ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Practical intelligence lends a hand

Practical intelligence lends a hand

Dr Rajendra Persaud explains how practical intelligence is linked to success.

This year, record numbers of high school students obtained top grades in their final exams, yet employers complain that young people

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Practical intelligence lends a hand

 

Dr Rajendra Persaud explains how practical intelligence is linked to success.

Tiến sĩ Rajendra Persaud giải thích trí thông minh thực tiễn có liên quan đến thành công như thế nào?

 

This year, record numbers of high school students obtained top grades in their final exams, yet employers complain that young people still lack the basic skills to succeed at work. The only explanation offered is that exams must be getting easier. But the real answer could lie in a study just published by Professor Robert Sternberg, an eminent psychologist at Yale University in the USA and the world's leading expert on intelligence. His research reveals the existence of a totally new variety: practical intelligence. ĐOẠN 1

Năm nay, số lượng kỷ lục các học sinh trung học đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp nhưng các nhà tuyển dụng than phiền rằng những người trẻ vẫn thiếu những kỹ năng cơ bản để thành công trong công việc. Lời giải thích duy nhất được đưa ra là những kỳ thi đó chắc hẳn dễ dàng hơn. Những câu trả lời thực tế có thể nằm trong một nghiên cứu mới được công bố bởi giáo sư Robert Sternberg, một nhà tâm lý nổi tiếng tại Đại học Yale ở Mỹ và chuyên gia hàng đầu trên thế giới về trí thông minh. Nghiên cứu của ông ta tiết lộ sự tồn tại của một loại hoàn toàn mới: trí thông minh thực tiễn.

 

Professor Sternberg's astonishing finding is that practical intelligence, which predicts success in real life, has an inverse relationship with academic intelligence. In other words, the more practically intelligent you are, the less likely you are to succeed at school or university. Similarly, the more paper qualifications you hold and the higher your grades, the less able you are to cope with problems of everyday life and the lower your score in practical intelligence. ĐOẠN 2

Nghiên cứu đáng kinh ngạc của giáo sư Sternberg là trí thông minh thực tế dự đoán thành công trong cuộc sống thực tế, có mối quan hệ ngược lại với trí thông minh học thuật. Nói cách khác, bạn càng thông minh về mặc thực tiễn thì bạn càng có ít khả năng để thành công ở trường hoặc đại học. Tương tự, bạn càng có nhiều bằng cấp giấy và điểm càng cao thì bạn càng có ít khả năng để đối phó với các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày và điểm thông minh thực tế càng thấp.

 

Many people who are clearly successful in their place of work do badly in standard AI (academic intelligence) tests. Entrepreneurs and those who have built large businesses from scratch are frequently discovered to be high school or college drop-outs. AI as a concept is more than 100 years old. It was supposed to explain why some people excelled at a wide variety of intellectual tasks. But AI ran into trouble when it became apparent that some high scorers failed to achieve in real life what was predicted by their tests. ĐOẠN 3

Nhiều người thành công rõ ràng ở nơi làm việc của họ lại làm không tốt các bài kiểm tra AI (trí thông minh học thuật) tiêu chuẩn. Các doanh nhân và những người xây dựng những doanh nghiệp lớn từ con số không thì thường được phát hiện là bỏ học trung học hoặc đại học. AI là một khái niệm hơn 100 năm tuổi. Nó được cho là giải thích cho lý do tại sao một vài người thực hiện xuất sắc nhiều loại công việc thuộc về trí tuệ. Nhưng AI đã gặp rắc rối khi nó trở nên rõ ràng rằng một vài người có điểm cao lại không đạt được những gì mà bài kiểm tra của họ dự đoán trong cuộc sống thực tế.

 

Emotional intelligence (EI), which emerged a decade ago, was supposed to explain this deficit. It suggested that to succeed in real life, people needed both emotional as well as intellectual skills. EI includes the abilities to motivate yourself and persist in the face of frustrations; to control impulses and delay gratification; to regulate moods and keep distress from swamping the ability to think, and to understand and empathize with others. While social or emotional intelligence was a useful concept in explaining many of the real-world deficiencies of super-intelligent people, it did not go any further than the AI test in measuring success in real life. Again, some of the most successful people in the business world were obviously lacking in social charm. ĐOẠN 4

Thông minh về mặc cảm xúc đã xuất hiện một thập kỷ trước đã được cho rằng giải thích cho khiếm khuyết này. Nó gợi ý rằng để thành công trong cuộc sống thực, mọi người cần cả các kỹ năng về cảm xúc lẫn kỹ năng về trí tuệ. EI bao gồm khả năng tự thúc đẩy bản thân và kiên trì đối mặt với những thất vọng; để kiểm soát các cơn bốc đồng và trì hoãn sự hài lòng; để điều chỉnh tâm trạng và không để cho nỗi lo lắng lấn át khả năng suy nghĩ, và thấu hiểu và cảm thông cho người khác. Trong khi trí thông minh về cảm xúc hay xã hội là một khái niệm hữu ích trong việc giải thích nhiều thiếu sót trong thế giới thực nhưng nó không đi sâu hơn bài kiểm tra AI trong việc đo lường thành công trong cuộc sống thực tế. Một lần nữa, một vài người thành công nhất trong thế giới kinh doanh rõ ràng thiếu sức hấp dẫn xã hội.

 

Not all the real-life difficulties we face are solvable with just good social skills - and good social acumen in one situation may not translate to another. The crucial problem with academic and emotional intelligence scores is that they are both poor predictors of success in real life. For example, research has shown that AI tests predict only between 4% and 25% of success in life, such as job performance. ĐOẠN 5

Không phải tất cả những khó khăn trong cuộc sống thực tế mà chúng ta đối mặt đều có thể giải quyết được chỉ bằng các kỹ năng xã hội - và sự nhạy bén xã hội tốt trong tình huống này có lẽ không được chuyển sang tình huống khác. Vấn đề quan trọng với điểm số của trí thông minh học thuật và thông minh cảm xúc là cả hai đều là những người dự đoán kém về thành công trọng cuộc sống. Chẳng hạn, nghiên cứu cho thấy rằng bài kiểm tra AI dự đoán chỉ 4% hoặc 25% thành công trong cuộc sống như là thành tích công việc.

 

Professor Sternberg's group at Yale began from a very different position to traditional researchers into intelligence. Instead of asking what intelligence was and investigating whether it predicted success in life, Professor Sternberg asked what distinguished people who were thriving from those that were not. Instead of measuring this form of intelligence with mathematical or verbal tests, practical intelligence is scored by answers to real-life dilemmas such as: 'If you were travelling by car and got stranded on a motorway during a blizzard, what would you do?' An important contrast between these questions is that in academic tests there is usually only one answer, whereas in practical intelligence tests - as in real life - there are several different solutions to the problem. ĐOẠN 6

Nhóm của giáo sư Sterberg tại Yale đã bắt đầu từ một lập trường rất khác so với các nhà nghiên cứu truyền thống về trí thông minh. Thay vì hỏi trí thông minh là gì và điều tra liệu nó có dự đoán thành công trong cuộc sống, giáo sư Sterberg lại hỏi điều gì phân biệt giữa những người đang phát triển so với những người không. Thay vì đo lường dạng thông minh này với các bài kiểm tra miệng và toán học, trí thông minh thực tiễn được chấm điểm bằng những câu trả lời cho những tình huống oái ăm trong cuộc sống thực như là " Nếu bạn đang đi bằng xe hơi và bị mắc kẹt trên đường cao tốc trong một cơ bão tuyết, bạn sẽ làm gì? Một điểm đối nghịch quan trọng giữa những câu hỏi này là trong các bài kiểm tra học thuật thông thường chỉ có một câu trả lời, trong khi trong những bài kiểm tra thực tiễn - như trong đời sống thực tế - có vài giải pháp khác nhau cho vấn đề này.

 

The Yale group found that most of the really useful knowledge which successful people have acquired is gained during everyday activities - but typically without conscious awareness. Although successful people's behaviour reflects the fact that they have this knowledge, high achievers are often unable to articulate or define what they know. This partly explains why practical intelligence has been so difficult to identify. ĐOẠN 7

Nhóm Yale đã phát hiện ra rằng hầu hết những kiến thức hữu ích thực sự mà những người thành công có đều thu được từ các hoạt động cuộc sống hàng ngày nhưng thông thường là không có ý thức. Mặc dù hành vi của những người thành công phản ánh thực tế rằng họ có kiến thức này. Những người có thành tích cao thường không thể nói rõ hoặc định nghĩa những gì họ biết. Điều này một phần giải thích tại sao trí thông minh thực tế rất khó để nhận dạng.

 

Professor Sternberg found that the best way to reach practical intelligence is to ask successful people to relate examples of crucial incidents at work where they solved problems demonstrating skills they had learnt while doing their jobs. It would appear that one of the best ways of improving your practical intelligence is to observe master practitioners at work and, in particular, to focus on the skills they have acquired while doing the job. Oddly enough, this is the basis of traditional apprentice training. Historically, the junior doctor learnt by observing the consultant surgeon at work and the junior lawyer by assisting the senior barrister. ĐOẠN 8

Giáo sư Sterberg phát hiện ra rằng cách tốt nhất để tiếp cận trí thông minh thực tiễn là yêu cầu những người thành công kể lại những ví dụ về các sự việc quan trọng trong công việc nơi mà họ giải quyết các vấn đề thể hiện các kỹ năng mà họ học được trong lúc làm nhiệm vụ. Có vẻ như rằng một trong những cách tốt nhất để cải thiện trí thông minh thực tế của bạn là quan sát những người hành nghề bậc thầy tại nơi làm việc và đặc biệt tập trung vào các kỹ năng mà họ đạt được trong lúc làm việc. Thật kỳ lạ, đây lại là điều cơ bản trong huấn luyện tập sự truyền thống. Trong lịch sử, các bác sĩ cấp dưới học bằng cách quan sát bác sĩ phẫu thuật chuyên môn tại nơi làm việc và các luật sư cấp dưới bằng cách hỗ trợ luật sư cấp cao.

 

Another area where practical intelligence appears to resolve a previously unexplained paradox is that performance in academic tests usually declines after formal education ends. Yet most older adults contend that their ability to solve practical problems increases over the years. The key implication for organizations and companies is that practical intelligence may not be detectable by conventional auditing and performance measuring procedures. Training new or less capable employees to become more practically intelligent will involve learning from the genuinely practically intelligent rather than from training manuals or courses.

ĐOẠN 9

Một lĩnh vực khác mà trí thông minh thực tế xuất hiện để giải quyết một nghịch lý không thể giải quyết được trước đây là thành tích trong các bài kiểm tra học thuật thường sụt giảm sau khi kết thúc giáo dục chính thức. Tuy nhiên hầu hết những người trưởng thành cho rằng khả năng giải quyết vấn đề thực tế của họ tăng lên qua nhiều năm. Gợi ý quan trọng đối với các tổ chức và công ty là trí thông minh thực tế có lẽ không được phát hiện bằng quy trình đánh giá đo lường thành tích và kiểm tra thông thường. Đào tạo những nhân viên mới hoặc kém năng lực để trở nên thông minh về mặc thực tiễn hơn sẽ liên quan đến việc học từ những người thông minh thực tế thực sự hơn là từ các khóa hoăc hoặc sách hướng dẫn thông thường.

 

Perhaps the biggest challenge is in recruitment, as these new studies strongly suggest that paper qualifications are unlikely to be helpful in predicting who will be best at solving your company's problems. Professor Sternberg's research suggests that we should start looking at companies in a completely different way - and see them as places where a huge number of problems are being solved all the time but where it may take new eyes to see the practical intelligence in action. ĐOẠN 10

Có lẽ thách thức lớn nhất là trong tuyển dụng, vì những nghiên cứu mới này cho thấy rằng bằng cấp giấy tờ không có khả năng có ích trong việc dự đoán ai là người tốt nhất trong việc giải quyết các vấn đề của công ty. Nghiên cứu của giáo sư Sterberg cho thấy rằng chúng ta nên bắt đầu nhìn vào các công ty theo một cách hoàn toàn khác và xem chúng như nơi mà luôn luôn có một số lượng lớn các vấn đề đang được giải quyết  nhưng là nơi có lẽ cần những đôi mắt mới để nhìn thấy được trí thông minh thực tế đang hoạt động.

 

 

Questions 1-5

Choose the correct answer, A, B, C or D.
Write the answers in your answer sheet from 1-5.

1. Professor Sternberg's study showed that
     A.  qualifications are a good indicator of success at work.
     B.  education can help people cope with real-life problems.
     C.  intelligent people do not always achieve well at school.
     D.  high grades can indicate a lack of practical intelligence.

2. What is the 'deficit' referred to in the fourth paragraph?
     A. People with high AI scores could not score well in EI tests.

     B. EI tests were unable to predict success at work.
     C. High AI scores did not always lead to personal success.
     D. People with high EI scores could not cope with real life.

3. Professor Sternberg's research differed from previous studies because
     A. he used verbal testing instead of mathematics.
     B. he began by establishing a definition of intelligence.
     C. he analyzed whether intelligence could predict success in real life.

     D. he wanted to find out what was different about successful people.

4. Part of the reason why practical intelligence had not been identified before Professor Sternberg's study is that
     A. the behaviour of successful people had never been studied.
     B. successful people are too busy with their everyday lives.
     C. successful people cannot put their knowledge into words.
     D. successful people are unaware of their own abilities.

5. In order to increase the practical intelligence of employees, companies need to
     A. adopt an apprentice-style system.
     B. organise special courses.
     C. devise better training manuals.
     D. carry out an audit on all employees.

There are more questions for this test - Questions 6-12

Classify the following characteristics as belonging to

A) academic intelligence (AI) tests
B) emotional intelligence (EI) tests
C) practical intelligence tests

Write the correct letter AB or C, next to Questions 6-12 below.

6. measures skills which are likely to improve with age
7. assesses people's social skills
8. measures the ability to deal with real-life difficulties
9. the oldest of the three tests
10. high scorers learn from their actions
11. high scorers are more likely to stay calm in difficult situations
12. questions have more than one possible answer.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Practical intelligence lends a hand

 

 

Questions 1-5

Choose the correct answer, A, B, C or D.
Write the answers in your answer sheet from 1-5.

1. Professor Sternberg's study showed that

Nghiên cứu Giáo sư Sternberg cho thấy rằng
     A.  qualifications are a good indicator of success at work.

Các văn bằng chứng chỉ là một dấu hiệu tốt của sự thành công trong công việc
     B.  education can help people cope with real-life problems.

Giáo dục có thể giúp mọi người đương đầu với các vấn đề trong đời thực
     C.  intelligent people do not always achieve well at school.

Những người thông minh không phải lúc nào hoàn thành xong việc học ở trường


     D.  high grades can indicate a lack of practical intelligence.

Điểm số cao có thể ngụ ý là thiếu sự thông minh thực tiễn

Giải thích: Đoạn 2

Similarly, the more paper qualifications you hold and the higher your grades, the less able you are to cope with problems of everyday life and the lower your score in practical intelligence.2. What is the 'deficit' referred to in the fourth paragraph?

"sự thiếu hụt" được đề cập trong đoạn 4 là gì?


     A. People with high AI scores could not score well in EI tests.'

Mọi người có điểm AI cao có thể không ghi điểm cao trong bài kiểm tra EI

     B. EI tests were unable to predict success at work.

CÁc bài kiểm tra EI không có khả năng dự đoán thành công trong công việc


     C. High AI scores did not always lead to personal success.

Điểm AI không phải lúc nào cũng dẫn đến sự thành công cá nhân

Giải thích: Đoạn 3

AI as a concept is more than 100 years old. It was supposed to explain why some people excelled at a wide variety of intellectual tasks. But AI ran into trouble when it became apparent that some high scorers failed to achieve in real life what was predicted by their tests.


     D. People with high EI scores could not cope with real life.

Mọi người có điểm EI cao không thể đương đầu với đời sống thực3. Professor Sternberg's research differed from previous studies because

Nghiên cứu của giáo sư Sternberg khác với những nghiên cứu khác vì


     A. he used verbal testing instead of mathematics.

Ông sử dụng bài kiểm tra phỏng vấn thay vì toán học
     B. he began by establishing a definition of intelligence.

Ông bắt đầu bằng cách tạo ra một định nghĩa về thông minh
     C. he analyzed whether intelligence could predict success in real life.

Ông phân tích liệu thông minh có thể dự đoán thành công trong đời sống thực

 

     D. he wanted to find out what was different about successful people.

Ông muốn tìm ra điều khác biệt về những người thành công

Giải thích: Đoạn 6

Professor Sternberg's group at Yale began from a very different position to traditional researchers into intelligence. Instead of asking what intelligence was and investigating whether it predicted success in life, Professor Sternberg asked what distinguished people who were thriving from those that were not.4. Part of the reason why practical intelligence had not been identified before Professor Sternberg's study is that

Một phần lý do tại sao thông minh thực tiễn không được xác định trước nghiên cứu của giáo sư Sternberg là


     A. the behaviour of successful people had never been studied.

Hành vi của những người thành công không bao giờ được nghiên cứu
     B. successful people are too busy with their everyday lives.

Người thành công quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày


     C. successful people cannot put their knowledge into words.

Những người thành công không thể đưa kiến thức của họ thành từ ngữ

Giải thích: đoạn 7

Although successful people's behaviour reflects the fact that they have this knowledge, high achievers are often unable to articulate or define what they know. This partly explains why practical intelligence has been so difficult to identify.


     D. successful people are unaware of their own abilities.

Những người thành công không nhận ra khả năng của chính họ

 5. In order to increase the practical intelligence of employees, companies need to

Để tăng sự thông minh thực tiễn của nhân viên, các công ty cần


     A. adopt an apprentice-style system.

áp dụng một hệ thống kiểu học việc

Giải thích: đoạn 8

It would appear that one of the best ways of improving your practical intelligence is to observe master practitioners at work and, in particular, to focus on the skills they have acquired while doing the job.


     B. organise special courses.

tổ chức các khóa học đặc biệt
     C. devise better training manuals.

nghĩ ra những sổ tay huấn luyện tốt hơn
     D. carry out an audit on all employees.

thực hiện một cuộc kiểm tra cho tất cả các nhân viên

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 6-12

Classify the following characteristics as belonging to

A) academic intelligence (AI) tests

Các bài kiểm tra thông minh học thuật (AI) 
B) emotional intelligence (EI) tests

Các bài kiểm tra thông minh cảm xúc
C) practical intelligence tests

Các bài kiểm tra thông minh thực tiễn

Write the correct letter AB or C, next to Questions 6-12 below.

6.C measures skills which are likely to improve with age

Đo lường các kỹ năng có thể cải thiện theo độ tuổi

Giải thích: đoạn 9, practical intelligence tests

Another area where practical intelligence appears to resolve a previously unexplained paradox is that performance in academic tests usually declines after formal education ends. Yet most older adults contend that their ability to solve practical problems increases over the years.


7.B assesses people's social skills

đánh giá các kỹ năng xã hội của mọi người

Giải thích: Đoạn 4, emotional intelligence (EI) tests

EI includes the abilities to motivate yourself and persist in the face of frustrations; to control impulses and delay gratification; to regulate moods and keep distress from swamping the ability to think, and to understand and empathize with others.


8.C measures the ability to deal with real-life difficulties

đo lường khả năng đối phó với những khó khăn trong cuộc sống thực

Giải thích: đoạn 2, practical intelligence tests

Similarly, the more paper qualifications you hold and the higher your grades, the less able you are to cope with problems of everyday life and the lower your score in practical intelligence.


9.A the oldest of the three tests

Lâu đời nhất trong số ba bài kiểm tra

Giải thích:

( Đoạn 1) But the real answer could lie in a study just published by Professor Robert Sternberg, an eminent psychologist at Yale University in the USA and the world's leading expert on intelligence. His research reveals the existence of a totally new variety: practical intelligence.

(Đoạn 3) Many people who are clearly successful in their place of work do badly in standard AI (academic intelligence) tests. Entrepreneurs and those who have built large businesses from scratch are frequently discovered to be high school or college drop-outs. AI as a concept is more than 100 years old.

( Đoạn 4) Emotional intelligence (EI), which emerged a decade ago.

 


10.C high scorers learn from their actions

Người có điểm số cao học hỏi từ hành động của họ

Giải thích: đoạn 8, practical intelligence tests

Professor Sternberg found that the best way to reach practical intelligence is to ask successful people to relate examples of crucial incidents at work where they solved problems demonstrating skills they had learnt while doing their jobs.


11. B high scorers are more likely to stay calm in difficult situations

Người có điểm số cao có nhiều khả năng bình tĩnh trong các tình huống khó khăn

Giải thích: đoạn 4,  emotional intelligence (EI) tests

EI includes the abilities to motivate yourself and persist in the face of frustrations; to control impulses and delay gratification; to regulate moods (= stay calm in difficult situations) and keep distress from swamping the ability to think, and to understand and empathize with others.


12.C questions have more than one possible answer.

Các câu hỏi có thể có nhiều hơn một câu trả lời

Giải thích: đoạn 6, practical intelligence tests

Instead of measuring this form of intelligence with mathematical or verbal tests, practical intelligence is scored by answers to real-life dilemmas such as: 'If you were travelling by car and got stranded on a motorway during a blizzard, what would you do?' An important contrast between these questions is that in academic tests there is usually only one answer, whereas in practical intelligence tests - as in real life - there are several different solutions to the problem.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1 . D
2 . C
3 . D
4 . C
5 . A
6 . C
7 . B
8 . C
9 . A
10 . C
11 . B
12 . C

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status