DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Ancient People in Sahara

Ancient People in Sahara giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Ancient People in Sahara

 

On Oct. 13, 2000, Paul Sereno, a professor from the University of Chicago, guided a team of palaeontologists to climb out of three broken Land Rovers, contented their water bottles and walked across the toffee-coloured desert called Tenere Desert. Tenere, one of the most barren areas on the Earth, is located on the southern flank of Sahara. According to the turbaned nomads Tuareg who have ruled this infertile domain for a few centuries, this California-size ocean of sand and rock is a ‘desert within a desert’. In the Tenere Desert, massive dunes might stretch a hundred miles, as far as the eyes can reach. In addition, 120-degree heat waves and inexorable winds can take almost all the water from a human body in less than a day. ĐOẠN 1

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2000, Paul Sereno, giáo sư của Đại học Chicago, đã hướng dẫn một nhóm các nhà cổ sinh vật học trèo ra khỏi ba chiếc Land Rover bị hỏng, bằng lòng lấy chai nước của họ và đi bộ băng qua sa mạc có màu kẹo bơ cứng có tên là Sa mạc Tenere. Tenere, một trong những khu vực cằn cỗi nhất trên Trái đất, nằm ở sườn phía nam của sa mạc Sahara. Theo những người du mục tuareg quấn khăn xếp, những người đã cai trị vùng đất cằn cỗi này trong vài thế kỷ, đại dương cát và đá có kích thước bằng California này là một 'sa mạc trong sa mạc'. Ở sa mạc Tenere, những cồn cát khổng lồ có thể trải dài hàng trăm dặm, xa ngút tầm mắt. Ngoài ra, sóng nhiệt 120 độ và gió không thể tránh khỏi có thể lấy gần như toàn bộ nước khỏi cơ thể con người trong vòng chưa đầy một ngày.

content: to make yourself accept something as satisfactory, although it could be better
We had to content ourselves with watching the sea lions from the shore.

 

 

Mike Hettwer, a photographer in the team, was attracted by the amazing scenes and walked to several dunes to take photos of the amazing landscape. When reaching the first slope of the dune, he was shocked by the fact that the dunes were scattered with many bones. He photographed these bones with his digital camera and went to the Land Rover in a hurry. ‘I found some bones,’ Hettwer said to other group members, ‘to my great surprise, they do not belong to the dinosaurs. They are human bones.’ ĐOẠN 2

Mike Hettwer, một nhiếp ảnh gia trong nhóm, bị thu hút bởi những cảnh tượng tuyệt vời và đi bộ đến một số cồn cát để chụp ảnh phong cảnh tuyệt vời. Khi đến được con dốc đầu tiên của cồn cát, anh đã bị sốc vì trên cồn cát rải rác rất nhiều xương. Anh ấy chụp ảnh những bộ xương này bằng máy ảnh kỹ thuật số của mình và vội vã đi đến chiếc Land Rover. “Tôi tìm thấy một số xương,” Hettwer nói với các thành viên khác trong nhóm, “tôi vô cùng ngạc nhiên, chúng không thuộc về khủng long. Chúng là xương người.”

 

One day in the spring of 2005, Paul Sereno got in touch with Elena Garcea, a prestigious archaeologist at the University of Cassino in Italy, asking her to return to the site with him together. After spending 30 years in researching the history of Nile in Sudan and of the mountains in the Libyan Desert, Garcea got well acquainted with the life of the ancient people in Sahara. But she did not know Sereno before this exploration, whose claim of having found so many skeletons in Tenere desert was unreliable to some archaeologists, among whom one person considered Sereno just as a ‘moonlighting palaeontologist’. However, Garcea was so obsessive with his perspective as to accept his invitation willingly. ĐOẠN 3

Một ngày mùa xuân năm 2005, Paul Sereno liên lạc với Elena Garcea, một nhà khảo cổ học có uy tín tại Đại học Cassino ở Ý, đề nghị cô cùng anh quay trở lại địa điểm này. Sau 30 năm nghiên cứu lịch sử sông Nile ở Sudan và những ngọn núi ở sa mạc Libya, Garcea đã làm quen với cuộc sống của người cổ đại ở Sahara. Nhưng cô ấy không biết Sereno trước cuộc thám hiểm này, người tuyên bố đã tìm thấy rất nhiều bộ xương ở sa mạc Tenere là không đáng tin cậy đối với một số nhà khảo cổ học, trong số đó có một người coi Sereno chỉ là một 'nhà cổ sinh vật học dưới ánh trăng'. Tuy nhiên, Garcea bị ám ảnh bởi quan điểm của anh ta đến mức sẵn lòng chấp nhận lời mời của anh ta.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

In the following three weeks, Sereno and Garcea (along with five excavators, five Tuareg guides, and five soldiers from Niger’s army) sketched a detailed map of the destined site, which was dubbed Gobero after the Tuareg name for the area, a place the ancient Kiffian and Tuareg nomads used to roam. After that, they excavated eight tombs and found twenty pieces of artefacts for the above-mentioned two civilisations. From these artefacts, it is evidently seen that Kiffian fishermen caught not only the small fish but also some huge ones: the remains of Nile perch, a fierce fish weighing about 300 pounds, along with those of the alligators and hippos, were left in the vicinity of dunes. ĐOẠN 4

Trong ba tuần tiếp theo, Sereno và Garcea (cùng với 5 máy xúc, 5 hướng dẫn viên Tuareg và 5 binh sĩ từ quân đội Niger) đã phác thảo một bản đồ chi tiết về địa điểm định mệnh, được đặt tên là Gobero theo tên Tuareg của khu vực, một địa điểm những người du mục Kiffian và Tuareg cổ đại thường đi lang thang. Sau đó, họ khai quật tám ngôi mộ và tìm thấy 20 hiện vật của hai nền văn minh nói trên. Từ những đồ tạo tác này, có thể thấy rõ rằng ngư dân Kiffian không chỉ bắt được những con cá nhỏ mà còn cả những con cá lớn: tàn tích của cá rô sông Nile, một loài cá hung dữ nặng khoảng 300 pound, cùng với cá sấu và hà mã, bị bỏ lại ở đây. vùng lân cận của cồn cát.

 

Sereno went back with some essential bones and artefacts, and planned for the next trip to the Sahara area. Meanwhile, he pulled out the teeth of skeletons carefully and sent them to a research laboratory for radiocarbon dating. The results indicated that while the smaller ‘sleeping’ bones might date back to 6,000 years ago (well within the Tenerian period), the bigger compactly tied artefacts were approximately 9,000 years old, just in the heyday of Kiffian era. The scientists now can distinguish one culture from the other. ĐOẠN 5

Sereno quay trở lại với một số xương và đồ tạo tác cần thiết, đồng thời lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo đến khu vực Sahara. Trong khi đó, ông cẩn thận nhổ răng của các bộ xương và gửi chúng đến phòng thí nghiệm nghiên cứu để xác định niên đại bằng carbon phóng xạ. Kết quả chỉ ra rằng trong khi những chiếc xương 'ngủ' nhỏ hơn có thể có niên đại từ 6.000 năm trước (cũng thuộc thời kỳ Tenerian), thì những đồ tạo tác được buộc chặt lớn hơn có niên đại khoảng 9.000 năm tuổi, đúng vào thời kỳ hoàng kim của kỷ nguyên Kiffian. Các nhà khoa học bây giờ có thể phân biệt nền văn hóa này với nền văn hóa khác.

 

In the fall of 2006, for the purpose of exhuming another 80 burials, these people had another trip to Gobero, taking more crew members and six extra scientists specialising in different areas. Even at the site, Chris Stojanowski, bio-archaeologist in Arizona State University, found some clues by matching the pieces. Judged from the bones, the Kiffian could be a people of peace and hardworking. ‘No injuries in heads or forearms indicate that they did not fight too much,’ he said. ‘And they had strong bodies.’ He pointed at a long narrow femur and continued, ‘From this muscle attachment, we could infer the huge leg muscles, which means this individual lived a strenuous lifestyle and ate much protein. Both of these two inferences coincide with the lifestyle of the people living on fishing.’ To create a striking contrast, he displayed the femur of a Tenerian male. This ridge was scarcely seen. ‘This individual had a less laborious lifestyle, which you might expect of the herder.’ ĐOẠN 6

Vào mùa thu năm 2006, với mục đích khai quật thêm 80 ngôi mộ khác, những người này đã có một chuyến đi khác tới Gobero, đưa thêm các thành viên phi hành đoàn và thêm sáu nhà khoa học chuyên về các lĩnh vực khác nhau. Ngay tại địa điểm này, Chris Stojanowski, nhà khảo cổ sinh học tại Đại học bang Arizona, đã tìm thấy một số manh mối bằng cách ghép các mảnh ghép lại với nhau. Đánh giá từ xương cốt, Kiffian có thể là một dân tộc hòa bình và chăm chỉ. Ông nói: “Không có vết thương nào ở đầu hoặc cánh tay cho thấy họ không đánh nhau quá nhiều”. ‘Và họ có cơ thể khỏe mạnh.’ Anh ta chỉ vào xương đùi dài và hẹp và tiếp tục, ‘Từ sự gắn kết cơ này, chúng ta có thể suy ra cơ bắp chân khổng lồ, điều đó có nghĩa là cá thể này có lối sống vất vả và ăn nhiều protein. Cả hai suy luận này đều trùng khớp với lối sống của những người sống bằng nghề đánh cá.’ Để tạo ra sự tương phản nổi bật, ông đã cho thấy một xương đùi của một người đàn ông Tenerian. Dãy núi này hiếm khi được nhìn thấy. ‘Người này có lối sống ít tốn công sức hơn, điều mà bạn có thể mong đợi ở người chăn nuôi.’

 

Stojanowski concluded that the Tenerian were herders, which was consistent with the other scholars’ dominant view of the lifestyle in Sahara area 6,000 years ago, when the dry climate favoured herding rather than hunting. But Sereno proposed some confusing points: if the Tenerian was herders, where were the herds? Despite thousands of animal bones excavated in Gobero, only three cow skeletons were found, and none of goats or sheep found. ‘It is common for the herding people not to kill the cattle, particularly in a cemetery.’ Elena Garcea remarked, ‘Even the modem pastoralists such as Niger’s Wodaabe are reluctant to slaughter the animals in their herd.’ Sereno suggested, ‘Perhaps the Tenerian in Gobero were a transitional group that had still relied greatly on hunting and fishing and not adopted herding completely.’ ĐOẠN 7

Stojanowski kết luận rằng người Tenerian là những người chăn nuôi, điều này phù hợp với quan điểm chủ đạo của các học giả khác về lối sống ở khu vực Sahara 6.000 năm trước, khi khí hậu khô hạn thích chăn nuôi hơn là săn bắn. Nhưng Sereno đề xuất một số điểm khó hiểu: nếu người Tenerian là người chăn nuôi thì đàn gia súc ở đâu? Mặc dù có hàng nghìn bộ xương động vật được khai quật ở Gobero nhưng người ta chỉ tìm thấy ba bộ xương bò và không tìm thấy con dê hay con cừu nào. 'Thông thường những người chăn nuôi không giết gia súc, đặc biệt là trong nghĩa trang.' Elena Garcea nhận xét, 'Ngay cả những người chăn nuôi hiện đại như Wodaabe ở Niger cũng không muốn giết mổ những con vật trong đàn của họ.' Sereno gợi ý, 'Có lẽ Tenerian ở Gobero là một nhóm chuyển tiếp vẫn chủ yếu dựa vào săn bắn và đánh cá và chưa hoàn toàn áp dụng chăn nuôi.'

 

 

Questions 15-18

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?
In boxes 15-18 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

15   The pictures of rock engravings found in. Green Sahara is similar to those in other places.

16   Tenere Desert was quite a fertile area in Sahara Desert.

17   Hettwer found human remains in the desert by chance.

18   Sereno and Garcea have cooperated in some archaeological activities before studying ancient Sahara people.

 

Questions 19-21

Answer the questions below.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 19-21 on your answer sheet.

 

19   What did Sereno and Garcea produce in the initial weeks before digging work?

20   What did Sereno send to the research centre?

21   How old were the bigger tightly bundled burials having been identified estimated to be?

 

 

Questions 22-27

Complete the notes below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 22-27 on your answer sheet.

 

A comparative study of two ancient cultures

the Kiffian

—They seemed to be peaceful and industrious since the reseacher did not find 22…………..……… on their heads and forearms.

—Their lifestyle was 23………………………

—Through the observation on the huge leg muscles, it could be inferred that their diet had plenty of 24………………………

the Tenerian

—Stojanowski presumed that the Tenerian preferred herding to 25………………….…..

—But only the bones of individual animals such as 26…………..………… were found.

—Sereno supposed the Tenerian in Gobero lived in a 27…………………….. group at that time

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

15. NOT GIVEN

16. FALSE

17. TRUE

18. FALSE

19. a detailed map

20. the teeth/teeth of skeletons

21. 9000 years old

22. injuries

23. strenuous

24. protein

25. hunting

26. cows

27. transitional

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status