ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Lost for Words

Lost for Words

Many minority languages are on the danger list.

In the Native American Navajo nation which sprawls across four states in the American south-west, the native language is dying

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Lost for Words

 

Many minority languages are on the danger list.

Nhiều ngôn ngữ thiểu số đang nằm trong danh sách có nguy cơ

In the Native American Navajo nation which sprawls across four states in the American south-west, the native language is dying. Most of its speakers are middle-age or elderly. Although many students take classes in Navajo, the schools are run in English. Street signs, supermarket goods and even their own newspaper are all in English. Not surprisingly, linguists doubt that any native speakers of Navajo will remain in a hundred years’ time. ĐOẠN 1

Trong dân tộc Navajo của người Mỹ bản địa trải dài trên bốn tiểu bang của Tây Nam nước Mỹ, ngôn ngữ bản địa đang chết dần. Phần lớn những người nói ngôn ngữ này là trung niên hoặc già cả. Mặc dù nhiều sinh viên tham gia các lớp học tiếng Navajo. Các trường học đều dạy bằng tiếng Anh.  Bảng hiệu đường phố, hàng hóa trong siêu thị và thậm chí tờ báo của chính họ cũng đều bằng tiếng Anh. Không có gì ngạc nhiên, các nhà ngôn ngữ nghi ngờ rằng bất cứ người bản địa nói tiếng Navajo nào cũng sẽ tồn tại trong thời gian một trăm năm.

 

Navajo is far from alone. Half the world’s 6,800 languages are likely to vanish within two generations - that’s one language lost every ten days. Never before has the planet’s linguistic diversity shrunk at such a pace. “At the moment, we are heading for about three or four languages dominating the world”, says Mark Pagel, an evolutionary biologist at the University of Reading. “It’s a mass extinction, and whether we will ever rebound from the loss is difficult to know.’ ĐOẠN 2

Navajo không phải đơn độc. Một nửa trong số 6800 ngôn ngữ của thế giới có khả năng biến mất trong hai thế kỷ - cứ mỗi 10 ngày thì một ngôn ngữ mất đi. Chưa bao giờ sự đa dạng ngôn ngữ của hành tinh này bị thu hẹp lại với tốc độ như vậy. " Hiện tại, chúng ta đang hướng đến khoảng ba hoặc bốn ngôn ngữ thống trị thế giới" Mark Pagel, một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Reading cho biết. " Đó là một sự tuyệt chủng hàng loạt và liệu chúng ta có bao giờ phục hồi sau sự mất mát là rất khó biết"

 

 Isolation breeds linguistic diversity as a result, the world is peppered with languages spoken by only a few people. Only 250 languages have more than a million speaker, and at least 3,000 have fewer than 2,500. It is not necessarily these small languages that are about to disappear. Navajo is considered endangered despite having 150,000 speakers. What makes a language endangered is not that the number of speakers, but how old they are. If it is spoken by children it is relatively safe. The critically endangered languages are those that are only spoken by the elderly, according to Michael Krauss, director of the Alaska Native Language Center, in Fairbanks. ĐOẠN 3

Do đó, sự cô lập sinh ra đa dạng ngôn ngữ, thế giới rải rác với những ngôn ngữ được nói bởi một vài người. Chỉ 250 ngôn ngữ có nhiều hơn 1 triệu người nói và tối thiểu 3000 ngôn ngữ có ít hơn 2500 người nói. Không nhất thiết là những ngôn ngữ nhỏ này sắp phải biến mất. Navajo được xem như là bị đe dọa mặt dù có 150.000 người nói. Điều gì khiến cho một ngôn ngữ có nguy cơ không phải là số lượng người nói mà là những người nói bao nhiêu tuổi. Nếu nó được những đứa trẻ nói thì nó tương đối an toàn. Những ngôn ngữ bị đe dọa nghiêm trọng là những ngôn ngữ chỉ được nói bởi những người già, theo Michael Krauss giám đốc của trung tâm ngôn ngữ bản địa Alaska, Fairbanks.

 

Why do people reject the language of their parents? It begins with a crisis of confidence when a small community finds itself alongside a larger, wealthier society, says Nicholas Ostler of Britain’s Foundation for Endangered Languages, in Bath. ‘People lose faith in their culture’ he says. ‘When the next generation reaches their teens, they might not want to be induced into the old tradition.’ ĐOẠN 4

Tại sao mọi người lại từ chối ngôn ngữ của cha mẹ họ? Tổ chức Ngôn ngữ Nguy cấp của Anh, tại Bath, cho biết: Nó bắt đầu từ cuộc khủng hoảng niềm tin khi mà một cộng đồng nhỏ tự thấy mình bên cạnh một cộng đồng lớn, xã hội giàu có hơn. " Mọi người mất niềm tin vào văn hóa của họ, ông ta nói. " Khi thế hệ tiếp theo đạt đến tuổi mới lớn, chúng có thể không muốn bị cuốn vào những truyền thống cũ"

 

The change is not always voluntary. Quite often, governments try to kill off a minority language by banning its use in public or discouraging its use in school, all to promote national unity. The former US policy of running Indian reservation in English, for example, effectively put languages such as Navajo on the danger list. But Salikoko Mufwene, who chairs the Linguistics Department at the University of Chicago, argues that the deadliest weapon is not government policy but economic globalisation. ‘Native Americans have not lost pride in their language, but they have had to adapt to socio-economic pressures’ he says. ‘They can not refuse to speak English if most commercial activity is in English". But are languages worth saving? At the very least, there is a loss of data for the study of languages and their evolution, which relies on comparisons between languages, both living and dead. When an unwritten and unrecorded language disappears, it is lost to science. ĐOẠN 5

Sự thay đổi không phải lúc nào cũng tự nguyện. Thông thường, các chính phú cố gắng loại bỏ một ngôn ngữ thiểu số bằng cách cấm dùng nó trong cộng đồng hoặc không khuyến khích dùng nó trong trường học, tất cả việc đó để thúc đẩy đoàn kết quốc gia. Chính sách cũ của Mỹ về việc vận hành vùng đất của người da đỏ bằng tiếng Anh , đã thành công đưa các ngôn ngữ như Navajo vào danh sách có nguy cơ. Nhưng Salikoko Mufwene Trưởng Khoa ngôn ngữ của Đại học Chicago lập luận rằng vũ khí hủy diệt nhất không phải là chính sách của chính phủ mà là sự toàn cầu hóa kinh tế. Ông nói: “ Những người Mỹ bản địa không đánh mất niềm kiêu hãnh về ngôn ngữ của họ, nhưng họ phải thích nghi với các áp lực kinh tế xã hội”. “ Họ không thể từ chối nói tiếng Anh nếu hầu hết các hoạt động thương mại dùng tiếng Anh”. Nhưng các ngôn ngữ có đáng được cứu vãn? Ít nhất là mất đi dữ liệu để nghiên cứu về ngôn ngữ và sự phát triển của chúng, điều mà phụ thuộc vào các phép so sánh giữa các ngôn ngữ cả đang tồn tại và đã mất. Khi các ngôn ngữ không được ghi chép và lưu lại biết mất, nó biến mất đối với khoa học.

 

Language is also intimately bond up with culture, so it may be difficult to reserve one without the other. ‘If a person shifts from Navajo to English, they lose something' Mufwene says. ‘Moreover, the loss of diversity may also deprive us of different ways of looking at the world’, says Pagel. There is mounting evidence that learning a language produces physiological changes in brain. ‘Your brain and mine are different from the brain of someone, who speaks French, for instance’ Pagel says, and this could affect our thoughts and perceptions. ‘The patterns and connections we make among various concepts may be structured by the linguistic habits of our community.’ ĐOẠN 6

Ngôn ngữ cũng gắn bó mật thiết với văn hóa, vì vậy rất khó để bảo tồn cái này mà không có cái kia. Mufwene nói " nếu một người thay đổi từ tiếng Navajo sang tiếng Anh, họ mất đi thứ gì đó. " Hơn nữa sự mất tính đa dạng có lẽ cũng khiến chúng ta mất đi những cách nhìn khác nhau về thế giới" Pagel nói. Có những bằng chứng ngày càng tăng rằng việc học một ngôn ngữ tạo ra những thay đổi sinh lý trong não bộ.  " Não của bạn và tôi khác với não của một vài người nói tiếng Pháp chẳng hạn" và điều này có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ và nhận thức của chúng ta. " Những khuôn mẫu và kết nối mà chúng ta tạo ra trong số các quan niệm khác nhau có lẽ được xây dựng bởi các thói quen ngôn ngữ của cộng đồng chúng ta"

 

So despite linguists’ best efforts, many languages will disappear over the next century. But a growing interest in cultural identity may prevent the direst predictions from coming true. ‘The key to fostering diversity is for people to learn their ancestral tongue, as well as the dominant language’ says Doug Whalen, founder and president of the Endangered Language Fund in New Haven, Connecticut. ‘Most of these languages will not survive without a large degree of bilingualism’ he says. In New Zealand, classes for children have slowed the erosion of Maori and rekindled interest in the language. A similar approach in Hawaii has produced about 8000 new speakers of Polynesian languages in the past few years. In California, ‘apprentice’ programmes have provided life support to several indigenous languages. Volunteer 'apprentices' pair up with one of the last living speakers of Native American tongue to learn a traditional skill such as basket weaving, with instruction exclusively in the endangered language. After about 300 hours of training, they are generally sufficiently fluent to transmit the language to the next generation. But Mufwene says that preventing a language from dying out is not the same as giving it new life by using it every day. ‘Preserving a language is more likely preserving fruits in a jar’ he says. ĐOẠN 7

 

Vì vậy mặc dù những nỗ lực hết mình của các nhà ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ sẽ biến mất trong thế kỷ tiếp theo. Nhưng sự ngày càng quan tâm về bản sắc văn hóa có thể ngăn cản những dự đoán tồi tệ nhất trở thành hiện thực. Doug Whalen, nhà sáng lập và chủ tịch của Quỹ ngôn ngữ đang bị đe dọa ở New Heaven, Conectiut nói rằng: " Chìa khóa để thúc đẩy đa dạng là để cho mọi người học tiếng nói của tổ tiên giống như những ngôn ngữ chiếm ưu thế. " Phần lớn những ngôn ngữ này sẽ không tồn tại nếu không có mức độ song ngữ rộng". Ở New Zealand các lớp học cho trẻ em làm chậm sự xói mòn tiếng Maori và khơi dậy niềm yêu thích về ngôn ngữ đó. Một cách tiếp cận tương tự ở HAwaii đã tạo ra khoảng 8000 người nói tiếng Polynesian mới trong vài năm qua. Ở California, các chương trình " học việc" đã cung cấp hỗ trợ cho sự sống của vài ngôn ngữ bản địa. Những người " học việc" tình nguyện bắt cặp với một trong những người nói tiếng Mỹ bản địa sống lâu nhất để học một kỹ năng truyền thống như là đan giỏ, với sự hướng dẫn chỉ bằng ngôn ngữ đang bị đe dọa. Sau khoảng 300 giờ huấn luyện, họ thường đủ lưu loát để truyền đạt ngôn ngữ cho thế hệ tiếp theo. Nhưng Mufwene nói rằng việc ngăn một ngôn ngữ không bị chết dần không tương tự với tạo ra cho nó một đời sống mới bằng cách sử dụng mỗi ngày. Ông ấy nói: " Lưu giữ một ngôn ngữ chẳng khác gì giữ quả trong lọ"

 

However, preservation can bring a language back from the dead. There are examples of languages that have survived in written form and then been revived by later generations. But a written form is essential for this, so the mere possibility of revival has led many speakers of endangered languages to develop systems of writing where none existed before. ĐOẠN 8

Tuy nhiên, việc bảo tồn có thể mang một ngôn ngữ về từ cõi chết. Có những ví dụ về ngôn ngữ mà đã tồn tại dưới dạng chữ viết và sau đó được hồi sinh bởi các thế hệ say này. Nhưng dạng chữ viết thì quan trọng cho việc này vì vậy khả năng hồi sinh đơn thuần dẫn đến nhiều người nói những ngôn ngữ đang bị đe dọa phát triển các hệ thống chữ viết mà không tồn tại trước đó.

 

Question 1-4
Complete the summary below. Choose no more than two words from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-4 on your answer sheet.

There are currently approximately 6,800 languages in the world. This great variety of languages came about largely as a result of geographical (1) …......... But in today’s world, factors such as government initiatives and (2) ......…....… are contributing to a huge decrease in the number of languages. One factor which may help to ensure that some endangered languages do not die out completely is people’s increasing appreciation of their (3) ......…..... This has been encouraged though programmes of languages classes for children and through ‘apprentice’ schemes, in which the endangered language is used as the medium of instruction to teach people a (4) …............ Some speakers of endangered languages have even produced writing systems in order to help secure the survival of their mother tongue.

Question 5-9
Look at the following statements (Question 5-9) and the list of people in the box below. Match each statement with the correct person A-E.

Write the appropriate letter A-E in box 5-9 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

5.   Endangered languages cannot be saved unless people learn to speak more than one language.
6.   Saving languages from extinction is not in itself a satisfactory goal.
7.   The way we think may be determined by our language.
8.   Young people often reject the established way of life in their community.
9.   A change of language may mean a loss of traditional culture.

A.   Michael Krauss
B.   Salikoko Mufwene
C.   Nicholas Ostler
D.   Mark Pagel
E.   Doug Whalen

Question 10-13
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 140?
In boxes 10-13 on your answer sheet write:

YES                     If the statement agrees with the view of the writer
NO                      If the statement contradicts the view of writer
NOT GIVEN       If it is impossible to say what the writer thinks about this.

10. The Navajo language will die out because it currently has too few speakers.
11. A large number of native speakers fails to guarantee the survival of a language.
12. National governments could do more to protect endangered languages.
13. The loss of linguistic diversity is inevitable.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Lost for Words

 

Question 1-4
Complete the summary below. Choose no more than two words from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-4 on your answer sheet.

 

There are currently approximately 6,800 languages in the world.

Hiện tại có khoảng 6.800 ngôn ngữ trên thế giới

This great variety of languages came about largely as a result of geographical (1) ….. Isolation ....... 

Sự đa dạng hết sức của ngôn ngữ xảy ra phần lớn là do sự xa cách địa lý

Giải thích: Đoạn 1

 Isolation breeds linguistic diversity as a result, the world is peppered with languages spoken by only a few people.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

But in today’s world, factors such as government initiatives and (2) ......economic globolization…....… are contributing to a huge decrease in the number of languages.

Nhưng trong thế giới ngày nay, các nhân tố như các đề xướng của chính phủ và  đang góp phần làm giảm mạnh nhiều ngôn ngữ

Giải thích: Đoạn 5

But Salikoko Mufwene, who chairs the Linguistics Department at the University of Chicago, argues that the deadliest weapon is not government policy but economic globalisation.

-----------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​--------------

One factor which may help to ensure that some endangered languages do not die out completely is people’s increasing appreciation of their (3) .....cultural identity ....…..... 

Một yếu tố có lẽ giúp đảm bảo rằng một vài ngôn ngữ đang bị đe dọa không biến mất hoàn toàn là sự đánh giá ngày càng tăng của mọi người về.... của họ

Giải thích: đoạn 7

But a growing interest in cultural identity may prevent the direst predictions from coming true

​​​​​​​-----------------------------​​​​​​​------------------------------​​​​​​​------------------------------​​​​​​​--------------

This has been encouraged though programmes of languages classes for children and through ‘apprentice’ schemes, in which the endangered language is used as the medium of instruction to teach people a (4) …traditional skills............ 

Điều này được khuyến khích qua các chương trình về các lớp học ngôn ngữ cho trẻ em và thông qua chương trình " tập sự" trong đó ngôn ngữ đang bị đe dọa được dùng như là phương tiện hướng dẫn để dạy mọi người một....

Giải thích: đoạn 7

Volunteer 'apprentices' pair up with one of the last living speakers of Native American tongue to learn a traditional skill such as basket weaving, with instruction exclusively in the endangered language.

​​​​​​​-----------------------------​​​​​​​------------------------------​​​​​​​------------------------------​​​​​​​--------------------

Some speakers of endangered languages have even produced writing systems in order to help secure the survival of their mother tongue.

Một vài người nói những ngôn ngữ đang bị đe dọa thập chí tạp ra hệ thống chữ viếc để giúp đảm bảo sự tồn tại của ngôn ngữ mẹ đẻ

 

 

 

 

Question 5-9
Look at the following statements (Question 5-9) and the list of people in the box below. Match each statement with the correct person A-E.

Write the appropriate letter A-E in box 5-9 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

5.E   Endangered languages cannot be saved unless people learn to speak more than one language.

Những ngôn ngữ đang bị đe dọa không cứu vãn được trừ khi mọi người học nói nhiều hơn một ngôn ngữ

Giải thích: đoạn 7, Doug Whalen

‘The key to fostering diversity is for people to learn their ancestral tongue, as well as the dominant language’ says Doug Whalen, founder and president of the Endangered Language Fund in New Haven, Connecticut. ‘Most of these languages will not survive without a large degree of bilingualism’ he says


6.B   Saving languages from extinction is not in itself a satisfactory goal.

Việc cứu vãn các ngôn ngữ đang trên bờ vực chính nó không phải là một mục tiêu thỏa đáng

Giải thích: Đoạn 5, Salikoko Mufwene

But Salikoko Mufwene, who chairs the Linguistics Department at the University of Chicago, argues that the deadliest weapon is not government policy but economic globalisation. ‘Native Americans have not lost pride in their language, but they have had to adapt to socio-economic pressures’ he says. ‘They can not refuse to speak English if most commercial activity is in English". But are languages worth saving?


7.D   The way we think may be determined by our language.

Cách mà chúng ta suy nghĩ có lẽ là do ngôn ngữ của chúng ta quyết định

Giải thích: đoạn 6, Mark Pagel

 ‘Moreover, the loss of diversity may also deprive us of different ways of looking at the world’, says Pagel. There is mounting evidence that learning a language produces physiological changes in brain. ‘Your brain and mine are different from the brain of someone, who speaks French, for instance’ Pagel says, and this could affect our thoughts and perceptions. ‘The patterns and connections we make among various concepts may be structured by the linguistic habits of our community.’


8.C   Young people often reject the established way of life in their community.

Người trẻ thường từ chối những lối sống sẵn có trong cộng đồng của họ

Giải thích: đoạn 4, Nicholas Ostler

Why do people reject the language of their parents? It begins with a crisis of confidence when a small community finds itself alongside a larger, wealthier society, says Nicholas Ostler of Britain’s Foundation for Endangered Languages, in Bath. ‘People lose faith in their culture’ he says. ‘When the next generation reaches their teens, they might not want to be induced into the old tradition.


9.B   A change of language may mean a loss of traditional culture.

Một sự thay đổi về ngôn ngữ có lẽ có nghĩa là một sự mất mát về văn hóa truyền thống

Giải thích: đoạn 6, Salikoko Mufwene

Language is also intimately bond up with culture, so it may be difficult to reserve one without the other. ‘If a person shifts from Navajo to English, they lose something' Mufwene says. 

 

A.   Michael Krauss
B.   Salikoko Mufwene
C.   Nicholas Ostler
D.   Mark Pagel
E.   Doug Whalen

 


​​​​​​​

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Question 10-13
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 140?
In boxes 10-13 on your answer sheet write:

YES                     If the statement agrees with the view of the writer
NO                      If the statement contradicts the view of writer
NOT GIVEN       If it is impossible to say what the writer thinks about this.

10.F The Navajo language will die out because it currently has too few speakers.

Ngôn ngữ Navajo sẽ biến mất vì nó đang có quá ít người nói

Giải thích: đoạn 3

Only 250 languages have more than a million speaker, and at least 3,000 have fewer than 2,500. It is not necessarily these small languages that are about to disappear. What makes a language endangered is not that the number of speakers, but how old they are.


11. T A large number of native speakers fails to guarantee the survival of a language.

Nhiều người nói tiếng bản địa không đảm bảo cho sự tồn tại của một ngôn ngữ

Giải thích: đoạn 3

If it is spoken by children it is relatively safe. The critically endangered languages are those that are only spoken by the elderly, according to Michael Krauss, director of the Alaska Native Language Center, in Fairbanks.


12.NG National governments could do more to protect endangered languages.

Các chính phủ quốc gia có thể làm nhiều thứ hơn để bảo về các ngôn ngữ đang có nguy cơ

Giải thích: không có thông tin


13.T The loss of linguistic diversity is inevitable.

Sự mất đi tính đa dạng là điều không tránh khỏi

Giải thích: đoạn 6

Language is also intimately bond up with culture, so it may be difficult to reserve one without the other. ‘If a person shifts from Navajo to English, they lose something' Mufwene says. 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. isolation
2. economic globatisation/globalization /socio-economic pressures
3. cultural identity
4. traditional skill
5. E
6. B
7. D
8. C
9. B
10. No
11. YES
12. NOT GTVEN
13. YES

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status