ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Play Is a Serious Business

Play Is a Serious Business

Does play help develop bigger, better brains? Bryant Furlow investigates

 A.     Playing is a serious business. Children engrossed in a make-believe world, fox cubs play-fighting or kittens teaming a ball of string aren’t just having fun. Play may look like a carefree and exuberant way

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Play Is a Serious Business

 

Does play help develop bigger, better brains? Bryant Furlow investigates

 A.     Playing is a serious business. Children engrossed in a make-believe world, fox cubs play-fighting or kittens teaming a ball of string aren’t just having fun. Play may look like a carefree and exuberant way to pass the time before the hard work of adulthood comes along, but there’s much more to it than that. For a start, play can even cost animals their lives. Eighty percent of deaths among juvenile fur seals occur because playing pups fail to spot predators approaching. It is also extremely expensive in terms of energy. Playful young animals use around two or three per cent of energy cavorting, and in children that figure can be closer to fifteen per cent. ‘Even two or three per cent is huge,’ says John Byers of Idaho University. ‘You just don’t find animals wasting energy like that,’ he adds. There must be a reason.

Chơi là một việc nghiêm túc. Trẻ em mải mê trong một thế giới giả tưởng, những chú cáo con chơi đánh nhau hay những chú mèo con hợp sức chơi một quả bóng dây không chỉ là cho vui. Vui chơi có thể giống như một cách vô tư và hồ hởi để giết thời gian trước khi làm việc chăm chỉ ở tuổi trưởng thành xuất hiện, nhưng còn nhiều thứ hơn thế. Đầu tiên, chơi thậm chí có thể gây mất mạng. 80% số ca tử vong ở hải cẩu lông mao con xảy ra vì khi chơi những con con không biết được những kẻ săn mồi đang đến gần. Nó cũng cực kỳ tốn kém về mặt năng lượng. Những con non chơi đùa sử dụng khoảng hai hoặc ba phần trăm năng lượng để nhảy nhót, và ở con cái, con số đó có thể lên tới gần mười lăm phần trăm. John Byers của Đại học Idaho cho biết: “Thậm chí hai hoặc ba phần trăm cũng là rất lớn". Anh ấy nói thêm: “Bạn không chỉ là thấy rằng động vật lãng phí năng lượng như vậy đâu. Phải có một lý do".

 

B.     But if play is not simply a developmental hiccup, as biologists once thought, why did it evolve? The latest idea suggests that play has evolved to build big brains. In other words, playing makes you intelligent. Playfulness, it seems, is common only among mammals, although a few of the larger-brained birds also indulge. Animals at play often use unique signs – tail-wagging in dogs, for example – to indicate that activity superficially resembling adult behavior is not really in earnest. In popular explanation of play has been that it helps juveniles develop the skills they will need to hunt, mate and socialise as adults. Another has been that it allows young animals to get in shape for adult life by improving their respiratory endurance. Both these ideas have been questioned in recent years.

Nhưng nếu chơi đùa không chỉ đơn giản là một trục trặc trong quá trình phát triển, như các nhà sinh vật học từng nghĩ, thì tại sao nó lại phát triển? Ý tưởng mới nhất cho thấy rằng chơi đã phát triển để hình thành bộ não lớn. Nói cách khác, chơi làm cho bạn thông minh. Có vẻ như sự vui chơi chỉ phổ biến ở các loài động vật có vú, mặc dù một số loài chim có bộ não lớn hơn cũng đam mê chơi. Động vật khi chơi đùa thường sử dụng các dấu hiệu độc đáo – chẳng hạn như vẫy đuôi ở chó – để chỉ ra rằng hoạt động về bề ngoài giống với hành vi của con vật trưởng thành là không thực sự nghiêm túc. Theo cách giải thích phổ biến về chơi đùa là nó giúp con non phát triển các kỹ năng cần thiết để săn mồi, giao phối và giao tiếp xã hội khi trưởng thành. Một lý do khác là nó cho phép động vật non có được vóc dáng cân đối cho cuộc sống trưởng thành bằng cách cải thiện sức bền hô hấp của chúng. Cả hai ý tưởng này đã được đặt câu hỏi trong những năm gần đây.

*** “In earnest” có nghĩa là một cách chân thật, trung thực hoặc nghiêm túc.C.     Take the exercise theory. If play evolved to build muscle or as a kind of endurance training, then you would expect to see permanent benefits. But Byers points out that the benefits of increased exercise disappear rapidly after training stops, so many improvement in endurance resulting from juvenile play would be lost by adulthood. ‘If the function of play was to get into shape,’ says Byers, ‘the optimum time for playing would depend on when it was most advantageous for the young of a particular species to do so. But it doesn’t work like that.’ Across species, play tends to peak about halfway through the suckling stage and then decline.

Về lý thuyết luyện tập. Nếu chơi phát triển để xây dựng cơ bắp hoặc như một hình thức rèn luyện sức bền, thì bạn sẽ muốn thấy được lợi ích lâu dài. Nhưng Byers chỉ ra rằng lợi ích của việc tăng cường luyện tập sẽ biến mất nhanh chóng sau khi ngừng tập luyện, vì vậy nhiều cải thiện về sức bền do chơi đùa ở tuổi vị thành niên sẽ bị mất đi khi trưởng thành. Byers nói: “Nếu chức năng của chơi đùa là để có vóc dáng thì thời điểm tối ưu cho việc chơi đùa sẽ phụ thuộc vào thời điểm chơi đùa thuận lợi nhất để có vóc dáng đối với con non của một loài cụ thể. Nhưng nó không hoạt động như vậy.’ Ở khắp các loài, hoạt động vui chơi có xu hướng đạt đỉnh vào khoảng giữa giai đoạn bú và sau đó giảm dần.

D.     Then there’s the skills-training hypothesis. At first glance, playing animals do appear to be practising the complex manoeuvres they will need in adulthood. But a closer inspection reveals this interpretation as too simplistic. In one study, behavioural ecologist Tim Caro, from the University of California, looked at the predatory play of kittens and their predatory behaviour when they reached adulthood. He found that the way the cats played had no significant effect on their hunting prowess in later life.

Sau đó là giả thuyết đào tạo kỹ năng. Thoạt nhìn, động vật chơi đùa dường như đang thực hành các thao tác phức tạp mà chúng sẽ cần khi trưởng thành. Nhưng kiểm tra kỹ hơn cho thấy cách giải thích này quá đơn giản. Trong một nghiên cứu, nhà sinh thái học hành vi Tim Caro, từ Đại học California, đã xem xét trò chơi săn mồi của mèo con và hành vi săn mồi của chúng khi chúng đến tuổi trưởng thành. Ông phát hiện ra rằng cách những con mèo chơi không có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng săn mồi của chúng trong cuộc sống sau này.

E.      Earlier this year, Sergio Pellis of Lethbridge University, Canada, reported that there is a strong positive link between brain size and playfulness among mammals in general. Comparing measurements for fifteen orders of mammals, he and his team found large brains (for a given body size) are linked to greater playfulness. The converse was also found to be true. Robert Barton of Durham University believes that, because large brains are more sensitive to developmental stimuli than smaller brains, they require more play to help mould them for adulthood. ‘I concluded it’s to do with learning, and with the importance of environmental data to the brain during development,’ he says.


Đầu năm nay, Sergio Pellis của Đại học Lethbridge, Canada, đã báo cáo rằng có một mối liên hệ tích cực mạnh mẽ giữa kích thước não bộ và sự chơi đùa của động vật có vú nói chung. So sánh các phép đo đối với 15 bộ động vật có vú, ông và nhóm của mình đã phát hiện ra rằng bộ não lớn (đối với một kích thước cơ thể nhất định) có liên quan đến sự chơi đùa hơn. Điều ngược lại cũng được chứng minh là đúng. Robert Barton của Đại học Durham tin rằng, bởi vì những bộ não lớn nhạy cảm hơn với các kích thích phát triển so với những bộ não nhỏ hơn, não cần được vui chơi nhiều hơn để giúp hình thành chúng khi trưởng thành. Ông nói: “Tôi kết luận rằng nó liên quan đến việc học và tầm quan trọng về dữ liệu môi trường đối với não bộ trong quá trình phát triển.

F.      According to Byers, the timing of the playful stage in young animals provides an important clue to what’s going on. If you plot the amount of time juvenile devotes to play each day over the course of its development, you discover a pattern typically associated with a ‘sensitive period’ – a brief development window during which the brain can actually be modified in ways that are not possible earlier or later in life. Think of the relative ease with which young children – but not infants or adults – absorb language. Other researchers have found that play in cats, rats and mice is at its most intense just as this ‘window of opportunity” reaches its peak.

Theo Byers, thời điểm diễn ra giai đoạn vui chơi ở động vật non cung cấp manh mối quan trọng về những gì đang diễn ra. Nếu bạn vẽ biểu đồ lượng thời gian trẻ vị thành niên dành để chơi mỗi ngày trong suốt quá trình phát triển của nó, bạn sẽ phát hiện ra một mô hình thường liên quan đến 'thời kỳ nhạy cảm' - một ô cửa phát triển ngắn trong đó bộ não thực sự có thể được chỉnh sửa theo những cách không thể thể sớm hơn hoặc muộn hơn trong cuộc đời. Hãy nghĩ về việc trẻ nhỏ – chứ không phải trẻ sơ sinh hay người lớn – tiếp thu ngôn ngữ tương đối dễ dàng. Các nhà nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng chơi đùa ở mèo, chuột cống và chuột nhắt diễn ra sôi nổi nhất khi 'ô cửa cơ hội' này đạt đến đỉnh điểm.

G.     ‘People have not paid enough attention to the amount of the brain activated by plays,’ says Marc Bekoff from Colorado University. Bekoff studied coyote pups at play and found that the kind of behaviour involved was markedly more variable and unpredictable than that of adults. Such behaviour activates many different parts of the brain, he reasons. Bekoff likens it to a behavioural kaleidoscope, with animals at play jumping rapidly between activities. ‘They use behaviour from a lot of different contexts – predation, aggression, reproduction,’ he says. ‘Their developing brain is getting all sorts of stimulation.’

Marc Bekoff từ Đại học Colorado cho biết: “Mọi người chưa chú ý đầy đủ đến lượng não được kích hoạt bởi các trò chơi. Bekoff đã nghiên cứu những con sói đồng cỏ đang chơi đùa và nhận thấy rằng loại hành vi liên quan thay đổi rõ rệt và khó đoán hơn so với hành vi của những con trưởng thành. Ông lý giải rằng hành vi như vậy kích hoạt nhiều phần khác nhau của não bộ. Bekoff ví nó như một kính vạn hoa hành vi, trong đó các con vật đang chơi đùa sẽ nhảy nhanh chóng giữa các hoạt động. Ông nói: “Chúng sử dụng hành vi từ nhiều bối cảnh khác nhau – săn mồi, gây hấn, sinh sản. “Bộ não đang phát triển của chúng đang nhận được đủ loại kích thích.”

at play = playing

H.     Not only is more of the brain involved in play that was suspected, but it also seems to activate higher cognitive processes. ‘There’s enormous cognitive involvement in play,’ says Bekoff. He points out that play often involves complex assessments of playmates, ideas of reciprocity and the use of specialised signals and rules. He believes that play creates a brain that has greater behavioural flexibility and improved potential for learning later in life. The idea is backed up by the work of Stephen Siviy of Gettysburg College. Siviy studied how bouts of play affected the brain’s levels of particular chemical associated with the stimulation and growth of nerve cells. He was surprised by the extent of the activation. ‘Play just lights everything up,’ he says. By allowing link-ups between brain areas that might not normally communicate with each other, play may enhance creativity.

Người ta nghi ngờ rằng không chỉ có nhiều não bộ tham gia vào trò chơi hơn mà dường như nó còn kích hoạt các quá trình nhận thức cao hơn. Bekoff nói: “Có rất nhiều sự tham gia của nhận thức vào việc chơi. Ông chỉ ra rằng việc chơi thường liên quan đến những đánh giá phức tạp về bạn cùng chơi, ý tưởng về sự tương hỗ và việc sử dụng các tín hiệu và quy tắc đặc biệt. Ông tin rằng vui chơi tạo ra một bộ não có hành vi linh hoạt hơn và cải thiện tiềm năng học tập sau này trong cuộc sống. Ý tưởng này được hỗ trợ bởi công trình của Stephen Siviy của Đại học Gettysburg. Siviy đã nghiên cứu cách thức các cuộc vui chơi ảnh hưởng đến mức độ hóa chất cụ thể trong não có liên quan đến sự kích thích và tăng trưởng của các tế bào thần kinh. Anh ấy đã rất ngạc nhiên bởi mức độ kích hoạt. "Chơi làm lóe lên mọi thứ," anh nói. Bằng cách cho phép các liên kết giữa các vùng não mà có lẽ bình thường không tiếp xúc với nhau, vui chơi có thể nâng cao khả năng sáng tạo.

I.        What might further experimentation suggest about the way children are raised in many societies today? We already know that rat pups denied the chance to play, grow smaller brain components and fail to develop the ability to apply social rules when they interact with their peers. With schooling beginning earlier and becoming increasingly exam-orientated, play is likely to get even less of a look-in. Who knows what the result of that will be?

Thử nghiệm tiếp theo có thể gợi ý điều gì trong cách nuôi dạy trẻ em trong nhiều xã hội ngày nay? Chúng ta đã biết rằng những chú chuột con mà đã từ chối cơ hội chơi thì phát triển các thành phần não nhỏ hơn và không phát triển được khả năng áp dụng các quy tắc xã hội khi chúng tương tác với những con đồng trang lứa. Với việc bắt đầu đi học sớm hơn và ngày càng tập trung vào các kỳ thi, chơi đùa thậm chí còn ít được quan tâm hơn. Ai biết kết quả của điều đó sẽ là gì?

 ***get less of a look-in: ít được ngó ngàng, đếm xỉa đến

 

 

Questions 27-32

Reading Passage 142 has nine paragraphs labelled A-I.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-I in boxes 27-32 on your answer sheet.
NB. You may use any letter more than once.

 

27. the way play causes unusual connections in the brain which are beneficial

28. insights from recording how much time young animals spend playing

29. a description of the physical hazards that can accompany play

30. a description of the mental activities which are exercised and developed during play

31. the possible effects that a reduction in play opportunities will have on humans

32. the classes of animals for which play is important
 

Questions 33-35

Choose THREE letters A-F.

Write your answers in boxes 33-35 on your answer sheet.

The list below gives some ways of regarding play.

Which THREE ways are mentioned by the writer of the text?

A. a rehearsal for later adult activities
B. a method animals use to prove themselves to their peer group
C. an activity intended to build up strength for adulthood
D. a means of communicating feelings
E. a defensive strategy
F. an activity assisting organ growth
 
Questions 36-40
Look at the following researchers (Questions 36-40) and the list of findings below.

Match each researcher with the correct finding.

Write the correct letter A-H in boxes 36-40 on your answer sheet.

List of Findings
A. There is a link between a specific substance in the brain and playing.
B. Play provides input concerning physical surroundings.
C. Varieties of play can be matched to different stages of evolutionary history.
D. There is a tendency for mammals with smaller brains to play less.
E. Play is not a form of fitness training for the future.
F. Some species of larger-brained birds engage in play.
G. A wide range of activities are combined during play.
H. Play is a method of teaching survival techniques.


36.   Robert Barton
37.   Marc Bekoff
38.   John Byers
39.   Sergio Pellis
40.   Stephen Siviy

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Play Is a Serious Business

 

 

Questions 27-32

Reading Passage 142 has nine paragraphs labelled A-I.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-I in boxes 27-32 on your answer sheet.
NB. You may use any letter more than once.

 

 

27.H the way play causes unusual connections in the brain which are beneficial
cách mà chơi đùa tạo ra những kết nối bất thường có lợi trong não

Giải thích:

Siviy studied how bouts of play affected the brain’s levels of particular chemical associated with the stimulation and growth of nerve cells. He was surprised by the extent of the activation. ‘Play just lights everything up,’ he says. By allowing link-ups between brain areas that might not normally communicate with each other (= unusual connections) , play may enhance creativity.(=are beneficial)

 

28.F insights from recording how much time young animals spend playing
những hiểu biết từ việc ghi lại thời gian chơi đùa của động vật non

Giải thích:

If you plot the amount of time juvenile devotes to play each day over the course of its development, you discover a pattern typically associated with a ‘sensitive period’ – a brief development window during which the brain can actually be modified in ways that are not possible earlier or later in life. 

 

29.A a description of the physical hazards that can accompany play
mô tả về các mối nguy hiểm hữu hình có thể xảy ra khi chơi đùa

Giải thích:

For a start, play can even cost animals their lives. Eighty percent of deaths among juvenile fur seals occur because playing pups fail to sport predators approaching

 

30.H a description of the mental activities which are exercised and developed during play
mô tả về các hoạt động tinh thần được thực hiện và phát triển trong khi chơi

Giải thích:

He points out that play often involves complex assessments of playmates, ideas of reciprocity and the use of specialised signals and rules. He believes that play creates a brain that has greater behavioural flexibility and improved potential for learning later in life. 

 

31.I the possible effects that a reduction in play opportunities will have on humans
những tác động có thể có của việc giảm cơ hội vui chơi đối với con người

Giải thích:

With schooling beginning earlier and becoming increasingly exam-orientated, play is likely to get even less of a look-in. Who knows what the result of that will be?

32.B the classes of animals for which play is important
các loại động vật mà chơi đùa là quan trọng đối với chúng

Giải thích:

The latest idea suggests that play has evolved to build big brains. In other words, playing makes you intelligent. Playfulness, it seems, is common only among mammals, although a few of the larger-brained birds also indulge. 

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

Questions 33-35

Choose THREE letters A-F.

Write your answers in boxes 33-35 on your answer sheet.


 

The list below gives some ways of regarding play.
Which THREE ways are mentioned by the writer of the text?


Danh sách dưới đây đưa ra một số cách liên quan đến chơi đùa.
BA cách nào được người viết văn bản đề cập?

A. a rehearsal for later adult activities
một buổi diễn tập cho các hoạt động sau này của người trưởng thành

Giải thích: đoạn B

In popular explanation of play has been that it helps juveniles develop the skills they will need to hunt, mate and socialise as adults. 

 

B. a method animals use to prove themselves to their peer group
một cách mà động vật sử dụng để chứng minh bản thân với nhóm đồng lứa của chúng

 

C. an activity intended to build up strength for adulthood
một hoạt động nhằm xây dựng sức mạnh cho tuổi trưởng thành

Giải thích: đoạn B

Another has been that it allows young animals to get in shape for adult life by improving their respiratory endurance.

 

D. a means of communicating feelings
một phương tiện chia sẻ cảm giác

 

E. a defensive strategy
một chiến lược phòng thủ

 

F. an activity assisting organ growth
một hoạt động hỗ trợ sự phát triển của cơ quan của cơ thể

Giải thích: đoạn E

Earlier this year, Sergio Pellis of Lethbridge University, Canada, reported that there is a strong positive link between brain size and playfulness among mammals in general. 


 
Questions 36-40
Look at the following researchers (Questions 36-40) and the list of findings below.

Match each researcher with the correct finding.

Write the correct letter A-H in boxes 36-40 on your answer sheet.

List of Findings
A. There is a link between a specific substance in the brain and playing.
Có một mối liên hệ giữa một chất cụ thể trong não và việc chơi.
B. Play provides input concerning physical surroundings.
Vui chơi cung cấp đầu vào liên quan đến môi trường vật chất xung quanh.
C. Varieties of play can be matched to different stages of evolutionary history.
Các loại trò chơi có thể phù hợp với các giai đoạn khác nhau của lịch sử tiến hóa.
D. There is a tendency for mammals with smaller brains to play less.
Động vật có vú có bộ não nhỏ hơn có xu hướng chơi ít hơn.
E. Play is not a form of fitness training for the future.
Vui chơi không phải là một hình thức rèn luyện sức khỏe cho tương lai.
F. Some species of larger-brained birds engage in play.
Một số loài chim có bộ não lớn hơn tham gia chơi đùa.
G. A wide range of activities are combined during play.
Một loạt các hoạt động được kết hợp trong khi chơi.
H. Play is a method of teaching survival techniques.
Chơi là một phương pháp dạy các kỹ thuật sinh tồn.


36.B   Robert Barton

Giải thích: đoạn E

Robert Barton of Durham University believes that, because large brains are more sensitive to developmental stimuli than smaller brains, they require more play ( = input) to help mould them for adulthood. ‘I concluded it’s to do with learning, and with the importance of environmental data (=concerning physical surroundings) to the brain during development,’ he says.


37.G   Marc Bekoff

Giải thích: đoạn H

‘There’s enormous cognitive involvement in play,’ says Bekoff. He points out that play often involves complex assessments of playmates, ideas of reciprocity and the use of specialised signals and rules.


38.E   John Byers

Giải thích: đoạn C

‘If the function of play was to get into shape,’ says Byers, ‘the optimum time for playing would depend on when it was most advantageous for the young of a particular species to do so. But it doesn’t work like that.’ 


39.D   Sergio Pellis

Giải thích: đoạn E

Earlier this year, Sergio Pellis of Lethbridge University, Canada, reported that there is a strong positive link between brain size and playfulness among mammals in general. Comparing measurements for fifteen orders of mammals, he and his team found large brains (for a given body size) are linked to greater playfulness. The converse was also found to be true.


40.A   Stephen Siviy

Giải thích: đoạn H

The idea is backed up by the work of Stephen Siviy of Gettysburg College. Siviy studied how bouts of play affected the brain’s levels of particular chemical associated with the stimulation and growth of nerve cells. 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27 H
28 F
29 A
30 H
31 I
32 B
33- 35 A C F (In Any Order)
36 B
37 G
38 E
39 D
40 A

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status