ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Architecture - Reaching For The Sky

Architecture - Reaching For The Sky

Architecture is the art and science of designing buildings and structures. A building reflects the scientific and technological achievements of the age as well as the ideas and aspirations of the designer and client. The appearance of individual buildings,

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Architecture - Reaching For The Sky

 

Architecture is the art and science of designing buildings and structures. A building reflects the scientific and technological achievements of the age as well as the ideas and aspirations of the designer and client. The appearance of individual buildings, however, is often controversial. ĐOẠN 1

Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học thiết kế các tòa nhà và cấu trúc. Một tòa nhà phản ánh những thành tựu khoa học và công nghệ của thời đại cũng như ý tưởng và nguyện vọng của nhà thiết kế và khách hàng. Tuy nhiên, dáng vẻ bề ngoài của mỗi các tòa nhà thường gây tranh cãi.

 

The use of an architectural style cannot be said to start or finish on a specific date. Neither is it possible to say exactly what characterizes a particular movement. But the origins of what is now generally known as modern architecture can be traced back to the social and technological changes of the 18th and 19th centuries. ĐOẠN 2

Việc sử dụng một phong cách kiến trúc không thể nói là bắt đầu hay kết thúc vào một thời gian cụ thể. Cũng không thể nói chính xác điều gì đặc trưng cho một phong trào cụ thể. Nhưng nguồn gốc của cái mà ngày nay thường được gọi là kiến trúc hiện đại có thể bắt nguồn từ những thay đổi xã hội và công nghệ của thế kỷ 18 và 19.

 

Instead of using timber, stone and traditional building techniques, architects began to explore ways of creating buildings by using the latest technology and materials such as steel, glass and concrete-strengthened steel bars, known as reinforced concrete. Technological advances also helped bring about the decline of rural industries and an increase in urban populations as people moved to the towns to work in the new factories. Such rapid and uncontrolled growth helped to turn parts of cities into slums. ĐOẠN 3

Thay vì sử dụng gỗ, đá và các kỹ thuật xây dựng truyền thống, các kiến trúc sư bắt đầu khám phá các cách tạo ra các tòa nhà bằng cách sử dụng công nghệ và vật liệu mới nhất như thép, kính và các thanh thép được gia cố bằng bê tông, được gọi là bê tông cốt thép. Những tiến bộ công nghệ cũng góp phần làm suy giảm các ngành công nghiệp nông thôn và gia tăng dân số thành thị khi mọi người chuyển đến các thị trấn để làm việc trong các nhà máy mới. Sự tăng trưởng nhanh chóng và không kiểm soát như vậy đã giúp biến các nơi của thành phố thành khu ổ chuột.

 

By the 1920s architects throughout Europe were reacting against the conditions created by industrialisation. A new style of architecture emerged to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new materials and construction techniques and was known as Modernism. ĐOẠN 4

Vào những năm 1920, các kiến trúc sư trên khắp châu Âu đã phản ứng chống lại những tình trạng do quá trình công nghiệp hóa tạo ra. Một phong cách kiến trúc mới xuất hiện để phản ánh những quan niệm lý tưởng hơn cho tương lai. Nó được thực hiện bằng các vật liệu và kỹ thuật xây dựng mới và được gọi là Chủ nghĩa hiện đại.

 

By the 1930s many buildings emerging from this movement were designed in the International Style. This was largely characterised by the bold use of new materials and simple, geometric forms, often with white walls supported by stiltlike pillars. These were stripped of unnecessary decoration that would detract from their primary purpose to be used or lived in. ĐOẠN 5

Đến những năm 1930, nhiều tòa nhà nổi lên từ phong trào này được thiết kế theo Phong cách Quốc tế. Phong cách này phần lớn có đặc trưng là sử dụng táo bạo các vật liệu mới và các dạng hình học đơn giản, thường có những bức tường trắng được đỡ bởi những cây cột giống như nhà sàn. Những tòa nhà này đã bị loại bỏ những trang trí không cần thiết có thể làm giảm mục đích chính của chúng là để sử dụng hoặc để ở.

 

Walter Gropius, Charles Jeanneret (better known as Le Corbusier) and Ludwig Mies van der Rohe were among the most influential of the many architects who contributed to the development of Modernism in the first half of the century. But the economic depression of the 1930s and the second world war (1939-45) prevented their ideas from being widely realised until the economic conditions improved and war-torn cities had to be rebuilt. By the 1950s, the International Style had developed into a universal approach to building, which standardised the appearance of new buildings in cities across the world. ĐOẠN 6

Walter Gropius, Charles Jeanneret (được biết đến nhiều hơn với tên Le Corbusier) và Ludwig Mies van der Rohe là một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong số nhiều người đã đóng góp cho sự phát triển của Chủ nghĩa hiện đại trong nửa đầu thế kỷ. Nhưng suy thoái kinh tế của những năm 1930 và chiến tranh thế giới thứ hai (1939-45) đã ngăn cản ý tưởng của họ được nhận biết rộng rãi cho đến khi điều kiện kinh tế được cải thiện và các thành phố bị chiến tranh tàn phá cần được xây dựng lại. Đến những năm 1950, Phong cách Quốc tế đã phát triển thành một phương pháp xây dựng phổ biến, tiêu chuẩn hóa diện mạo của các tòa nhà mới ở các thành phố trên khắp thế giới.

 

Unfortunately, this Modernist interest in geometric simplicity and function became exploited for profit. The rediscovery of quick-and-easy-to-handle reinforced concrete and an improved ability to prefabricate building sections meant that builders could meet the budgets of commissioning authorities and handle a renewed demand for development quickly and cheaply. But this led to many badly designed buildings, which discredited the original aims of Modernism. ĐOẠN 7

Thật không may, sự quan tâm đến tính đơn giản hình học và chức năng của Chủ nghĩa hiện đại đã bị lợi dụng để kiếm lợi nhuận. Việc khám phá lại bê tông cốt thép nhanh và dễ xử lý cũng như cải thiện khả năng trong phân đoạn nhà đúc sẵn ( nhà tiền chế có thể lắp ráp) có nghĩa là các nhà xây dựng có thể đáp ứng ngân sách của các chuyên gia chứng nhận và giải quyết nhu cầu đổi mới để phát triển một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Nhưng điều này dẫn đến nhiều tòa nhà được thiết kế xấu, gây tiếng xấu cho mục đích ban đầu của Chủ nghĩa hiện đại.

 

Influenced by Le Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi-storey housing estates in the 1960s. Mass-produced, low-cost high-rises seemed to offer a solution to the problem of housing a growing inner-city population. But far from meeting human needs, the new estates often proved to be windswept deserts lacking essential social facilities and services. Many of these buildings were poorly designed and constructed and have since been demolished. ĐOẠN 8

Bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của Le Corbusier về quy hoạch thị trấn, mọi thành phố lớn của Anh đều xây dựng những khu nhà ở nhiều tầng vào những năm 1960. Các tòa nhà cao tầng chi phí thấp được sản xuất hàng loạt dường như là giải pháp cho vấn đề cung cấp nhà ở cho dân số nội thành ngày càng tăng. Nhưng còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu của con người, các khu nhà mới thường là những sa mạc lộng gió, thiếu các dịch vụ và tiện ích xã hội thiết yếu. Nhiều tòa nhà trong số này được thiết kế và xây dựng rất tệ và kể từ đó đã bị phá bỏ.

 

By the 1970s, a new respect for the place of buildings within the existing townscape arose. Preserving historic buildings or keeping only their facades (or fronts) grew common. Architects also began to make more use of building styles and materials that were traditional to the area. The architectural style usually referred to as High Tech was also emerging. It celebrated scientific and engineering achievements by openly parading the sophisticated techniques used in construction. Such buildings are commonly made of metal and glass; examples are Stansted airport and the Lloyd's building in London. ĐOẠN 9

Đến những năm 1970, một sự quan tâm mới đối với vị trí của các tòa nhà trong cảnh quan thị trấn hiện tại đã xuất hiện. Việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử hoặc chỉ giữ lại mặt ngoài (hoặc mặt tiền) ngày càng phổ biến. Các kiến trúc sư cũng bắt đầu sử dụng nhiều hơn các phong cách xây dựng và vật liệu truyền thống cho khu vực. Phong cách kiến trúc thường được gọi là Công nghệ cao cũng đang nổi lên. Nó tôn vinh những thành tựu khoa học và kỹ thuật bằng cách thể hiện công khai các kỹ thuật phức tạp được sử dụng trong xây dựng. Những tòa nhà như vậy thường được làm bằng kim loại và kính; ví dụ là sân bay Stansted và tòa nhà Lloyd's ở London.

 

Disillusionment at the failure of many of the poor imitations of Modernist architecture led to interest in various styles and ideas from the past and present. By the 1980s the coexistence of different styles of architecture in the same building became known as Post-Modern. Other architects looked back to the classical tradition. The trend in architecture now favours smaller-scale building design that reflects a growing public awareness of environmental issues such as energy efficiency. Like the Modernists, people today recognise that a well-designed environment improves the quality of life but is not necessarily achieved by adopting one well-defined style of architecture. ĐOẠN 10

Sự vỡ mộng trước sự thất bại của nhiều công trình bắt chước kém cỏi của kiến trúc Hiện đại đã dẫn đến sự quan tâm đến các phong cách và ý tưởng khác nhau từ quá khứ và hiện tại. Đến những năm 1980, sự cùng tồn tại của các phong cách kiến trúc khác nhau trong cùng một tòa nhà được gọi là Hậu hiện đại. Các kiến trúc sư khác tìm lại truyền thống cổ điển. Xu hướng kiến trúc hiện nay ưa thích thiết kế tòa nhà quy mô nhỏ hơn phản ánh nhận thức cộng đồng ngày càng tăng về các vấn đề môi trường như tiết kiệm năng lượng. Giống như những người theo chủ nghĩa Hiện đại, con người ngày nay nhận ra rằng một môi trường được thiết kế tốt sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống nhưng không nhất thiết phải đạt được bằng cách áp dụng hoàn toàn một phong cách kiến trúc.

 

Twentieth-century architecture will mainly be remembered for its tall buildings. They have been made possible by the development of light steel frames and safe passenger lifts. They originated in the US over a century ago to help meet the demand for more economical use of land. As construction techniques improved, the skyscraper became a reality. ĐOẠN 11

Kiến trúc thế kỷ 20 chủ yếu sẽ được nhớ đến với những tòa nhà cao tầng. Chúng đã được thực hiện nhờ sự phát triển của khung thép nhẹ và thang máy chở khách an toàn. Chúng có nguồn gốc từ Mỹ hơn một thế kỷ trước giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tiết kiệm hơn. Khi kỹ thuật xây dựng được cải thiện, tòa nhà chọc trời đã trở thành hiện thực.
                                     

Questions 29-35
Complete the table below using information from Reading Passage 3. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 29-35 on your answer sheet.

PERIOD

 

STYLE OF

PERIOD

BUILDING

MATERIALS

CHARACTERISTICS

Before 18th

century

Example

traditional

... (29) ...

 

 

1920s

introduction of

…... (30) ......

steel, glass and

concrete

exploration of latest

technology

1930s -

1950s

…... (31) ……

 

 

geometric forms

 

1960s

 

decline of

Modernism

pre-fabricated

sections

…... (32) …...

 

1970s

end of Modernist

era

traditional materials

 

...... (33) …...

of historic buildings

 

1970s

beginning of

…... (34) …... era

metal and glass

sophisticated techniques

paraded

1980s

 

Post-Modernism

 

 

…... (35) …...

 

Questions 36-40
Reading Passage 3 describes a number of cause and effect relationships.
Match each Cause (36-40) in List A, with its Effect (A-H) in List B.
Write your answers (A-H) in boxes 36 40 on your answer sheet.

NB There are more effects in List B than you will need, so you will not use all of them. You may use any effect more than once if you wish.

LIST A CAUSES LIST B RESULTS

36 A rapid movement of people from rural areas to cities is triggered by technological advances.

37 Buildings become simple and functional.

38 An economic depression and the second world war hit Europe.

39 Multi-storey housing estates are built according to contemporary ideas on town planning.

40 Less land must be used for building.

A The quality of life is improved.

B Architecture reflects the age.

C A number of these have been knocked down.

D Light steel frames and lifts are developed.

E Historical buildings are preserved.

F All decoration is removed.

G Parts of cities become slums.

H Modernist ideas cannot be put into practice until the second half of the 20th century.

 

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Architecture - Reaching For The Sky

 

 

Questions 29-35
Complete the table below using information from Reading Passage 3. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 29-35 on your answer sheet.

PERIOD

 

STYLE OF

PERIOD

BUILDING

MATERIALS

CHARACTERISTICS

Before 18th

century

Example

traditional

... (29)  timber, stone...

 

 

1920s

introduction of

…... (30) Modernism......

steel, glass and

concrete

exploration of latest

technology

1930s -

1950s

…... (31) International Style……

 

 

geometric forms

 

1960s

 

decline of

Modernism

pre-fabricated

sections

…... (32) multi-storey housing  …...

 

1970s

end of Modernist

era

traditional materials

 

...... (33) perservation…...

of historic buildings

 

1970s

beginning of

…... (34)High Tech…... era

metal and glass

sophisticated techniques

paraded

1980s

 

Post-Modernism

 

 

…... (35) coexistence of styles…...

 

 

29. timber and stone

Giải thích: đoạn 3

Instead of using timber, stone and traditional building techniques, architects began to explore ways of creating buildings 

30. Modernism

Giải thích: đoạn 4

By the 1920s architects throughout Europe were reacting against the conditions created by industrialisation. A new style of architecture emerged to reflect more idealistic notions for the future. It was made possible by new materials and construction techniques and was known as Modernism.

31. International Style

Giải thích: đoạn 5

By the 1930s many buildings emerging from this movement were designed in the International Style

 

32. multi-storey housing

Giải thích: đoạn 8

Influenced by Le Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi-storey housing estates in the 1960s. 

 

33. Preservation

Giải thích: đoạn 9

By the 1970s, a new respect for the place of buildings within the existing townscape arose. Preserving historic buildings or keeping only their facades (or fronts) grew common.

 

34. High Tech

Giải thích: đoạn 9

The architectural style usually referred to as High Tech was also emerging.

 

 

 

35. coexistence of styles

Giải thích: đoạn 10

By the 1980s the coexistence of different styles of architecture in the same building became known as Post-Modern

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 36-40
Reading Passage 3 describes a number of cause and effect relationships.
Match each Cause (36-40) in List A, with its Effect (A-H) in List B.
Write your answers (A-H) in boxes 36 40 on your answer sheet.

NB There are more effects in List B than you will need, so you will not use all of them. You may use any effect more than once if you wish.

             LIST A  CAUSES    

36.G A rapid movement of people from rural areas to cities is triggered by technological advance.
Sự di chuyển nhanh chóng của người dân từ các vùng nông thôn đến các thành phố là do tiến bộ công nghệ.

Giải thích: đoạn 3

Technological advances also helped bring about the decline of rural industries and an increase in urban populations as people moved to the towns to work in the new factories. Such rapid and uncontrolled growth helped to turn parts of cities into slums.

 

37.F Buildings become simple and functional.
Các tòa nhà trở nên đơn giản và tiện dụng.

Giải thích: đoạn 5

By the 1930s many buildings emerging from this movement were designed in the International Style. This was largely characterised by the bold use of new materials and simple, geometric forms, often with white walls supported by stiltlike pillars. These were stripped of unnecessary decoration that would detract from their primary purpose  to be used or lived in.

 

38.H An economic depression and the second world war hit Europe.
Suy thoái kinh tế và chiến tranh thế giới thứ hai tấn công châu Âu.

Giải thích: đoạn 6

Walter Gropius, Charles Jeanneret (better known as Le Corbusier) and Ludwig Mies van der Rohe were among the most influential of the many architects who contributed to the development of Modernism in the first half of the century. But the economic depression of the 1930s and the second world war (1939-45) prevented their ideas from being widely realised until the economic conditions improved and war-torn cities had to be rebuilt.

 

39. C Multi-storey housing estates are built according to contemporary ideas on town planning.
Khu nhà ở nhiều tầng được xây dựng theo ý tưởng đương đại về quy hoạch thị trấn.

Giải thích: đoạn 8

Influenced by Le Corbusier's ideas on town planning, every large British city built multi-storey housing estates in the 1960s. Mass produced, low-cost high-rises seemed to offer a solution to the problem of housing a growing inner-city population. But far from meeting human needs, the new estates often proved to be windswept deserts lacking essential social facilities and services. Many of these buildings were poorly designed and constructed and have since been demolished.

 

40. D Less land must be used for building.
Phải sử dụng ít đất hơn để xây dựng

Giải thích: đoạn 11

Twentieth century architecture will mainly be remembered for its tall buildings. They have been made possible by the development of light steel frames and safe passenger lifts. They originated in the US over a century ago to help meet the demand for more economical use of land. As construction techniques improved, the skyscraper became a reality

 

            LIST B  RESULTS

 

A The quality of life is improved.
Chất lượng cuộc sống được cải thiện.

B Architecture reflects the age.
Kiến trúc phản ánh thời đại.

C A number of these have been knocked down.
Một số trong số này đã bị đánh sập.

D Light steel frames and lifts are developed.
Khung thép nhẹ và thang máy được phát triển.

E Historical buildings are preserved.
Các tòa nhà lịch sử được bảo tồn.

F All decoration is removed.
Tất cả trang trí đã bị xóa.

G Parts of cities become slums.
Một số thành phố trở thành khu ổ chuột.

H Modernist ideas cannot be put into practice until the second half of the 20th century.
Những ý tưởng hiện đại không thể được đưa vào thực tế cho đến nửa sau của thế kỷ 

          

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

                                 

Answer:
29 timber and stone
30 Modernism
31 International style
32 badly designed buildings/ multi-storey housing/ mass-produced, low-cost high-rises
33 preservation
34 High-Tech
35 co-existing of styles / different styles together / styles mixed
36 G
37 F
38 H
39 C
40 D

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status