ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Giving The Brain A Workout

Giving The Brain A Workout

Mental agility does not have to decline with age, as long as you keep exercising your mind, says Anna van Praagh.
A Use your brain and it will grow – it really will. This is the message from neuropsychologist Ian Robertson, professor of psychology at Trinity College, Dublin and founding director of the

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Giving The Brain A Workout

 


Mental agility does not have to decline with age, as long as you keep exercising your mind, says Anna van Praagh.

Anna van Praagh nói: “Sự nhanh nhẹn của trí tuệ không suy giảm theo tuổi tác, miễn là bạn tiếp tục rèn luyện trí óc của mình.

A Use your brain and it will grow – it really will. This is the message from neuropsychologist Ian Robertson, professor of psychology at Trinity College, Dublin and founding director of the university’s Institute of Neuroscience. His book, Puzzler Brain Trainer 90-Day Workout, contains puzzles which he devised to stretch, sharpen and stimulate the brain. The puzzles, from 'memory jogs' to Sudoku to crosswords to number games are all-encompassing, and have been specially formulated to improve each and every part of the brain, from visual-spatial ability to perception, attention, memory, numerical ability, problem-solving and language.

Hãy sử dụng bộ não của bạn và nó sẽ phát triển – nó thực sự sẽ phát triển. Đây là thông điệp từ nhà tâm lý học thần kinh Ian Robertson, giáo sư tâm lý học tại Trinity College, Dublin và là giám đốc sáng lập Viện Khoa học thần kinh của trường đại học. Cuốn sách của anh ấy, Puzzler Brain Trainer 90-Day Workout, bao gồm các câu đố mà anh ấy nghĩ ra để nới rộng, mài giũa và kích thích não bộ. Các câu đố, từ 'chạy bộ nhớ' đến Sudoku, trò chơi ô chữ đến trò chơi số đều bao gồm tất cả và đã được xây dựng đặc biệt để cải thiện từng phần của não bộ, từ khả năng không gian-thị giác đến nhận thức, sự chú ý, trí nhớ, khả năng tính toán, giải quyết vấn đề và ngôn ngữ.

B Professor Robertson has been studying the brain for 57 years, in a career dedicated to changing and improving the way it works. During this time there has been a remarkable paradigm shift in the way scientists view the brain, he says. 'When I first started teaching and researching, a very pessimistic view prevailed that, from the age of three or four, we were continually losing brain cells and that the stocks couldn't be replenished. That has turned out to be factually wrong. Now that we know that the brain is "plastic" – it changes, adapts and is physically sharpened according to the experiences it has.'

Giáo sư Robertson đã nghiên cứu về bộ não trong suốt 57 năm, với sự nghiệp cống hiến cho việc thay đổi và cải thiện cách thức hoạt động của nó. Trong thời gian này, đã có một sự thay đổi mô hình đáng chú ý trong cách các nhà khoa học nhìn nhận bộ não, ông nói. 'Khi tôi mới bắt đầu giảng dạy và nghiên cứu, một quan điểm rất bi quan đã phổ biến rằng, từ ba hoặc bốn tuổi, chúng ta liên tục mất đi các tế bào não và không thể bổ sung được các tế bào dự trữ. Điều đó hóa ra lại sai sự thật. Bây giờ chúng ta biết rằng bộ não là "dẻo" - nó thay đổi, thích nghi và được mài giũa về mặt thể chất tùy theo những trải nghiệm mà nó có.'

C Robertson likens our minds to trees in a park with branches spreading out, connecting and intertwining, with connections increasing in direct correlation to usage. He says that the “eureka” moment in his career – and the reason he devised his ‘brain trainer’ puzzles – was the realisation that the connections multiply with use and so it is possible to boost and improve our mental functions at any age. 'Now we know that it’s not just children whose brains are "plastic",' he says. 'No matter how old we are, our brains are physically changed by what we do and what we think.'

Robertson ví tâm trí của chúng ta như những cái cây trong công viên với các nhánh vươn ra, kết nối và đan xen với nhau, với các kết nối ngày càng tăng trong mối tương quan trực tiếp với việc sử dụng. Anh ấy nói rằng khoảnh khắc “eureka” trong sự nghiệp của anh ấy - và lý do anh ấy nghĩ ra câu đố 'huấn luyện trí não' của mình - là nhận ra rằng các kết nối nhân lên khi sử dụng và do đó có thể tăng cường và cải thiện các chức năng tinh thần của chúng ta ở mọi lứa tuổi. "Bây giờ chúng tôi biết rằng không chỉ trẻ em mới có bộ não "dẻo"", ông nói. 'Cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, bộ não của chúng ta bị thay đổi về thể chất bởi những gì chúng ta làm và những gì chúng ta nghĩ.'

D Robertson illustrates his point by referring to Dr Eleanor McGuire’s seminal 2000 study of the brains of London taxi drivers. That showed that their grey matter enlarges and adapts to help them build up a detailed mental map of the city. Brain scans revealed that the drivers had a much larger hippocampus (the part of the brain associated with navigation in birds and animals) compared with other people. Crucially, it grew larger the longer they spent doing their job. Similarly, there is strong statistical evidence that, by stretching the mind with games and puzzles, brainpower is increased. Conversely, if we do not stimulate our minds and keep the connections robust and intact, these connections will weaken and physically diminish. A more recent survey suggested that a 20-minute problem-solving session on the Nintendo DS game called 'Dr Kawashima's Brain Training' at the beginning of each day dramatically improved pupils’ test results, class attendance and behaviour. Astonishingly, pupils who used the Nintendo trainer saw their test scores rise by 50 per cent more than those who did not.

Robertson minh họa quan điểm của mình bằng cách đề cập đến nghiên cứu nổi bật năm 2000 của Tiến sĩ Eleanor McGuire về bộ não của những người lái xe taxi ở London. Điều đó cho thấy chất xám của họ mở rộng và thích nghi để giúp họ xây dựng một bản đồ chi tiết về thành phố trong trí óc. Quét não tiết lộ rằng những người lái xe có vùng hồi hải mã (phần não liên quan đến điều hướng ở chim và động vật) lớn hơn nhiều so với những người khác. Điều quan trọng là, nó ngày càng lớn hơn khi họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình. Tương tự như vậy, có bằng chứng thống kê mạnh mẽ rằng, bằng cách làm căng tâm trí bằng các trò chơi và câu đố, năng lực trí tuệ sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu chúng ta không kích thích tâm trí của mình và giữ cho các kết nối mạnh mẽ và nguyên vẹn, các kết nối này sẽ yếu đi và giảm sút về mặt thể chất. Một cuộc khảo sát gần đây hơn cho thấy rằng một buổi giải quyết vấn đề kéo dài 20 phút trên trò chơi Nintendo DS có tên là 'Dr Kawashima's Brain Training' vào đầu mỗi ngày đã cải thiện đáng kể về kết quả kiểm tra, tham dự buổi học và hành vi của học sinh. Thật đáng kinh ngạc, những học sinh sử dụng máy huấn luyện Nintendo đã thấy điểm kiểm tra của họ tăng hơn 50% so với những học sinh không sử dụng.

E Robertson's puzzles have been designed to have the same effect on the brain, the only difference being that, for his, you need only a pencil to get started. The idea is to shake the brain out of lazy habits and train it to start functioning at its optimum level. It is Robertson’s belief that people who tackle the puzzles will see a dramatic improvement in their daily lives as the brain increases its ability across a broad spectrum. They should see an improvement in everything, from remembering people’s names at parties to increased attention span, mental agility, creativity and energy.

Các câu đố của Robertson được thiết kế để có tác dụng tương tự đối với não bộ, điểm khác biệt duy nhất là đối với cách của ông, bạn chỉ cần một cây bút chì để bắt đầu. Ý tưởng là đánh thức bộ não khỏi thói quen lười biếng và huấn luyện nó bắt đầu hoạt động ở mức tối ưu. Robertson tin rằng những người giải được các câu đố sẽ thấy sự cải thiện đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của họ khi bộ não tăng cường khả năng của nó trên một phạm vi rộng. Họ sẽ thấy sự cải thiện trong mọi thứ, từ việc ghi nhớ tên của mọi người trong các bữa tiệc đến thời gian tập trung cao hơn, sự nhanh nhẹn về tinh thần, khả năng sáng tạo và năng lượng.

F 'Many of us are terrified of numbers,' he says, 'or under-confident with words. With practice, and by gently increasing the difficulty of the exercises, these puzzles will help people improve capacity across a whole range of mental domains.' The wonderful thing is that the puzzles take just five minutes, but are the mental equivalent of doing a jog or going to the gym. 'In the same way that physical exercise is good for you, so is keeping your brain stimulated,' Robertson says. 'Quite simply, those who keep themselves mentally challenged function significantly better mentally than those who do not.'

Nhiều người trong chúng tôi sợ những con số,” anh ấy nói, “hoặc thiếu tự tin với lchữ nghĩa". Với sự luyện tập và bằng cách tăng nhẹ độ khó của các bài tập, những câu đố này sẽ giúp mọi người nâng cao năng lực trên nhiều lĩnh vực tinh thần.' Điều tuyệt vời là các câu đố chỉ mất năm phút, nhưng tương đương với việc chạy bộ hoặc đến phòng tập thể dục. Robertson nói: “Giống như việc tập thể dục tốt cho bạn, thì việc giữ cho bộ não của bạn được kích thích cũng vậy. 'Rất đơn giản, những người luôn giúp cho mình được thử thách về tinh thần hoạt động tốt hơn đáng kể về mặt tinh thần so với những người không làm như vậy.'

G The puzzles are aimed at all ages. Robertson says that some old people are so stimulated that they hardly need to exercise their brains further, while some young people hardly use theirs at all and are therefore in dire need of a workout. He does concede, however, that whereas most young people are constantly forced to learn, there is a tendency in later life to retreat into a comfort zone where it is easier to avoid doing things that are mentally challenging. He compares this with becoming physically inactive, and warns of comparable repercussions. ‘As the population ages, people are going to have to stay mentally active longer,’ he counsels. ‘We must learn to exercise our brains just as much as our bodies. People need to be aware that they have the most complex entity known to man between their ears,’ he continues, ‘and the key to allow it to grow and be healthy is simply to keep it stimulated.’

Các câu đố là nhằm vào mọi lứa tuổi. Robertson nói rằng một số người già bị kích thích đến mức họ hầu như không cần phải vận động trí não thêm nữa, trong khi một số người trẻ hầu như không vận dụng trí não của họ gì cả và do đó rất cần được vận động. Tuy nhiên, anh ấy thừa nhận rằng trong khi hầu hết những người trẻ tuổi thường xuyên bị buộc phải học, thì về sau họ có xu hướng rút lui vào vùng an toàn, nơi dễ dàng tránh làm những việc thách thức tinh thần. Anh ấy so sánh điều này với việc trở nên không hoạt động thể chất và cảnh báo về những hậu quả có thể so sánh được. Ông khuyên: “Khi dân số già đi, mọi người sẽ phải hoạt động trí óc lâu hơn. ‘Chúng ta phải học cách rèn luyện trí não cũng như cơ thể của mình. Mọi người cần nhận thức được rằng họ có một thực thể phức tạp nhất mà con người biết đến trong đầu,” anh ấy tiếp tục, “và chìa khóa để cho phép nó phát triển và khỏe mạnh chỉ đơn giản là giữ cho nó được kích thích.”

 

Questions 1 and 2

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in the boxes below.

Which TWO of the following are claims that Robertson makes about the puzzles in his book?

  •     They will improve every mental skill.

  •     They are better than other kinds of mental exercise.

  •     They will have a major effect on people’s mental abilities.

  •     They are more useful than physical exercise.

  •     They are certain to be more useful for older people than for the young.

Questions 3 - 8
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 3-8 below.


Evidence supporting Robertson’s theory

Research was carried out using 3__________ in London as subjects. It showed that their brains change, enabling them to create a 4 __________ of London. Tests showed that their 5 __________ increased in size as they continued in their job. There is also evidence of a 6 __________ kind. People playing a certain game involving 7__________ for a period of time every day achieved significantly better 8__________


Questions 9 - 13
Reading Passage 2 has seven paragraphs A-G.
Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-G in boxes 9-13 below.


 9. An example of a situation in which people will benefit from doing the puzzles in the book
10. A reason why some people don’t exercise their minds
11. A discovery that had an enormous effect on Robertson
12. Examples of things that people commonly feel they are not very good at
13.  A reference to a change in beliefs about what happens to the brain over time

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Giving The Brain A Workout

 


Questions 1 and 2

Choose TWO letters, A-E. Write the correct letters in the boxes below.

Which TWO of the following are claims that Robertson makes about the puzzles in his book?

HAI điều nào sau đây là tuyên bố mà Robertson đưa ra về các câu đố trong cuốn sách của mình?

  

A. They will improve every mental skill.
Chúng sẽ cải thiện mọi kỹ năng trí tuệ.

Giải thích: đoạn E

They should see an improvement in everything

B. They are better than other kinds of mental exercise.
Chúng tốt hơn các loại bài tập trí óc khác.

 

C. They will have a major effect on people’s mental abilities.
Chúng sẽ có ảnh hưởng lớn đến các khả năng trí tuệ của mọi người.

Giải thích: đoạn A

The puzzles, from 'memory jogs' to Sudoku to crosswords to number games are all-encompassing, and have been specially formulated to improve each and every part of the brain, from visual-spatial ability to perception, attention, memory, numerical ability, problem-solving and language.

 

D. They are more useful than physical exercise.
Chúng hữu ích hơn là tập thể dục.

E. They are certain to be more useful for older people than for the young.
Chúng chắc chắn hữu ích cho người già hơn là cho người trẻ.

 

Questions 3 - 8
Complete the summary below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 3-8 below.


Evidence supporting Robertson’s theory

Research was carried out using 3__taxi drivers________ in London as subjects.

Nghiên cứu được thực hiện sử dụng các tài xế xe taxi ở Luân Đôn như là các chủ thể

It showed that their brains change, enabling them to create a 4 __detailed mental map________ of London.

Nó cho thấy rằng sự thay đổi của não cho phép họ tạo ra một bản đồ chi tiết ở Luân Đôn trong đầu 

Tests showed that their 5 ____hippocampus______ increased in size as they continued in their job. There is also evidence of a 6 _game and puzzle________ kind.

Các bài kiểm tra mà hồi hải mã tăng về kích thước khi họ tiếp tục công việc của họ. Cũng có bằng chứng về một loại trò chơi và câu đố

People playing a certain game involving 7___problem-solving_______ for a period of time every day achieved significantly better 8____test results/ test scores______

Mọi người chơi một loại trò chơi nhất định liên quan đến giải quyết vấn đề trong một thời gian mỗi ngày đã đạt được điểm số/ kết quả kiểm tra tốt hơn đáng kể

Giải thích: đoạn D

Robertson illustrates his point by referring to Dr Eleanor McGuire’s seminal 2000 study of the brains of London taxi drivers. That showed that their grey matter enlarges and adapts to help them build up a detailed mental map of the city. Brain scans revealed that the drivers had a much larger hippocampus (the part of the brain associated with navigation in birds and animals) compared with other people. Crucially, it grew larger the longer they spent doing their job. Similarly, there is strong statistical evidence that, by stretching the mind with games and puzzles, brainpower is increased. Conversely, if we do not stimulate our minds and keep the connections robust and intact, these connections will weaken and physically diminish. A more recent survey suggested that a 20-minute problem-solving session on the Nintendo DS game called 'Dr Kawashima's Brain Training' at the beginning of each day dramatically improved pupils’ test results, class attendance and behaviour. Astonishingly, pupils who used the Nintendo trainer saw their test scores rise by 50 per cent more than those who did not.


Questions 9 - 13
Reading Passage 2 has seven paragraphs A-G.
Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-G in boxes 9-13 below.


 9.E An example of a situation in which people will benefit from doing the puzzles in the book.
Một ví dụ về tình huống mà mọi người sẽ được lợi khi thực hiện các câu đố trong sách

Giải thích: 

It is Robertson’s belief that people who tackle the puzzles will see a dramatic improvement in their daily lives as the brain increases its ability across a broad spectrum. They should see an improvement in everything, from remembering people’s names at parties to increased attention span, mental agility, creativity and energy..


10.G A reason why some people don’t exercise their minds
Lý do khiến một số người không rèn luyện trí óc

Giải thích: 

 He does concede, however, that whereas most young people are constantly forced to learn, there is a tendency in later life to retreat into a comfort zone where it is easier to avoid doing things that are mentally challenging


11.C A discovery that had an enormous effect on Robertson
Một khám phá có ảnh hưởng to lớn đến Robertson

Giải thích:

He says that the “eureka” moment in his career – and the reason he devised his ‘brain trainer’ puzzles – was the realisation that the connections multiply with use and so it is possible to boost and improve our mental functions at any age. '


12.F Examples of things that people commonly feel they are not very good at
Ví dụ về những điều mà mọi người thường cảm thấy họ không giỏi lắm

Giải thích:

'Many of us are terrified of numbers,' he says, 'or under-confident with words. 


13.B  A reference to a change in beliefs about what happens to the brain over time
Đề cập đến sự thay đổi trong niềm tin về những gì xảy ra với não bộ theo thời gian

Giải thích:

'When I first started teaching and researching, a very pessimistic view prevailed that, from the age of three or four, we were continually losing brain cells and that the stocks couldn't be replenished. That has turned out to be factually wrong. Now that we know that the brain is "plastic" – it changes, adapts and is physically sharpened according to the experiences it has.'

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

Answers

1 and 2. A & C (in either order), 3.taxi drivers, 4. detailed mental map, 5. Hippocampus, 6. games and puzzle, 7. problem-solving, 8.test scores, 9.E, 10.G, 11.C, 12.F, 13.B.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status