ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Recovering a damaged reputation

Recovering a damaged reputation

In 2009, it was revealed that some of the information published by the University of East Anglia’s Climatic Research Unit (CRU) in the UK, concerning climate change, had been inaccurate. Furthermore, it was alleged that some of the relevant statistics had been withheld from publication.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Recovering a damaged reputation

 

 

In 2009, it was revealed that some of the information published by the University of East Anglia’s Climatic Research Unit (CRU) in the UK, concerning climate change, had been inaccurate. Furthermore, it was alleged that some of the relevant statistics had been withheld from publication. The ensuing controversy affected the reputation not only of that institution, but also of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), with which the CRU is closely involved, and of climate scientists in general. Even if the claims of misconduct and incompetence were eventually proven to be largely untrue, or confined to a few individuals, the damage was done. The perceived wrongdoings of a few people had raised doubts about the many. ĐOẠN 1

Vào năm 2009, người ta phát hiện ra rằng một vài thông tin được công khai bởi Đơn vị nghiên cứu Khí Hậu của Đại Học East Anglia ở Anh liên quan đến thay đổi khí hậu đã không chính xác. Hơn nữa, người ta cáo buộc rằng một vài thống kê liên quan đã bị từ chối không cho xuất bản. Những tranh cãi tiếp theo đã không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức đó mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của Ủy ban liên chính phủ về thay đổi khí hậu (IPCC), mà CRU có liên quan chặt chẽ và của các nhà khoa học khí hậu nói chung. Ngay cả nếu các tuyên bố về việc quản lý kém và sự kém năng lực cuối cùng được chứng tỏ phần lớn là không đúng sự thật hoặc chỉ giới hạn trong một vài cá nhân, thì thiệt hại đã xảy ra. Việc làm sai trái thấy rõ của một số người đã làm dấy lên nghi ngờ đối với những người khác.

 

The response of most climate scientists was to cross their fingers and hope for the best, and they kept a low profile. Many no doubt hoped that subsequent independent inquiries into the IPCC and CRU would draw a line under their problems. However, although these were likely to help, they were unlikely to undo the harm caused by months of hostile news reports and attacks by critics. ĐOẠN 2

Sự phản ứng của hầu hết các nhà khoa học khí hậu làm dấu tay và hi vọng vào điều tốt nhất và họ tiếp tục tránh thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người không nghi ngờ đã hi vọng rằng những nghi vấn riêng lẻ tiếp theo đối với IPCC và CRU sẽ không vượt quá giới hạn các vấn đề của chúng. Tuy nhiên, mặc dù những điều này có khả năng có tác dụng, nhưng chúng không có khả năng loại bỏ những thiệt hại đã gây ra bởi nhiều tháng báo cáo tin tức chống đối và những cuộc tấn công của người chỉ trích.

cross their fingers = wish for luck

keep a low profile: Stay out of public notice, avoid attracting attention to oneself

draw a line under their problems meaning: to enable a bad situation to be considered as over, so that people can start again or continue with things more productively

 

The damage that has been done should not be underestimated. As Ralph Cicerone, the President of the US National Academy of Sciences, wrote in an editorial in the journal Science : ‘Public opinion has moved toward the view that scientists often try to suppress alternative hypotheses and ideas and that scientists will withhold data and try to manipulate some aspects of peer review to prevent dissent.’ He concluded that ‘the perceived misbehavior of even a few scientists can diminish the credibility of science as a whole.’ ĐOẠN 3

Thiệt hại đã gây ra không nên bị đánh giá thấp. Như Ralph Cicerone chủ tịch của Viên Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa kỳ đã viết trong một bài xã luận trong tạp chí Science: " Ý kiến dư luận đã hướng đến quan điểm rằng các nhà khoa học thường cố gắng ngăn chặn các giả thuyết và ý tưởng có khả năng loại trừ nhau và các nhà khoa học sẽ giấu những dữ liệu và cố gắng nhào nặn một vài khía cạnh trong đánh giá của những đồng nghiệp để ngăn chặn sự bất đồng ý kiến. Ông ấy kết luận rằng " những hành vi sai trái nhận thấy được của ngay cả một ít nhà khoa học có thể làm giảm uy tín của khoa học nói chung"

 

An opinion poll taken at the beginning of 2010 found that the proportion of people in the US who trust scientists as a source of information about global warming had dropped from 83 percent, in 2008, to 74 percent. Another survey carried out by the British Broadcasting Corporation in February 2010 found that just 26 percent of British people now believe that climate change is confirmed as being largely human-made, down from 41 percent in November 2009. ĐOẠN 4

Một cuộc thăm dò ý kiến được tổ chức vào đầu năm 2010 đã phát hiện ra rằng tỷ lệ người dân ở Mỹ tin vào khoa học như một nguồn thông tin về cảnh báo toàn cầu đã giảm từ 83% trong năm 2008 còn 74%. Cuộc khảo sát khác được thực hiện bởi Tập đoàn Phát thanh truyền hình Anh vào tháng Hai năm 2010 đã phát hiện ra rằng chỉ 26% người Anh bây giờ tin rằng thay đổi khí hậu được thừa nhận chủ yếu là do con người tạo ra, giảm so với mức 41% vào tháng 11 năm 2009.

 

Regaining the confidence and trust of the public is never easy. Hunkering down and hoping for the best - climate science’s current strategy - makes it almost impossible. It is much better to learn from the successes and failures of organisations that have dealt with similar blows to their public standing. ĐOẠN 5

Việc lấy lại niềm tin và sự tín nhiệm của công chúng không bao giờ là dễ dàng. Ngồi đó và hi vọng vào những điều tốt nhất - chiến lược hiện tại của khoa học khí hậu- khiến cho việc lấy lại niềm tin từ công chúng là gần như không thể. Sẽ tốt hơn nhiều nếu học hỏi từ những thành công và thất bại của các tổ chức khác đã đối phó với những tai họa tương tự đối với danh tiếng cộng đồng của họ. 

 

In fact, climate science needs professional help to rebuild its reputation. It could do worse than follow the advice given by Leslie Gaines-Ross, a ‘reputation strategist’ at Public Relations (PR) company Webef Shandwick, in her recent book Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. Gaines-Ross’s strategy is based on her analysis of how various organisations responded to crises, such as desktop-printer firm Xerox, whose business plummeted during the 1990s, and the USA’s National Aeronautics and Space Administration (NASA) after the Columbia shuttle disaster in 2003. ĐOẠN 6

Trong thực tế, khoa học khí hậu cầu có sự hỗ trợ chuyên nghiệp để gây dựng là danh tiếng của họ. Có thể đúng khi nghe theo lời khuyên được đưa ra bởi Leslie Gaines-Ross, một nhà chiếc lược danh tiếng tại công ty quan hệ công chúng Webef Shandwick, trong cuốn sách Danh tiếng Doanh nghiệp gần đây của cô ấy" 12 bước để Bảo vệ và khôi phục danh tiếng. Chiến lược của Leslie Gaines-Ross dựa trên các phân tích của bà ấy về cách các tổ chức khác nhau phản ứng với các cuộc khủng hoảng như là hãng máy in để bàn Xerox, hoạt động kinh doanh của họ lao dốc trong suốt những năm 1990 và Cơ quan Hàng không và vũ trụ quốc gia Hoa ký ( NASA) sau thảm họa tàu con thoi Columbia năm 2003.

It could do worse: used for saying that you think that something is fairly good
 

 

The first step she suggests is to ‘take the heat - leader first’. In many cases, chief executives who publicly accept responsibility for corporate failings can begin to reverse the freefall of their company’s reputations, but not always. If the leader is held at least partly responsible for the fall from grace, it can be almost impossible to convince critics that a new direction can be charted with that same person at the helm. ĐOẠN 7

Bước đầu tiên mà bà ta đưa ra là để " chấp nhận chỉ trích - trước hết là các lãnh đạo". Trong nhiều trường hợp, giám đốc điều hành công khai chịu trách nhiệm cho những thất bại của công ty có thể bắt đầu đảo ngược danh tiếng rơi tự do của công ty họ nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu người lãnh đạo vẫn tiếp tục giữ ít nhất một phần trách nhiệm công việc mặc dù danh dự đã mất, thì gần như không thể thuyết phục những người chỉ trích rằng một hướng đi mới có thể được theo dõi với chính người đó ở vị trí lãnh đạo.

"Take (some) heat" = Nhận cơn nóng/tức giận -> Chịu đựng sự chỉ trích hay chửi bới khi bị phát hiện sai lầm của mình.

'Fall from grace' nghĩa là làm điều gì đó tồi tệ khiến mọi người không còn yêu mến, ngưỡng mộ bạn nữa, mất danh dự, thân bại danh liệt

 

This is the dilemma facing the heads of the IPCC and CRU. Both have been blamed for their organisations’ problems, not least for the way in which they have dealt with critics, and both have been subjected to public calls for their removal. Yet both organisations appear to believe they can repair their reputations without a change of leadership. ĐOẠN 8

Đây là vấn đề nan giải thách thức những người đứng đầu IPCC và CRU. Cả hai đều bị khiển trách vì các vấn đề của tổ chức, nhất là vì cách họ đối phó với những người chỉ trích và cả hai đều phải chịu những lời kêu gọi từ chức từ công chúng. Nhưng cả hai tổ chức đều dường như tin rằng họ có thể phục hồi lại danh tiếng của họ mà không cần thay đổi lãnh đạo.

not least: nhất là, đặc biệt là

 

The second step outlined by Gaines-Ross is to ‘communicate tirelessly’. Yet many climate researchers have avoided the media and the public, at least until the official enquiries have concluded their reports. This reaction may be understandable, but it has backfired. Journalists following the story have often been unable to find spokespeople willing to defend climate science. In this case, ‘no comment’ is commonly interpreted as an admission of silent, collective guilt. ĐOẠN 9

Bước thứ hai được vạch ra bởi Gaines-Ross là sẽ phải " giao tiếp liên tục". Tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu khí hậu đã tránh truyền thông và công chúng, tối thiểu là cho đến khi những cuộc điều tra chính thức đưa ra những kết luận về những báo cáo của họ. Hành động này có thể hiểu được nhưng nó phản tác dụng. Các nhà báo theo dõi sự việc thường không thể tìm thấy những người phát ngôn sẵn sàng bảo vệ cho các nhà khoa học khí hậu. Trong trường hợp này" không bình luận" thường được hiểu như sự thừa nhận trong im lặng các tội lỗi tập thể.

 

Remaining visible is only a start, though; climate scientists also need to be careful what they say. They must realise that they face doubts not just about their published results, but also about their conduct and honesty. It simply won’t work for scientists to continue to appeal to the weight of the evidence, while refusing to discuss the integrity of their profession. The harm has been increased by a perceived reluctance to admit even the possibility of mistakes or wrongdoing. ĐOẠN 10

Tuy nhiên, hiện diện chỉ là một sự khởi đầu; các nhà khoa học khí hậu cũng cần phải cẩn thận những gì họ nói. Họ phải nhận ra rằng họ phải đối mặt với những nghi nhờ không chỉ là về kết quả được công khai mà còn về phẩm hạnh và sự trung thực của họ. Đơn giản là không hiệu quả đối với các nhà khoa học tiếp túc kháng lại sức nặng của bằng chứng đồng thời từ chối thảo luận về sự liêm chính trong nghề nghiệp của họ. Tác hại sẽ tăng lên do sự miễn cưỡng thừa nhận thấy rõ thậm chí có thể xảy ra sai lầm hoặc việc làm sai trái.

 

The third step put forward by Gaines-Ross is ‘don’t underestimate your critics and competitors’. This means not only recognising the skill with which the opponents of climate research have executed their campaigns through Internet blogs and other media, but also acknowledging the validity of some of their criticisms. It is clear, for instance, that climate scientists need better standards of transparency, to allow for scrutiny not just by their peers, but also by critics from outside the world of research. ĐOẠN 11

Bước thứ ba mà Gaines-Ross đưa ra là " không đánh giá thấp những người chỉ trích bạn và các đối thủ của bạn". Điều này có nghĩa là không những công nhận kỹ năng mà những người phản đối nghiên cứu khí hậu đã thực hiện các chiến dịch của họ thông qua các blog trên mạng internet và phương tiện truyền thông khác mà còn phải thừa nhận tính xác thực của một số chỉ trích của họ. Ví dụ, rõ ràng các nhà khoa học khí hậu cần những tiêu chuẩn minh bạch rõ ràng hơn để cho phép không những các đồng nghiệp mà còn những người chỉ trích từ bên ngoài thế giới nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng.

 

It is also important to engage with those critics. That doesn’t mean conceding to unfounded arguments which are based on prejudice rather than evidence, but there is an obligation to help the public understand the causes of climate change, as well as the options for avoiding and dealing with the consequences. ĐOẠN 12

Điều quan trọng là phải tương tác với những người chỉ trích đó. Điều đó không có nghĩa là thừa nhận những lập luận vô căn cứ dựa trên những định kiến thay vì bằng chứng nhưng có nghĩa vụ giúp đỡ công chúng hiểu về nguyên nhân của sự thay đổi khí hậu cũng như những lựa chọn để né tránh và đối phó với các hậu quả khí hậu.

 

To begin the process of rebuilding trust in their profession, climate scientists need to follow these three seeps. But that is just the start. Gaines-Ross estimates that it typically takes four years for a company to rescue and restore a broken reputation. ĐOẠN 13

Để bắt đầu quá trình xây dựng lại niềm tin vào ngành nghề của họ, các nhà khoa học khí hậu cần phải làm theo ba bước này. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu. Gaines-Ross ước tính rằng một công ty thường mất 4 năm để cứu vãn và khôi phục danh tiếng đã bị mất.

 

Winning back public confidence is a marathon, not a sprint, but you can’t win at all if you don’t step up to the starting line.  ĐOẠN 14

Giành lại niềm tin của công chúng là một cuộc đua marathon, không phải là chạy nước rút nhưng bạn không thể chiến thắng gì cả nếu bạn không bước lên vạch xuất phát.

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 281?

In boxes 27-32 on your answer sheet write -

YES             if the statement agrees with the claims of the writer
NO              if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

27. If a majority of scientists at the CRU were cleared of misconduct, the public would be satisfied.
28. In the aftermath of the CRU scandal, most scientists avoided attention.
29. Journalists have defended the CRU and the IPCC against their critics.
30. Ralph Cicerone regarded the damage caused by the CRU as extending beyond the field of climate science.
31. Since 2010, confidence in climate science has risen slightly in the US.
32. Climate scientists should take professional advice on regaining public confidence.

Questions 33-36

Choose the correct letter, A, B, C or D.

In boxes 33-36 on your answer sheet write the correct answers, A, B, C or D

33. In accordance with Gaines-Ross’s views, the heads of the CRU and IPCC should have

    A resigned from their posts.
    B accepted responsibility and continued in their posts.
    C shifted attention onto more junior staff.
    D ignored the criticisms directed at them.

34. Which mistake have staff at the CRU and IPCC made?

    A They have blamed each other for problems.
    B They have publicly acknowledged failings.
    C They have avoided interviews with the press.
    D They have made conflicting public statements.

35. People who challenge the evidence of climate change have generally

    A presented their case poorly.
    B missed opportunities for publicity.
    C made some criticisms which are justified.
    D been dishonest in their statements.

36. What does the reference to ‘a marathon’ indicate in the final paragraph?

    A The rate at which the climate is changing.
    B The competition between rival theories of climate change.
    C The ongoing need for new climate data.
    D The time it might take for scientists to win back confidence.

Questions 37-40

Complete the summary using the list of words/phrases, A-H, below.

Controversy about climate science

The revelation, in 2009, that scientists at the CRU had presented inaccurate information and concealed some of their 37 ...............
had a serious effect on their reputation. In order to address the problem, the scientists should turn to experts in 38 ............... .

Leslie Gaines-Ross has published 39 ...............
 based on studies of crisis management in commercial and public-sector organisations. Amongst other things, Gaines-Ross suggests that climate scientists should confront their 40 ...............

A. critics
B. corruption
C. statistics
D. guidelines
E. managers
F. public relations
G. sources
H. computer modelling

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Recovering a damaged reputation

 

Questions 27-32

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 281?

In boxes 27-32 on your answer sheet write -

YES             if the statement agrees with the claims of the writer
NO              if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

27.N If a majority of scientists at the CRU were cleared of misconduct, the public would be satisfied.

Nếu đa số các nhà khoa học tãi CRU được xóa bỏ hành vi sai trái, thì cộng đồng sẽ hài lòng

Giải thích: đoạn 1

Even if the claims of misconduct and incompetence were eventually proven to be largely untrue, or confined to a few individuals, the damage was done. The perceived wrongdoings of a few people had raised doubts about the many. 


28.Y In the aftermath of the CRU scandal, most scientists avoided attention.

Trong hậu quả của vụ bê bối của CRU, hầu hết các nhà khoa học tránh sự chú ý

Giải thích: đoạn 2

The response of most climate scientists was to cross their fingers and hope for the best, and they kept a low profile.


29.N Journalists have defended the CRU and the IPCC against their critics.

Các nhà báo đã bảo vệ CRU và IPCC chống lại những người chỉ trích họ

Giải thích: đoạn 9

 Journalists following the story have often been unable to find spokespeople willing to defend climate science. In this case, ‘no comment’ is commonly interpreted as an admission of silent, collective guilt.


30.Y Ralph Cicerone regarded the damage caused by the CRU as extending beyond the field of climate science.

Ralph Cicerone xem thiệt hại do CRU gây ra đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực khoa học khí hậu

Giải thích: đoạn 3

He concluded that ‘the perceived misbehavior of even a few scientists can diminish the credibility of science as a whole.


31.NG Since 2010, confidence in climate science has risen slightly in the US.

Kế từ năm 2010, niềm tin vào khoa học khí hậu đã tăng lên nhẹ ở Mỹ

Giải thích: đề bài ko có thông tin nào sau 2010


32.Y Climate scientists should take professional advice on regaining public confidence.

Các nhà khoa học khí hậu có thể xin lời khuyên của chuyên gia để lấy lại lòng tin của công chúng

Giải thích: đoạn 6

In fact, climate science needs professional help to rebuild its reputation. It could do worse than follow the advice given by Leslie Gaines-Ross, a ‘reputation strategist’ at Public Relations (PR) company Webef Shandwick, in her recent book Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 33-36

Choose the correct letter, A, B, C or D.

In boxes 33-36 on your answer sheet write the correct answers, A, B, C or D

33. In accordance with Gaines-Ross’s views, the heads of the CRU and IPCC should have

Theo quan điểm của Gaines-Ross, người đứng đầu của CRU và IPCC nên

    A resigned from their posts.

Rời khỏi vị trí công tác của họ

Giải thích: đoạn 8

This is the dilemma facing the heads of the IPCC and CRU. Both have been blamed for their organisations’ problems, not least for the way in which they have dealt with critics, and both have been subjected to public calls for their removal. Yet both organisations appear to believe they can repair their reputations without a change of leadership.


    B accepted responsibility and continued in their posts.

Chấp nhận trách nhiệm và tiếp tục vị trí công tác của họ
    C shifted attention onto more junior staff.

Chuyển sự chú ý vào các nhân viên cấp dưới
    D ignored the criticisms directed at them.

Lờ đi các lời chỉ trích trực tiếp vào họ

34. Which mistake have staff at the CRU and IPCC made?

Các nhân viên ở CRU và IPCC đã thực hiện những sai lầm nào?

    A They have blamed each other for problems.

Họ đổ lỗi cho nhau vì các vấn đề
    B They have publicly acknowledged failings.

Họ công khai công nhận các lỗi sai


    C They have avoided interviews with the press.

Họ tránh các cuộc phỏng vấn của báo chí

Giải thích: đoạn 9

The second step outlined by Gaines-Ross is to ‘communicate tirelessly’. Yet many climate researchers have avoided the media and the public, at least until the official enquiries have concluded their reports. This reaction may be understandable, but it has backfired.


    D They have made conflicting public statements.

Họ đưa ra những tuyên bố công khai gây mâu thuẩn

35. People who challenge the evidence of climate change have generally

Những người không thừa nhận bằng chứng về thay đổi khí hậu thường
    A presented their case poorly.

trình bày trường hợp của họ một cách yếu kém
    B missed opportunities for publicity.

Bỏ lỡ cơ hội công khai


    C made some criticisms which are justified.

Đưa ra một vài lời chỉ trích chính đáng

Giải thích: đoạn 11

The third step put forward by Gaines-Ross is ‘don’t underestimate your critics and competitors’. This means not only recognising the skill with which the opponents of climate research have executed their campaigns through Internet blogs and other media, but also acknowledging the validity of some of their criticisms.


    D been dishonest in their statements.

Không trung thực trong các tuyên bố

36. What does the reference to ‘a marathon’ indicate in the final paragraph?

Đề cập đến " một cuộc đua marathon" trong đoạn cuối ngụ ý điều gì

    A The rate at which the climate is changing.

Tốc độ thay đổi khí hậu

B The competition between rival theories of climate change.

Sự cạnh tranh giữa các giả thuyết đối chọi nhau về thay đổi khí hậu
    C The ongoing need for new climate data.

Nhu cầu liên tục về dữ liệu khí hậu mới


    D The time it might take for scientists to win back confidence.

Thời gian cần thiết cho các nhà khoa học giành lại lòng tin

Giải thích: đoạn 13 & 14

 But that is just the start. Gaines-Ross estimates that it typically takes four years for a company to rescue and restore a broken reputation. 

Winning back public confidence is a marathon, not a sprint, but you can’t win at all if you don’t step up to the starting line.

 

Questions 37-40

Complete the summary using the list of words/phrases, A-H, below.

Controversy about climate science

The revelation, in 2009, that scientists at the CRU had presented inaccurate information and concealed some of their 37 .....C. statistics.......... had a serious effect on their reputation. In order to address the problem, the scientists should turn to experts in 38 .......F. public relations........ .

Tiết lộ vào 2009 là các nhà khoa học tại CRU đã trình bày những thông tin không chính xác và che dấu mợt vài số liệu thống kê của họ có ảnh hưởng nghiêm trọng lên danh tiếng của họ. Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học nên quay sang các chuyên gia trong ngành quan hệ công chúng.

Giải thích câu 38: Đoạn 1

In 2009, it was revealed that some of the information (= statistics) published by the University of East Anglia’s Climatic Research Unit (CRU) in the UK, concerning climate change, had been inaccurate. 

Giải thích câu 39: Đoạn 6

In fact, climate science needs professional help to rebuild its reputation. It could do worse than follow the advice given by Leslie Gaines-Ross, a ‘reputation strategist’ at Public Relations (PR) company Webef Shandwick, in her recent book Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. 

Leslie Gaines-Ross has published 39 ......D. guidelines.........based on studies of crisis management in commercial and public-sector organisations. Amongst other things, Gaines-Ross suggests that climate scientists should confront their 40 ....A. critics...........

Leslie Gaines-Ross đã xuất bản những hướng dẫn dựa trên các nghiên cứu về quản lý khủng hoảng trong các tổ chức thương mại và lĩnh vực công. Trong số nhiều điều, Leslie Gaines-Ross đề xuất rằng các nhà khoa học khí hậu nên đương đầu với những người chỉ trích họ.

 

Giải thích câu 39: Đoạn 6

In fact, climate science needs professional help to rebuild its reputation. It could do worse than follow the advice given by Leslie Gaines-Ross, a ‘reputation strategist’ at Public Relations (PR) company Webef Shandwick, in her recent book Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. 

Giải thích câu 40: Đoạn 12

It is also important to engage with those critics. That doesn’t mean conceding to unfounded arguments which are based on prejudice rather than evidence, but there is an obligation to help the public understand the causes of climate change, as well as the options for avoiding and dealing with the consequences.

 

A. critics
B. corruption
C. statistics
D. guidelines
E. managers
F. public relations
G. sources
H. computer modelling

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. NO
28. YES
29. NO
30. YES
31. NOT GIVEN
32. YES
33. A
34. C
35. C
36. D
37. C
38. F
39. D
40. A


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status