ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Rufous Hare-Wallaby

The Rufous Hare-Wallaby

The Rufous Hare-Wallaby is a species of Australian kangaroo, usually known by its Aboriginal name, ‘mala’. At one time, there may have been as many as ten million of these little animals across the arid and semi-arid landscape of Australia,

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Rufous Hare-Wallaby

 

The Rufous Hare-Wallaby is a species of Australian kangaroo, usually known by its Aboriginal name, ‘mala’. At one time, there may have been as many as ten million of these little animals across the arid and semi-arid landscape of Australia, but their populations, like those of so many other small endemic species, were devastated when cats and foxes were introduced - indeed, during the 1950s it was thought that the mala was extinct. But in 1964, a small colony was found 450 miles northwest of Alice Springs in the Tanami Desert. And 12 years later, a second small colony was found nearby. Very extensive surveys were made throughout historical mala range - but no other traces were found. ĐOẠN 1

Rufous Hare-Wallaby là một loài Kangaroo của Úc thường được biết bởi cái tên thổ dân của nó là "mala". Tại một thời điểm, có tới 10 triệu những con vật nhỏ bé này khắp các vùng khô cằn và bán khô cằn ở Úc nhưng quần thể của chúng giống với quần thể của nhiều loại đặc hữu nhỏ khác bị tàn phá khi mèo và cáo được du nhập vào, thực sự trong suốt những năm 1950 người ta nghĩ rằng mala đã tuyệt chủng. Nhưng vào năm 1964, một bầy nhỏ được tìm thấy ở sa mạc Tanami cách phía bắc của Alice Springs  450 dặm. Và 12 năm sau, một bầy nhỏ thứ hai được tìm thấy gần đó. Những nghiên cứu bao quát đã thực hiện suốt phạm vi lịch sử mala nhưng không có dấu vết nào khác được tìm thấy.

 

Throughout the 1970s and 1980s, scientists from the Parks and Wildlife Commission of the Northern Territory monitored these two populations. At first, it seemed that they were holding their own. Then in late 1987, every one of the individuals of the second and smaller of the wild colonies was killed. From examination of the tracks in the sand, it seemed that just one single fox had been responsible. And then, in October 1991, a wild-fire destroyed the entire area occupied by the remaining colony. Thus the mala was finally pronounced extinct in the wild. ĐOẠN 2

Trong suốt những năm 1970 và 1980, các nhà khoa học từ Ủy ban Công viên và động vật hoang dã thuộc Lãnh thổ phía bắc đã theo dõi hai quần thể này. Đầu tiên, có vẻ như chúng vẫn đang tự trụ vững. Sau đó vào cuối năm 1987, từng cá thể mala hoang của bầy thứ hai và nhỏ hơn đã bị giết. Từ sự điều tra dấu vết trên cát, dường như chỉ có duy nhất một con cáo là nguyên nhân gây ra. Và sau đó, vào tháng 10 năm 1991, một cuộc cháy rừng đã tàn phá toàn khu vực mà đàn còn lại chiếm đóng. Vì vậy, mala cuối cùng đã rõ ràng bị tuyệt chủng trong tự nhiên.

 

Fortunately, ten years earlier, seven individuals had been captured, and had become the founders of a captive breeding programme at the Arid Zone Research Institute in Alice Springs; and that group had thrived. Part of this success is due to the fact that the female can breed when she is just five months old and can produce up to three young a year. Like other kangaroo species, the mother carries her young - known as a joey - in her pouch for about 15 weeks, and she can have more than one joey at the same time. ĐOẠN 3

May mắn thay, 10 năm trước đó, bảy cá thể bị bắt nhốt và trở thành những cá thể đầu tiên của một chương trình sinh sản nuôi nhốt tại Viện nghiên cứ vùng khô hạn ở Alice Springs; và nhóm đó đã phát triển. Một phần của thành công này là do sự thật rằng những con cái có thể sinh sản khi nó chỉ mới 5 tháng tuổi và có thể sinh sản lên đến 3 đứa con mỗi năm. Giống như những loài kangaroo khác, người mẹ mang con của mình - được gọi là joey - trong túi của mình khoảng 15 tuần và chúng có thể có hơn một joey trong cùng một lúc.

 

In the early 1980s, there were enough mala in the captive population to make it feasible to start a reintroduction programme. But first, it was necessary to discuss this with the leaders of the Yapa people. Traditionally, the mala had been an important animal in their culture, with strong medicinal powers for old people. It had also been an important food source, and there were concerns that any mala returned to the wild would be killed for the pot. And so, in 1980, a group of key Yapa men was invited to visit the proposed reintroduction area. The skills and knowledge of the Yapa would play a significant and enduring role in this and all other mala projects. ĐOẠN 4

Vào những năm đầu 1980, có đủ mala trong các quần thể nuôi nhốt để có thể bắt đầu chương trình tái sinh sản. Nhưng trước tiên, cần phải thảo luận điều này với các lãnh đạo của tộc người Yapa. Theo truyền thống, mala là một loài động vật quan trọng trong văn hóa của họ với quyền năng chữa bệnh rất tốt cho những người già. Nó cũng là một nguồn thực phẩm quan trọng và có những mối lo ngại rằng mala quay trở lại hoang dã sẽ bị giết cho vào nồi. Và vì vậy vào năm 1980, một nhóm những người đàn ông Yapa chủ chốt được mời đến viếng thăm những khu giới thiệu lại được đề xuất. Các kỹ năng và kiến thức của Yapa sẽ đóng vai trò quan trọng và lâu dài trong dự án này và tất cả các dự án mala khác.

 

With the help of the local Yapa, an electric fence was erected around 250 acres of suitable habitat, about 300 miles'northwest of Alice Springs so that the mala could adapt while protected from predators. By 1992, there were about 150 mala in their enclosure, which became known as the Mala Paddock. However, all attempts to reintroduce mala from the paddocks into the unfenced wild were unsuccessful, so in the end the reintroduction programme was abandoned. The team now faced a situation where mala could be bred, but not released into the wild again. ĐOẠN 5

Với sự giúp đỡ của người địa phương yapa, một hàng rào điện được dựng lên xung quanh một môi trường sống thích hợp 250 mẫu anh, khoảng 300 dặm về phía bắc của Alice Springs để mà mala có thể thích nghi đồng thời được bảo vệ khỏi các loài thú ăn thịt. Vào năm 1992, có khoảng 150 mala trong hàng rào nơi mà được gọi là Mala Paddock. Tuy nhiên, tất cả những nổ lực để tái du nhập mala từ paddocks vào những khu hoang dã không hàng rào không thành công, vì vậy cuối cùng chương trình tái du nhập bị bỏ mặc. Hiện tại nhóm thực hiện phải đối mặt với một tình huống là mala có thể sinh sản nhưng không được thả lại vào tự nhiên.

 

Thus, in 1993, a Mala Recovery Team was established to boost mala numbers, and goals for a new programme were set: the team concentrated on finding suitable predator-free or predator-controlled conservation sites within the mala’s known range. Finally, in March 1999, twelve adult females, eight adult males, and eight joeys were transferred from the Mala Paddock to Dryandra Woodland in Western Australia. Then, a few months later, a second group was transferred to Trimouille, an island off the coast of western Australia. First, it had been necessary to rid the island of rats and cats - a task that had taken two years of hard work. ĐOẠN 6

Do đó, vào năm 1993, một nhóm hồi sinh mala được thành lập để đẩy mạnh số lượng mala và các mục tiêu cho một chương trình mới được đặt ra: Nhóm tập trung vào tìm kiếm các địa điểm bảo tồn không có thú ăn thịt hoặc thú ăn thịt được kiểm soát thích hợp trong phạm vi quen biết của mala. Cuối cùng, vào tháng ba năm 1999, 12 con cái trường thành, 8 con đực trưởng thành và 8 con con joey được chuyển từ Mala Paddock đến Dryandra Woodland ở Tây Úc. Sau đó, một vài tháng sau, một nhóm thứ hai được chuyển đến Trimouille, một hòn đảo ngoài khơi của bờ biền phía tây Úc. Đầu tiên, cần phải loại bỏ chuột và mèo trên đảo - một nhiệm vụ cần hai năm làm việc vất vả.

 

Six weeks after their release into this conservation site, a team returned to the island to find out how things were going. Each of the malas had been fitted with a radio collar that transmits for about 14 months, after which it falls off. The team was able to locate 29 out of the 30 transmitters - only one came from the collar of a mala that had died of unknown causes. So far the recovery programme had gone even better than expected. ĐOẠN 7

Sáu tuần sau khi thả chúng vào khu bảo tồn này, một nhóm quay trở lại đảo để tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra thế nào. Mỗi mala được gắn một chiếc vòng vô tuyến để truyền tín hiệu trong khoảng 14 tháng sau đó nó sẽ rơi ra. Nhóm thực hiện có thể xác định 29 trên 30 máy phát, chỉ một máy đến từ dây đeo cổ của một con mala đã chết mà không biết nguyên nhân. Chi đến nay chương trình khôi phục đã diễn ra tốt hơn mong đợi. 

 

Today, there are many signs suggesting that the mala population on the island is continuing to do well. ĐOẠN 8

Ngày nay, có nhiều tín hiệu cho thấy rằng quần thể mala trên đảo tiếp tục phát triển tốt.

 


 

Questions 1-5

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

The Wild Australian mala

 

Distant past: total population of up to 1 ................... in desert and semi-desert regions.

                        ↓

Populations of malas were destroyed by 2 ...................

                        ↓

1964/1976: two surviving colonies were discovered.

                        ↓

Scientists 3 ................... the colonies.

                        ↓

1987: one of the colonies was completely destroyed.

                        ↓

1991: the other colony was destroyed by 4 ...................

                        ↓

The wild mala was declared 5 ...................

 

Questions 6-9

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

6. At what age can female malas start breeding?
7. For about how long do young malas stay inside their mother’s pouch?
8. Apart from being a food source, what value did malas have for the Yapa people?
9. What was the Yapa’s lasting contribution to the mala reintroduction programme?

Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 279?

In boxes 10-13 on your answer sheet write -

TRUE          if the statement agrees with the information
FALSE         if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

10. Natural defences were sufficient to protect the area called Mala Paddock.
11. Scientists eventually gave up their efforts to release captive mala into the unprotected wild.
12. The mala population which was transferred to Dryandra Woodland quickly increased in size.
13. Scientists were satisfied with the initial results of the recovery programme.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

The Rufous Hare-Wallaby

 

Questions 1-5

Complete the flow chart below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

The Wild Australian mala/ Mala hoang ở Úc

Distant past: total population of up to 1 .....10 millions.............. in desert and semi-desert regions.

Quá khứ xa xôi: tổng quần thể lên đến 10 triệu ở sa mạc và bán sa mạc

Giải thích: đoạn 1
The Rufous Hare-Wallaby is a species of Australian kangaroo, usually known by its Aboriginal name, ‘mala’. At one time, there may have been as many as ten million of these little animals across the arid and semi-arid landscape of Australia.

                        ↓

Populations of malas were destroyed by 2 ......cats and foxes.............

Các quần thể malas bị tàn phá bởi mèo và cáo

Giải thích: đoạn 1

but their populations, like those of so many other small endemic species, were devastated when cats and foxes were introduced - indeed, during the 1950s it was thought that the mala was extinct

                        ↓

1964/1976: two surviving colonies were discovered.
1964/1976: hai đàn còn sống sót được tìm thấy ( 12 years later + 1964=1976)

                        ↓

Scientists 3 .....monitored.............. the colonies.

Các nhà khoa học đã theo dõi các đàn này

Giải thích: đoạn 2

Throughout the 1970s and 1980s, scientists from the Parks and Wildlife Commission of the Northern Territory monitored these two populations. 

                        ↓

1987: one of the colonies was completely destroyed.

1987: một trong các đàn mala hoàn toàn bị tàn phá

                        ↓

1991: the other colony was destroyed by 4 .....a wild-fire.............

1991: đàn mala khác bị tàn phá do cháy rừng

Giải thích: đoạn 2

 And then, in October 1991, a wild-fire destroyed the entire area occupied by the remaining colony. 

                        ↓

The wild mala was declared 5 .......extinct............

Mala hoang bị khai báo là tuyệt chủng

Giải thích: đoạn 2

Thus the mala was finally pronounced extinct in the wild.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 6-9

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

6. At what age can female malas start breeding?

Mala cái bắt đầu sinh sản ở độ tuổi nào?

Giải thích: đoạn 3, 5 months

Part of this success is due to the fact that the female can breed when she is just five months old and can produce up to three young a year.


7. For about how long do young malas stay inside their mother’s pouch?

Malas con nằm trong túi của người mẹ trong bao lâu

Giải thích: đoạn 3, 15 weeks

Like other kangaroo species, the mother carries her young - known as a joey - in her pouch for about 15 weeks, and she can have more than one joey at the same time


8. Apart from being a food source, what value did malas have for the Yapa people?

Ngoài việc là nguồn thức ăn, ma la còn có giá trị gì cho người Yapa?

Giải thích: đoạn 4, medical powers

Traditionally, the mala had been an important animal in their culture, with strong medicinal powers for old people.


9. What was the Yapa’s lasting contribution to the mala reintroduction programme?

Sự đóng góp lâu dài của Yapa vào chương trình tái giới thiệu mala là gì?

Giải thích: đoạn 4, skills and knowledge

The skills and knowledge of the Yapa would play a significant and enduring role in this and all other mala projects.

 

Questions 10-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 279?

In boxes 10-13 on your answer sheet write -

TRUE          if the statement agrees with the information
FALSE         if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

10.F Natural defences were sufficient to protect the area called Mala Paddock.

Sự bảo vệ tự nhiên đủ để bảo vệ khu vực có tên là Mala Paddock

Giải thích: đoạn 5, dựng thêm hàng rào điện để bảo vệ mala khỏi bị ăn thịt

With the help of the local Yapa, an electric fence was erected around 250 acres of suitable habitat, about 300 miles'northwest of Alice Springs so that the mala could adapt while protected from predators. 


11.T Scientists eventually gave up their efforts to release captive mala into the unprotected wild.

Các nhà khoa học cuối cùng đã từ bỏ những nổ lực thà mala nuôi nhốt vào trong hoang dã không được bảo vệ

Giải thích: đoạn 5

However, all attempts to reintroduce mala from the paddocks into the unfenced wild were unsuccessful, so in the end the reintroduction programme was abandoned. 


12.NG The mala population which was transferred to Dryandra Woodland quickly increased in size.

Quần thể mala được chuyển đến Dryandra Woodland nhanh chóng tăng kích cỡ

Giải thích: không có thông tin trong bài


13.T Scientists were satisfied with the initial results of the recovery programme

Các nhà khoa học hài lòng với những kết quả ban đầu của chương trình phục hồi

Giải thích: đoạn 8

Today, there are many signs suggesting that the mala population on the island is continuing to do well.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. 10/ten million
2. cats and foxes/ foxes and cats
3. monitored
4. fire
5. extinct
6. 5/five months
7. 15/fifteen weeks
8. (strong) medicinal powers
9. skills and knowledge
10. FALSE
11. TRUE
12. NOT GIVEN
13. TRUE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status