ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Right and left-handedness in humans

Right and left-handedness in humans

Why do humans, virtually alone among all animal species, display a distinct left or right-handedness? Not even our closest relatives among the apes possess such decided lateral asymmetry, as psychologists call it. Yet about 90 percent of every human population that has ever lived appears to have been right-handed. Professor

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 Right and left-handedness in humans

 

Why do humans, virtually alone among all animal species, display a distinct left or right-handedness? Not even our closest relatives among the apes possess such decided lateral asymmetry, as psychologists call it. Yet about 90 percent of every human population that has ever lived appears to have been right-handed. Professor Bryan Turner at Deakin University has studied the research literature on left-handedness and found that handedness goes with sidedness. So nine out of ten people are right-handed and eight are right-footed. He noted that this distinctive asymmetry in the human population is itself systematic. “Humans think in categories: black and white, up and down, left and right. It's a system of signs that enables us to categorise phenomena that are essentially ambiguous.’ ĐOẠN 1

Tại sao con người, gần như độc nhất trong số tất cả các loài động vật, thể hiện sự thuận tay trái hoặc tay phải rõ rệt? Ngay cả những họ hàng gần nhất của chúng ta trong số các loài vượn cũng không sở hữu sự bất đối xứng bên -như các nhà tâm lý học gọi - rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, khoảng 90 phần trăm mọi dân số từng sống dường như là người thuận tay phải. Giáo sư Bryan Turner tại Đại học Deakin đã nghiên cứu các tài liệu nghiên cứu về thuận tay trái và phát hiện ra rằng thuận tay đi đôi với thuận bên. Vì vậy, cứ mười người thì có chín người thuận tay phải và tám người thuận chân phải. Ông lưu ý rằng sự bất đối xứng đặc biệt này trong dân số loài người tự nó có tính hệ thống. “Con người suy nghĩ theo các phạm trù: đen và trắng, trên và dưới, trái và phải. Đó là một hệ thống các dấu hiệu cho phép chúng ta phân loại các hiện tượng về cơ bản là mơ hồ.'

 

Research has shown that there is a genetic or inherited element to handedness. But while left-handedness tends to run in families, neither left nor right-handers will automatically produce offspring with the same handedness; in fact about 6 percent of children with two right-handed parents will be left-handed. However, among two left-handed parents, perhaps 40 percent of the children will also be left-handed. With one right and one left-handed parent, 15 to 20 percent of the offspring will be left handed. Even among identical twins who have exactly the same genes, one in six pairs will differ in their handedness. ĐOẠN 2

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một yếu tố di truyền hoặc gen đối với việc thuận tay. Nhưng trong khi việc thuận tay trái có xu hướng di truyền trong các gia đình, thì cả người thuận tay trái và tay phải đều không tự động sinh ra con cái thuận tay giống nhau; trên thực tế, khoảng 6% trẻ em có cha mẹ thuận tay phải sẽ thuận tay trái. Tuy nhiên, trong số hai cha mẹ thuận tay trái, có lẽ 40 phần trăm trẻ em cũng sẽ thuận tay trái. Với bố hoặc mẹ thuận tay phải và thuận tay trái, 15 đến 20 phần trăm con cái sẽ thuận tay trái. Ngay cả trong số các cặp song sinh giống hệt nhau có gen hoàn toàn giống nhau, cứ 6 cặp thì có 1 cặp khác nhau về độ thuận tay.

 

What then makes people left-handed if it is not simply genetic? Other factors must be at work and researchers have turned to the brain for clues. In the 1860s the French surgeon and anthropologist, Dr Paul Broca, made the remarkable finding that patients who had lost their powers of speech as a result of a stroke (a blood clot in the brain) had paralysis of the right half of their body. He noted that since the left hemisphere of the brain controls the right half of the body, and vice versa, the brain damage must have been in the brain’s left hemisphere. Psychologists now believe that among right-handed people, probably 95 percent have their language centre in the left hemisphere, while 5 percent have right-sided language. Left-handers, however, do not show the reverse pattern but instead a majority also have their language in the left hemisphere. Some 30 per cent have right hemisphere language. ĐOẠN 3

Điều gì sau đó làm cho mọi người thuận tay trái nếu nó không chỉ đơn giản là do di truyền? Các yếu tố khác phải hoạt động và các nhà nghiên cứu đã chuyển sang bộ não để tìm manh mối. Vào những năm 1860, bác sĩ phẫu thuật và nhà nhân chủng học người Pháp, Tiến sĩ Paul Broca, đã có một phát hiện đáng chú ý rằng những bệnh nhân mất khả năng nói do hậu quả của một cơn đột quỵ (cục máu đông trong não) bị liệt nửa người bên phải. Ông lưu ý rằng vì bán cầu não trái điều khiển nửa bên phải của cơ thể và ngược lại, tổn thương não chắc chắn phải ở bán cầu não trái. Các nhà tâm lý học hiện tin rằng trong số những người thuận tay phải, có lẽ 95% có trung tâm ngôn ngữ của họ ở bán cầu não trái, trong khi 5% có ngôn ngữ bên phải. Tuy nhiên, những người thuận tay trái không thể hiện mô hình ngược lại mà thay vào đó, đa số cũng có ngôn ngữ của họ ở bán cầu não trái. Khoảng 30 phần trăm có ngôn ngữ bán cầu não phải.

 

Dr Brinkman, a brain researcher at the Australian National University in Canberra, has suggested that evolution of speech went with right-handed preference. According to Brinkman, as the brain evolved, one side became specialised for fine control of movement (necessary for producing speech), and along with this evolution came right-hand preference. According to Brinkman, most left-handers have left-hemisphere dominance but also some capacity in the right hemisphere. She has observed that if a left-handed person is brain-damaged in the left hemisphere, the recovery of speech is quite often better and this is explained by the fact that left-handers have a more bilateral speech function. ĐOẠN 4

Tiến sĩ Brinkman, một nhà nghiên cứu não bộ tại Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, đã gợi ý rằng sự phát triển lời nói đi cùng với sự thuận tay phải. Theo Brinkman, khi bộ não phát triển, một bên trở nên thích ứng để kiểm soát chuyển động chính xác (cần thiết để tạo ra lời nói) và cùng với sự tiến hóa này xuất hiện sự thuận tay phải. Theo Brinkman, hầu hết những người thuận tay trái đều có bán cầu não trái vượt trội nhưng cũng có một số khả năng bán cầu não phải vượt trội. Cô ấy đã quan sát thấy rằng nếu một người thuận tay trái bị tổn thương não ở bán cầu não trái, khả năng phục hồi khả năng nói thường tốt hơn và điều này được giải thích là do những người thuận tay trái có chức năng nói hai bên não (phải-trái) nhiều hơn.

 

In her studies of macaque monkeys, Brinkman has noticed that primates (monkeys) seem to learn a hand preference from their mother in the first year of life but this could be one hand or the other. In humans, however, the specialisation in function of the two hemispheres results in anatomical differences: areas that are involved with the production of speech are usually larger on the left side than on the right. Since monkeys have not acquired the art of speech, one would not expect to see such a variation but Brinkman claims to have discovered a trend in monkeys towards the asymmetry that is evident in the human brain. ĐOẠN 5

Trong các nghiên cứu của mình về khỉ macaque, Brinkman đã nhận thấy rằng các loài linh trưởng (khỉ) dường như học sở thích dùng tay thuận từ mẹ của chúng trong năm đầu tiên của cuộc đời nhưng sở thích này có thể là tay này hoặc tay kia. Tuy nhiên, ở người, sự chuyên môn hóa về chức năng của hai bán cầu dẫn đến sự khác biệt về mặt giải phẫu: các khu vực liên quan đến việc tạo ra lời nói thì có bên trái lớn hơn so với bên phải. Vì khỉ chưa học được nghệ thuật nói, người ta sẽ không mong đợi để thấy một sự khác nhau như vậy nhưng Brinkman tuyên bố đã phát hiện ra một xu hướng ở loài khỉ về sự bất đối xứng một xu hướng rất rõ ràng trong não người.

 

Two American researchers, Geschwind and Galaburda, studied the brains of human embryos and discovered that the left-right asymmetry exists before birth. But as the brain develops, a number of things can affect it. Every brain is initially female in its organisation and it only becomes a male brain when the male foetus begins to secrete hormones. Geschwind and Galaburda knew that different parts of the brain mature at different rates; the right hemisphere develops first, then the left. Moreover, a girl’s brain develops somewhat faster than that of a boy. So, if something happens to the brain’s development during pregnancy, it is more likely to be affected in a male and the hemisphere more likely to be involved is the left. The brain may become less lateralised and this, in turn, could result in left-handedness and the development of certain superior skills that have their origins in the left hemisphere such as logic, rationality and abstraction. It should be no surprise then that among mathematicians and architects, left-handers tend to be more common and there are more left-handed males than females. ĐOẠN 6

Hai nhà nghiên cứu người Mỹ, Geschwind và Galaburda, đã nghiên cứu bộ não của phôi thai người và phát hiện ra rằng sự bất đối xứng trái-phải tồn tại trước khi sinh. Nhưng khi bộ não phát triển, một số thứ có thể ảnh hưởng đến nó. Mọi bộ não ban đầu về tổ chức đều là nữ và nó chỉ trở thành não nam khi bào thai nam bắt đầu tiết ra hormone. Geschwind và Galaburda biết rằng các phần khác nhau của não trưởng thành với tốc độ khác nhau; bán cầu não phải phát triển trước, sau đó là bán cầu não trái. Hơn nữa, bộ não của một cô bé phát triển nhanh hơn một chút so với một cậu bé. Vì vậy, nếu có điều gì đó xảy ra với sự phát triển của não bộ trong thời kỳ mang thai, thì có nhiều khả năng bị ảnh hưởng ở não nam và bán cầu não có nhiều khả năng bị ảnh hưởng theo là bán cầu não trái. Bộ não có thể trở nên ít bị phân bên hơn và điều này có thể dẫn đến việc thuận tay trái và sự phát triển của một số kỹ năng vượt trội có nguồn gốc từ bán cầu não trái như logic, tính hợp lý và tính trừu tượng. Không có gì ngạc nhiên khi trong số các nhà toán học và kiến trúc sư, những người thuận tay trái có xu hướng phổ biến hơn và có nhiều nam giới thuận tay trái hơn nữ giới.

 

The results of this research may be some consolation to left-handers who have for centuries lived in a world designed to suit right-handed people. However, what is alarming, according to Mr. Charles Moore, a writer and journalist, is the way the word “right” reinforces its own virtue. Subliminally he says, language tells people to think that anything on the right can be trusted while anything on the left is dangerous or even sinister. We speak of lefthanded compliments and according to Moore, “it is no coincidence that left-handed children, forced to use their right hand, often develop a stammer as they are robbed of their freedom of speech”. However, as more research is undertaken on the causes of left-handedness, attitudes towards left-handed people are gradually changing for the better. Indeed when the champion tennis player Ivan Lendl was asked what the single thing was that he would choose in order to improve his game, he said he would like to become a lefthander.   [ Geoff Maslen ] ĐOẠN 7

Kết quả của nghiên cứu này có thể là niềm an ủi cho những người thuận tay trái, những người đã sống hàng thế kỷ trong một thế giới được thiết kế để phù hợp với những người thuận tay phải. Tuy nhiên, điều đáng báo động, theo ông Charles Moore, một nhà văn, nhà báo, là cách chữ “phải” củng cố ưu điểm của chính nó. Ông nói, về mặt tiềm thức, ngôn ngữ khiến mọi người nghĩ rằng bất cứ điều gì ở bên phải đều có thể tin cậy được trong khi bất cứ điều gì ở bên trái đều nguy hiểm hoặc thậm chí nham hiểm. Chúng ta nói về những lời khen (tay trái) không thành thực và theo Moore, “không phải ngẫu nhiên mà những đứa trẻ thuận tay trái, buộc phải sử dụng tay phải, thường mắc tật nói lắp khi chúng bị cướp đi quyền tự do ngôn luận”. Tuy nhiên, khi có nhiều nghiên cứu hơn về nguyên nhân của việc thuận tay trái được thực hiện, thái độ đối với những người thuận tay trái đang dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Thật vậy, khi nhà vô địch quần vợt Ivan Lendl được hỏi điều duy nhất mà anh ấy sẽ chọn để cải thiện lối chơi của mình, anh ấy nói rằng anh ấy muốn trở thành một người thuận tay trái.

lefthanded compliments: khen đểu, khen không thành thực

 

Questions 1-7
Use the information in the text to match the people (listed A-E) with the opinions (listed 1-7) below. Write the appropriate letter (A-E) in boxes 1-7 on your answer sheet. Some people match more than one opinion.

A  Dr Broca
B  Dr Brinkman
C  Geschwind and Galaburda
D  Charles Moore
E  Professor Turner

Example                                                                                                 Answer
Monkeys do not show a species-specific preference for                                     B
left or right-handedness.

1. Human beings started to show a preference for right-handedness when they first developed language.
2. Society is prejudiced against left-handed people.
3. Boys are more likely to be left-handed.
4. After a stroke, left-handed people recover their speech more quickly than right handed people.
5. People who suffer strokes on the left side of the brain usually lose their power of speech.
6. The two sides of the brain develop different functions before birth.
7. Asymmetry is a common feature of the human body.

Questions 8-10
Using the information in the passage, complete the table below. Write your answers in boxes 8 -10 on your answer sheet.

                                                                    Percentage of children left-handed

One parent left-handed, One parent right-handed                                               ........(8)........

Both parents left-handed                                                                                         .........(9)........

Both parents right-handed                                                                                      .......(10).......

Questions 11-12
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 11 and 12 on your answer sheet.

11. A study of monkeys has shown that
    A monkeys are not usually right-handed.
    B monkeys display a capacity for speech.
    C monkey brains are smaller than human brains.
    D monkey brains are asymmetric.

12. According to the writer, left-handed people
   A will often develop a stammer.
   B have undergone hardship for years.
   C are untrustworthy.
   D are good tennis players.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Right and left-handedness in humans

 

Questions 1-7
Use the information in the text to match the people (listed A-E) with the opinions (listed 1-7) below. Write the appropriate letter (A-E) in boxes 1-7 on your answer sheet. Some people match more than one opinion.

A  Dr Broca
B  Dr Brinkman
C  Geschwind and Galaburda
D  Charles Moore
E  Professor Turner

Example                                                                                                 Answer
Monkeys do not show a species-specific preference for                                     B
left or right-handedness.

1.B Human beings started to show a preference for right-handedness when they first developed language.
Con người bắt đầu thể hiện sự ưa thích thuận tay phải khi họ lần đầu tiên phát triển ngôn ngữ.

Giải thích: đoạn 4

Dr Brinkman, a brain researcher at the Australian National University in Canberra, has suggested that evolution of speech went with right-handed preference.


2.D Society is prejudiced against left-handed people.
Xã hội có thành kiến với những người thuận tay trái.

Giải thích: đoạn 7

The results of this research may be some consolation to left-handers who have for centuries lived in a world designed to suit right-handed people. However, what is alarming, according to Mr. Charles Moore, a writer and journalist, is the way the word “right” reinforces its own virtue. Subliminally he says, language tells people to think that anything on the right can be trusted while anything on the left is dangerous or even sinister.


3.C Boys are more likely to be left-handed.
Con trai có nhiều khả năng thuận tay trái hơn.

Giải thích: đoạn 6

It should be no surprise then that among mathematicians and architects, left-handers tend to be more common and there are more left-handed males than females.


4.B After a stroke, left-handed people recover their speech more quickly than right handed people.
Sau cơn đột quỵ, người thuận tay trái phục hồi khả năng nói nhanh hơn người thuận tay phải.

Giải thích: đoạn 4

According to Brinkman, most left-handers have left hemisphere dominance but also some capacity in the right hemisphere. She has observed that if a left-handed person is brain-damaged in the left hemisphere, the recovery of speech is quite often better and this is explained by the fact that left-handers have a more bilateral speech function.
5.A People who suffer strokes on the left side of the brain usually lose their power of speech.
Những người bị đột quỵ ở bán cầu não trái thường mất khả năng nói.

Giải thích: đoạn 3

Dr Paul Broca, made the remarkable finding that patients who had lost their powers of speech as a result of a stroke (a blood clot in the brain) had paralysis of the right half of their body. He noted that since the left hemisphere of the brain controls the right half of the body, and vice versa, the brain damage must have been in the brain’s left hemisphere.

 

6.C The two sides of the brain develop different functions before birth.
Hai bên não phát triển các chức năng khác nhau trước khi sinh.

 

Giải thích: đoạn 6

Two American researchers, Geschwind and Galaburda, studied the brains of human embryos and discovered that the left-right asymmetry exists before birth


7. E Asymmetry is a common feature of the human body.
Không đối xứng là đặc điểm chung của cơ thể con người.

Giải thích: đoạn 1

Bryan Turner at Deakin University has studied the research literature on left-handedness and found that handedness goes with sidedness. So nine out of ten people are right-handed and eight are right-footed. He noted that this distinctive asymmetry in the human population is itself systematic. “Humans think in categories: black and white, up and down, left and right. It”s a system of signs that enables us to categorise phenomena that are essentially ambiguous.’

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 8-10
Using the information in the passage, complete the table below. Write your answers in boxes 8 10 on your answer sheet.

                                                                    Percentage of children left-handed/ Phần trăm trẻ em thuận tay trái

 

One parent left-handed
One parent right-handed                                               ........(8)..15-20%......

Giải thích: Đoạn 2

With one right and one left-handed parent, 15 to 20 percent of the offspring will be left handed

Both parents left-handed                                              .........(9)...40%.....

Giải thích: Đoạn 2

However, among two left-handed parents, perhaps 40 percent of the children will also be left-handed

 

Both parents right-handed                                            .......(10)....6 percent...

Giải thích: Đoạn 2

in fact about 6 percent of children with two right-handed parents will be left-handed.

Questions 11-12
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 11 and 12 on your answer sheet.

11. A study of monkeys has shown that
Một nghiên cứu về khỉ đã chỉ ra rằng


    A monkeys are not usually right-handed.
 Khỉ thường không thuận tay phải.
    B monkeys display a capacity for speech.
Khỉ thể hiện khả năng nói.
    C monkey brains are smaller than human brains.
Não khỉ nhỏ hơn não người.
    D monkey brains are asymmetric.
não khỉ không đối xứng.

Giải thích: đoạn 5

Since monkeys have not acquired the art of speech, one would not expect to see such a variation but Brinkman claims to have discovered a trend in monkeys towards the asymmetry that is evident in the human brain

 

12. According to the writer, left-handed people
Theo người viết, những người thuận tay trái

 

   A .will often develop a stammer.
sẽ thường phát triển tật nói lắp.


   B. have undergone hardship for years.
đã trải qua khó khăn trong nhiều năm.

Giải thích: Đoạn 7 

The results of this research may be some consolation to left-handers who have for centuries lived in a world designed to suit right-handed people.


   C. are untrustworthy.
không đáng tin cậy.
   D. are good tennis players.
là những người chơi quần vợt giỏi.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1 B
2 D
3 C
4 B
5 A
6 C
7 E
8 15-20%
9 40%
10 6%
11 D
12 B

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status