ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The accidental rainforest

The accidental rainforest

According to ecological theory, rainforests are supposed to develop slowly over millions of years. But now ecologists are being forced to reconsider their ideas

When Peter Osbeck. a Swedish priest, stopped off at the mid-Atlantic island of Ascension in 1752 on his way home from China,

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The accidental rainforest

 

 

According to ecological theory, rainforests are supposed to develop slowly over millions of years. But now ecologists are being forced to reconsider their ideas 

Theo như giả thuyết sinh thái, các khu rừng mưa nhiệt đới được cho là phát triển chậm qua hàng triệu năm. Nhưng hiện nay các nhà sinh thái buộc phải xem xét lại những suy nghĩ của họ.

 

When Peter Osbeck, a Swedish priest, stopped off at the mid-Atlantic island of Ascension in 1752 on his way home from China, he wrote of ‘a heap of ruinous rocks’ with a bare, white mountain in the middle. All it boasted was a couple of dozen species of plant, most of them ferns and some of them unique to the island. ĐOẠN 1

Khi Peter Osbeck một linh mục người Thụy Điển, dừng chân tại Ascension giữa Đại Tây dương vào năm 1752 trên đường về nhà từ Trung Quốc, ông ta viết về " một đống đá đổ nát" với một ngọn núi trắng, trơ trụi ở giữa. Tất cả những gì nó tự hào là một một vài chục loài thực vật, hầu hết chúng là cây dương xỉ và một vài trong số chúng chỉ có ở đảo.

 

And so it might have remained. But in 1843 British plant collector Joseph Hooker made a brief call on his return from Antarctica. Surveying the bare earth, he concluded that the island had suffered some natural calamity that had denuded it of vegetation and triggered a decline in rainfall that was turning the place into a desert. The British Navy, which by then maintained a garrison on the island, was keen to improve the place and asked Hooker's advice. He suggested an ambitious scheme for planting trees and shrubs that would revive rainfall and stimulate a wider ecological recovery. And, perhaps lacking anything else to do, the sailors set to with a will. ĐOẠN 2

Và vì vậy mà nó vẫn còn đó. Nhưng vào năm 1943 nhà sưu tập thực vật người Anh, Joseph Hooker đã thực hiện một cuộc gọi ngắn trên đường trở về từ Nam Cực. Khi khảo sát vùng đất trơ trọi này, ông ta đã kết luận rằng hòn đảo đã chịu một vài thảm họa tự nhiên đã làm trần trụi đời sống thực vật của nó và gây nên sự sụt giảm lượng mưa đã biến nơi này thành sa mạc. Hải quân Anh cho đến lúc đó đã duy trì một đồn trú trên đảo đã rất muốn cải thiện nơi này và đã xin lời khuyên của Hooker. Ông ta đề xuất một kế hoạch đầy tham vọng về việc trồng cây và bụi rậm giúp phục hồi lượng mưa và kích thích sự phục hồi sinh thái rộng rãi hơn. Và, có lẽ không có gì đó để làm, các thủy thủ quyết tâm thực hiện.

 

In 1845, a naval transport ship from Argentina delivered a batch of seedlings. In the following years, more than 200 species of plant arrived from South Africa, from England came 700 packets of seeds, including those of two species that especially liked the place: bamboo and prickly pear. With sailors planting several thousand trees a year, the bare white mountain was soon cloaked in green and renamed Green Mountain, and by the early twentieth century, the mountain's slopes were covered with a variety of trees and shrubs from all over the world. ĐOẠN 3

Vào năm 1845, một con tàu vận tải hải quân từ Argentina đã giao một mẻ cây giống. Những năm sau, hơn 200 loài thực vật được đưa đến từ Nam Phi, 700 gói hạt giống đến từ Anh bao gồm trong đó là hai loại đặc biệt ưa thích nơi này: tre và xương rồng lê gai. Với việc các thủy thủ trồng vài ngàn cây mỗi năm, ngọn núi trắng trơn trần trụi đã sớm được choàng một màu xanh và được đặt tên lại là Núi Xanh, và đầu thế kỷ 20, các dốc đồi của ngọn núi được bao phủ bởi những loại cây và bụi rậm khác nhau từ khắp nơi trên thế giới.

 

Modern ecologists throw up their hands in horror at what they see as Hookers environmental anarchy. The exotic species wrecked the indigenous ecosystem, squeezing out the islands endemic plants. In fact, Hooker knew well enough what might happen. However, he saw greater benefit in improving rainfall and encouraging more prolific vegetation on the island. ĐOẠN 4

Các nhà sinh thái học hiện đại đã giơ hai tay kinh hãi trước những gì họ thấy là tình trạng môi trường hỗn độn của Hookers. Các loài cây kỳ lạ phá hủy hệ sinh thái bản địa, chèn ép những loài cây địa phương trên đảo. Trong thực tế, Hooker đủ biết những gì có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông ta thấy lợi ích lớn hơn trong việc cải thiện lượng mưa và khuyến khích nhiều thảm thực vật sinh sôi trên đảo.

 

But there is a much deeper issue here than the relative benefits of sparse endemic species versus luxuriant imported ones. And as botanist David Wilkinson of Liverpool John Moores University in the UK pointed out after a recent visit to the island, it goes to the heart of some of the most dearly held tenets of ecology. Conservationists' understandable concern for the fate of Ascension’s handful of unique species has, he says, blinded them to something quite astonishing the fact that the introduced species have been a roaring success. ĐOẠN 5

Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn nhiều ở đây so với lợi ích tương đối của các loại địa phương thưa thớt so với các loài du nhập um tùm. Và khi nhà thực vật học David Wilkinson của đại học Liverpool John Moores ở Anh đã chỉ ra sau một cuộc viếng thăm gần đây tới hòn đảo, nó đi vào trọng tâm của một số nguyên lý về sinh thái được cho là sâu sắc nhất. Ông ta nói những lo ngại có thể hiểu được của các nhà bảo tồn học cho vận mệnh của số ít loài độc nhất của Ascension đã khiến họ mù quáng trước một vài thứ khá ngạc nhiên là sự thật các loài du nhập có một thành công vang dội.

 

Today's Green Mountain, says Wilkinson, is ‘a fully functioning man-made tropical cloud forest' that has grown from scratch from a ragbag of species collected more or less at random from all over the planet. But how could it have happened? Conventional ecological theory says that complex ecosystems such as cloud forests can emerge only through evolutionary processes in which each organism develops in concert with others to fill particular niches. Plants eco-evolve with their pollinators and seed dispersers, while microbes in the soil evolve to deal with the leaf litter. ĐOẠN 6

Ngọn núi Xanh của ngày nay, Wilkinson nói, nó là một khu rừng mây nhiệt đới nhân tạo hoạt động hoàn chỉnh" đã mọc lên xuất phát từ một mớ hỗn độn của các loại được sưu tập ít nhiều ngẫu nhiên từ khắp nơi trên hành tinh. Nhưng nó đã xảy ra như thế nào. Lý thuyết sinh thái thông thường nói rằng các hệ sinh thái phức tạp như các khu rừng mây có thể xuất hiện chỉ thông quan các quá trình tiến hóa, trong đó mỗi sinh vật phát triển trong sự phối hợp với những sinh vật khác để lấp đầy các hốc cụ thể. Thực vật tiến hóa nhờ các chất thụ phấn và sự phân tán hạt giống trong khi các vi khuẩn trong đất tiến hóa để giải quyết lớp lá mục.

concert with:  hòa hợp với, phố hợp với

 

But that’s not what happened on Green Mountain. And the experience suggests that perhaps natural rainforests are constructed far more by chance than by evolution. Species, say some ecologists, don’t so much evolve to create ecosystems as make the best of what they have. ‘The Green Mountain system is a man-made system that has produced a tropical rainforest without any co-evolution between its constituent species,’ says Wilkinson. ĐOẠN 7

Nhưng điều đó không phải là những gì xảy ra ở ngọn núi Xanh. Và kinh nghiệm cho thấy rằng có lẽ các rừng mưa nhiệt đới tự nhiên được xây dựng do tình cờ nhiều hơn là do tiến hóa. Vài nhà sinh thái nói các loài không tiến hóa nhiều để tạo ra một hệ sinh thái cũng như tận dụng tốt những gì chúng có. " Hệ thống Ngọn núi Xanh là một hệ thống nhân tạo đã tạo ra một rừng mưa nhiệt đới mà không có bất kỳ sự đồng tiến hóa giữa các loài cấu thành của nó.

 

Not everyone agrees. Alan Gray, an ecologist at the University of Edinburgh in the UK argues that the surviving endemic species on Green Mountain, though small in number, may still form the framework of the new ecosystem. The new arrivals may just be an adornment, with little structural importance for the ecosystem. ĐOẠN 8

Không phải ai cũng đồng ý. Alan Gray, một nhà kinh tế tại trường Đại Học Edinburgh ở Anh đã lập luận rằng các loài địa phương sống sót trên Ngọn núi Xanh, dù là số lượng ít có lẽ vẫn còn hình thành nên khuôn khổ của một hệ sinh thái mới. Những loài mới đến có lẽ chỉ là một sự tô điểm có ít tầm quan trọng cấu trúc cho hệ sinh thái

 

But to Wilkinson, this sounds like clutching at straws. And the idea of the instant formation of rainforests sounds increasingly plausible as research reveals that supposedly pristine tropical rainforests from the Amazon to south-east Asia may in places be little more than the overgrown gardens of past rainforest civilisations. ĐOẠN 9

Nhưng đối với Wilkinson, điều này nghe giống như nắm chặt rơm. Và ý tưởng về sự hình thành ngay lập tức của các khu rừng nhiệt đới nghe có vẻ ngày càng hợp lý khi nghiên cứu tiết lộ rằng các khu rừng mưa nhiệt đới được cho là nguyên sơ từ Amazon đến Đông Nam Á có thể ở nhiều nơi không khác gì những khu vườn mọc um tùm của sự khai hóa rừng nhiệt đới trong quá khứ.

clutching at straws: Nỗ lực tuyệt vọng để tự cứu mình trong một tình huống tồi tệ nào đó

 

The most surprising thing of all is that no ecologists have thought to conduct proper research into this human-made rainforest ecosystem. A survey of the island’s flora conducted six years ago by the University of Edinburgh was concerned only with endemic species. They characterised everything else as a threat. And the Ascension authorities are currently turning Green Mountain into a national park where introduced species, at least the invasive ones, are earmarked for culling rather than conservation. ĐOẠN 10

Điều đáng ngạc nhiên nhất là không có nhà sinh thái học nào nghĩ đến việc tiến hành nghiên cứu thích hợp về hệ sinh thái rừng nhiệt đới nhân tạo ra này. Một cuộc khảo sát về hệ thực vật của hòn đảo do Đại học Edinburgh tiến hành cách đây sáu năm chỉ quan tâm đến các loài địa phương. Họ mô tả mọi thứ khác như một mối đe dọa. Và các nhà chức trách của Ascension hiện đang biến Green Mountain thành một công viên quốc gia, nơi các loài du nhập, ít nhất là những loài xâm lấn, được dành cho việc tiêu hủy hơn là bảo tồn.

 

Conservationists have understandable concerns, Wilkinson says. At least four endemic species have gone extinct on Ascension since the exotics started arriving. But in their urgency to protect endemics, ecologists are missing out on the study of a great enigma. ĐOẠN 11

Các nhà bảo tồn có những lo ngại dễ hiểu, Wilkinson nói. Ít nhất bốn loài địa phương đã tuyệt chủng trên Ascension kể từ khi các loài ngoại lai bắt đầu đến. Nhưng trong sự cấp bách của họ để bảo vệ các loài địa phương, các nhà sinh thái học đang bỏ lỡ việc nghiên cứu một bí ẩn lớn.

‘As you walk through the forest, you see lots of leaves that have had chunks taken out of them by various insects. There are caterpillars and beetles around.' says Wilkinson. ‘But where did they come from? Are they endemic or alien? If alien, did they come with the plant on which they feed or discover it on arrival?’ Such questions go to the heart of how- rainforests happen. ĐOẠN 12

'Khi bạn đi bộ qua khu rừng, bạn thấy rất nhiều chiếc lá có nhiều khúc được nhiều loại côn trùng khác nhau lấy ra từ chúng. Có sâu bướm và bọ cánh cứng xung quanh. ' Wilkinson nói. 'Nhưng chúng đến từ đâu? Chúng là loài địa phương hay ngoại lai? Nếu là ngoại lai, liệu chúng có đến cùng với loài thực vật mà chúng ăn hay phát hiện ra nó khi đến không? ”Những câu hỏi như vậy đi vào trọng tâm của việc - rừng nhiệt đới xảy ra như thế nào.

 

The Green Mountain forest holds many secrets. And the irony is that the most artificial rainforest in the world could tell us more about rainforest ecology than any number of natural forests. ĐOẠN 13

Rừng núi xanh còn giữ nhiều bí mật. Và điều trớ trêu là khu rừng nhiệt đới có tác động của con người nhiều nhất trên thế giới có thể cho chúng ta biết nhiều hơn về hệ sinh thái rừng nhiệt đới hơn bất kỳ số lượng rừng tự nhiên nào.

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 275?

In boxes 27-32 on your answer sheet write-

TRUE         if the statement agrees with the information
FALSE       if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

27. When Peter Osbeck visited Ascension, he found no inhabitants on the island.

28. The natural vegetation on the island contained some species which were found nowhere else.

29. Joseph Hooker assumed that human activity had caused the decline in the island's plant life.

30. British sailors on the island took part in a major tree planting project.

31. Hooker sent details of his planting scheme to a number of different countries.

32. The bamboo and prickly pear seeds sent from England were unsuitable for Ascension.

 

Questions 33-37

Complete each sentence with the correct ending A-G from the box below.

Write the correct letter A-G in boxes 33-37 on your answer sheet.


33. The reason for modern conservationists’ concern over Hooker's tree planting programme is that

34. David Wilkinson says the creation of the rainforest in Ascension is important because it shows that

35. Wilkinson says the existence of Ascension’s rainforest challenges the theory that

36. Alan Gray questions Wilkinson’s theory, claiming that

37. Additional support for Wilkinson's theory comes from findings that


A. other rainforests may have originally been planted by man.

B. many of the island's original species were threatened with destruction.

C. the species in the original rainforest were more successful than the newer arrivals.

D. rainforests can only develop through a process of slow and complex evolution.

E. steps should be taken to prevent the destruction of the original ecosystem.

F. randomly introduced species can coexist together.

G. the introduced species may have less ecological significance than the original ones.
 

Questions 38-40

Choose the correct letter, A, B, C or D

Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

38. Wilkinson suggests that conservationists' concern about the island is misguided because

   A. it is based on economic rather than environmental principles.
   B. it is not focusing on the most important question.
   C. it is encouraging the destruction of endemic species.
   D. it is not supported by the local authorities.

39. According to Wilkinson, studies of insects on the island could demonstrate

   A. the possibility of new ecological relationships.
   B. a future threat to the ecosystem of the island.
   C. the existence of previously unknown species.
   D. a chance for the survival of rainforest ecology.

40. Overall, what feature of the Ascension rainforest does the writer stress?

   A. the conflict of natural and artificial systems
   B. the unusual nature of its ecological structure
   C. the harm done by interfering with nature
   D. the speed and success of its development


ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:   

The accidental rainforest

 

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 275?

In boxes 27-32 on your answer sheet write-

TRUE         if the statement agrees with the information
FALSE       if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

27.NG When Peter Osbeck visited Ascension, he found no inhabitants on the island.
Khi Peter Osbeck đã ghé thăm Ascensuon, ông đã thấy không có dân cư nào trên đảo

Giải thích: không có thông tin trong bài viết


28.T The natural vegetation on the island contained some species which were found nowhere else.
Thảm thực vật tự nhiên trên đảo chứa một vài loài không được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác

Giải thích: Đoạn 1

All it boasted was a couple of dozen species of plant, most of them ferns and some of them unique to the island.


29.F Joseph Hooker assumed that human activity had caused the decline in the island's plant life.

Joseph Hooker cho rằng các hoạt động của con người gây ra sự sụt giảm trong đời sống thực vật trên đảo

Giải thích: Đoạn 2, do tự nhiên cứ không phải do con người

Surveying the bare earth, he concluded that the island had suffered some natural calamity that had denuded it of vegetation and triggered a decline in rainfall that was turning the place into a desert.

 

30.T British sailors on the island took part in a major tree planting project.
Các thủy thủ người Anh trên đảo tham gia vào một dự án trồng cây lớn

Giải thích: Đoạn 2

The British Navy, which by then maintained a garrison on the island, was keen to improve the place and asked Hooker's advice. He suggested an ambitious scheme for planting trees and shrubs that would revive rainfall and stimulate a wider ecological recovery. And, perhaps lacking anything else to do, the sailors set to with a will.


31.NG Hooker sent details of his planting scheme to a number of different countries.
Hooker gửi các chi tiết trong chương trình trồng cây của ông đến một số nước khác nhau

Giải thích: Không có thông tin trong bài viết


32.F The bamboo and prickly pear seeds sent from England were unsuitable for Ascension.

Hạt tre và lê gai được gửi từ Anh không phù hợp cho Ascension

Giải thích: đoạn 3

In 1845, a naval transport ship from Argentina delivered a batch of seedlings. In the following years, more than 200 species of plant arrived from South Africa, from England came 700 packets of seeds, including those of two species that especially liked the place: bamboo and prickly pear.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 33-37

Complete each sentence with the correct ending A-G from the box below.

Write the correct letter A-G in boxes 33-37 on your answer sheet.


33.B The reason for modern conservationists’ concern over Hooker's tree planting programme is that
Lý do đối với lo ngại của các nhà bảo tồn hiện đại đối với chương trình trồng cây của Hooker là

Giải thích: đoạn 4

Modern ecologists throw up their hands in horror at what they see as Hookers environmental anarchy. The exotic species wrecked the indigenous ecosystem, squeezing out the islands endemic plants. In fact, Hooker knew well enough what might happen.


34.F David Wilkinson says the creation of the rainforest in Ascension is important because it shows that
David Wilkinson nói rằng việc tạo ra rừng mưa ở Ascension là quan trọng vị nó cho thấy rằng

Giải thích: đoạn 6

Today's Green Mountain, says Wilkinson, is ‘a fully functioning man-made tropical cloud forest' that has grown from scratch from a ragbag of species collected more or less at random from all over the planet


35.D Wilkinson says the existence of Ascension’s rainforest challenges the theory that
Wilkinson nói rằng sự tồn tại của rừng mưa ở Ascension thách thức giả thuyết

Giải thích: đoạn 6&7

But that’s not what happened on Green Mountain. And the experience suggests that perhaps natural rainforests are constructed far more by chance than by evolution


36.G Alan Gray questions Wilkinson’s theory, claiming that
Alan Gray nghi vấn giả thuyết của Wilkinson, tuyên bố rằng

Giải thích: đoạn 8

Not everyone agrees. Alan Gray, an ecologist at the University of Edinburgh in the UK. argues that the surviving endemic species on Green Mountain, though small in number, may still form the framework of the new ecosystem. The new arrivals may just be an adornment, with little structural importance for the ecosystem.


37.A Additional support for Wilkinson's theory comes from findings that

Hỗ trợ bổ sung cho giả thuyết của Wilkinson đến từ các phát hiện

Giải thích:


A. other rainforests may have originally been planted by man.
Các rừng mưa khác có thể ban đầu được trồng bởi con người


B. many of the island's original species were threatened with destruction.

Nhiều loài có nguồn gốc trên đảo bị đe dọa với tình trạng bị hủy diệt

C. the species in the original rainforest were more successful than the newer arrivals.
Các loài trong rừng mưa ban đầu thành công hơn những loài mới xuất hiện


D. rainforests can only develop through a process of slow and complex evolution.
Các rừng mưa có thể chỉ phát triển qua một quy trình tiến hóa chậm và phức tạp


E. steps should be taken to prevent the destruction of the original ecosystem.
Các bước cần thực hiện để ngăn chặn sự phá hủy các hệ sinh thái gốc


F. randomly introduced species can coexist together.
Các loài được giới thiệu ngẫu nhiên có thể cùng tồn tại với nhau


G. the introduced species may have less ecological significance than the original ones.
 Các loài được giới thiệu có lẽ có ít ý nghĩa sinh thái hơn những loài ban đầu

 

 

Questions 38-40

Choose the correct letter, A, B, C or D

Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

38. Wilkinson suggests that conservationists' concern about the island is misguided because

Wilkinson đề xuất rằng mối lo ngại của các nhà bảo tồn về hòn đảo là sai lầm bởi vì

   A. it is based on economic rather than environmental principles.

dựa trên những nguyên tắc kinh tế thay vì nguyên tắc môi trường
   B. it is not focusing on the most important question.

Nó đang không tập trung vào câu hỏi quan trọng nhất

Giải thích: đoạn 11 & 12

Conservationists have understandable concerns, Wilkinson says. At least four endemic species have gone extinct on Ascension since the exotics started arriving. But in their urgency to protect endemics, ecologists are missing out on the study of a great enigma. 

‘As you walk through the forest, you see lots of leaves that have had chunks taken out of them by various insects. There are caterpillars and beetles around.' says Wilkinson. ‘But where did they come from? Are they endemic or alien? If alien, did they come with the plant on which they feed or discover it on arrival?’ Such questions go to the heart of how- rainforests happen.


   C. it is encouraging the destruction of endemic species.

Nó khuyến khích việc phá hủy các loài đặc hữu
   D. it is not supported by the local authorities.
Nó được hỗ trợ bởi các chính quyền địa phương


39. According to Wilkinson, studies of insects on the island could demonstrate
Theo như Wilkinson, các nghiên cứu về côn trùng trên đảo có thể chứng minh


   A. the possibility of new ecological relationships.

Khả năng về các mối quan hệ sinh thái mới
   B. a future threat to the ecosystem of the island.

Một tương lai đe dọa hệ sinh thái của hòn đảo
   C. the existence of previously unknown species.

Sự tồn tại của những loài chưa biết trước đó
   D. a chance for the survival of rainforest ecology.

Một cơ hội đối với sự tồn tại của hệ sinh thái rừng mưa

40. Overall, what feature of the Ascension rainforest does the writer stress?
Nhìn chung, đặc điểm nào của rừng mưa Ascension mà người viết nhấn mạnh


   A. the conflict of natural and artificial systems

sự xung đột giữa các hệ thống tự nhiên và nhân tạo
   B. the unusual nature of its ecological structure

bản chất bất bình thường của cấu trúc sinh thái của nó
   C. the harm done by interfering with nature

Thiệt hại đã gây ra do can thiệp vào thiên nhiên
   D. the speed and success of its development

Tốc độ và thành công về sự phát triển của nó

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. NOT GIVEN
28. TRUE
29. FALSE
30. TRUE
31. NOT GIVEN
32. FALSE
33. B
34. F
35. D
36. G
37. A
38. B
39. A
40. D


 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status