ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Mind readers

Mind readers

It may one day be possible to eavesdrop on another person’s inner voice.

As you begin to read this article and your eyes follow the words across the page, you may be aware of a voice in your head silently muttering along.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN 

Mind readers

 

It may one day be possible to eavesdrop on another person’s inner voice.

Có lẽ nào một ngày nào đó có thể nghe trộm giọng nói trong đầu của người khác.

As you begin to read this article and your eyes follow the words across the page, you may be aware of a voice in your head silently muttering along. The very same thing happens when we write: a private, internal narrative shapes the words before we commit them to text. ĐOẠN 1

Khi bạn bắt đầu đọc tựa đề này và mắt bạn dõi theo những dòng chữ trên khắp trang giấy, bạn có lẽ nhận ra một giọng nói trong đầu bạn đang thầm lẩm bẩm theo. Điều vô cùng tương tự cũng xảy ra khi bạn viết: một một câu chuyện nội tâm, riêng tư định hình từ ngữ trước khi chúng ta chuyển chúng thành dạng văn bản.

What if it were possible to tap into this inner voice? Thinking of words does, after all, create characteristic electrical signals in our brains, and decoding them could make it possible to piece together someone’s thoughts. Such an ability would have phenomenal prospects, not least for people unable to communicate as a result of brain damage. But it would also carry profoundly worrisome implications for the future of privacy. ĐOẠN 2

Điều gì sẽ xảy ra nếu như có thể khai thác được giọng nói bên trong này? Suy cho cùng việc nghĩ về những từ thực sự tạo ra các tín hiệu điện từ riêng biệt trong não của chúng ta và giải mã chúng thì có thể nối suy nghĩ của ai đó lại với nhau. Một khả năng như vậy sẽ là những triển vọng phi thường, nhất là cho những người không có khả năng giao tiếp do tổn thương não. Nhưng nó cũng mang lại những điều liên lụy đáng lo ngại sâu sắc về tương lai của quyền riêng tư.

not least: đặc biệt, nhất là


The first scribbled records of electrical activity in the human brain were made in 1924 by a German doctor called Hans Berger using his new invention - the electroencephalogram (EEG). This uses electrodes placed on the skull to read the output of the brain's billions of nerve cells or neurons. By the mid-1990s, the ability to translate the brain's activity into readable signals had advanced so far that people could move computer cursors using only the electrical fields created by their thoughts. ĐOẠN 3

Những bản ghi nguệch ngoạc đầu tiên của hoạt động điện trong não người được thực hiện vào năm 1924 bởi một bác sĩ người Đức tên gọi là Hans Berger đã sử dụng phát minh mới của công ta - Điện não đồ (EEG). Cái này sử dụng các điện cực đặt vào sọ để đọc đầu ra của hàng triệu tế bào thần kinh não hoặc nơ ron tế bào thần kinh. Vào giữa những năm 1990, khả năng chuyển các hoạt động não thành tín hiệu có thể đọc được đã tiến bộ xa đến mức mọi người có thể chuyển con trỏ máy tính bằng các chỉ dùng điện trường được tạo ra bằng những suy nghĩ của họ.

The electrical impulses such innovations tap into are produced in a part of the brain called the motor cortex, which is responsible for muscle movement. To move a cursor on a screen, you do not think 'move left’ in natural language. Instead, you imagine a specific motion like hitting a ball with a tennis racket. Training the machine to realise which electrical signals correspond to your imagined movements, however, is time-consuming and difficult. And while this method works well for directing objects on a screen, its drawbacks become apparent when you try using it to communicate. At best, you can use the cursor to select letters displayed on an on-screen keyboard. Even a practised mind would be lucky to write 15 words per minute with that approach. Speaking, we can manage 150. ĐOẠN 4

 

Các xung lực điện mà những sáng kiến như vậy khai thác được tạo ra trong một phần của não gọi là vỏ não vận động chịu trách nhiệm cho vận động cơ. Để di chuyển một con trỏ trên màn hình, bạn không nghĩ " chuyển qua trái" trong ngôn ngữ tự nhiên. Thay vào đó, bạn tưởng tượng một chuyển động đặc biệt giống như đánh một quả bóng bằng vợt tennis. Tuy nhiên, việc huấn luyện máy móc để nhận ra tính hiệu điện tương ứng với những chuyển động tưởng tượng của bạn thì khá mất thời gian và khó khăn. Và trong khi phương pháp này hoạt động hiệu quả trong việc điều khiển các vật trên màn hình, nhược điểm của nó trở nên rõ ràng khi bạn cố gắng sử dụng nó để giao tiếp. Trong điều kiện tốt nhất, bạn có thể sử dụng con trỏ để chọn các chữ cái được thể hiện ở bàn phím trên màn hình. Thậm chí một bộ óc được luyện tập sẽ may mắn viết được 15 từ mỗi phút với cách tiếp cận đó. Về nói thì chúng ta có thể thực hiện được 150.Matching the speed at which we can think and talk would lead to devices that could instantly translate the electrical signals of someone’s inner voice into sound produced by a speech synthesiser. To do this, it is necessary to focus only on the signals coming from the brain areas that govern speech. However, real mind reading requires some way to intercept those signals before they hit the motor cortex. ĐOẠN 5

Việc làm cho tốc độ suy nghĩ và nói tương đương nhau sẽ dẫn đến việc các thiết bị có thể dịch ngay lập tức các tín hiệu điện của giọng nói bên trong của một người nào đó thành âm thanh được tạo ra bởi một bộ tổng hợp giọng nói. Để làm được điều này, cần thiết tập chỉ trung vào các tín hiệu đến từ khu vực não điều khiển giọng nói. Tuy nhiên, việc đọc suy nghĩ thực sự cần một vài cách để ngăn chặn những tín hiệu đó trước khi chúng chạm vào vỏ não vận động.

The translation of thoughts to language in the brain is an incredibly complex and largely mysterious process, but this much is known: before they end up in the motor cortex, thoughts destined to become spoken words pass through two ‘staging areas’ associated with the perception and expression of speech. ĐOẠN 6

Việc chuyển dịch các suy nghĩ thành ngôn ngữ trong não là một quy trình khó giải thích và phức tạp đến khó tin nổi nhưng biết được chừng này: trước khi chúng kết thúc tại vỏ não vận động, những suy nghĩ đã được định sẵn trở thành lời nói sẽ đi qua hai "khu vực tập hợp" liên quan đến nhận thức và diễn đạt thành lời nói.

The first is called Wernicke’s area, which deals with semantics - in this case, ideas based in meaning, which can include images, smells or emotional memories. Damage to Wernicke’s area can result in the loss of semantic associations: words can’t make sense when they are decoupled from their meaning. Suffer a stroke in that region, for example, and you will have trouble understanding not just what others are telling you, but what you yourself are thinking. ĐOẠN 7

Khu vực đầu tiên được gọi là Wernicke xử lý ngữ nghĩa học - trong trường hợp này những ý nghĩ dựa trên ý nghĩa có thể bao gồm hình ảnh, mùi vị hoặc ký ức cảm xúc. Gây tổn hại vùng Wernicke có thể gây nên mất các liên kết ngữ nghĩa: từ ngữ không có nghĩa khi chúng bị tách ra khỏi nghĩa của chúng. Ví dụ bị đột quỵ ở vùng đó bạn sẽ có vấn đề trong việc hiểu không chỉ những gì người khác nói với bạn mà còn những gì chính bạn suy nghĩ.

The second is called Broca’s area, agreed to be the brain’s speech-processing centre. Here, semantics are translated into phonetics and ultimately, word components. From here, the assembled sentences take a quick trip to the motor cortex, which activates the muscles that will turn the desired words into speech. ĐOẠN 8

Khu vực thứ hai được gọi là Broca, được thống nhất là trung tâm xử lý giọng nói của não. Ở đây, ngữ nghĩa có thể được dịch thành âm và cuối cùng là các thành phần của từ. Từ đây, các câu được lắp ráp sẽ đi nhanh đến vỏ não vận động nơi kích hoạt các cơ giúp chuyển những từ mong muốn thành lời nói.

Injure Broca’s area, and though you might know what you want to say, you just can’t send those impulses. ĐOẠN 9

Tổn thương khu vực Injure Broca và dù cho bạn biết thứ mà bạn muốn nói thì bạn cũng không thể truyền đi những xung lực đó.

When you listen to your inner voice, two things are happening. You ‘hear’ yourself producing language in Wernicke’s area as you construct it in Broca’s area. The key to mind reading seems to lie in these two areas. ĐOẠN 10

Khi bạn nghe giọng nói bên trong của mình thì hai điều sẽ xảy ra. Bạn " nghe" chính bạn tạo ra ngôn ngữ trong khu vực Wernicke khi bạn xây dựng nó trong khu vực Broca. Chìa khóa để đọc suy nghĩ dường như nằm ở hai khu vực này.

(line 44) The work of Bradley Greger in 2010 broke new ground by marking the first-ever excursion beyond the motor cortex into the brain’s language centres. His team used electrodes placed inside the skull to detect the electrical signatures of whole words, such as 'yes’, ’no’, ’hot’, ‘cold’, 'thirsty', ‘hungry’, etc. Promising as it is. This approach requires a new signal to be learned for each new word. English contains a quarter of a million distinct words. And though this was the first instance of monitoring Wernicke’s area, it still relied largely on the facial motor cortex. ĐOẠN 11

( dòng 44) Tác phẩm của Bradley Greger vào năm 2010 đã tạo ra một nền móng mới bằng việc đánh dấu một hành trình đầu tiên vượt qua vỏ não vận động thành trung tâm ngôn ngữ của não. Nhóm của ông ta đã dùng các điện cực đặt vào bên trong sọ để phát hiện các ký hiệu điện của toàn bộ từ ngữ như là " yes", no, hot, cold thirsty, hungry vâng vâng. Rất hứa hẹn. Sự tiếp cận này đối với mỗi từ mới phải học một tín hiệu. Tiếng Anh chứa một phần tư triệu từ riêng biệt. Mặc dù đây là ví dụ đầu tiên về việc điều khiển vùng Wernicke, nó vẫn còn phụ thuộc phần lớn vào vỏ não vận động mặt.

Greger decided there might be another way. The building blocks of language are called phonemes, and the English language has about 40 of them - the ‘kuh’ sound in ‘school’, for example, the ’Sh' in ‘shy’. Every English word contains some subset of these components. Decode the brain signals that correspond to the phonemes, and you would have a system to unlock any word at the moment someone thinks it. ĐOẠN 12

 

Greger quyết định có lẽ là có cách khác. Các khối lắp ghép ngôn ngữ được gọi là âm vị, và tiếng Anh có 40 âm vị, âm " kuh" trong " school" chẳng hạn, âm "sh" trong "shy". Mỗi từ tiếng Anh chứa một vài tập hợp con của các thành phần này. Giải mã các tín hiệu não tương ứng với các âm vị và bạn sẽ có một hệ thống để mở khóa bất kỳ từ nào tại thời điểm ai đó nghĩ ra nó.


In 2011, Eric Leuthardt and his colleague Gerwin Schalk positioned electrodes over the language regions of four fully conscious people and were able to detect the phonemes ’oo’, ‘ah’, ‘eh’ and ‘ee’. What they also discovered was that spoken phonemes activated both the language areas and the motor cortex, while imagined speech - that inner voice - boosted the activity of neurons in Wernike’s area. Leuthardt had effectively read his subjects' minds. ‘I would call it brain reading,’ he says. To arrive at whole words, Leuthardt’s next step is to expand his library of sounds and to find out how the production of phonemes translates across different languages. ĐOẠN 13

Vào năm 2011, Eric Leuthardt và đồng nghiệp Gerwin Schalk đã định vị các điện cực trên các vùng ngôn ngữ của bốn người có đầy đủ nhận thức và có khả năng phát hiện ra âm vị "oo", "ah" và "ee". Những gì họ phát hiện ra là âm vị nói đã kích hoạt cả hai vùng ngôn ngữ và vỏ não vận động, trong khi lời nói tưởng tượng - giọng nói bên trong - đã thúc đẩy hoạt động của nơ ron tế bào thần kinh trong khu vực Wernike. Leuthardt đã đọc được suy nghĩ của các đối tượng của ông ta một cách hiệu quả. " Tôi sẽ gọi nó là đọc não" ông ta nói. Để tiếp cận bộ từ, bước tiếp theo của Leuthardt là sẽ phải mở rộng thư viện âm thanh của ông ta và để tìm ra cách tạo ra âm vị chuyển thành những ngôn ngữ khác nhau.

For now, the research is primarily aimed at improving the lives of people with locked-in syndrome, but the ability to explore the brain’s language centres could revolutionise other fields. The consequences of these findings could ripple out to more general audiences who might like to use extreme hands-free mobile communication technologies that can be manipulated by inner voice alone. For linguists, it could provide previously unobtainable insight into the neural origins and structures of language. Knowing what someone is thinking without needing words at all would be functionally indistinguishable from telepathy. ĐOẠN 14

Hiện tại, nghiên cứu này chủ yếu hướng đến việc cải thiện đời sống của những người bị chứng khóa trong ( bị tê liệt toàn thân trừ đôi mắt) nhưng có khả năng khám phá ra trung tâm ngôn ngữ của não có thể cách mạng hóa các lĩnh vực khác. Hệ quả của những phát hiện này có thể gây nóng lòng cho các đối tượng bình thường những người thích sử dụng các công nghệ thông tin di động rảnh tay cực độ chỉ được điều khiển bằng giọng nói bên trong. Đối với các nhà ngôn ngữ học, nó có thể đưa ra sự hiểu biết sâu sắc chưa từng có trước đó về nguồn gốc thần kinh và cấu trúc ngôn ngữ. Biết ai đó đang nghĩ mà không cần lời nói về mặt hoạt động sẽ không thể phân biệt với thần giao cách cảm.

Questions 27-32

Do the following statements agree with the claims of the writer in the Reading Passage?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write -

YES         if the statement agrees with the claims of the writer
NO           if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN     if it is impossible to say what the writer thinks about this

27. Our inner voice can sometimes distract us when we are reading or writing.
28. The possibility of reading minds has both positive and negative implications.
29. Little progress was made in understanding electrical activity in the brain between 1924 and the mid-1990s.

30. Machines can be readily trained to interpret electrical signals from the brain that correspond to movements on a keyboard.
31. Much has been written about the potential use of speech synthesisers with paralysed patients.
32. It has been proven that the perception and expression of speech occur in different parts of the brain.

Questions 33-36

Complete each sentence with the correct ending, A-G.

33. In Wernicke’s area, our thoughts
34. It is only in Broca’s area that ideas we wish to express
35. The muscles that articulate our sentences
36. The words and sentences that we speak

A. receive impulses from the motor cortex.
B. pass directly to the motor cortex.
C. are processed into language.
D. require a listener.
E. consist of decoded phonemes.
F. are largely non-verbal.
G. match the sounds that they make.

Questions 37-40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

37. What does the underlined phrase 'broke new ground’ in line 44 mean?

    A. built on the work of others
    B. produced unusual or unexpected results
    C. proved earlier theories on the subject to be false
    D. achieved something that had not been done before

38. What was most significant about Leuthardt and Schalk's work?

    A. They succeeded in grouping certain phonemes into words.
    B. They linked the production of certain phonemes to recognisable brain activity.
    C. Their methods worked for speakers of languages other than English.
    D. Their subjects were awake during the course of their experiments.

39. What does the writer conclude about mind reading?

    A. It could become a form of entertainment.
    B. It may contribute to studies on language acquisition.
    C. Most people are keenly awaiting the possibility of doing it.
    D.  Mobile technologies may become unreliable because of it.

40. What is the main purpose of the writer of this passage?

    A. to give an account of the developments in mind-reading research
    B. to show how scientists’ attitudes towards mind reading have changed
    C. to explain why mind-reading research should be given more funding
    D. to fully explore the arguments for and against mind reading

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: Mind readers

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the claims of the writer in the Reading Passage?

In boxes 27-32 on your answer sheet, write -

YES         if the statement agrees with the claims of the writer
NO           if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN     if it is impossible to say what the writer thinks about this

27.NG Our inner voice can sometimes distract us when we are reading or writing.

Giọng nói bên trong của chúng ta đôi khi làm xao nhãng chúng ta khi chúng ta đọc hoặc viết

Giải thích: không có thông tin trong bài


28.T The possibility of reading minds has both positive and negative implications.

Khả năng đọc tâm trí có những hệ lụy tiêu cực và tích cực

Giải thích: đoạn 2

Such an ability would have phenomenal prospects, not least for people unable to communicate as a result of brain damage. But it would also carry profoundly worrisome implications for the future of privacy.


29.F Little progress was made in understanding electrical activity in the brain between 1924 and the mid-1990s.

Có ít tiến bộ trong việc hiểu biết hoạt động điện trong não vào khoẳng 1924 và giữa những năm 1990.

Giải thích: đoạn 3

The first scribbled records of electrical activity in the human brain were made in 1924 by a German doctor called Hans Berger using his new invention - the electroencephalogram (EEG). This uses electrodes placed on the skull to read the output of the brain's billions of nerve cells or neurons. By the mid-1990s, the ability to translate the brain's activity into readable signals had advanced so far that people could move computer cursors using only the electrical fields created by their thoughts.

 

30.F Machines can be readily trained to interpret electrical signals from the brain that correspond to movements on a keyboard.

Máy móc có thể được huấn luyện dễ dàng để chuyển dịch các tín hiệu điện từ não tương ứng với những chuyển động trên bàn phím.

Giải thích: đoạn 4

Training the machine to realise which electrical signals correspond to your imagined movements, however, is time consuming and difficult.


31.NG Much has been written about the potential use of speech synthesisers with paralysed patients.

Phần nhiều là viết về cách sử dụng tiềm năng của bộ tổng hợp giọng nói cho bệnh nhân bị bại liệt

Giải thích: không có thông tin trong bài


32.T It has been proven that the perception and expression of speech occur in different parts of the brain.

Người ta đã chứng minh là nhận thức và biểu đạt lời nói xảy ra ở những khu vực não khác nhau.

Giải thích: đoạn 6

before they end up in the motor cortex, thoughts destined to become spoken words pass through two ‘staging areas’ associated with the perception and expression of speech.

Questions 33-36

Complete each sentence with the correct ending, A-G.

33.F In Wernicke’s area, our thoughts ( Ở khu vực Wernicke, suy nghĩ của chúng ta)

Giải thích: đoạn 7

The first is called Wernicke’s area, which deals with semantics - in this case, ideas based in meaning, which can include images, smells or emotional memories


34.C It is only in Broca’s area that ideas we wish to express ( Chỉ duy nhất ở khu vực Broca những suy nghĩ mà chúng ta muốn bày tỏ)

Giải thích: đoạn 8

The second is called Broca’s area, agreed to be the brain’s speech-processing centre. Here, semantics are translated into phonetics and ultimately, word components. From here, the assembled sentences take a quick trip to the motor cortex, which activates the muscles that will turn the desired words into speech.


35.A The muscles that articulate our sentences ( Các cơ phát âm ra các câu nói của chúng ta)

Giải thích: đoạn 8,9

From here, the assembled sentences take a quick trip to the motor cortex, which activates the muscles that will turn the desired words into speech.

Injure Broca’s area, and though you might know what you want to say, you just can’t send those impulses


36.E The words and sentences that we speak ( Các từ và câu mà chúng ta nói)
Giải thích: đoạn 12

The building blocks of language are called phonemes, and the English language has about 40 of them - the ‘kuh’ sound in ‘school’, for example, the ’Sh' in ‘shy’. Every English word contains some subset of these components. Decode the brain signals that correspond to the phonemes, and you would have a system to unlock any word at the moment someone thinks it.


A. receive impulses from the motor cortex. ( nhận các xung từ võ não vận động)
B. pass directly to the motor cortex. ( đi trực tiếp qua võ não vận động)
C. are processed into language. ( được xử lý thành ngôn ngữ)
D. require a listener. ( cần người nghe)
E. consist of decoded phonemes. ( bao gồm các âm vị được giải mã)
F. are largely non-verbal. ( phần lớn là không lời)
G. match the sounds that they make. ( khớp với âm thanh mà chúng tạo ra)

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMOQuestions 37-40

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 37-40 on your answer sheet.

37. What does the underlined phrase 'broke new ground’ in line 44 mean?
Cụm tự gạch dưới " broke new ground" ở dòng 44 có nghĩa là gì
    A. built on the work of others ( được tạo dựng trên công trình của người khác)
    B. produced unusual or unexpected results ( tạo ra những kết quả bất thường hay ngoài mong đợi)
    C. proved earlier theories on the subject to be false ( chứng tỏ những lý thuyết ban đầu của một vấn đề là sai)
    D. achieved something that had not been done before ( đạt được điều gì đó chưa từng đạt được trước đó)

 

Giải thích: đoạn 11, broke new ground có nghĩa là tạo nên nền móng mới

The work of Bradley Greger in 2010 broke new ground by marking the first-ever excursion beyond the motor cortex into the brain’s language centres.

 

38. What was most significant about Leuthardt and Schalk's work?
Điều ý nghĩa nhất trong công trình của Leuthardt và Schalk là gì


    A. They succeeded in grouping certain phonemes into words. 

Họ thành công trong việc tập hợp các âm vị nhất định thành từ


    B. They linked the production of certain phonemes to recognisable brain activity.

Họ liên kết việc tạo ra một số âm vị nhất định với các hoạt động não có thể nhận biết được.

Giải thích: đoạn 13

What they also discovered was that spoken phonemes activated both the language areas and the motor cortex, while imagined speech - that inner voice - boosted the activity of neurons in Wernike’s area.

 


    C. Their methods worked for speakers of languages other than English.

Các phương pháp của họ hiệu quả cho những người nói ngôn ngữ khác tiếng Anh
    D. Their subjects were awake during the course of their experiments.

Những đối tượng của họ tỉnh táo trong suốt quá trình thử nghiệm

39. What does the writer conclude about mind reading?
Người viết kết luận điều gì về đọc ý nghĩ
    A. It could become a form of entertainment.

Nó có thể trở thành một hình thức giải trí


    B. It may contribute to studies on language acquisition.

Nó có thể đóng góp cho các nghiên cứu về việc học ngôn ngữ

Giải thích:  đoạn cuối

For linguists, it could provide previously unobtainable insight into the neural origins and structures of language.


    C. Most people are keenly awaiting the possibility of doing it.

Hầu hết mọi người nóng lòng mong chở khả năng làm được điều này
    D.  Mobile technologies may become unreliable because of it.

Các công nghệ di động có thể trở nên không đáng tin cậy vì nó

40. What is the main purpose of the writer of this passage?
Mục đích chính của người viết đoạn văn này là gì?
    A. to give an account of the developments in mind-reading research

đưa ra lời giải thích về sự phát triển của các nghiên cứu về đọc suy nghĩ
    B. to show how scientists’ attitudes towards mind reading have changed

để thể hiện thái độ của các nhà khoa học đối với việc đọc ý nghĩ thay đổi như thế nào
    C. to explain why mind-reading research should be given more funding

để giải thích tại sao các nghiên cứu đọc ý nghĩ nên được tài trợ nhiều hơn
    D. to fully explore the arguments for and against mind reading

Để tìm hiểu đầy đủ các tranh luận về đọc suy nghĩ và các tranh luận chống lại nó

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. NOT GIVEN
28. YES
29. NO
30. NO
31. NOT GIVEN
32. YES
33. F
34. C
35. A
36. E
37. D
38. B
39. B
40. A

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status