to explain

A. the reasons why space archaeology is not possible.
B. the dangers that could follow from contamination of objects from space.
C. the need to set up careful controls over space tourism.
D. the need to preserve historic sites and objects in space.
E. the possible cultural effects of space travel.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

- Space: The Final Archaeological Frontier

 

 

 

Questions 28-33

Complete each sentence with the correct ending A-H from the box below.

Write the correct letter A-H in boxes 28-33 on your answer sheet.

28.E Ben Finney's main academic work investigates the way that

Công trình học thuật chính của Ben Finney nghiên cứu cách mà

Giải thích: đoạn 1

In 1993, University of Hawaii’s anthropologist Ben Finney, who for much of his career has studied the technology once used by Polynesians to colonize islands in the Pacific


29.B Ben Finney thought that in the long term

Ben Finney nghĩ rằng trong thời gian dài

Giải thích: đoạn 1

Finney pointed out that just as today's scholars use archaeological records to investigate how Polynesians diverged culturally as they explored the Pacific, archaeologists will someday study off-Earth sites to trace the development of humans in space. He realized that it was unlikely anyone would be able to conduct fieldwork in the near future, but he was convinced that one day such work would be done.


30.H Commercial pressures mean that in the immediate future

Các áp lực thương mại có nghĩa là tương lai trước mắt

Giải thích: đoạn 2

In addition to the threat from profit- seeking corporations, scholars cite other potentially destructive forces such as souvenir hunting and unmonitored scientific sampling, as has already occurred in explorations of remote polar regions.Already in 1999 one company was proposing a robotic lunar rover mission beginning at the site of Tranquility Base and rumbling across the Moon from one archaeological site to another, from the wreck of the Ranger S probe to Apollo 17 s landing site. The mission, which would leave vehicle tyre- marks all over some of the most famous sites on the Moon, was promoted as a form of theme-park entertainment


31.A Academics are concerned by the fact that in isolated regions on Earth.

Các học giả lo ngại bởi thực tế là ở những vùng biệt lập trên Trái đất.

Giải thích: đoạn 2

In addition to the threat from profit- seeking corporations, scholars cite other potentially destructive forces such as souvenir hunting and unmonitored scientific sampling, as has already occurred in explorations of remote polar regions.


32.F One problem with the 1967 UN treaty is that

Một vấn đề trong hiệp ước UN 1967 là

Giải thích: đoạn 3

According to the vaguely worded United Motions Outer Space Treaty of 1967. what it terms ‘space junk’ remains the property of the country that sent the craft or probe into space


33.D The wording of legal agreements over ownership of land in space means that
Từ ngữ của các thỏa thuận pháp lý về quyền sở hữu đất đai trong không gian có nghĩa là

Giải thích: đoạn 3

 Another problem arises through other international treaties proclaiming that land in space cannot be owned by any country or individual. This presents some interesting dilemmas for the aspiring manager of extraterrestrial cultural resources. Does the US own Neil Armstrong's famous first footprints on the Moon but not the lunar dust in which they were recorded? Surely those footprints are as important in the story of human development as those left by hominids at Laetoli, Tanzania.


A. activities of tourists and scientists have harmed the environment.

Các hoạt động của khách du lịch và khoa học gây hại cho môi trường
B. some sites in space could be important in the history of space exploration.

Một vài nơi trong không gian có thể quan trọng trong lịch sử khám phá không gian của loài người
C. vehicles used for tourism have polluted the environment.

Các phương tiện được dùng cho du lịch làm ô nhiễm môi trường
D. it may be unclear who has responsibility for historic human footprints.

Nó có lẽ không rõ ràng ai là người có trách nhiệm cho những dấu chân lịch sử loài người
E. past explorers used technology in order to find new places to live.

Những người khám phá thời xưa đã dùng công nghệ để tìm kiếm nơi để sống mới

F. man-made objects left in space are regarded as rubbish.

Những vật thể của con người trong không gian được xem như là rác thải
G. astronauts may need to work more closely with archaeologists.

Các phi hành gia có lẽ cần làm việc chặt chẽ với các nhà khảo cổ học
H. important sites on the Moon may be under threat.

Nhưng nơi quan trọng trên mặt Trăng có thể bị đe dọa

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMOQuestions 34-38

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN ONE WORD from the passage for each answer.

During the assembly of the Surveyor 3 probe, someone 34 ......sneezed ............... on a TV camera. Trong khi lắp ráp tàu thăm dò Surveyor 3, ai đó đã hắt hơn vào camera truyền hình

 

Giải thích: đoạn 8While the camera was being installed in the probe prior to the launch, someone sneezed on it.
                               
The TV Camera was carried to the Moon on Surveyor 3. Camera truyền hình được mang lên mặt Trăng trên tàu Surveyor 3
                               
The TV Camera remained on the Moon for over 35 .......two................ years. Camera truyền hình lưu lại trên mặt Trăng trong hai năm

Giải thích: đoạn 8 While the camera was being installed in the probe prior to the launch, someone sneezed on it. The resulting bacteria had travelled to the Moon, remained in an alternating freezing, boiling vacuum for more than two years,
                               
Apollo 12 astronauts 36 ...removed.................... the TV camera. Các phi hành gia Apollo 12 tháo camera truyền hình

Giải thích: đoạn 7

The astronaut-archaeologists carefully removed the probes television camera, remote sampling arm and pieces of tubing. 
                               
The TV camera was returned to Earth for 37 ..........analysis............. Camera truyền hình được đưa trở về trái đất để 

Giải thích: đoạn 7

On their return to Earth, they passed them on to the Daveson Space Center in Houston, Texas, and the Hughes Air and Space Corporation in EI Segundo, California. There, scientists analyzed the changes in these aerospace artefacts
                               
The Streptococcus mitis bacteria were found. Vi khuẩn Streptococcus mitis đã được tìm thấy
                               
The theory that this suggested there was 38 .......life................ on the Moon was rejected. Giả thuyết mà điều này đưa ra là có sự sống trên mặt trăng bị từ chối

Giải thích: đoạn 8

One result of the analysis astonished them. A fragment of the television camera revealed evidence of the bacteria Streptococcus mitis. In moment it was thought Conrad and Bean had discovered evidence for life on the Moon, but after further research the real explanation became apparent.
                               
Scientists concluded that the bacteria can survive lunar conditions. Các nhà khoa học đã kết luận rằng vi khuẩn có thể sống trong điều kiện mặt trăng

Questions 39-40

Choose TWO letters A-E

The TWO main purposes of the writer of this text are to explain

Hai mục đích chính của người viết bài này là để giải thích

A. the reasons why space archaeology is not possible. Những lý do tại sao khảo cổ không gian không thể xảy ra
B. the dangers that could follow from contamination of objects from space. Những nguy hiểm có thể xảy ra do ô nhiễm các vật thể từ không gian

C. the need to set up careful controls over space tourism. Cần thiết lập những kiểm soát cẩn thận đối với du lịch không gian.

Giải thích: đoạn 2

There is a growing awareness, however, that it won’t be long before both corporate adventurers and space tourists reach the Moon and Mars. There is a wealth of important archaeological sites from the history of space exploration on the Moon and Mars and measures need to be taken to protect these sites.
D. the need to preserve historic sites and objects in space. Cần bảo tồn các di tích vật thể lịch sử trong không gian.

Giải thích: đoạn 3 

To deal with problems like these, it may be time to look to innovative international administrative structures for the preservation of historic remains on the new frontier.


E. the possible cultural effects of space travel.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
28. E
29. B
30. H
31. A
32. F
33. D
34. sneezed
35. 2
36. removed
37. analysis
38. life
39. & 40. C, D [in either order]

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status