Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: WEALTH IN A COLD CLIMATE

WEALTH IN A COLD CLIMATE giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

WEALTH IN A COLD CLIMATE

 

A Dr William Masters was reading a book about mosquitoes when inspiration struck. “There was this anecdote about the great yellow fever epidemic that hit Philadelphia in 1793,” Masters recalls. “This epidemic decimated the city until the first frost came.” The inclement weather froze out the insects, allowing Philadelphia to recover.

Tiến sĩ William Masters đang đọc một cuốn sách về muỗi thì cảm hứng ập đến. Masters nhớ lại: “Có giai thoại về trận đại dịch sốt vàng da tấn công Philadelphia vào năm 1793. “Dịch bệnh này đã tàn phá thành phố cho đến khi đợt sương giá đầu tiên xuất hiện.” Thời tiết khắc nghiệt khiến côn trùng bị đóng băng, giúp Philadelphia phục hồi.

 

B If weather could be the key to a city’s fortunes, Masters thought, then why not to the historical fortunes of nations? And could frost lie at the heart of one of the most enduring economic mysteries of all — why are almost all the wealthy, industrialised nations to be found at latitudes above 40 degrees? After two years of research, he thinks that he has found a piece of the puzzle. Masters, an agricultural economist from Purdue University in Indiana, and Margaret McMillan at Tufts University, Boston, show that annual frosts are among the factors that distinguish rich nations from poor ones. Their study was published this month in the Journal of Economic Growth. The pair speculates that cold snaps have two main benefits — they freeze pests that would otherwise destroy crops, and also freeze organisms, such as mosquitoes, that carry disease. The result is agricultural abundance and a big workforce.

Masters nghĩ, nếu thời tiết có thể là chìa khóa cho vận mệnh của một thành phố, thì tại sao lại không thể quyết định vận mệnh lịch sử của các quốc gia? Và liệu sương giá có phải là trung tâm của một trong những bí ẩn kinh tế lâu dài nhất - tại sao hầu hết các quốc gia công nghiệp hóa, giàu có đều nằm ở vĩ độ trên 40 độ? Sau hai năm nghiên cứu, anh nghĩ rằng mình đã tìm ra được mảnh ghép. Masters, một nhà kinh tế nông nghiệp từ Đại học Purdue ở Indiana, và Margaret McMillan tại Đại học Tufts, Boston, cho thấy sương giá hàng năm là một trong những yếu tố phân biệt các nước giàu với các nước nghèo. Nghiên cứu của họ được công bố trong tháng này trên Tạp chí Tăng trưởng Kinh tế. Cặp đôi suy đoán rằng những đợt rét đậm có hai lợi ích chính - chúng đóng băng các loài gây hại có thể phá hủy mùa màng và cũng đóng băng các sinh vật, chẳng hạn như muỗi, mang mầm bệnh. Kết quả là sự dồi dào về nông nghiệp tạo ra một lực lượng lao động lớn.

 

C The academics took two sets of information. The first was average income for countries, and the second climate data from the University of East Anglia. They found a curious tally between the sets. Countries having five or more frosty days a month are uniformly rich; those with fewer than five are impoverished. The authors speculate that the five-day figure is important; it could be the minimum time needed to kill pests in the soil. Masters says: “For example, Finland is a small country that is growing quickly, but Bolivia is a small country that isn’t growing at all. Perhaps climate has something to do with that.” In fact, limited frosts bring huge benefits to farmers. The chills kill insects or render them inactive; cold weather slows the break-up of plant and animal material in the soil, allowing it to become richer; and frosts ensure a build-up of moisture in the ground for spring, reducing dependence on seasonal rains. There are exceptions to the “cold equals rich” argument. There are well-heeled tropical countries such as Hong Kong and Singapore (both city-states, Masters notes), a result of their superior trading positions. Likewise, not all European countries are moneyed — in the former communist colonies, the economic potential was crushed by politics.

Các học giả đã lấy hai bộ thông tin. Đầu tiên là thu nhập trung bình của các quốc gia, dữ liệu khí hậu thứ hai từ Đại học East Anglia. Họ tìm thấy một sự trùng hợp đáng tò mò giữa các bộ. Các quốc gia có năm ngày băng giá trở lên trong một tháng đều giàu có; những người có ít hơn năm người sẽ bị nghèo khó. Các tác giả suy đoán rằng con số 5 ngày là quan trọng; đó có thể là thời gian tối thiểu cần thiết để tiêu diệt sâu bệnh trong đất. Masters nói: “Ví dụ, Phần Lan là một quốc gia nhỏ đang phát triển nhanh chóng, nhưng Bolivia là một quốc gia nhỏ không hề phát triển chút nào. Có lẽ khí hậu có liên quan đến điều đó.” Trên thực tế, hạn chế sương giá mang lại lợi ích to lớn cho người nông dân. Cái lạnh giết chết côn trùng hoặc khiến chúng không hoạt động; thời tiết lạnh làm chậm quá trình phân hủy vật chất thực vật và động vật trong đất, giúp đất trở nên giàu dinh dưỡng hơn; và sương giá đảm bảo sự tích tụ độ ẩm trong lòng đất cho mùa xuân, giảm sự phụ thuộc vào lượng mưa theo mùa. Có những trường hợp ngoại lệ đối với lập luận “lạnh bằng giàu”. Có những quốc gia nhiệt đới phát triển tốt như Hồng Kông và Singapore (cả hai thành phố, ghi chú của Masters), nhờ vào vị thế thương mại vượt trội của họ. Tương tự như vậy, không phải tất cả các nước châu Âu đều có tiền - ở các thuộc địa cộng sản cũ, tiềm năng kinh tế đã bị chính trị đè bẹp.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

D Masters stresses that climate will never be the overriding factor - the wealth of nations is too complicated to be attributable to just one factor. Climate, he feels, somehow combines with other factors — such as the presence of institutions, including governments, and access to trading routes — to determine whether a country will do well. Traditionally, Masters says, economists thought that institutions had the biggest effect on the economy, because they brought order to a country in the form of, for example, laws and property rights. With order, so the thinking went, came affluence. “But there are some problems that even countries with institutions have not been able to get around,” he says. “My feeling is that, as countries get richer, they get better institutions. And the accumulation of wealth and improvement in governing institutions are both helped by a favourable environment, including climate.”

Masters nhấn mạnh rằng khí hậu sẽ không bao giờ là yếu tố quan trọng nhất vì sự giàu có của các quốc gia quá phức tạp để chỉ quy cho một yếu tố. Ông cảm thấy khí hậu bằng cách nào đó kết hợp với các yếu tố khác - chẳng hạn như sự hiện diện của các thể chế, bao gồm cả chính phủ và khả năng tiếp cận các tuyến đường thương mại - để xác định liệu một quốc gia có hoạt động tốt hay không. Theo truyền thống, Masters nói, các nhà kinh tế cho rằng các thể chế có ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế, bởi vì chúng mang lại trật tự cho một quốc gia dưới hình thức, chẳng hạn như luật pháp và quyền sở hữu. Với trật tự, lối suy nghĩ diễn ra như vậy, sự sung túc đã đến. “Nhưng có một số vấn đề mà ngay cả những quốc gia có thể chế cũng không thể giải quyết được,” ông nói. “Cảm giác của tôi là khi các quốc gia trở nên giàu có hơn, họ sẽ có thể chế tốt hơn. Và sự tích lũy của cải cũng như sự cải thiện trong các thể chế quản lý đều được hỗ trợ bởi môi trường thuận lợi, bao gồm cả khí hậu.”

 

E This does not mean, he insists, that tropical countries are beyond economic help and destined to remain penniless. Instead, richer countries should change the way in which foreign aid is given. Instead of aid being geared towards improving governance, it should be spent on technology to improve agriculture and to combat disease. Masters cites one example: “There are regions in India that have been provided with irrigation — agricultural productivity has gone up and there has been an improvement in health.” Supplying vaccines against tropical diseases and developing crop varieties that can grow in the tropics would break the poverty cycle.

Ông nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là các nước nhiệt đới không còn được hỗ trợ về mặt kinh tế và sẽ phải chịu cảnh không một xu dính túi. Thay vào đó, các nước giàu hơn nên thay đổi cách cung cấp viện trợ nước ngoài. Thay vì viện trợ hướng tới cải thiện quản trị, nên dành viện trợ cho công nghệ để cải thiện nông nghiệp và chống lại bệnh tật. Masters trích dẫn một ví dụ: “Có những vùng ở Ấn Độ đã được cung cấp hệ thống tưới tiêu - năng suất nông nghiệp đã tăng lên và sức khỏe cũng được cải thiện”. Cung cấp vắc-xin chống lại các bệnh nhiệt đới và phát triển các giống cây trồng có thể phát triển ở vùng nhiệt đới sẽ phá vỡ vòng nghèo đói.

 

F Other minds have applied themselves to the split between poor and rich nations, citing anthropological, climatic and zoological reasons for why temperate nations are the most affluent. In 350BC, Aristotle observed that “those who live in a cold climate… are full of spirit”. Jared Diamond, from the University of California at Los Angeles, pointed out in his book Guns, Germs and Steel that Eurasia is broadly aligned east-west, while Africa and the Americas are aligned north-south. So, in Europe, crops can spread quickly across latitudes because climates are similar. One of the first domesticated crops, einkorn wheat, spread quickly from the Middle East into Europe; it took twice as long for corn to spread from Mexico to what is now the eastern United States. This easy movement along similar latitudes in Eurasia would also have meant a faster dissemination of other technologies such as the wheel and writing, Diamond speculates. The region also boasted domesticated livestock, which could provide meat, wool and motive power in the fields. Blessed with such natural advantages, Eurasia was bound to take off economically.

Những bộ óc khác lại quan tâm đến sự phân chia giữa các quốc gia nghèo và giàu, viện dẫn các lý do nhân chủng học, khí hậu và động vật học giải thích tại sao các quốc gia ôn đới lại giàu có nhất. Vào năm 350 trước Công nguyên, Aristotle đã quan sát thấy rằng “những người sống ở vùng khí hậu lạnh giá… tràn đầy tinh thần”. Jared Diamond, từ Đại học California ở Los Angeles, đã chỉ ra trong cuốn sách Súng, Vi trùng và Thép của mình rằng Á-Âu được sắp xếp rộng rãi theo hướng Đông-Tây, trong khi Châu Phi và Châu Mỹ được sắp xếp theo hướng Bắc-Nam. Vì vậy, ở châu Âu, cây trồng có thể lan rộng nhanh chóng khắp các vĩ độ vì khí hậu tương tự nhau. Một trong những loại cây trồng được thuần hóa đầu tiên, lúa mì einkorn, nhanh chóng lan rộng từ Trung Đông sang châu Âu; phải mất gấp đôi thời gian để ngô lan từ Mexico đến miền đông Hoa Kỳ ngày nay. Diamond suy đoán rằng sự di chuyển dễ dàng dọc theo các vĩ độ tương tự ở Á-Âu cũng có nghĩa là sự phổ biến nhanh hơn các công nghệ khác như bánh xe và chữ viết. Khu vực này cũng tự hào về chăn nuôi đã được thuần hóa, có thể cung cấp thịt, len và động lực trên đồng ruộng. Được ban tặng những lợi thế tự nhiên như vậy, Á-Âu chắc chắn sẽ cất cánh về mặt kinh tế.

 

G John Gallup and Jeffrey Sachs, two US economists, have also pointed out striking correlations between the geographical location of countries and their wealth. They note that tropical countries between 23.45 degrees north and south of the equator are nearly all poor. In an article for the Harvard International Review, they concluded that “development surely seems to favour the temperate-zone economies, especially those in the northern hemisphere, and those that have managed to avoid both socialism and the ravages of war”. But Masters cautions against geographical determinism, the idea that tropical countries are beyond hope: “Human health and agriculture can be made better through scientific and technological research,” he says, “so we shouldn’t be writing off these countries. Take Singapore: without air conditioning, it wouldn’t be rich.”

John Gallup và Jeffrey Sachs, hai nhà kinh tế học người Mỹ, cũng đã chỉ ra mối tương quan nổi bật giữa vị trí địa lý của các quốc gia và sự giàu có của họ. Họ lưu ý rằng các nước nhiệt đới nằm trong khoảng từ 23,45 độ Bắc đến Nam xích đạo gần như đều nghèo. Trong một bài báo đăng trên Harvard International Review, họ kết luận rằng “sự phát triển dường như chắc chắn có lợi cho các nền kinh tế vùng ôn đới, đặc biệt là những nền kinh tế ở bán cầu bắc và những quốc gia đã tìm cách tránh được cả chủ nghĩa xã hội lẫn sự tàn phá của chiến tranh”. Nhưng Masters cảnh báo chống lại thuyết quyết định địa lý, ý tưởng cho rằng các nước nhiệt đới không còn hy vọng: “Sức khỏe con người và nền nông nghiệp có thể được cải thiện tốt hơn thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ,” ông nói, “vì vậy chúng ta không nên bỏ qua những quốc gia này. Lấy Singapore làm ví dụ: không có điều hòa thì sẽ không giàu có”.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 14-20

The reading passage has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for paragraphs A-G from the list below.

Write the correct number, i-x, in boxes 14-20 on your answer sheet.

 

List of Headings

 i          The positive correlation between climate and wealth

ii          Other factors besides climate that influence wealth

iii         Inspiration from reading a book

iv         Other researchers’ results do not rule out exceptional cases

v          different attributes between Eurasia and Africa

vi         Low temperature benefits people and crops

vii        The importance of institution in traditional views.

viii       The spread of crops in Europe, Asia and other places

ix         The best way to use aid

x          confusions and exceptional

14   Paragraph A

15   Paragraph B

16   Paragraph C

17   Paragraph D

18   Paragraph E

19   Paragraph F

20   Paragraph G

 

Questions 21-26

Complete the following summary of the paragraphs of Reading Passage

Using NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

Dr William Master read a book saying that a (an) 21………………….. which struck an American city of years ago was terminated by a cold frost. And academics found that there is a connection between climate and country’s wealthy as in the rich but small country of 22…………………..; Yet besides excellent surroundings and climate, one country still need to improve both their 23………………….. to achieve long prosperity,

Thanks to resembling weather condition across latitude in the continent of 24………………….. ’crops such as 25…………………… is bound to spread faster than from South America to the North. Other researchers also noted that even though geographical factors are important, a tropical country such as 26………………….. still became rich due to scientific advancement.

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

ĐÁP ÁN:

14. iii

15. vi

16. i

17. ii

18. ix

19. v

20. iv

21. (yellow-fever epidemic)

22. Finland

23. Governing institutions

24. Europe

25. einkorn Wheat

26. Singapore

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status