DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Source Of KnowledgeSource Of Knowledge giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Source Of Knowledge

A

What counts as knowledge? What do we mean when we say that we know something? What is the status of different kinds of knowledge? In order to explore these questions, we are going to focus on one particular area of knowledge – medicine.

Những gì được coi là kiến ​​thức? Chúng ta có ý gì khi nói rằng chúng ta biết điều gì đó? Tình trạng của các loại kiến thức khác nhau là gì? Để khám phá những câu hỏi này, chúng ta sẽ tập trung vào một lĩnh vực kiến thức cụ thể – y học.

B

How do you know when you are ill? This may seem to be an absurd question. You know you are ill because you feel ill; your body tells you that you are ill. You may know that you feel pain or discomfort but knowing you are ill is a bit more complex. At times, people experience the symptoms of illness, but in fact, they are simply tired or over-worked or they may just have a hangover. At other times, people may be suffering from a disease and fail to be aware of the illness until it has reached a late stage in its development. So how do we know we are ill, and what counts as knowledge?

Làm sao bạn biết khi nào bạn bị bệnh? Đây có vẻ là một câu hỏi vô lý. Bạn biết bạn ốm bởi vì bạn cảm thấy ốm; cơ thể của bạn cho bạn biết rằng bạn đang bị bệnh. Bạn có thể biết rằng mình cảm thấy đau đớn hoặc khó chịu nhưng việc biết mình bị bệnh thì phức tạp hơn một chút. Đôi khi, con người có những triệu chứng của bệnh tật, nhưng trên thực tế, họ chỉ đơn giản là mệt mỏi, làm việc quá sức hoặc có thể chỉ là cảm giác nôn nao sau cơn say. Vào những thời điểm khác, mọi người có thể mắc một căn bệnh và không nhận thức được căn bệnh đó cho đến khi nó phát triển đến giai đoạn muộn. Vậy làm sao chúng ta biết mình bị bệnh và điều gì được coi là kiến thức?

 

C

Think about this example. You feel unwell. You have a bad cough and always seem to be tired. Perhaps it could be stress at work, or maybe you should give up smoking. You feel worse. You visit the doctor who listens to your chest and heart, takes your temperature and blood pressure, and then finally prescribes antibiotics for your cough.

Hãy suy nghĩ về ví dụ này. Bạn cảm thấy không khỏe. Bạn bị ho nặng và luôn có vẻ mệt mỏi. Có lẽ đó có thể là do căng thẳng trong công việc hoặc có thể bạn nên bỏ thuốc lá. Bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Bạn đến gặp bác sĩ, người sẽ lắng nghe lồng ngực và trái tim của bạn, đo nhiệt độ và huyết áp, rồi cuối cùng kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị cơn ho của bạn.

 

D

Things do not improve but you struggle on thinking you should pull yourself together, perhaps things will ease off at work soon. A return visit to your doctor shocks you. This time the doctor, drawing on years of training and experience, diagnoses pneumonia. This means that you will need bed rest and a considerable time off work. The scenario is transformed. Although you still have the same symptoms, you no longer think that these are caused by pressure at work. You know have proof that you are ill. This is the result of the combination of your own subjective experience and the diagnosis of someone who has the status of a medical expert. You have a medically authenticated diagnosis and it appears that you are seriously ill; you know you are ill and have the evidence upon which to base this knowledge.

Mọi chuyện không được cải thiện nhưng bạn lại loay hoay nghĩ rằng mình nên vực dậy bản thân, có lẽ mọi việc sẽ sớm dịu bớt trong công việc. Việc quay lại gặp bác sĩ khiến bạn bị sốc. Lần này, bác sĩ, dựa trên nhiều năm đào tạo và kinh nghiệm, đã chẩn đoán bệnh viêm phổi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần nghỉ ngơi tại giường và có một thời gian nghỉ làm đáng kể. Kịch bản được chuyển đổi. Mặc dù bạn vẫn có những triệu chứng tương tự nhưng bạn không còn nghĩ rằng những triệu chứng này là do áp lực công việc gây ra. Bạn biết có bằng chứng cho thấy bạn bị bệnh. Đây là kết quả của sự kết hợp giữa kinh nghiệm chủ quan của bản thân và chẩn đoán của một người có tư cách chuyên gia y tế. Bạn có chẩn đoán xác thực về mặt y tế và có vẻ như bạn đang bị bệnh nặng; bạn biết bạn bị bệnh và có bằng chứng làm cơ sở cho kiến ​​thức này.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E

This scenario shows many different sources of knowledge. For example, you decide to consult the doctor in the first place because you feel unwell – this is personal knowledge about your own body. However, the doctor’s expert diagnosis is based on experience and training, with sources of knowledge as diverse as other experts, laboratory reports, medical textbooks and years of experience.

Kịch bản này cho thấy nhiều nguồn kiến thức khác nhau. Ví dụ, bạn quyết định hỏi ý kiến ​​bác sĩ ngay từ đầu vì bạn cảm thấy không khỏe - đây là hiểu biết cá nhân về cơ thể của bạn. Tuy nhiên, chẩn đoán chuyên môn của bác sĩ đều dựa trên kinh nghiệm và đào tạo, với nguồn kiến thức đa dạng như các chuyên gia khác, báo cáo xét nghiệm, sách giáo khoa y khoa và nhiều năm kinh nghiệm.

F

One source of knowledge is the experience of our own bodies; the personal knowledge we have of changes that might be significant, as well as the subjective experiences are mediated by other forms of knowledge such as the words we have available to describe our experience, and the common sense of our families and friends as well as that drawn from popular culture. Over the past decade, for example, Western culture has seen a significant emphasis on stress-related illness in the media. Reference to being ‘stressed out’ has become a common response in daily exchanges in the workplace and has become part of popular common-sense knowledge. It is thus not surprising that we might seek such an explanation of physical symptoms of discomfort.

Một nguồn kiến thức là kinh nghiệm của chính cơ thể chúng ta; kiến thức cá nhân mà chúng ta có về những thay đổi có thể đáng kể, cũng như những trải nghiệm chủ quan được trung gian bởi các dạng kiến thức khác, chẳng hạn như những từ ngữ chúng ta có sẵn để mô tả trải nghiệm của mình và ý thức chung của gia đình và bạn bè của chúng ta cũng như những điều đó rút ra từ văn hóa đại chúng. Ví dụ, trong thập kỷ qua, văn hóa phương Tây đã chú trọng đáng kể đến bệnh tật liên quan đến căng thẳng trên các phương tiện truyền thông. Việc đề cập đến việc 'căng thẳng' đã trở thành một phản ứng phổ biến trong các cuộc trao đổi hàng ngày tại nơi làm việc và đã trở thành một phần của kiến thức phổ biến. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta có thể tìm kiếm lời giải thích như vậy cho các triệu chứng khó chịu trên cơ thể.

G

We might also rely on the observations of others who know us. Comments from friends and family such as ‘you do look ill’ or ‘that’s a bad cough’ might be another source of knowledge. Complementary health practices, such as holistic medicine, produce their own sets of knowledge upon which we might also draw in deciding the nature and degree of our ill health and about possible treatments.

Chúng ta cũng có thể dựa vào sự quan sát của những người khác biết chúng ta. Những nhận xét từ bạn bè và gia đình như “trông bạn ốm quá” hoặc “ho nặng quá” có thể là một nguồn kiến thức khác. Các thực hành sức khỏe bổ sung, chẳng hạn như y học toàn diện, tạo ra những kiến thức riêng mà dựa vào đó chúng ta có thể rút ra để quyết định bản chất và mức độ bệnh tật của mình cũng như các phương pháp điều trị khả thi.

H

Perhaps the most influential and authoritative source of knowledge is the medical knowledge provided by the general practitioner. We expect the doctor to have access to expert knowledge. This is socially sanctioned. It would not be acceptable to notify our employer that we simply felt too unwell to turn up for work or that our faith healer, astrologer, therapist or even our priest thought it was not a good idea. We need an expert medical diagnosis in order to obtain the necessary certificate if we need to be off work for more than the statutory self-certification period. The knowledge of the medical sciences is privileged in this respect in contemporary Western culture. Medical practitioners are also seen as having the required expert knowledge that permits them legally to prescribe drugs and treatment to which patients would not otherwise have access. However, there is a range of different knowledge upon which we draw when making decisions about our own state of health.

Có lẽ nguồn kiến thức có ảnh hưởng và có căn cứ nhất là kiến thức y khoa do bác sĩ đa khoa cung cấp. Chúng tôi mong muốn bác sĩ được tiếp cận với kiến thức chuyên môn. Điều này đã được xã hội thừa nhận. Sẽ không thể chấp nhận được khi thông báo cho người chủ của chúng tôi rằng chúng tôi chỉ cảm thấy không khỏe để đi làm hoặc người chữa lành đức tin, nhà chiêm tinh, nhà trị liệu hoặc thậm chí cả linh mục của chúng tôi cho rằng đó không phải là một ý kiến ​​hay. Chúng tôi cần chẩn đoán y tế chuyên môn để có được giấy chứng nhận cần thiết nếu chúng tôi cần nghỉ làm lâu hơn thời gian tự chứng nhận theo luật định. Kiến thức về khoa học y tế được ưu tiên về mặt này trong văn hóa phương Tây đương đại. Các bác sĩ y khoa cũng được coi là có kiến thức chuyên môn cần thiết cho phép họ kê đơn thuốc và phương pháp điều trị một cách hợp pháp mà bệnh nhân không thể tiếp cận được. Tuy nhiên, có nhiều kiến thức khác nhau mà chúng ta dựa vào đó để đưa ra quyết định về tình trạng sức khỏe của chính mình.

I

However, there is more than existing knowledge in this little story; new knowledge is constructed within it. Given the doctor’s medical training and background, she may hypothesize ‘Is this now pneumonia?’ and then proceed to look for evidence about it. She will use observations and instruments to assess the evidence and – critically – interpret it in light of her training and experience. This results in new knowledge and new experience both for you and for the doctor. This will then be added to the doctor’s medical knowledge and may help in the future diagnosis of pneumonia.

Tuy nhiên, câu chuyện nhỏ này còn có nhiều điều hơn thế nữa; kiến thức mới được xây dựng bên trong nó. Với trình độ đào tạo và kiến thức y khoa của bác sĩ, cô ấy có thể đưa ra giả thuyết “đây có phải là bệnh viêm phổi không?” và sau đó tiến hành tìm kiếm bằng chứng về nó. Cô ấy sẽ sử dụng các quan sát và công cụ để đánh giá bằng chứng và - một cách phê bình - giải thích nó dựa trên kinh nghiệm và đào tạo của cô ấy. Điều này mang lại kiến thức mới và trải nghiệm mới cho cả bạn và bác sĩ. Điều này sau đó sẽ được bổ sung vào kiến thức y khoa của bác sĩ và có thể giúp chẩn đoán bệnh viêm phổi trong tương lai.

 

Questions 27-32

Complete the table

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 27-32 on your answer sheet

Source of knowledge

Examples

Personal experience

Symptoms of a 27………………………… and tiredness

Doctor’s measurement by taking 28……………………………. and temperature

Common judgment from 29…………………………… around you

Scientific evidence

Medical knowledge from the general 30……………………….

e.g. doctor’s medical 31…………………………

Examine the medical hypothesis with the previous drill and 32………………………

  

Questions 33-40

The Reading Passage has nine paragraphs A-I

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-I, in boxes 33-40 on your answer sheet.

 

33   the contrast between the nature of personal judgment and the nature of doctor’s diagnosis

34   a reference of culture about pressure

35   sick leave will not be permitted without the professional diagnosis

36   how doctors’ opinions are regarded in society

37   the illness of patients can become part of new knowledge

38   a description of knowledge drawn from non-specialized sources other than personal knowledge

39   an example of collective judgment from personal experience and professional doctor

40   a reference that some people do not realize they are ill

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

27. bad cough

28. blood pressure

29. families and friends

30. Practitioner

31. Diagnosis

32. background

33. E

34. F

35. H

36. H

37. I

38. G

39. D

40. B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status