ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -Why Pagodas Don’t Fall Down?

Why Pagodas Don’t Fall Down?

In a land swept by typhoons and shaken by earthquakes, how has Japan's tallest and seemingly flimsiest old buildings - 500 or so wooden pagodas-remained standing for centuries? Records show that only two have collapsed during the past 1400 years

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Why Pagodas Don’t Fall Down?

 

 

In a land swept by typhoons and shaken by earthquakes, how has Japan's tallest and seemingly flimsiest old buildings - 500 or so wooden pagodas-remained standing for centuries? Records show that only two have collapsed during the past 1400 years. Those that have disappeared were destroyed by fire as a result of lightning or civil war. The disastrous Hanshin earthquake in 1995 killed 6,400 people, toppled elevated highways, flattened office blocks and devastated the port area of Kobe. Yet it left the magnificent five-storey pagoda at the Toji temple in nearby Kyoto unscathed, though it levelled a number of buildings in the neighbourhood. ĐOẠN 1

Tại một vùng đất bị những cơn bão càn quét và rung chuyển bởi động đất, làm thế nào mà những tòa nhà cổ có vẻ mỏng manh nhất và cao nhất của Nhật Bản - khoảng 500 ngôi chùa bằng gỗ vẫn đứng vững qua hàng thế kỷ? Các ghi chép cho thấy rằng chỉ hai ngôi chùa bị sụp đổ trong 1400 năm qua. Những cái đã biến mất bị tàn phá do lửa do sét đánh hoặc chiến tranh. Trận động đất thảm khốc Hanshin vào năm 1995 đã giết chết 6400 người, lật đổ đường cao tốc trên cao, san bằng các khối văn phòng và tàn phá khu vực cảng Kobe. Tuy nhiên, nó đã chừa lại ngôi chùa 5 tầng tráng lệ tại đền Toji gần Kyoto vẫn bình an vô sự, dù cho nó đã san bằng một số tòa nhà ở khu vực lân cận.

 

Japanese scholars have been mystified for ages about why these tall, slender buildings are so stable. It was only thirty years ago that the building industry felt confident enough to erect office blocks of steel and reinforced concrete that had more than a dozen floors. With its special shock absorbers to dampen the effect of sudden sideways movements from an earthquake, the thirty-six-storey Kasumigaseki building in central Tokyo-Japan's first skyscraper–was considered a masterpiece of modern engineering when it was built in 1968.ĐOẠN 2

Các học giả người Nhật đã hoang mang trong thời gian dài tại sao những tòa nhà mỏng manh và cao lại quá vững chắc như vậy. Chỉ 30 năm trước, ngành công nghiệp xây dựng mới cảm thấy đủ tự tin dựng lên các khối văn phòng từ bê tông cốt thép và thép hơn chục tầng. Với bộ giảm chấn đặc biệt để giảm tác động của chuyển ngang đột ngột từ động đất, tòa nhà 36 tầng Kasumigaseki  ở trung tâm Tokyo - tòa nhà chọc trời đầu tiên của Nhật được xem như là một kiệt tác của kỹ thuật hiện đại vào 1968 lúc nó được xây dựng.

 

Yet in 826, with only pegs and wedges to keep his wooden structure upright, the master builder Kobodaishi had no hesitation in sending his majestic Toji pagoda soaring fifty-five meters into the sky-nearly half as high as the Kasumigaseki skyscraper built some eleven centuries later. Clearly, Japanese carpenters of the day knew a few tricks about allowing a building to sway and settle itself rather than fight nature's forces. But what sort of tricks? ĐOẠN 3

Tuy nhiên vào năm 826, chỉ với 4 chiếc chốt và nêm để giữ cho công trình kiến trúc gỗ của mình thẳng đứng, nhà xây dựng bậc thầy Kobodaishi không ngần ngại đưa ngôi chùa Toji hùng vĩ của mình bay vút 55m vào bầu trời cao gần một nửa so với tòa nhà chọc trời Kasumigaseki được xây dựng 11 thế kỷ sau đó. Rõ ràng người thợ mộc Nhật Bản ngày đó đã biết một vài thủ thuật về việc cho phép một tòa nhà lắc lư và tự ổn định thay vì chống lại lực của tự nhiên. Nhưng những loại thủ thuật đó là gì?

 

The multi-storey pagoda came to Japan from China in the sixth century. As in China, they were first introduced with Buddhism and were attached to important temples. The Chinese built their pagodas in brick or stone, with inner staircases, and used them in later centuries mainly as watchtowers. When the pagoda reached Japan, however, its architecture was freely adapted to local conditions they were built less high, typically five rather than nine storeys, made mainly of wood and the staircase was dispensed with because the Japanese pagoda did not have any practical use but became more of an art object. Because of the typhoons that batter Japan in the summer, Japanese builders learned to extend the eaves of buildings further beyond the walls. This prevents rainwater gushing down the walls. Pagodas in China and Korea have nothing like the overhang that is found on pagodas in Japan. ĐOẠN 4

Ngôi chùa nhiều tầng vào Nhật Bản từ Trung Quốc vào thế kỷ 16. Như ở Trung Quốc, chúng lần đầu được đưa vào cùng với Đạo Phật và được gắn vào những ngôi chùa quan trọng. Người Trung Quốc đã xây dựng những ngôi chùa của họ bằng gạch và đá với nhiều cầu thang bên trong và đã dùng chúng ở những thế kỷ sau này chủ yếu làm tháp canh. Tuy nhiên, khi các ngôi chùa đến Nhật, kiến trúc của nó được điều chỉnh thoải mái với các điều kiện địa phương, chúng được xây ít cao hơn, thông thường 5 thay vì chín tầng, làm chủ yếu từ gỗ và các cầu thang không cần đến vì chùa của Nhật không có bất kỳ mục đích sử dụng thực tế nào trừ việc trở thành thứ đồ nghệ thuật. Bởi vì những cơn bão đập liên hồi Nhật vào mùa hè, những nhà xây dựng người Nhật đã học cách mở rộng mái hiên của tòa nhà ra ngoài các bức tường. Mái hiên này ngăn nước mưa tràn xuống tường. Những ngôi chùa ở Trung Quốc và Hàn Quốc không có gì giống với phần nhô ra được tìm thấy trong các ngôi chùa ở Nhật.

 

The roof of a Japanese temple building can be made to overhang the sides of the structure by fifty percent or more of the building's overall width. For the same reason, the builders of Japanese pagodas seem to have further increased their weight by choosing to cover these extended eaves not with the porcelain tiles of many Chinese pagodas but with much heavier earthenware tiles. ĐOẠN 5

Mái của các ngôi đền Nhật có thể được làm nhô ra các mặt của cấu trúc 50% hoặc nhiều hơn chiều rộng chung của tòa nhà. Vì lý do tương tự, những người thợ xây chùa Nhật có vẻ tăng trọng lượng của chúng nhiều hơn bằng cách chọn che những mái hiên mở rộng này không phải bằng gạch sứ như nhiều chúa Trung quốc mà bằng gạch đất nung nặng hơn nhiều.

 

But this does not totally explain the great resilience of Japanese pagodas. Is the answer that, like a tall pine tree, the Japanese pagoda with its massive trunk-like central pillar known as shinbashira simply flexes and sways during a typhoon or earthquake. For centuries, many thought so. But the answer is not so simple because the startling thing is that the shinbashira actually carries no load at all. In fact, in some pagoda designs, it does not even rest on the ground, but is suspended from the top of the pagoda-hanging loosely down through the middle of the building. The weight of the building is supported entirely by twelve outer and four inner columns. ĐOẠN 6

Nhưng điều này không giải thích hoàn toàn cho khả năng đàn hồi của của Nhật. Có phải câu trả lời rằng, giống như những cây thông cao, những ngôi chùa Nhật với cột trung tâm khổng lồ như những thân cây gọi là shinbashira chỉ đơn giản là uốn cong và lắc lư trong lúc bão hay động đất. Qua nhiều thế kỷ, nhiều người nghĩ vậy. Nhưng câu trả lời không đơn giản vậy bởi vì điều đáng ngạc nhiên là shinbashira thực sự không chịu lực chút nào. Thực tế, một số thiết kế chùa, thậm chí không nằm trên mặt đất mà được treo từ trên đỉnh của chùa buông thõng xuống giữa tòa nhà. Trọng lượng của tòa nhà được chống đỡ hoàn toàn bởi 12 cột bên ngoài và 4 cột bên trong.

 

 

And what is the role of the shinbashira, the central pillar? The best way to understand the shinbashira's role is to watch a video made by Shuzo Ishida, a structural engineer at Kyoto Institute of Technology. Mr Ishida, known to his students as 'Professor Pagoda' because of his passion to understand the pagoda, has built a series of models and tested them on a 'shaketable' in his laboratory. In short, the shinbashira was acting like an enormous stationary pendulum. The ancient craftsmen, apparently without the assistance of very advanced mathematics, seemed to grasp the principles that were, more than a thousand years later, applied in the construction of Japan's first skyscraper. What those early craftsmen had found by trial and error was that under pressure a pagoda's loose stack of floors could be made to slither to and fro independent of one another. Viewed from the side, the pagoda seemed to be doing a snake dance with each consecutive floor moving in the opposite direction to its neighbours above and below. The shinbashira, running up through a hole in the centre of the building, constrained individual storeys from moving too far because, after moving a certain distance, they banged into it, transmitting energy away along the column. ĐOẠN 7

Và vai trò của shinbashira là gì, cột trung tâm? Các tốt nhất để hiểu vài trò của shinbashira là xem một video được Shuzo Ishida thực hiện, một kỹ sư kết cấu tại Viện kỹ thuật Tokyo. Ông Mr Ishida được các học trò gọi là " giáo sư Chùa" bởi vì đam mê tìm hiểu chùa của ông ấy, đã xây dựng một loạt mô hình và đã kiểm tra chúng trên một chiếc " có thể lắp ráp" trong phòng thí nghiệm. Nói tóm lại, shinbashira hoạt động như một con lắc khổng lồ đứng yên. Những người thợ thủ công cổ đại, rõ ràng không có sự hỗ trợ của toán học tiên tiến, dường như đã nắm được các nguyên tắc mà hơn 1000 năm sau, được áp dụng trong việc xây dựng tòa nhà chọc trời đầu tiên của Nhật. Điều mà những người thợ thủ công ban đầu đó tìm được bằng cách thử và sai là dưới áp lực, một chồng tầng lòng lẻo của ngôi chùa có thể được tạo ra để trượt qua lại độc lập với nhau. Nhìn từ bên hông, ngôi chùa trông như đang thực hiện điệu nhảy con rắn với từng tầng liên tiếp chuyển ngược chiều với các hàng xóm phía trên và phía dưới. Các shinbashira chạy lên một cái lỗ ở trung tâm tòa nhà, hạn chế các tầng riêng lẻ di chuyển qua xa bởi vì sau khi chuyển động một khoảng nhất định, chúng đập vào nó, truyền năng lượng đi dọc theo cột.

 

Another strange feature of the Japanese pagoda is that, because the building tapers, with each successive floor plan being smaller than the one below, none of the vertical pillars that carry the weight of the building is connected to its corresponding pillar above. In other words, a five storey pagoda contains not even one pillar that travels right up through the building to carry the structural loads from the top to the bottom. More surprising is the fact that the individual storeys of a Japanese pagoda, unlike their counterparts elsewhere, are not actually connected to each other. They are simply stacked one on top of another like a pile of hats. Interestingly, such a design would not be permitted under current Japanese building regulations. ĐOẠN 8

Một đặc điểm kỳ lạ của chùa Nhật là bởi vì tòa nhà nhỏ dần, với mỗi tầng kế tiếp nhau nhỏ hơn tầng dưới, không có cột trụ thẳng chịu lực của tòa nhà được kết nối với trụ ở trên tương ứng với nó. Nói cách khác, ngôi chùa 5 tầng chứa không chỉ một cột đi thằng đừng thông qua tòa nhà để chịu tải trọng kết cấu từ trên xuống dưới. Ngạc nhiên hơn là thực tế mỗi tầng riêng lẻ của ngôi chùa Nhật, không giống như các tầng của chúng ở nơi khác, không thực sự kết nối với nhau. chúng đơn giản là xếp chồng lên nhau giống như một đống mũ. điều thú vị là, một thiết kế như vậy sẽ không được cho phép dưới các quy định xây dựng Nhật bản hiện thời.

 

And the extra-wide eaves? Think of them as a tight rope walker balancing pole. The bigger the mass at each end of the pole, the easier it is for the tightrope walker to maintain his or her balance. The same holds true for a pagoda. 'With the eaves extending out on all sides like balancing poles,' says Mr. Ishida, 'the building responds to even the most powerful jolt of an earthquake with a graceful swaying, never an abrupt shaking. Here again, Japanese master builders of a thousand years ago anticipated concepts of modern structural engineering. ĐOẠN 9

Và với mái hiên cực rộng? Hãy coi chúng như một cột thăng bằng của máy đi bộ bằng dây thừng chặt chẽ. Khối lượng ở mỗi đầu của cực càng lớn thì người đi dây càng dễ giữ thăng bằng. Điều này cũng đúng cho ngôi chùa. Ishida nói: với những mái hiên mở rộng ra các phía như các cột cân bằng, tòa nhà có thể phản ứng lại ngay những cú va chạm mạnh nhất của một trận động đất với sự lắc lư uyển chuyển chứ không phải rung chuyển đột ngột. Ở đây một lần nữa, các nhà xây dựng bậc thầy người Nhật của 1000 năm trước đã dự đoán các khái niệm về kỹ thuật kết cấu hiện đại.
 

Questions 1-4
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 143?
In boxes 1-4 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the claims of the writer
FALSE if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if there it impossible to say what the writer thinks about this

1 Only two Japanese pagodas have collapsed in 1400 years.
2 The Hanshin earthquake of 1995 destroyed the pagoda at the Toji temple.
3 The other buildings near the Toji pagoda had been built in the last 30 years.
4 The builders of pagodas knew how to absorb some of the power produced by severe weather conditions.

Questions 5-10
Classify the following as typical of

A. both Chinese and Japanese pagodas
B. only Chinese pagodas
C. only Japanese pagodas

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 5-10 on your answer sheet.

5 easy interior access to top
6 tiles on eaves
7 use as observation post
8 size of eaves up to half the width of the building
9 original religious purpose
10 floors fitting loosely over each other

Questions 11-13
Choose the correct letter, AB or C.
Write the correct letter in boxes11-13 on your answer sheet.

11 In a Japanese pagoda, the shinbashira
     A bears the full weight of the building.
     B bends under pressure like a tree.
     C connects the floors with the foundations.
     D stops the floors moving too far.

12 Shuzo Ishida performs experiments in order to
     A improve skyscraper design.
     B be able to build new pagodas.
     C learn about the dynamics of pagodas.
     D understand ancient mathematics.

13 The storeys of a Japanese pagoda are
     A linked only by wood.
     B fastened only to the central pillar.
     C fitted loosely on top of each other.
     D joined by special weights.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Why Pagodas Don’t Fall Down?

 

 

Questions 1-4
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 143?
In boxes 1-4 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the claims of the writer
FALSE if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if there it impossible to say what the writer thinks about this

 

1T Only two Japanese pagodas have collapsed in 1400 years.

Chỉ hai ngôi chùa Nhật Bản sụp đổ trong 1400 năm

Giải thích: Đoạn 1

Records show that only two have collapsed during the past 1400 years


2F The Hanshin earthquake of 1995 destroyed the pagoda at the Toji temple.

Trận động đất Hanshin 1995 đã tàn phá ngôi chùa tại đền Toji

Giải thích: Đoạn 1

The disastrous Hanshin earthquake in 1995 killed 6,400 people, toppled elevated highways, flattened office blocks and devastated the port area of Kobe. Yet it left the magnificent five-storey pagoda at the Toji temple in nearby Kyoto unscathed, though it levelled a number of buildings in the neighbourhood.


3NG The other buildings near the Toji pagoda had been built in the last 30 years.

Những tòa nhà khác gần chùa Toji đã được xây dựng trong 30 năm qua

Giải thích: Đoạn 2, có thông tin về các tòa nhà công nghiệp trong 30 năm qua chứ không có thông tin như đề bài

It was only thirty years ago that the building industry felt confident enough to erect office blocks of steel and reinforced concrete that had more than a dozen floors.


4 T The builders of pagodas knew how to absorb some of the power produced by severe weather conditions.

Các nhà xây dựng chùa biết làm thế nào để giảm một vài lực do điều kiện thời tiết nghiêm trọng tạo ra

Giải thích: đoạn 3

Clearly, Japanese carpenters of the day knew a few tricks about allowing a building to sway and settle itself rather than fight nature's forces. But what sort of tricks?

 

Questions 5-10
Classify the following as typical of

A. both Chinese and Japanese pagodas
B. only Chinese pagodas
C. only Japanese pagodas

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 5-10 on your answer sheet.

5B easy interior access to top/ tiếp cận lên đỉnh dễ dàng từ bên trong

Giải thích: Đoạn 4

The Chinese built their pagodas in brick or stone, with inner staircases,

When the pagoda reached Japan, however, its architecture was freely adapted to local conditions they were built less high, typically five rather than nine storeys, made mainly of wood and the staircase was dispensed with because the Japanese pagoda did not have any practical use but became more of an art object.


6A tiles on eaves/ gạch ngói trên mái hiên

Giải thích: Đoạn 5

For the same reason, the builders of Japanese pagodas seem to have further increased their weight by choosing to cover these extended eaves not with the porcelain tiles of many Chinese pagodas but with much heavier earthenware tiles.


7B use as observation post/ sử dụng như vị trí quan sát

Giải thích: Đoạn 4

The Chinese built their pagodas in brick or stone, with inner staircases, and used them in later centuries mainly as watchtowers.


8C size of eaves up to half the width of the building/ kích thước của mái hiên lên đến một nửa độ rộng của tòa nhà

Giải thích: Đoạn 4 &5

The roof of a Japanese temple building can be made to overhang the sides of the structure by fifty percent or more of the building's overall width.

Because of the typhoons that batter Japan in the summer, Japanese builders learned to extend the eaves of buildings further beyond the walls. This prevents rainwater gushing down the walls. Pagodas in China and Korea have nothing like the overhang that is found on pagodas in Japan.


9 A original religious purpose/ mục đích tôn giáo ban đầu

Giải thích: Đoạn 4

As in China, they were first introduced with Buddhism and were attached to important temples.


10C floors fitting loosely over each other/ các tầng lắp lỏng lẻo với nhau

Giải thích: Đoạn 8

More surprising is the fact that the individual storeys of a Japanese pagoda, unlike their counterparts elsewhere, are not actually connected to each other. They are simply stacked one on top of another like a pile of hats. Interestingly, such a design would not be permitted under current Japanese building regulations.

 

Questions 11-13
Choose the correct letter, AB or C.
Write the correct letter in boxes11-13 on your answer sheet.

11 In a Japanese pagoda, the shinbashira

Trong một ngôi chùa Nhật Bản, shinbashira
     A bears the full weight of the building.

chịu toàn bộ trọng lượng tòa nhà
     B bends under pressure like a tree.

uốn cong do chịu tác động của sức ép như một cái cây
     C connects the floors with the foundations.

kết nối với các tầng với nền móng
     D stops the floors moving too far.

ngăn các tầng di chuyển quá xa

Giải thích: Đoạn 7

The shinbashira, running up through a hole in the centre of the building, constrained individual storeys from moving too far because, after moving a certain distance, they banged into it, transmitting energy away along the column.

 

12 Shuzo Ishida performs experiments in order to

Shuzo Ishida thực hiện thí nghiệm để


     A improve skyscraper design.

cải thiện thiết kế tòa nhà chọc trời
     B be able to build new pagodas.

có thể xây dựng các ngôi chùa mới


     C learn about the dynamics of pagodas.

học về động lực học của chùa

Giải thích: đoạn 7

Mr Ishida, known to his students as 'Professor Pagoda' because of his passion to understand the pagoda, has built a series of models and tested them on a 'shaketable' in his laboratory


     D understand ancient mathematics.

hiểu toán học cổ đại

 

13 The storeys of a Japanese pagoda are

Các tầng của một ngôi chùa được
     A linked only by wood.

nối duy nhất bằng gỗ
     B fastened only to the central pillar.

được thắt chặt với các trụ trung tâm
     C fitted loosely on top of each other.

lắp chồng lên nhau một cách lỏng lẻo

Giải thích: Đoạn 8

 More surprising is the fact that the individual storeys of a Japanese pagoda, unlike their counterparts elsewhere, are not actually connected to each other. They are simply stacked one on top of another like a pile of hats. Interestingly, such a design would not be permitted under current Japanese building regulations.


     D joined by special weights.

được liên kết bằng các trọng lượng đặc biệt

 

 

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

Answer:
1. TRUE
2. FALSE
3. NOT GIVEN
4. TRUE
5. B
6. A
7. B
8. C
9. A
10. C
11. D
12. C
13. C

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status