ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Children's Thinking

Children's Thinking

One of the most eminent of psychologists, Clark Hull, claimed that the essence of reasoning lies in the putting together of two 'behaviour segments' in some novel way, never actually performed before, so as to reach a goal.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Children's Thinking

 

One of the most eminent of psychologists, Clark Hull, claimed that the essence of reasoning lies in the putting together of two 'behaviour segments' in some novel way, never actually performed before, so as to reach a goal. ĐOẠN 1

Một trong những nhà tâm lý học nổi tiếng nhất, Clark Hull, đã tuyên bố rằng bản chất của lý luận nằm ở việc kết hợp hai 'phân đoạn hành vi' theo một cách mới lạ nào đó, chưa từng được thực hiện trước đây, để đạt được mục tiêu.

 

  Two followers of Clark Hull, Howard and Tracey Kendler, devised a test for children that was explicitly based on Clark Hull's principles. The children were given the task of learning to operate a machine so as to get a toy. In order to succeed, they had to go through a two-stage sequence. The children were trained on each stage separately. The stages consisted merely of pressing the correct one of two buttons to get a marble; and of inserting the marble into a small hole to release the toy. ĐOẠN 2

Hai người đi theo Clark Hull, Howard và Tracey Kendler, đã nghĩ ra một bài kiểm tra dành cho trẻ em rõ ràng dựa trên các nguyên tắc của Clark Hull. Những đứa trẻ được giao nhiệm vụ học cách vận hành một chiếc máy để có được một món đồ chơi. Để thành công, chúng phải trải qua trình tự hai giai đoạn. Những đứa trẻ được đào tạo trên từng giai đoạn riêng biệt. Các giai đoạn chỉ bao gồm việc nhấn đúng một trong hai nút để lấy một viên bi; và nhét viên bi vào một cái lỗ nhỏ để thả đồ chơi ra.

 

  The Kendlers found that the children could learn the separate bits readily enough. Given the task of getting a marble by pressing the button they could get the marble; given the task of getting a toy when a marble was handed to them, they could use the marble. (All they had to do was put it in a hole.) But they did not for the most part 'integrate', to use the Kendlers' terminology. They did not press the button to get the marble and then proceed without further help to use the marble to get the toy. So the Kendlers concluded that they were incapable of deductive reasoning. ĐOẠN 3

Nhà Kendler nhận thấy rằng bọn trẻ có thể dễ dàng học các phần riêng biệt. Được giao nhiệm vụ lấy một viên bi bằng cách nhấn nút, chúng có thể lấy được viên bi; được giao nhiệm vụ lấy một món đồ chơi khi một viên bi được đưa cho chúng, chúng có thể sử dụng viên bi đó. (Tất cả những gì chúng phải làm là đặt nó vào một cái lỗ.) Nhưng phần lớn chúng không 'tích hợp', sử dụng thuật ngữ của Kendlers. Chúng không nhấn nút để lấy viên bi và sau đó tiếp tục sử dụng viên bi để lấy đồ chơi mà không có sự trợ giúp nào khác. Vì vậy, vợ chồng Kendler kết luận rằng chúng không có khả năng suy luận.

 

  The mystery at first appears to deepen when we learn, from another psychologist, Michael Cole, and his colleagues, that adults in an African culture apparently cannot do the Kendlers' task either. But it lessens, on the other hand, when we learn that a task was devised which was strictly analogous to the Kendlers' one but much easier for the African males to handle. ĐOẠN 4

Thoạt tiên, bí ẩn dường như trở nên khó hiểu hơn khi chúng ta biết được, từ một nhà tâm lý học khác, Michael Cole, và các đồng nghiệp của ông, rằng những người trưởng thành trong nền văn hóa châu Phi dường như cũng không thể thực hiện nhiệm vụ của Kendlers. Nhưng mặt khác, sự khó hiểu đó giảm đi khi chúng ta biết rằng một nhiệm vụ đã được nghĩ ra hoàn toàn tương tự như nhiệm vụ của Kendlers nhưng dễ dàng hơn nhiều đối với những người đàn ông châu Phi.

 

   Instead of the button-pressing machine, Cole used a locked box and two differently coloured matchboxes, one of which contained a key that would open the box. Notice that there are still two behaviour segments — 'open the right match-box to get the key' and 'use the key to open the box' - so the task seems formally to be the same. But psychologically it is quite different. Now the subject is dealing not with a strange machine but with familiar meaningful objects, and it is clear to him what he is meant to do. It then turns out that the difficulty of 'integration' is greatly reduced. ĐOẠN 5

Thay vì máy bấm nút, Cole sử dụng một chiếc hộp bị khóa và hai hộp diêm có màu khác nhau, một trong số đó chứa chìa khóa có thể mở hộp. Lưu ý rằng vẫn còn hai phân đoạn hành vi — 'mở hộp diêm bên phải để lấy chìa khóa' và 'dùng chìa khóa để mở hộp bị khóa' - vì vậy nhiệm vụ về mặt hình thức có vẻ giống nhau. Nhưng về mặt tâm lý thì hoàn toàn khác. Giờ đây, chủ thể đang không phải đối phó với một cỗ máy xa lạ mà với những đồ vật có ý nghĩa quen thuộc, và anh ta thấy rõ mình phải làm gì. Sau đó, hóa ra khó khăn trong việc 'tích hợp' giảm đi rất nhiều.

 

    Recent work by Simon Hewson is of great interest here for it shows that, for young children, too, the difficulty lies not in the inferential processes which the task demands, but in certain perplexing features of the apparatus and the procedure. When these are changed in ways which do not at all affect the inferential nature of the problem, then five-year-old children solve the problem as well as college students did in the Kendlers' own experiments. ĐOẠN 6

Công trình gần đây của Simon Hewson rất được quan tâm ở đây vì nó cho thấy rằng, đối với trẻ nhỏ, khó khăn không nằm ở các quy trình suy luận mà nhiệm vụ yêu cầu, mà nằm ở một số đặc điểm phức tạp nhất định của thiết bị và quy trình. Khi những điều này được thay đổi theo những cách hoàn toàn không ảnh hưởng đến bản chất suy luận của vấn đề, thì những đứa trẻ năm tuổi giải quyết vấn đề tốt như các sinh viên đại học đã làm trong các thí nghiệm của chính Kendlers.

 

    Hewson made two crucial changes. First, he replaced the button-pressing mechanism in the side panels by drawers in these panels which the child could open and shut. This took away the mystery from the first stage of training. Then he helped the child to understand that there was no 'magic' about the specific marble which, during the second stage of training, the experimenter handed to him so that he could pop it in the hole and get the reward. ĐOẠN 7

Hewson đã thực hiện hai thay đổi quan trọng. Đầu tiên, ông thay thế cơ cấu bấm nút ở các mặt bên bằng các ngăn kéo mà đứa trẻ có thể đóng mở. Điều này đã lấy đi sự khó hiểu từ giai đoạn đào tạo đầu tiên. Sau đó, ông ấy giúp đứa trẻ hiểu rằng không có 'phép màu' nào về viên bi cụ thể mà trong giai đoạn huấn luyện thứ hai, người làm thí nghiệm đã đưa cho đứa trẻ để nó có thể thảy viên bi vào lỗ và nhận phần thưởng.

 

    A child understands nothing, after all, about how a marble put into a hole can open a little door. How is he to know that any other marble of similar size will do just as well? Yet he must assume that if he is to solve the problem. Hewson made the functional equivalence of different marbles clear by playing a 'swapping game' with the children. The two modifications together produced a jump in success rates from 30 percent to 90 percent for five-year olds and from 35 percent to 72.5 per cent for four-year-olds. For three-year olds, for reasons that are still in need of clarification, no improvement — rather a slight drop in performance - resulted from the change. ĐOẠN 8

Rốt cuộc, một đứa trẻ không hiểu gì về việc một viên bi đặt vào lỗ có thể mở ra một cánh cửa nhỏ như thế nào. Làm thế nào để cậu bé biết rằng bất kỳ viên bi nào khác có kích thước tương tự cũng sẽ hoạt động như vậy? Tuy nhiên, cậu bé phải giả định rằng liệu cậu có muốn giải quyết vấn đề. Hewson đã làm rõ sự tương đương về chức năng của các viên bi khác nhau bằng cách chơi một 'trò chơi hoán đổi' với bọn trẻ. Hai sự điều chỉnh cùng nhau đã tạo ra một bước nhảy vọt về tỷ lệ thành công từ 30% lên 90% đối với trẻ 5 tuổi và từ 35% lên 72,5% đối với trẻ 4 tuổi. Đối với trẻ ba tuổi, vì những lý do vẫn cần được làm rõ, không có sự cải thiện nào - đúng hơn là thành tích giảm nhẹ - do sự thay đổi.

 

   We may conclude, then, that children experience very real difficulty when faced with the Kendler apparatus; but this difficulty cannot be taken as proof that they are incapable of deductive reasoning. ĐOẠN 9

Sau đó, chúng ta có thể kết luận rằng trẻ em gặp khó khăn thực sự khi đối mặt với thiết bị Kendler; nhưng khó khăn này không thể được coi là bằng chứng rằng họ không có khả năng suy luận.

 

Questions 28-35
Classify the following descriptions as a referring....

 

Clark Hull    CH
Howard and Tracy Kendler    HTK
Micheal Cole and colleagues    MC

Simon Hewson                     SH

 

Write the appropriate letters in boxes 28-35 on your answer sheet. NB You may use any answer more than once.

 

28) ......... is cited as famous in the field of psychology.

29) ......... demonstrated that the two-stage experiment involving button-pressing and inserting a marble into a hole poses problems for certain adults as well as children.

 

30) ......... devised an experiment that investigated deductive reasoning without the use of any marbles.

31) ......... appears to have proved that a change in the apparatus dramatically improves the performance of children of certain ages.

32) ......... used a machine to measure inductive reasoning that replaced button-pressing with drawer-opening.

33) ......... experimented with things that the subjects might have been expected to encounter in everyday life, rather than with a machine.

34) ......... compared the performance of five-year-olds with college students, using the same apparatus with both sets of subjects.

35) ......... is cited as having demonstrated that earlier experiments into children's ability to reason deductively may have led to the wrong conclusions.

 

Questions 36-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 36-40 on your answer sheet write :

 

YES               if the statement agrees with the information
NO                if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this in the passage

 

36.  Howard and Tracey Kendler studied under Clark Hull.

37.  The Kendlers trained their subjects separately in the two stages of their experiment, but not in how to integrate the two actions.

38.  Michael Cole and his colleagues demonstrated that adult performance on inductive reasoning tasks depends on features of the apparatus and procedure.

39.  All Hewson's experiments used marbles of the same size.

40.  Hewson's modifications resulted in a higher success rate for children of all ages.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Children's Thinking

 

 

Questions 28-35
Classify the following descriptions as a referring....

 

Clark Hull    CH
Howard and Tracy Kendler    HTK
Micheal Cole and colleagues    MC

Simon Hewson                     SH

 

Write the appropriate letters in boxes 28-35 on your answer sheet. NB You may use any answer more than once.

 

28) ..CH....... is cited as famous in the field of psychology.
được coi là nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học.

Giải thích: đoạn 1

One of the most eminent of psychologists, Clark Hull, claimed that the essence of reasoning lies in the putting together of two 'behaviour segments' in some novel way, never actually performed before, so as to reach a goal

 

29) .MC........ demonstrated that the two-stage experiment involving button-pressing and inserting a marble into a hole poses problems for certain adults as well as children.
đã chứng minh rằng thí nghiệm hai giai đoạn liên quan đến việc bấm nút và nhét một viên bi vào lỗ gây ra vấn đề cho một số người lớn cũng như trẻ em.

Giải thích: đoạn 4

The mystery at first appears to deepen when we learn, from another psychologist, Michael Cole, and his colleagues, that adults in an African culture apparently cannot do the Kendlers' task either. 

 

30) ..MC....... devised an experiment that investigated deductive reasoning without the use of any marbles.
nghĩ ra một thí nghiệm điều tra lý luận suy diễn mà không sử dụng bất kỳ viên bi nào.

Giải thích: đoạn 5

  Instead of the button-pressing machine, Cole used a locked box and two differently coloured matchboxes, one of which contained a key that would open the box.

 

31) ..SH....... appears to have proved that a change in the apparatus dramatically improves the performance of children of certain ages.
dường như đã chứng minh rằng một sự thay đổi trong bộ máy sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất của trẻ em ở những độ tuổi nhất định.

Giải thích: đoạn 8

Hewson made the functional equivalence of different marbles clear by playing a 'swapping game' with the children. The two modifications together produced a jump in success rates from 30 percent to 90 percent for five-year olds and from 35 percent to 72.5 per cent for four-year-olds. For three-year olds, for reasons that are still in need of clarification, no improvement — rather a slight drop in performance - resulted from the change

 

32) .....SH.... used a machine to measure inductive reasoning that replaced button-pressing with drawer-opening.
đã sử dụng máy để đo suy luận quy nạp thay thế thao tác bấm nút bằng thao tác mở ngăn kéo.

Giải thích: đoạn 7

Hewson made two crucial changes. First, he replaced the button-pressing mechanism in the side panels by drawers in these panels which the child could open and shut.

 

33) ...MC...... experimented with things that the subjects might have been expected to encounter in everyday life, rather than with a machine.
đã thử nghiệm với những thứ mà các đối tượng có thể sẽ gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, thay vì với máy móc.

Giải thích: đoạn 5

Now the subject is dealing not with a strange machine but with familiar meaningful objects, and it is clear to him what he is meant to do. It then turns out that the difficulty of 'integration' is greatly reduced. 

 

 

34) ....SH..... compared the performance of five-year-olds with college students, using the same apparatus with both sets of subjects.
so sánh thành tích của trẻ 5 tuổi với sinh viên đại học, sử dụng cùng một thiết bị với cả hai nhóm đối tượng.

Giải thích: đoạn 6

  Recent work by Simon Hewson is of great interest here for it shows that, for young children, too, the difficulty lies not in the inferential processes which the task demands, but in certain perplexing features of the apparatus and the procedure. When these are changed in ways which do not at all affect the inferential nature of the problem, then five-year-old children solve the problem as well as college students did in the Kendlers' own experiments.

 

35) ....SH..... is cited as having demonstrated that earlier experiments into children's ability to reason deductively may have led to the wrong conclusions.
được trích dẫn là đã chứng minh rằng các thí nghiệm trước đây về khả năng suy luận của trẻ em có thể đã dẫn đến những kết luận sai lầm.

Giải thích: đoạn 6

Recent work by Simon Hewson is of great interest here for it shows that, for young children, too, the difficulty lies not in the inferential processes which the task demands, but in certain perplexing features of the apparatus and the procedure. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 36-40
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3? In boxes 36-40 on your answer sheet write :

 

YES               if the statement agrees with the information
NO                if the statement contradicts the information
NOT GIVEN   if there is no information on this in the passage

 

36.NG  Howard and Tracey Kendler studied under Clark Hull.
Howard và Tracey Kendler đã nghiên cứu dưới sự ảnh hưởng của Clark Hull.

 

37.T  The Kendlers trained their subjects separately in the two stages of their experiment, but not in how to integrate the two actions.
Nhà Kendler đã đào tạo các chủ thể của họ một cách riêng biệt trong hai giai đoạn thử nghiệm, nhưng không đào tạo về cách kết hợp hai hành động.

Giải thích: đoạn 2

The children were trained on each stage separately. The stages consisted merely of pressing the correct one of two buttons to get a marble; and of inserting the marble into a small hole to release the toy

 

38.T  Michael Cole and his colleagues demonstrated that adult performance on inductive reasoning tasks depends on features of the apparatus and procedure.
Michael Cole và các đồng nghiệp của ông đã chứng minh rằng hiệu suất của người lớn đối với các nhiệm vụ suy luận quy nạp phụ thuộc vào các tính năng của thiết bị và quy trình.

Giải thích: đoạn 4

 The mystery at first appears to deepen when we learn, from another psychologist, Michael Cole, and his colleagues, that adults in an African culture apparently cannot do the Kendlers' task either. But it lessens, on the other hand, when we learn that a task was devised which was strictly analogous to the Kendlers' one but much easier for the African males to handle.

 

39.T  All Hewson's experiments used marbles of the same size.
Tất cả các thí nghiệm của Hewson đều sử dụng các viên bi có cùng kích thước.

Giải thích: đoạn 8

A child understands nothing, after all, about how a marble put into a hole can open a little door. How is he to know that any other marble of similar size will do just as well? Yet he must assume that if he is to solve the problem. Hewson made the functional equivalence of different marbles clear by playing a 'swapping game' with the children.

 

40.F  Hewson's modifications resulted in a higher success rate for children of all ages.
Những sửa đổi của Hewson dẫn đến tỷ lệ thành công cao hơn cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Giải thích: đoạn 8

The two modifications together produced a jump in success rates from 30 percent to 90 percent for five-year olds and from 35 percent to 72.5 per cent for four-year-olds. For three-year olds, for reasons that are still in need of clarification, no improvement — rather a slight drop in performance - resulted from the change.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:

28. CH
29. MC
30. MC
31. SH
32. SH
33. MC
34. SH
35. SH
36. NOT GIVEN
37. YES
38. YES
39. YES
40. NO

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status