Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Accidental Scientists

 Accidental Scientists giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Accidental Scientists

 

A

A paradox lies close to the heart of scientific discovery. If you know just what you are looking for, finding it can hardly count as a discovery, since it was fully anticipated. But if, on the other hand, you have no notion of what you are looking for, you cannot know when you have found it, and discovery, as such, is out of the question. In the philosophy of science, these extremes map onto the purist forms of deductivism and inductivism: In the former, the outcome is supposed to be logically contained in the premises you start with; in the latter, you are recommended to start with no expectations whatsoever and see what turns up.

Một nghịch lý nằm gần trung tâm của khám phá khoa học. Nếu bạn biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm thì việc tìm thấy nó khó có thể được coi là một khám phá vì nó đã được dự đoán trước đầy đủ. Nhưng mặt khác, nếu bạn không có khái niệm về những gì bạn đang tìm kiếm, bạn không thể biết khi nào bạn đã tìm thấy nó, và việc khám phá như vậy là điều không thể. Trong triết học khoa học, những thái cực này ánh xạ tới các hình thức thuần túy của chủ nghĩa diễn dịch và chủ nghĩa quy nạp: Trước đây, kết quả được cho là được chứa đựng một cách hợp lý trong các tiền đề mà bạn bắt đầu; ở phần sau, bạn nên bắt đầu mà không có bất kỳ kỳ vọng nào và xem điều gì sẽ xảy ra.

 

B

As in so many things, the ideal position is widely supposed to reside somewhere in between these two impossible-to-realise extremes. You want to have a good enough idea of what you are looking for to be surprised when you find something else of value, and you want to be ignorant enough of your endpoint that you can entertain alternative outcomes. Scientific discovery should, therefore, have an accidental aspect, but not too much of one. Serendipity is a word that expresses a position something like that. It’s a fascinating word, and the late Robert King Merton—“the father of the sociology of science”—liked it well enough to compose its biography, assisted by the French cultural historian Elinor Barber.

Cũng như trong rất nhiều thứ, vị trí lý tưởng được cho là nằm ở đâu đó giữa hai thái cực không thể thực hiện được này. Bạn muốn có một ý tưởng đủ tốt về những gì bạn đang tìm kiếm để ngạc nhiên khi tìm thấy thứ gì đó khác có giá trị, và bạn muốn không biết đủ về điểm cuối của mình để có thể chấp nhận những kết quả thay thế. Do đó, khám phá khoa học phải có khía cạnh ngẫu nhiên, nhưng không quá nhiều. Sự may mắn là một từ diễn tả một quan điểm tương tự như vậy. Đó là một từ hấp dẫn, và Robert King Merton quá cố—“cha đẻ của xã hội học khoa học”—rất thích nó nên đã viết tiểu sử về nó, với sự hỗ trợ của nhà sử học văn hóa người Pháp Elinor Barber.

C

The word did not appear in the published literature until the early 19th century and did not become well enough known to use without explanation until sometime in the first third of the 20th century. Serendipity means a “happy accident” or “pleasant surprise”, specifically, the accident of finding something good or useful without looking for it. The first noted use of “serendipity” in the English language was by Horace Walpole. He explained that it came from the fairy tale, called The Three Princes of Serendip (the ancient name for Ceylon, or present day Sri Lanka), whose heroes “were always making discoveries, by accidents and sagacity, of things which they were not in quest of”.

Từ này không xuất hiện trong các tài liệu được xuất bản cho đến đầu thế kỷ 19 và không được biết đến nhiều để sử dụng mà không cần giải thích cho đến khoảng một phần ba đầu thế kỷ 20. Serendipity có nghĩa là một “sự tình cờ hạnh phúc” hay “sự ngạc nhiên thú vị”, cụ thể là sự tình cờ khi tìm thấy thứ gì đó tốt hoặc hữu ích mà không cần tìm kiếm nó. Việc sử dụng “tình cờ” đầu tiên được chú ý trong tiếng Anh là của Horace Walpole. Anh ấy giải thích rằng nó xuất phát từ câu chuyện cổ tích có tên là Ba hoàng tử của Serendip (tên cổ của Ceylon, hay Sri Lanka ngày nay), trong đó các anh hùng “luôn khám phá ra những điều mà họ không có mặt một cách tình cờ và thông minh”.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

D

Antiquarians, following Walpole, found use for it, as they were always rummaging about for curiosities, and unexpected but pleasant surprises were not unknown to them. Some people just seemed to have a knack for that sort of thing, and serendipity was used to express that special capacity. The other community that came to dwell on serendipity to say something important about their practice was that of scientists, and here usages cut to the heart of the matter and were often vigorously contested. Many scientists, including the Harvard physiologist Walter Cannon and, later, the British immunologist Peter Medawar, liked to emphasise how much of scientific discovery was unplanned and even accidental. One of the examples is Hans Christian Ørsted’s discovery of electromagnetism when he unintentionally brought a current-carrying wire parallel to a magnetic needle. Rhetoric about the sufficiency of rational methods was so much hot air. Indeed, as Medawar insisted, “There is no such thing as The Scientific Method,” no way at all of systematising the process of discovery. Really important discoveries had a way of showing up when they had a mind to do so and not when you were looking for them. Maybe some scientists, like some book collectors, had a happy knack; maybe serendipity described the situation rather than a personal skill or capacity.

Những người chơi đồ cổ, theo Walpole, đã tìm thấy công dụng của nó, vì họ luôn lục lọi tìm kiếm những điều tò mò, và họ không hề biết đến những điều ngạc nhiên bất ngờ nhưng thú vị. Một số người dường như có sở trường về những việc đó, và sự tình cờ được dùng để thể hiện khả năng đặc biệt đó. Cộng đồng khác tập trung vào sự tình cờ để nói điều gì đó quan trọng về hoạt động của họ là của các nhà khoa học, và ở đây, cách sử dụng đã đi vào trọng tâm của vấn đề và thường bị tranh cãi gay gắt. Nhiều nhà khoa học, trong đó có nhà sinh lý học Walter Cannon của Harvard và sau này là nhà miễn dịch học người Anh Peter Medawar, thích nhấn mạnh rằng có rất nhiều khám phá khoa học là không có kế hoạch và thậm chí là tình cờ. Một trong những ví dụ là việc Hans Christian Ørsted phát hiện ra điện từ khi ông vô tình đưa một dây dẫn mang dòng điện song song với một kim nam châm. Những lời hùng biện về tính đầy đủ của phương pháp hợp lý đã có quá nhiều không khí nóng bỏng. Quả thực, như Medawar đã nhấn mạnh, “Không có cái gọi là Phương pháp khoa học”, không có cách nào hệ thống hóa quá trình khám phá. Những khám phá thực sự quan trọng luôn có cách xuất hiện khi chúng có ý định làm như vậy chứ không phải khi bạn đang tìm kiếm chúng. Có thể một số nhà khoa học, giống như một số nhà sưu tập sách, có sở trường thú vị; có lẽ sự tình cờ mô tả tình huống hơn là kỹ năng hoặc năng lực cá nhân.

dwell: ( + on, upon) dừng lại ở, chăm chú vào, nhấn lâu vào, day đi day lại

E

Some scientists using the word meant to stress those accidents belonging to the situation; some treated serendipity as a personal capacity; many others exploited the ambiguity of the notion. Yet what Cannon and Medawar took as a benign nose-thumbing at Dreams of Method, other scientists found incendiary. To say that science had a significant serendipitous aspect was taken by some as dangerous denigration. If scientific discovery were really accidental, then what was the special basis of expert authority? In this connection, the aphorism of choice came from no less an authority on scientific discovery than Louis Pasteur: “Chance favors the prepared mind.” Accidents may happen, and things may turn up unplanned and unforeseen, as one is looking for something else, but the ability to notice such events, to see their potential bearing and meaning, to exploit their occurrence and make constructive use of them—these are the results of systematic mental preparation. What seems like an accident is just another form of expertise. On closer inspection, it is insisted, accident dissolves into sagacity.

Một số nhà khoa học dùng từ này nhằm nhấn mạnh những tai nạn thuộc về hoàn cảnh; một số coi sự tình cờ là năng lực cá nhân; nhiều người khác khai thác sự mơ hồ của khái niệm này. Tuy nhiên, điều mà Cannon và Medawar coi là một lời chê bai lành tính ở Dreams of Method, các nhà khoa học khác lại cho rằng nó có tính chất gây cháy. Nói rằng khoa học có một khía cạnh tình cờ đáng kể bị một số người coi là sự gièm pha nguy hiểm. Nếu khám phá khoa học thực sự là ngẫu nhiên thì cơ sở đặc biệt của thẩm quyền chuyên môn là gì? Trong mối liên hệ này, câu cách ngôn được lựa chọn đến từ một chuyên gia về khám phá khoa học không kém gì Louis Pasteur: “Cơ hội sẽ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng”. Tai nạn có thể xảy ra, và mọi việc có thể xảy ra ngoài kế hoạch và không lường trước được, khi người ta đang tìm kiếm điều gì khác, nhưng khả năng nhận thấy những sự kiện đó, thấy được ý nghĩa và ý nghĩa tiềm tàng của chúng, để khai thác sự xuất hiện của chúng và sử dụng chúng một cách có tính xây dựng—đó là những khả năng kết quả của sự chuẩn bị tinh thần có hệ thống. Những gì có vẻ giống như một tai nạn chỉ là một hình thức chuyên môn khác. Người ta nhấn mạnh rằng khi kiểm tra kỹ hơn, tai nạn sẽ biến thành sự sáng suốt.

bearing (n): Ý nghĩa, nghĩa

F

The context in which scientific serendipity was most contested and had its greatest resonance was that connected with the idea of planned science. The serendipitists were not all inhabitants of academic ivory towers. As Merton and Barber note, two of the great early-20th century American pioneers of industrial research—Willis Whitney and Irving Langmuir, both of General Electric—made much play of serendipity, in the course of arguing against overly rigid research planning. Langmuir thought that misconceptions about the certainty and rationality of the research process did much harm and that a mature acceptance of uncertainty was far more likely to result in productive research policies. For his own part, Langmuir said that satisfactory outcomes “occurred as though we were just drifting with the wind. These things came about by accident.” If there is no very determinate relationship between cause and effect in research, he said, “then planning does not get us very far.” So, from within the bowels of corporate capitalism came powerful arguments, by way of serendipity, for scientific spontaneity and autonomy. The notion that industry was invariably committed to the regimentation of scientific research just doesn’t wash.

Bối cảnh trong đó sự tình cờ trong khoa học bị tranh cãi nhiều nhất và có tiếng vang lớn nhất là bối cảnh gắn liền với ý tưởng về khoa học có kế hoạch. Những người theo chủ nghĩa tình cờ không phải đều là cư dân của các tòa tháp ngà học thuật. Như Merton và Barber lưu ý, hai trong số những nhà tiên phong vĩ đại của Mỹ trong nghiên cứu công nghiệp đầu thế kỷ 20 – Willis Whitney và Irving Langmuir, cả hai đều thuộc General Electric – đã chơi trò may rủi trong quá trình tranh luận chống lại việc lập kế hoạch nghiên cứu quá cứng nhắc. Langmuir cho rằng những quan niệm sai lầm về tính chắc chắn và tính hợp lý của quá trình nghiên cứu đã gây ra nhiều tác hại và việc chấp nhận sự không chắc chắn một cách chín chắn có nhiều khả năng dẫn đến các chính sách nghiên cứu hiệu quả hơn. Về phần mình, Langmuir cho rằng những kết quả khả quan “xảy ra như thể chúng tôi chỉ đang bị gió cuốn đi. Những điều này xảy ra một cách tình cờ.” Ông nói, nếu không có mối quan hệ chặt chẽ giữa nguyên nhân và kết quả trong nghiên cứu, “thì việc lập kế hoạch sẽ không đưa chúng ta đi xa được”. Vì vậy, từ bên trong chủ nghĩa tư bản doanh nghiệp đã xuất hiện những lý lẽ mạnh mẽ, một cách tình cờ, ủng hộ tính tự phát và tự chủ về mặt khoa học. Quan điểm cho rằng ngành công nghiệp luôn cam kết tập trung vào nghiên cứu khoa học là không phù hợp.

G

For Merton himself—who one supposes must have been the senior author – serendipity represented the keystone in the arch of his social scientific work. In 1936, as a very young man, Merton wrote a seminal essay on “The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action.” It is, he argued, the nature of social action that what one intends is rarely what one gets: Intending to provide resources for buttressing Christian religion, the natural philosophers of the Scientific Revolution laid the groundwork for secularism; people wanting to be alone with nature in Yosemite Valley wind up crowding one another. We just don’t know enough—and we can never know enough—to ensure that the past is an adequate guide to the future: Uncertainty about outcomes, even of our best-laid plans, is endemic. All social action, including that undertaken with the best evidence and formulated according to the most rational criteria, is uncertain in its consequences.

Đối với bản thân Merton - người mà người ta cho là tác giả chính - sự tình cờ đại diện cho nền tảng trong công trình khoa học xã hội của ông. Năm 1936, khi còn rất trẻ, Merton đã viết một bài tiểu luận có ảnh hưởng lớn về “Những hậu quả không lường trước được của hành động xã hội có mục đích”. Ông lập luận rằng bản chất của hành động xã hội là những gì người ta dự định hiếm khi là những gì người ta nhận được: Với ý định cung cấp các nguồn lực để củng cố tôn giáo Cơ đốc, các triết gia tự nhiên của Cách mạng Khoa học đã đặt nền móng cho chủ nghĩa thế tục; những người muốn ở một mình với thiên nhiên ở Thung lũng Yosemite sẽ chen chúc nhau. Chúng ta không biết đủ—và chúng ta không bao giờ có thể biết đủ—để đảm bảo rằng quá khứ là sự hướng dẫn đầy đủ cho tương lai: Sự không chắc chắn về kết quả, ngay cả về những kế hoạch được đặt ra tốt nhất của chúng ta, là đặc hữu. Tất cả các hành động xã hội, kể cả những hành động được thực hiện với bằng chứng tốt nhất và được xây dựng theo những tiêu chí hợp lý nhất, đều không chắc chắn về hậu quả của nó

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 27-32

Reading Passage 3 has seven paragraphs, A-G.

Choose the most suitable heading for paragraphs A-G from the list of headings below.

Write the appropriate number, i-x, in boxes 27-32 on your answer sheet.

List of Headings

     Examples of some scientific discoveries

ii     Horace Walpole’s fairy tale

iii    Resolving the contradiction

iv    What is the Scientific Method

    The contradiction of views on scientific discovery

vi    Some misunderstandings of serendipity

vii   Opponents of authority

viii Reality doesn’t always match expectation

ix    How the word came into being

    Illustration of serendipity in the business sector

27   Paragraph A

Example              Answer

Paragraph B       iii

28   Paragraph C

29   Paragraph D

30   Paragraph E

31   Paragraph F

32   Paragraph G

 

 

Questions 33-37

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 33-37 on your answer sheet.

 

33   In paragraph A, the word “inductivism” means

A   anticipate results in the beginning.

B   work with prepared premises.

C   accept chance discoveries.

D   look for what you want.

 

34   Medawar says “there is no such thing as The Scientific Method” because

A   discoveries are made by people with determined mind.

B   discoveries tend to happen unplanned.

C   the process of discovery is unpleasant.

D   serendipity is not a skill.

 

35   Many scientists dislike the idea of serendipity because

A   it is easily misunderstood and abused.

B   it is too unpredictable.

C   it is beyond their comprehension.

D   it devalues their scientific expertise.

 

36   The writer mentions Irving Langmuir to illustrate

A   planned science should be avoided.

B   industrial development needs uncertainty.

C   people tend to misunderstand the relationship between cause and effect.

D   accepting uncertainty can help produce positive results.

 

37   The example of Yosemite is to show

A   the conflict between reality and expectation.

B   the importance of systematic planning.

C   the intention of social action.

D   the power of anticipation.

 

 

Questions 38-40

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

38   Who is the person that first used the word “serendipity”?

39   What kind of story does the word come from?

40   What is the present name of serendip?

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

27 v

28 ix

29 i

30 vi

31 x

32 viii

33 C

34 B

35 D

36 D

37 A

38 Horace Walpole

39 fairy tale

40 Sri Lanka

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status