ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Stepwells

Stepwells

A millennium ago, stepwells were fundamental to life in the driest parts of India. Although many have been neglected, recent restoration has returned them to their former glory. Richard Cox travelled to north-western India

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Stepwells

 

A millennium ago, stepwells were fundamental to life in the driest parts of India. Although many have been neglected, recent restoration has returned them to their former glory. Richard Cox travelled to north-western India to document these spectacular monuments from a bygone era. ĐOẠN 1

Cách đây một thiên niên kỷ, giếng bậc thang là yếu tố cơ bản đối với đời sống ở những nơi khô hạn nhất của Ấn Độ. Mặc dù nhiều cái đã bị bỏ mặc nhưng sự trùng tu gần đây đã trả lại cho chúng vẻ đẹp rực rỡ trước đây. Richard Cox đã đi đến Tây bắc Ấn độ để ghi lại những di tích ngoạn mục này từ một thời đại đã qua.

 

During the sixth and seventh centuries, the inhabitants of the modern-day states of Gujarat and Rajasthan in North-western India developed a method of gaining access to clean, fresh groundwater during the dry season for drinking, bathing, watering animals and irrigation. However, the significance of this invention – the stepwell – goes beyond its utilitarian application. ĐOẠN 2

Trong suốt thế kỷ thứ 6 và thứ 7, cư dân của các bang Gujarat và Rajasthan ngày nay ở Tây Bắc Ấn Độ đã phát triển một phương pháp tiếp cận nguồn nước ngầm sạch trong mùa khô để uống, tắm rửa, cho động vật uống nước và tưới tiêu. Tuy nhiên, tầm quan trọng của phát minh này - giếng bậc thang - vượt ra ngoài ứng dụng hữu dụng của nó.

 

Unique to the region, stepwells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. During their heyday, they were places of gathering, of leisure, of relaxation and of worship for villagers of all but the lowest castes. Most stepwells are found dotted around the desert areas of Gujarat (where they are called vav) and Rajasthan (where they are known as baori), while a few also survive in Delhi. Some were located in or near villages as public spaces for the community; others were positioned beside roads as resting places for travellers. ĐOẠN 3

Là thứ độc đáo trong vùng, các giếng bậc thang thường phức tạp về mặt kiến trúc và rất khác nhau về kích cỡ và hình dạng. Trong suốt thời kỳ hoàng kim của chúng, chúng là nơi của sự tụ họp, giải trí, thư giãn và thờ cúng cho dân làng nhưng trừ những tầng lớp thấp nhất. Nhiều giếng bậc thang được tìm thấy rải rác xung quanh các khu vực sa mạc của Gujarat ( nơi mà chúng được gọi là vav) và Rajasthan ( nơi mà chúng được gọi là Baori) trong khi một vài cái cũng tồn tại ở Delhi. Một vài cái được đặt trong hoặc gần các ngôi làng như không gian công cộng cho cộng đồng; những cái khác được đặt bên đường như những nơi nghỉ ngơi cho khách du lịch.

 

As their name suggests, stepwells comprise a series of stone steps descending from ground level to the water source (normally an underground aquifer) as it recedes following the rains. When the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it; when it was low, several levels would have to be negotiated. ĐOẠN 4

Như tên gọi của chúng cho thấy, giếng bậc thang bao gồm một loạt các bậc thang đá đi xuống từ mặt đất đến nguồn nước ( thông thường là một tầng chứa nước ngầm) khi nó rút đi sau những cơn mưa. Khi mực nước dâng cao, người dùng chỉ cần hạ xuống vài bậc thang để tiếp cận nước; khi nước hạ thấp, phải vượt qua nhiều mức.

 

Some wells are vast, open craters with hundreds of steps paving each sloping side, often in tiers. Others are more elaborate, with long stepped passages leading to the water via several storeys built from stone and supported by pillars; they also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat. But perhaps the most impressive features are the intricate decorative sculptures that embellish many stepwells, showing activities from fighting and dancing to everyday acts such as women combing their hair and churning butter. ĐOẠN 5

Một vài giếng là những cái hố rộng, thoáng với hàng trăm bậc thang lát gạch mỗi bên dốc, thường là các bậc thang. Những cái khác thì phức tạp hơn, với những lối đi theo bậc dài dẫn đến dòng nước thông qua một số tầng được xây dựng từ đá và được chống đỡ bởi cột, chúng cũng bao gồm các mái nhô ra che chở cho du khách khỏi cái nóng liên tục. Nhưng có lẽ đặc điểm ấn tượng nhất là tác phẩm điêu khắc được trang trí tinh xảo làm tăng thêm vẻ đẹp cho nhiều giếng bậc thang, thể hiện các hoạt động từ chiến đấu và nhảy múa đến các hoạt đồng hàng ngày như phụ nữ chải tóc và khuấy bơ.

 

Down the centuries, thousands of wells were constructed throughout northwestern India, but the majority have now fallen into disuse; many are derelict and dry, as groundwater has been diverted for industrial use and the wells no longer reach the water table. Their condition hasn’t been helped by recent dry spells: southern Rajasthan suffered an eight-year drought between 1996 and 2004. ĐOẠN 6

Xuôi theo nhiều thế kỷ, hàng ngàn giếng được xây dựng khắp Tây bắc Ấn độ, nhưng đa số hiện nay không còn được sử dụng; nhiều cái vô chủ và bị khô; khi mạch nước ngầm được chuyển hướng cho mục đích sử dụng công nghiệp và những cái giếng không còn chạm đến mực nước ngầm. Tình trạng của chúng không được hỗ trợ bởi những đợt khô hạn gần đây; miền nam Rajasthan phải hứng chịu một đợt khô hạn 8 năm kéo dài từ 1996 - 2004.

 

However, some important sites in Gujarat have recently undergone major restoration, and the state government announced in June last year that it plans to restore the stepwells throughout the state. ĐOẠN 7

 Tuy nhiên, một số địa điểm quan trọng ở Gujarat gần đây đã trải qua sự trung tu lớn và chính quyền ban đã thông báo vào tháng sáu năm ngoái rằng họ lên kế hoạch phục hồi các giếng bậc thang khắp bang.

 

In Patan, the state’s ancient capital, the stepwell of Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) is perhaps the finest current example. It was built by Queen Udayamati during the late 11th century, but became silted up following a flood during the 13th century. But the Archaeological Survey of India began restoring it in the 1960s, and today it’s in pristine condition. At 65 metres long, 20 metres wide and 27 metres deep, Rani Ki Vav features 500 distinct sculptures carved into niches throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale. ĐOẠN 8

Ở Patan, thủ đô cổ kính của bang, giếng bậc thang của Rani Ki Vav (Queen’s Stepwell) có lẽ là ví dụ điển hình nhất hiện nay. Nó được xây dựng bởi Nữ hoàng Queen Udayamati vào cuối thế kỷ 11 nhưng bị phù sa sau một trận lũ trong suốt thế kỷ 13. Nhưng Cơ quan khảo sát Khảo cổ học của Ấn độ đã bắt đầu trùng tu nó vào những năm 1960 và ngày nay nó ở trong tình trạng nguyên sơ. Dài 65m, rộng 20m và sâu 27m, Rani Ki Vav có 500 tác phẩm điêu khắc riêng biệt được chạm khắc vào các hốc khắp di tích, mô tả các vị thần như Vishnu và Parvati trong các hình hài khác nhau. Thật kinh ngạc, vào tháng 1 năm 2001, công trình kiến trúc cổ xưa này đã qua khỏi một trận động đất kinh hoàng 7,6 độ richter.

 

Another example is the Surya Kund in Modhera, northern Gujarat, next to the Sun Temple, built by King Bhima I in 1026 to honour the sun god Surya. It’s actually a tank (kund means reservoir or pond) rather than a well, but displays the hallmarks of stepwell architecture, including four sides of steps that descend to the bottom in a stunning geometrical formation. The terraces house 108 small, intricately carved shrines between the sets of steps. ĐOẠN 9

Một ví dụ khác là Surya Kund ở Modhera, phía bắc Gujarat, bên cạnh Đền Mặt Trời, được xây dựng bởi Vua Bhima I vào năm 1026 để vinh danh thần Mặt trời Surya.  Nó thực sự là một cái bể ( kund có nghĩa là bể chứa hoặc ao) thay vì là một cái giếng nhưng hiển thị các đặc điểm nổi bậc của kiến trúc giếng bậc thang, bao gồm 4 bên giếng đi xuống đáy trong một hình dạng hình học tuyệt đẹp. Các thềm có 108 điện thờ nhỏ được chạm khắc tinh xảo giữa các bậc tam cấp.

 

Rajasthan also has a wealth of wells. The ancient city of Bundi, 200 kilometres south of Jaipur, is renowned for its architecture, including its stepwells. One of the larger examples is Raniji Ki Baori, which was built by the queen of the region, Nathavatji, in 1699. At 46 metres deep, 20 metres wide and 40 metres long, the intricately carved monument is one of 21 baoris commissioned in the Bundi area by Nathavatji. ĐOẠN 10

Rajasthan cũng có rất nhiều giếng. Thành phố cổ Bundi, cách Jaipur 200km về phía Nam, nổi tiếng với kiến trúc, bao gồm những giếng bậc thang. Một trong những ví dụ lớn hơn là Raniji Ki Baori, được xây dựng bởi nữ hoàng của khu vực, Nathavatji vào năm 1699. Sâu 46m, rộng 20m và dài 40m, di tích được chạm khắc tinh xảo là một trong 21 giếng được thực hiện trong khu Bundi bởi Nathavatji.

 

In the old ruined town of Abhaneri, about 95 kilometres east of Jaipur, is Chand Baori, one of India’s oldest and deepest wells; aesthetically, it’s perhaps one of the most dramatic. Built in around 850 AD next to the temple of Harshat Mata, the baori comprises hundreds of zigzagging steps that run along three of its sides, steeply descending 11 storeys, resulting in a striking geometric pattern when seen from afar. On the fourth side, covered verandas supported by ornate pillars overlook the steps. ĐOẠN 11

Trong thị trấn cũ đổ nát Abhaneru, khoảng 95km về phía đông của Jaipur là Chand Baori, một trong những cái giếng sâu và lâu đời nhất của Ấn độ; về mặt thẩm mỹ, có lẽ nó là một trong những cái ấn tượng nhất. Được xây dựng vào khoảng 850 sau Công nguyên kế bên đền của Harshat Mata, cái giếng bao gồm hàng trăm bậc thang ngoằn ngoèo chạy dọc theo ba mặt của giếng, dốc xuống 11 tầng, tạo ra một mô hình hình học nổi bật khi nhìn từ xa. Ở mặt thứ 4, bao gồm hàng hiên có mái che được chống đỡ bởi các trụ trang trí công phu nhìn ra các bậc thang.

 

Still in public use is Neemrana Ki Baori, located just off the Jaipur–Dehli highway. Constructed in around 1700, it’s nine storeys deep, with the last two levels underwater. At ground level, there are 86 colonnaded openings from where the visitor descends 170 steps to the deepest water source. ĐOẠN 12

Vẫn còn được sử dụng công cộng là Neemrana Ki Baori nằm gần sát cao tốc Jaipur- Dehli. Được xây dựng vào khoảng 1700, nó sâu chín tầng, với hai tầng cuối cùng nằm dưới nước. Ở mặt đất, có 86 khe hở hình cột nơi du khách đi xuống 170 bậc thang đến nguồn nước sâu nhất.

 

Today, following years of neglect, many of these monuments to medieval engineering have been saved by the Archaeological Survey of India, which has recognised the importance of preserving them as part of the country’s rich history. Tourists flock to wells in far-flung corners of northwestern India to gaze in wonder at these architectural marvels from 1,000 years ago, which serve as a reminder of both the ingenuity and artistry of ancient civilisations and of the value of water to human existence.ĐOẠN 13

Ngày nay, sau nhiều năm bị lãng quên, nhiều công trình này theo hướng kỹ thuật cổ đại này được cơ quan khảo sát khảo cổ học Ấn độ cứu vãn, cơ quan đã công nhận tầm quan trọng của việc bảo tồn chúng như một phần lịch sử phong phú của đất nước. Khách du lịch đổ xô đến các giếng ở những ngóc ngách xa xôi của bắc Ấn Độ để chiêm ngưỡng những tuyệt tác kiến trúc từ 1000 năm trước, đóng vai trò như một lời nhắc nhở về cả sự sáng tạo và nghệ thuật của các nền văn minh cổ đại và giá trị của nước đối với sự tồn tại của con người.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Stepwells

 

Questions 1–5
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 191?

In boxes 1–5 on your answer sheet, write
 
TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this
 
1. Examples of ancient stepwells can be found all over the world.
2.   Stepwells had a range of functions, in addition to those related to water collection.
3.  The few existing stepwells in Delhi are more attractive than those found elsewhere.
4.   It took workers many years to build the stone steps characteristic of stepwells.
5.  The number of steps above the water level in a stepwell altered during the course of a year.

Questions 6–8
Answer the questions below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6–8 on your answer sheet.

6.   Which part of some stepwells provided shade for people?
7.   What type of serious climatic event, which took place in southern Rajasthan, is mentioned in the article? 7  
8.   Who are frequent visitors to stepwells nowadays?

 

Question 9-13
Complete the table below

Choose ONE WORD AND /OR A NUMBER from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Stepwells

Date

Features

Other notes

Rani Ki Vav

Late 11th century

As many as 500 sculptures decorate the monument

Restored in the 1990s


Excellent condition, despite the 9 …………… of 2001.

Surya Kund

1026

Steps on the 10 …………… produce a geometric pattern
Carved shrines. 

Looks more like a 11 …………… than a well. 

Raniji Ki Baori

1699

Intricately carved monument

One of 21 baoris in the area commissioned by Queen Nathavatji

Chand Baori

850 AD

Steps take you down 11 storeys to the bottom

Old, deep and very dramatic
 

Has 12 …………… which provide a view to the steps. 

Neemrana Ki Baori

1700

Has two 13 …………… levels. 

Used by public today

 

 

Questions 1–5
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 191?

In boxes 1–5 on your answer sheet, write
 
TRUE   if the statement agrees with the information
FALSE   if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this
 
1.F   Examples of ancient stepwells can be found all over the world.

Ví dụ về giếng bậc thang cổ đại có thể được tìm thấy khắp thế giới

Giải thích: Đoạn 1

A millennium ago, stepwells were fundamental to life in the driest parts of India.


2.T   Stepwells had a range of functions, in addition to those related to water collection.

Giếng bậc thang có nhiều chức năng, ngoài những chức năng liên quan đến việc lấy nước

Giải thích: Đoạn 3

During their heyday, they were places of gathering, of leisure, of relaxation and of worship for villagers of all but the lowest castes.


3.NG  The few existing stepwells in Delhi are more attractive than those found elsewhere.

Vài giếng bậc thang đang tồn tại ở Delhi thu hút hơn những cái giếng được tìm thấy ở nơi khác

Giải thích: không có thông tin


4.NG   It took workers many years to build the stone steps characteristic of stepwells.

Công nhân cần nhiều năm để xây dựng các bậc thang đá đặc trưng của giếng bậc thang

Giải thích: không có thông tin


5.T  The number of steps above the water level in a stepwell altered during the course of a year.

Số lượng bậc thang trên mực nước trong giếng bậc thang thay đổi trong thời gian một năm

Giải thích: đoạn 4

As their name suggests, stepwells comprise a series of stone steps descending from ground level to the water source (normally an underground aquifer) as it recedes following the rains. When the water level was high, the user needed only to descend a few steps to reach it; when it was low, several levels would have to be negotiated

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 6–8
Answer the questions below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6–8 on your answer sheet.

6.   Which part of some stepwells provided shade for people?

Phần nào của giếng bậc thang mang lại bóng mát cho mọi người?

Giải thích: Đoạn 5, pavilions

they also included pavilions that sheltered visitors from the relentless heat


7.   What type of serious climatic event, which took place in southern Rajasthan, is mentioned in the article? 

Sự kiện khí hậu nghiêm trọng nào đã diễn ra ở phía Nam Rajasthan được đề cập trong bài?

Giải thích: đoạn 6, drought

Their condition hasn’t been helped by recent dry spells: southern Rajasthan suffered an eight-year drought between 1996 and 2004.


8.   Who are frequent visitors to stepwells nowadays?

Ngày nay ai là vị khách thường xuyên đến giếng bậc thang?

Giải thích: đoạn 13, Tourists

Today, following years of neglect, many of these monuments to medieval engineering have been saved by the Archaeological Survey of India, which has recognised the importance of preserving them as part of the country’s rich history. Tourists flock to wells in far-flung corners of northwestern India to gaze in wonder at these architectural marvels from 1,000 years ago

 

 

Question 9-13
Complete the table below

Choose ONE WORD AND /OR A NUMBER from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 9-13 on your answer sheet.

Stepwells

Date

Features

Other notes

Rani Ki Vav

Late 11th century

As many as 500 sculptures decorate the monument

Đến tận 500 tác phẩm điêu khắc trang trí công trình này

Restored in the 1990s/ được khôi phục vào những năm 1990


Excellent condition, despite the 9 …earthquake………… of 2001.

Tình trạng vẫn tuyệt với bất chấp trận động đất năm 2001

Giải thích: đoạn 8

At 65 metres long, 20 metres wide and 27 metres deep, Rani Ki Vav features 500 distinct sculptures carved into niches throughout the monument, depicting gods such as Vishnu and Parvati in various incarnations. Incredibly, in January 2001, this ancient structure survived a devastating earthquake that measured 7.6 on the Richter scale.

Surya Kund

1026

Steps on the 10 ……four sides……… produce a geometric pattern
Carved shrines. 

Looks more like a 11 ……tanks……… than a well. 

Giải thích: đoạn 8

Another example is the Surya Kund in Modhera, northern Gujarat, next to the Sun Temple, built by King Bhima I in 1026 to honour the sun god Surya. It’s actually a tank (kund means reservoir or pond) rather than a well Q11, but displays the hallmarks of stepwell architecture, including four sides of steps Q10 that descend to the bottom in a stunning geometrical formation.

Raniji Ki Baori

1699

Intricately carved monument

Công trình được khắc chạm phức tạp

One of 21 baoris in the area commissioned by Queen Nathavatji

Một trong 21 baoris trong khu vực được Queen Nathavatji ủy thác

Chand Baori

850 AD

Steps take you down 11 storeys to the bottom

Các bậc thang đưa bạn xuống 11 tầng xuống phía dưới

Old, deep and very dramatic/ cũ, sâu và rất ấn tượng
 

Has 12 ……verandas ……… which provide a view to the steps. 

Giải thích: đoạn 11

On the fourth side, covered verandas supported by ornate pillars overlook the steps

 

Neemrana Ki Baori

1700

Has two 13 ……underwater……… levels. 

Giải thích: đoạn 12

Still in public use is Neemrana Ki Baori, located just off the Jaipur–Dehli highway. Constructed in around 1700, it’s nine storeys deep, with the last two levels underwate

Used by public today

Ngày nay, được sử dụng cho cộng đồng

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. FALSE
2. TRUE
3. NOT GIVEN
4. NOT GIVEN
5. TRUE
6. pavilions
7. drought
8. tourists
9. earthquake
10. 4 sides/four sides
11. tank
12. verandas/ verandahs
13. underwater

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status