ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - William Gilbert and Magnetism

William Gilbert and Magnetism

 A
The 16th and 17th centuries saw two great pioneers of modern science: Galileo and Gilbert. The impact of their findings is eminent. Gilbert was the first modern scientist, also the accredited father of the science of electricity and magnetism, an Englishman of learning and a physician at the court of Elizabeth.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 William Gilbert and Magnetism

 

 A
The 16th and 17th centuries saw two great pioneers of modern science: Galileo and Gilbert. The impact of their findings is eminent. Gilbert was the first modern scientist, also the accredited father of the science of electricity and magnetism, an Englishman of learning and a physician at the court of Elizabeth. Prior to him, all that was known of electricity and magnetism was what the ancients knew, nothing more than that the lodestone possessed magnetic properties and that amber and jet, when rubbed, would attract bits of paper or other substances of small specific gravity. However, he is less well known than he deserves.

Vào những thế kỷ 16,17 đã chứng kiến hai nhà khoa học hiện đại tiên phong" Galieo và Gilbert. Ảnh hưởng của những phát hiện của họ là rất lớn. Gilbert là nhà khoa học hiện đại đầu tiên cũng được ghi nhận là cha đẻ của khoa học về điện và từ tính, một người Anh hiểu biết và một bác sĩ ở cung điện Elizabeth. Trước ông, tất cả những gì được biết về điện và từ tính là những gì người cổ xưa biết, không có gì khác ngoài việc những viên đá sở hữu những đặc tính từ tính và hổ phách màu và hổ phách đen khi cọ xát sẽ thu hút những mẩu giấy hoặc những chất khác có trọng lượng riêng nhỏ. Tuy nhiên, ông ta ít được biết đến hơn những gì ông ta xứng đáng được nhận.

B
Gilbert’s birth pre-dated Galileo. Born in an eminent local family in Colchester County in the UK, on May 24, 1544, he went to grammar school, and then studied medicine at St John’s College, Cambridge, graduating in 1573. Later he travelled in the continent and eventually settled down in London.

Ngày sinh của Gilbert có trước Galileo. Sinh trong một gia đình địa phương nổi tiếng ở Quận Colchester, Vương quốc Anh vào tháng 24 tháng 5 năm 1544, ông ta đã đi học ở trường ngữ pháp và sau đó nghiên cứu thuốc tại trường Đại học St John, Cambridge, tốt nghiệp năm 1573. Sau đó ông ta đi khắp lục địa và cuối cùng định cư ở Anh.

C
He was a very successful and eminent doctor. All this culminated in his election to the president of the Royal Science Society. He was also appointed personal physician to the Queen (Elizabeth I), and later knighted by the Queen. He faithfully served her until her death. However, he didn’t outlive the Queen for long and died on November 30, 1603, only a few months after his appointment as personal physician to King James.

Ông ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng và thành công. Tất cả điều này lên đến đỉnh điểm trong việc bầu chọn vào chức chủ tịch của hiệp hội khoa học hoàng gia. Ông ấy cũng được bổ nhiệm là bác sĩ của nữ hoàng Anh ( Elizabeth I) và sau đó được phong tước hiệp sĩ. Ông ấy trung thành phục vụ cho bà ấy cho đến khi bà ấy qua đời. Tuy nhiên, ông ấy không sống lâu hơn Nữ hoàng và chết vào 30 tháng 11 năm 1603, chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm làm bác sĩ riêng cho Vua James

D
Gilbert was first interested in chemistry but later changed his focus due to the large portion of mysticism of alchemy involved (such as the transmutation of metal). He gradually developed his interest in physics after the great minds of the ancient, particularly about the knowledge the ancient Greeks had about lodestones, strange minerals with the power to attract iron. In the meantime, Britain became a major seafaring nation in 1588 when the Spanish Armada was defeat­ed, opening the way to British settlement of America. British ships depended on the magnetic compass, yet no one understood why it worked. Did the Pole Star attract it, as Columbus once speculated; or was there a magnetic mountain at the pole, as described in Odyssey, which ships would never approach, because the sail­ors thought its pull would yank out all their iron nails and fittings? For nearly 20 years, William Gilbert conducted ingenious experiments to understand magnet­ism. His works include On the Magnet, Magnetic Bodies, and the Great Magnet of the Earth.

Gilbert lần đầu tiên quan tâm đến hóa học như sau đó đã thay đổi trọng tâm của mình do phần lớn sự huyền bí của thuật giả kim có liên quan ( như là sự biến đổi của kim loại). Ông ấy dần phát triển niềm yêu thích của mình trong vật lý theo sau những bộ óc vĩ đại của người xưa, đặc biệt về kiến thức mà người Hy lạp cổ xưa có về những viên đá, những khoáng chất kỳ lạ với năng lực hút sắt. Trong khi đó, Anh trở thành quốc gia đi biển lớn vào năm 1588 khi tàu Armada của Tây Ban Nha bị đánh bại, mở đường cho sự định cư của Anh ở Mỹ. Tàu của người Anh phụ thuộc vào la bàn từ tính, nhưng không một ai hiểu được tại sao nó hoạt động. Có phải Sao cực đã thu hút nó, như Columbus đã từng suy đoán hoặc có những ngọn núi từ tính ở Cực, được mô tả trong Odyssey, nơi mà tàu sẽ không bao giờ đến gần bởi vì những thủy thủ nghĩ rằng lực kéo của nó sẽ giật ra các đinh sắt và phụ kiện của họ? Trong gần 20 năm, William Gilbert đã thực hiện những thử nghiệm tài tình để hiểu về từ tính. Các công trình của ông ấy bao gồm: On the Magnet, Magnetic Bodies, and the Great Magnet of the Earth.

E
Gilbert’s discovery was so important to modern physics. He investigated the nature of magnetism and electricity. He even coined the word “electric”. Though the early beliefs of magnetism were also largely entangled with superstitions such as that rubbing garlic on lodestone can neutralise its magnetism, one example being that sailors even believed the smell of garlic would even interfere with the action of compass, which is why helmsmen were forbidden to eat it near a ship’s compass. Gilbert also found that metals can be magnetised by rubbing mater­ials such as fur, plastic or the like on them. He named the ends of a magnet “north pole” and “south pole”. The magnetic poles can attract or repel, depending on polarity. In addition, however, ordinary iron is always attracted to a magnet. Though he started to study the relationship between magnetism and electricity, sadly he didn’t complete it. His research of static electricity using amber and jet only demonstrated that objects with electrical charges can work like magnets attracting small pieces of paper and stuff. It is a French guy named du Fay that discovered that there are actually two electrical charges, positive and negative.

Khám phá của Gilbert rất quan trọng trong vật lý hiện đại. Ông ấy đã điều tra bản chất của từ tính và điện. Ông ấy thậm chí đã đặt ra từ " điện". Mặc dù những niềm tin ban đầu về từ tính phần lớn cũng vướng vào những mê tín dị đoan như việc chà tỏi lên đá có thể vô hiệu hóa từ tính của nó, một ví dụ là các thủy thủ thậm chí tin rằng mùi tỏi sẽ cản trở hoạt động của la bàn, đó là lý do tại sao người lái tàu bị cấm ăn tỏi gần la bàn của tàu. Gillbert cũng đã phát hiện rằng kim loại cũng bị nhiễm từ bởi các vật liệu cọ sát như lông thú, nhựa hoặc những thứ tương tự trên chúng. Ông ấy đặt tên cho các đầu của nam châm " cực bắc", " cực nam". Các cực từ tính có thể hút hoặc đẩy phụ thuộc vào cực. Ngoài ra, tuy nhiên sắt thông thường luôn bị nam châm hút. Mặc dù ông ta đã bắt đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa từ tính và điện, nhưng buồn thay ông ta đã không hoàn thành nó. Những nghiên cứu của ông ta về tĩnh điện sử dụng hổ phách màu và hổ phách đen chỉ chứng minh rằng các vật thể mang điện có thể hoạt động giống như nam châm hút các mảnh giấy nhỏ và những thứ như vậy. Một gã người Pháp tên du Fay đã khám phá ra rằng thực sự có hai điện tích, dương và âm.

F
He also questioned the traditional astronomical beliefs. Though a Copernican, he didn’t express in his quintessential beliefs whether the earth is at the centre of the universe or in orbit around the sun. However, he believed that stars are not equidistant from the earth but have their own earth-like planets orbiting around them. The earth itself is like a giant magnet, which is also why compasses always point north. They spin on an axis that is aligned with the earth’s polarity. He even likened the polarity of the magnet to the polarity of the earth and built an entire magnetic philosophy on this analogy. In his explanation, magnetism is the soul of the earth. Thus a perfectly spherical lodestone, when aligned with the earth’s poles, would wobble all by itself in 24 hours. Further, he also believed that the sun and other stars wobble just like the earth does around a crystal core, and speculated that the moon might also be a magnet caused to orbit by its magnetic attraction to the earth. This was perhaps the first proposal that a force might cause a heavenly orbit.

Ông ta cũng đặt câu hỏi về niềm tin thiên văn học truyền thống. Mặc dù là một Copernic, ông ta đã không thể hiện trong niềm tin tinh túy của ông ta liệu trái đất là trung tâm của vũ trụ hoặc ở quỹ đạo quanh mặt trời. Tuy nhiên, ông ấy tin rằng các ngôi sao không cách đều trái đất nhưng có những hành tinh giống như trái đất của chính chúng xoay quanh chúng. Bản thân trái đất giống như một nam châm khổng lồ đó là lý do tại sao la bàn luôn chỉ về hướng bắc. Chúng quay trên một trục mà thẳng hàng với trái đất. Ông ấy thậm chí còn so sánh cực của nam châm với cực của trái đất và xây dựng nên toàn bộ triết lý từ trường về sự giống nhau này. Trong giải thích của ông, từ tính là linh hồn của trái đất. Do vậy một hòn đá hình cầu hoàn hảo khi thẳng hàng với các cực của trái đất sẽ tự lắc lư trong 24 giờ. Hơn nữa, ông ấy cũng tin rằng mặt trời và những ngôi sao khác dao động giống trái đất quay xung quanh lõi tinh thể và dự đoán rằng mặt trăng có lẽ cũng là một nam châm bị làm cho quay quanh quỹ đạo bởi lực hút từ tính của trái đất. Đây có lẽ là một đề xuất đầu tiên về một lực có thể gây ra quỹ đạo trên đời.

G
His research method was revolutionary in that he used experiments rather than pure logic and reasoning like the ancient Greek philosophers did. It was a new attitude towards the scientific investigation. Until then, scientific experiments were not in fashion. It was because of this scientific attitude, together with his contri­bution to our knowledge of magnetism, that a unit of magneto motive force, also known as magnetic potential, was named Gilbert in his honour. His approach of careful observation and experimentation rather than the authoritative opinion or deductive philosophy of others had laid the very foundation for modern science.

Phương pháp nghiên cứu của ông ấy mang tính cách mạng ở chỗ ông sử dụng các thí nghiệm thay vì logic và lý luận thuần túy như các triết gia Hy lạp cổ đại. Đó là một tái độ mới đối với điều tra khoa học. Mãi cho đến lúc đó, các thử nghiệm khoa học vẫn chưa là xu hướng. Bởi vì thái độ khoa học này, cùng với sự đóng góp của ông ấy vào kiến thức của chúng ta về từ tính, một đơn vị của động lực từ tính, cũng được biết đến như thế từ, đã được đặt tên theo Gillber để vinh danh ông. Cách tiếp cận quan sát và thử nghiệm cẩn trọng của ông thay vì những quan điểm độc đoán hay triết lý suy diễn của những người khác đã đặt nền móng cho khoa học hiện đại.

 

 

 

 

Questions 1-7

Reading Passage 244 has seven paragraphs A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 1-7 on your answer sheet.


List of headings

i   Early years of Gilbert
ii   What was new about his scientific research method
iii   The development of chemistry
iv   Questioning traditional astronomy
v   Pioneers of the early science
vi   Professional and social recognition
vii   Becoming the president of the Royal Science Society
viii   The great works of Gilbert
ix   His discovery about magnetism
x   His change of focus

1. Paragraph A
2. Paragraph B
3. Paragraph C
4. Paragraph D
5. Paragraph E
6. Paragraph F
7. Paragraph G

Questions 8-10

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 8-10 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

8. He is less famous than he should be.
9. He was famous as a doctor before he was employed by the Queen.
10. He lost faith in the medical theories of his time.

Questions 11-13

Choose THREE letters A-F. Write your answers in boxes 11-13 on your answer sheet.

Which THREE of the following are parts of Gilbert’s discovery?

A. Metal can be transformed into another.
B. Garlic can remove magnetism,
C. Metals can be magnetised.
D. Stars are at different distances from the earth.
E. The earth wobbles on its axis.
F. There are two charges of electricity.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

William Gilbert and Magnetism

 

Questions 1-7

Reading Passage 244 has seven paragraphs A-G. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 1-7 on your answer sheet.


List of headings

i   Early years of Gilbert

Những năm đầu của Gilbert
ii   What was new about his scientific research method

Điều gì là mới mẻ trong phương pháp nghiên cứu khoa học của ông
iii   The development of chemistry

Phát triển của hóa học
iv   Questioning traditional astronomy

Nghi ngờ thiên văn học truyền thống
v   Pioneers of the early science

Những người đi tiên phong của khoa học thời kỳ đầu
vi   Professional and social recognition

Sự ghi nhận của xã hội và trong chuyên môn

vii   Becoming the president of the Royal Science Society

Trở thành chủ tịch của Hiệp hội Khoa học Hoàng Gia
viii   The great works of Gilbert

Công trình vĩ đại của Gilbert
ix   His discovery about magnetism

Khám phá của ông về từ tính
x   His change of focus

Thay đổi trọng tâm của ông

1.v Paragraph A/   Pioneers of the early science

Giải thích:

The 16th and 17th centuries saw two great pioneers of modern science: Galileo and Gilbert. The impact of their findings is eminent.


2.i Paragraph B/   Early years of Gilbert

Giải thích:

Gilbert’s birth pre-dated Galileo. Born in an eminent local family in Colchester County in the UK, on May 24, 1544, he went to grammar school, and then studied medicine at St John’s College, Cambridge, graduating in 1573. Later he travelled in the continent and eventually settled down in London.


3.vi  Paragraph C/  Professional and social recognition

Giải thích:

He was a very successful and eminent doctor. All this culminated in his election to the president of the Royal Science Society ( =Professional recognition). He was also appointed personal physician to the Queen (Elizabeth I), and later knighted by the Queen (=social recognition). He faithfully served her until her death.


4. X   Paragraph D/ His change of focus

Giải thích: 

Gilbert was first interested in chemistry but later changed his focus due to the large portion of mysticism of alchemy involved (such as the transmutation of metal).


5.ix Paragraph E/ His discovery about magnetism

Giải thích:

Gilbert also found that metals can be magnetised by rubbing mater­ials such as fur, plastic or the like on them. He named the ends of a magnet “north pole” and “south pole”. The magnetic poles can attract or repel, depending on polarity. In addition, however, ordinary iron is always attracted to a magnet.


6.iv Paragraph F/ Questioning traditional astronomy

Giải thích:

He also questioned the traditional astronomical beliefs. Though a Copernican, he didn’t express in his quintessential beliefs whether the earth is at the centre of the universe or in orbit around the sun

 

7.ii Paragraph G/ What was new about his scientific research method

Giải thích:

 His research method was revolutionary in that he used experiments rather than pure logic and reasoning like the ancient Greek philosophers did. It was a new attitude towards the scientific investigation.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 8-10

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 8-10 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

8.T He is less famous than he should be.

Ông không nổi tiếng như ông xứng đáng

Giải thích: Đoạn A

However, he is less well known than he deserves.


9.T He was famous as a doctor before he was employed by the Queen.

Ông nổi tiếng là một bác sĩ trước khi được Nữ hoàng tuyển dụng

Giải thích: Đoạn C

He was a very successful and eminent doctor. All this culminated in his election to the president of the Royal Science Society. He was also appointed personal physician to the Queen (Elizabeth I), and later knighted by the Queen.


10.NG He lost faith in the medical theories of his time.

Ông mất niềm tin vào các lý thuyết y khoa trong thời đại của ông

Giải thích: Đoạn D

He gradually developed his interest in physics after the great minds of the ancient, particularly about the knowledge the ancient Greeks had about lodestones, strange minerals with the power to attract iron

 

Questions 11-13

Choose THREE letters A-F. Write your answers in boxes 11-13 on your answer sheet.

Which THREE of the following are parts of Gilbert’s discovery?

Ba cái nào sau đây là một phần khám phá của Gilbert

A. Metal can be transformed into another.

Kim loại có thể được chuyển sang kim loại khác
B. Garlic can remove magnetism,

Tỏi có thể loại bỏ từ tính


C. Metals can be magnetised.

Kim loại có thể được từ tính hóa

Giải thích: Đoạn E

Gilbert also found that metals can be magnetised by rubbing mater­ials such as fur, plastic or the like on them.


D. Stars are at different distances from the earth.

Các ngôi sao ở những khoảng cách khác nhau từ trái đất

Giải thích: Đoạn F

However, he believed that stars are not equidistant from the earth but have their own earth-like planets orbiting around them. 


E. The earth wobbles on its axis.

Trái đất quay quanh trục của nó

Giải thích: đoạn F

Further, he also believed that the sun and other stars wobble just like the earth does around a crystal core, and speculated that the moon might also be a magnet caused to orbit by its magnetic attraction to the earth.


F. There are two charges of electricity.

Có hai điện tích

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. v
2. i
3. vi
4. x
5. ix
6. iv
7. ii
8. TRUE
9. TRUE
10. NOT GIVEN
11. 12. & 13. C, D, E [in any order]


 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status