ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Arctic Haze

Arctic Haze

In the 1950’s, pilots traveling on weather reconnaissance flights in the Canadian high Arctic reported seeing bands of haze in the springtime in the Arctic region. It was during this time that the term “Arctic haze” was first used, referring to this smog of unknown origin. But it was not until 1972, that Dr. Glenn Shaw of 

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 Arctic Haze

 

Our perception of the Arctic region is that its distance from industrial centers keeps it pristine and clear from the impact of pollution. However, through a process known as transboundary pollution, the Arctic is the recipient of contaminants whose sources are thousands of miles away. Large quantities of pollutants pour into our atmosphere, as well as our lakes, rivers, and oceans on a daily basis. In the last 20 years, scientists have detected an increasing variety of toxic contaminants in the North, including pesticides from agriculture, chemicals and heavy metals from industry, and even radioactive fall-out from Chernobyl. These are substances that have invaded ecosystems virtually worldwide, but they are especially worrisome in the Arctic. ĐOẠN 1

Nhận thức của chúng ta về khu vực Bắc Cực là khoảng cách với các trung tâm công nghiệp giúp cho nó nguyên sơ và không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. Tuy nhiên, thông qua một quá trình được gọi là ô nhiễm xuyên biên giới, Bắc Cực là nơi tiếp nhận các chất gây ô nhiễm có nguồn gốc cách xa hàng nghìn dặm. Một lượng lớn chất gây ô nhiễm đổ vào bầu khí quyển của chúng ta, cũng như các hồ, sông và đại dương của chúng ta hàng ngày. Trong 20 năm qua, các nhà khoa học đã phát hiện ngày càng nhiều chất gây ô nhiễm độc hại ở phía Bắc, bao gồm thuốc trừ sâu từ nông nghiệp, hóa chất và kim loại nặng từ công nghiệp, và thậm chí cả bụi phóng xạ từ Chernobyl. Đây là những chất đã xâm nhập các hệ sinh thái hầu như trên toàn thế giới, nhưng chúng đặc biệt đáng lo ngại ở Bắc Cực.

Originally, Arctic contamination was largely blamed on chemical leaks, and these leaks were thought to be “small and localized.” The consensus now is that pollutants from around the world are being carried north by rivers, ocean currents, and atmospheric circulation. Due to extreme conditions in the Arctic, including reduced sunlight, extensive ice cover and cold temperatures, contaminants break down much more slowly than in warmer climates. Contaminants can also become highly concentrated due to their significantly lengthened life span in the Arctic. ĐOẠN 2

Ban đầu, ô nhiễm ở Bắc Cực phần lớn được cho là do rò rỉ hóa chất và những rò rỉ này được cho là “nhỏ và cục bộ”. Hiện nay đã thống nhất là các chất ô nhiễm từ khắp nơi trên thế giới đang được mang về phía bắc bởi các dòng sông, dòng hải lưu và hoàn lưu khí quyển. Do điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực, bao gồm giảm ánh sáng mặt trời, băng bao phủ rộng và nhiệt độ lạnh, các chất gây ô nhiễm phân hủy chậm hơn nhiều so với ở vùng khí hậu ấm hơn. Các chất gây ô nhiễm cũng có thể trở nên tập trung cao độ do vòng đời của chúng ở Bắc Cực được kéo dài đáng kể.

Problems of spring run-off into coastal waters during the growth period of marine life are of critical concern. Spring algae blooms easily, absorbing the concentrated contaminants released by spring melting. These algae are in turn eaten by zooplankton and a wide variety of marine life. The accumulation of these contaminants increases with each step of the food chain or web and can potentially affect northerners who eat marine mammals near the top of the food chain. Pollutants respect no borders; transboundary pollution is the movement of contaminants across political borders, whether by air, rivers, or ocean currents. The eight circumpolar nations, led by the Finnish Initiative of 1989, established the Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) in which participants have agreed to develop an Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP).  AMAP establishes an international scientific network to monitor the current condition of the Arctic with respect to specific contaminants. This monitoring program is extremely important because it will give a scientific basis for understanding the scope of the problem. ĐOẠN 3

Các vấn đề về dòng chảy vào mùa xuân vào vùng nước ven biển trong thời kỳ sinh trưởng của sinh vật biển là mối quan tâm cấp thiết. Vào mùa xuân, tảo nở hoa dễ dàng, hấp thụ các chất gây ô nhiễm đậm đặc do sự tan chảy vào mùa xuân giải phóng ra. Đổi lại, những loại tảo này bị ăn bởi động vật phù du và nhiều loại sinh vật biển. Sự tích tụ của các chất gây ô nhiễm này tăng lên theo từng bước của chuỗi hoặc lưới thức ăn và có khả năng ảnh hưởng đến những người phương Bắc ăn động vật có vú ở biển gần đầu chuỗi thức ăn. Các chất gây ô nhiễm không có biên giới; ô nhiễm xuyên biên giới là sự di chuyển của các chất gây ô nhiễm qua các biên giới quốc gia, cho dù bằng đường hàng không, sông ngòi hay hải lưu. Tám quốc gia vòng quanh cực, do Sáng kiến Phần Lan năm 1989 dẫn đầu, đã thành lập Chiến lược Bảo vệ Môi trường Bắc Cực (AEPS), trong đó các bên tham gia đã đồng ý phát triển Chương trình Giám sát và Đánh giá Bắc Cực (AMAP). AMAP thiết lập một mạng lưới khoa học quốc tế để theo dõi tình trạng hiện tại của Bắc Cực đối với các chất gây ô nhiễm cụ thể. Chương trình giám sát này cực kỳ quan trọng vì nó sẽ đưa ra cơ sở khoa học để hiểu phạm vi của vấn đề.

In the 1950s, pilots traveling on weather reconnaissance flights in the Canadian high Arctic reported seeing bands of haze in the springtime in the Arctic region. It was during this time that the term “Arctic haze” was first used, referring to this smog of unknown origin. But it was not until 1972, that Dr. Glenn Shaw of the Geophysical Institute at the University of Alaska first put forth ideas of the nature and long-range origin of Arctic haze. The idea that the source was long-range was very difficult for many to support. Each winter, cold, dense air settles over the Arctic. In the darkness, the Arctic seems to become more and more polluted by a buildup of mid-latitude emissions from fossil fuel combustion, smelting and other industrial processes. By late winter, the Arctic is covered by a layer of this haze the size of the continent of Africa. When the spring light arrives in the Arctic, there is a smog-like haze, which makes the region, at times, looks like pollution over such cities as Los Angeles. ĐOẠN 4

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

 


 

This polluted air is a well-known and well-characterized feature of the late winter Arctic environment. In the North American Arctic, episodes of brown or black snow have been traced to continental storm tracks that deliver gaseous and particulate-associated contaminants from Asian deserts and agricultural areas. It is now known that the contaminants originate largely from Europe and Asia. ĐOẠN 5

 

Arctic haze has been studied most extensively in Point Barrow, Alaska, across the Canadian Arctic and in Svalbard (Norway). Evidence from ice cores drilled from the ice sheet of Greenland indicates that these haze particles were not always present in the Arctic, but began to appear only in the last century. The Arctic haze particles appear to be similar to smog particles observed in industrial areas farther south, consisting mostly of sulfates mixed with particles of carbon. It is believed the particles are formed when gaseous sulfur dioxide produced by burning sulfur-bearing coal is irradiated by sunlight and oxidized to sulfate, a process catalyzed by trace elements in the air. These sulfate particles or droplets of sulfuric acid quickly capture the carbon particles, which are also floating in the air. Pure sulfate particles or droplets are colourless, so it is believed the darkness of the haze is caused by the mixed-in carbon particles. ĐOẠN 6

The impact of the haze on Arctic ecosystems, as well as the global environment, has not been adequately researched. The pollutants have only been studied in their aerosol form over the Arctic. However, little is known about what eventually happens to them. It is known that they are removed somehow. There is a good degree of likelihood that the contaminants end up in the ocean, likely into the North Atlantic, the Norwegian Sea and possibly the Bering Sea — all three very important fisheries. ĐOẠN 7

Currently, the major issue among researchers is to understand the impact of Arctic haze on global climate change. The contaminants absorb sunlight and, in turn, heat up the atmosphere. The global impact of this is currently unknown but the implications are quite powerful. ĐOẠN 8

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 15 - 27
Read the passage about alternative farming methods in Oregon again and look at the statements below.
In boxes 15 - 21 on your answer sheet write:

TRUE   if the statement is true
FALSE   if the statement is false
NOT GIVEN   if the information is not given in the reading passage.

15 Industry in the Arctic has increased over the last 20 years.
16 Arctic conditions mean that the breakdown of pollutants is much accelerated
17 Pollution absorbed by Arctic algae can eventually affect humans.
18 The AEPS has set up scientific stations in the Arctic to monitor pollution.
19 Arctic pollution can sometimes resemble US urban pollution.
20 Evidence that this smog has only occurred in the 20th Century has been found in the ice on the polar ice cap.
21 Research has shown that aerosol arctic pollutants remain the air indefinitely.

Questions 22 – 27
Complete the summary relating to Arctic Haze below.
Choose your answers from the box below the summary and write them in boxes 22 – 27 on your answer sheet.

NB There are more words than spaces, so you will not use them at all.

Example                                                                                                                           Answer
............................. that the origins of spring, arctic haze,                                          Theories
first seen over the ice cap...

(eg) ______________________ that the origins of spring, arctic haze, first seen over the ice cap in the 1950s, came from far away were at first not (22) _______________ _______. This haze is a smog formed in the dark, arctic winter by pollution delivered to the Arctic by storms (23) ______________________ in Europe and Asia. It is known to be a recent phenomenon as proof from (24) ______________________ shows it only starting to occur in the 20th Century. The smog consists of sulphates and carbon, the latter creating the (25) ______________________ of the haze. Due to lack of research, the final destination of the pollution is unknown but it probably ends up in the (26) ______________________ and therefore into the food chain. Scientists are presently more worried about the (27) ______________________ effect it has on climate change.

burning        terrible        ice cores       valid         certain

originating    sea             destroying      theories      unknown

agriculture    decided         bird life       dissipating   accepted

gases          darkness        air             density

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Arctic Haze

 

 

Questions 15 - 27
Read the passage about alternative farming methods in Oregon again and look at the statements below.
In boxes 15 - 21 on your answer sheet write:

TRUE   if the statement is true
FALSE   if the statement is false
NOT GIVEN   if the information is not given in the reading passage.

15.NG Industry in the Arctic has increased over the last 20 years.
Công nghiệp ở Bắc Cực đã tăng lên trong 20 năm qua.

Giải thích: đoạn 1

In the last 20 years, scientists have detected an increasing variety of toxic contaminants in the North, including pesticides from agriculture, chemicals and heavy metals from industry, and even radioactive fall-out from Chernobyl

16.F Arctic conditions mean that the breakdown of pollutants is much accelerated
Điều kiện ở Bắc Cực có nghĩa là quá trình phân hủy chất ô nhiễm diễn ra nhanh hơn nhiều

Giải thích: đoạn 2

Due to extreme conditions in the Arctic, including reduced sunlight, extensive ice cover and cold temperatures, contaminants break down much more slowly than in warmer climates.

 

Questions 22 – 27
Complete the summary relating to Arctic Haze below.
Choose your answers from the box below the summary and write them in boxes 22 – 27 on your answer sheet.

NB There are more words than spaces, so you will not use them at all.

Example                                                                                                                           Answer
............................. that the origins of spring, arctic haze,                                          Theories
first seen over the ice cap...

 

(eg) ________Theories_______ that the origins of spring, arctic haze, first seen over the ice cap in the 1950s, came from far away were at first not (22) ______certain_________ 

Các giả thuyết cho rằng nguồn gốc của mùa xuân, sương mù Bắc cực, lần đầu tiên được nhìn thấy trên chỏm băng vào những năm 1950, đến từ rất xa thoạt đầu không chắc chắn.

Giải thích: đoạn 4

But it was not until 1972, that Dr. Glenn Shaw of the Geophysical Institute at the University of Alaska first put forth ideas of the nature and long-range origin of Arctic haze. The idea that the source was long range was very difficult for many to support( = certain).

....................................................................................................................................................................................................................................................

This haze is a smog formed in the dark, arctic winter by pollution delivered to the Arctic by storms (23) _________originating_____________ in Europe and Asia.

Đám sương mù này là sương mù được hình thành trong mùa đông ở Bắc cực, tối tăm do ô nhiễm do các cơn bão bắt nguồn từ Châu Âu và Châu Á mang đến Bắc Cực.

Giải thích: đoạn 5

In the North American Arctic, episodes of brown or black snow have been traced to continental storm tracks that deliver gaseous and particulate-associated contaminants from Asian deserts and agricultural areas. It is now known that the contaminants originate largely from Europe and Asia.

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

It is known to be a recent phenomenon as proof from (24) ________ice cores     ______________ shows it only starting to occur in the 20th Century.

Nó được biết đến là một hiện tượng gần đây vì bằng chứng từ lõi băng cho thấy nó chỉ mới bắt đầu xảy ra vào Thế kỷ 20

Giải thích: đoạn 6

Arctic haze has been studied most extensively in Point Barrow, Alaska, across the Canadian Arctic and in Svalbard (Norway). Evidence from ice cores drilled from the ice sheet of Greenland indicates that these haze particles were not always present in the Arctic, but began to appear only in the last century. 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

burning        terrible        ice cores       valid         certain

originating    sea             destroying      theories      unknown

agriculture    decided         bird life       dissipating   accepted

gases          darkness        air             density

 

 

Answer:
15. NOT GIVEN
16. FALSE
17. TRUE
18. NOT GIVEN
19. TRUE
20. FALSE
21. FALSE
22. certain
23. originating
24. ice cores
25. darkness
39. sea
27. unknown

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status