Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Reading Ielts Speaking Part 1

1. Did you have a favourite book when you were a child? [Why/Why not?] 
2. How much reading do you do for your work/studies? [Why/Why not?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Reading Ielts Speaking Part 1

1. Did you have a favourite book when you were a child? [Why/Why not?] 
2. How much reading do you do for your work/studies? [Why/Why not?]
3. What kinds of books do you read for pleasure? [Why/Why not?]
4. Do you prefer to read a newspaper or a magazine online, or to buy a copy? [Why?]

 

1. Did you have a favourite book when you were a child? [Why/Why not?]


Yes, I had a favourite book when I was a child. It was a fantasy novel called "The Adventures of Tom Sawyer" by Mark Twain. I was captivated by the adventurous spirit of the main character and the vivid descriptions of his escapades. The book transported me to a world of imagination and sparked my love for storytelling and reading.

Vâng, tôi có một cuốn sách yêu thích khi còn nhỏ. Đó là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng có tên "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" của Mark Twain. Tôi bị cuốn hút bởi tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của nhân vật chính và những miêu tả sống động về những cuộc trốn thoát của anh ta. Cuốn sách đưa tôi đến một thế giới của trí tưởng tượng và khơi dậy niềm yêu thích kể chuyện và đọc sách trong tôi.

 

2. How much reading do you do for your work/studies? [Why/Why not?]


As part of my work and studies, I engage in a significant amount of reading. Reading plays a crucial role in expanding my knowledge base, staying updated on current research, and gaining insights into various topics. Whether it's academic journals, textbooks, research papers, or online articles, reading helps me gather information, understand concepts, and develop critical thinking skills necessary for my professional and educational pursuits.

Là một phần của công việc và học tập, tôi đọc rất nhiều. Việc đọc đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng nền tảng kiến thức của tôi, cập nhật các nghiên cứu hiện tại và hiểu rõ hơn về các chủ đề khác nhau. Cho dù đó là tạp chí học thuật, sách giáo khoa, tài liệu nghiên cứu hay bài báo trực tuyến, việc đọc giúp tôi thu thập thông tin, hiểu các khái niệm và phát triển các kỹ năng tư duy phản biện cần thiết cho mục tiêu nghề nghiệp và giáo dục của tôi.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3. What kinds of books do you read for pleasure? [Why/Why not?]


For pleasure, I enjoy reading a wide range of genres, including fiction, mystery, science fiction, and self-help books. I believe that reading for pleasure allows me to relax, escape from reality, and explore different perspectives and worlds. Fictional stories offer an opportunity for emotional connection with characters and allow me to immerse myself in their experiences. On the other hand, non-fiction books, such as self-help or personal development, provide valuable insights and knowledge that can contribute to personal growth.

Để giải trí, tôi thích đọc nhiều thể loại, bao gồm tiểu thuyết, truyện trinh thám, truyện khoa học viễn tưởng và sách self-help. Tôi tin rằng việc đọc sách để giải trí cho phép tôi thư giãn, thoát khỏi thực tế và khám phá những góc nhìn và thế giới khác nhau. Những câu chuyện hư cấu mang đến cơ hội kết nối cảm xúc với các nhân vật và cho phép tôi hòa mình vào trải nghiệm của họ. Mặt khác, những cuốn sách phi hư cấu, chẳng hạn như self-help hoặc phát triển cá nhân, cung cấp những hiểu biết và kiến thức có giá trị có thể góp phần vào sự phát triển cá nhân.

*** mystery: Tiểu thuyết thần bí; truyện trinh thám

4. Do you prefer to read a newspaper or a magazine online, or to buy a copy? [Why?]


I prefer to read newspapers and magazines online rather than buying a physical copy. Online platforms provide convenience and instant access to a wide range of publications. I can easily browse through different articles, search for specific topics, and access them anytime and anywhere through digital devices. Additionally, online versions often offer interactive features, multimedia content, and the ability to engage in discussions or share articles with others. It also reduces paper waste, contributing to environmental sustainability. However, I still appreciate the experience of holding a physical copy and sometimes enjoy browsing through magazines or newspapers in print format when available.

Tôi thích đọc báo và tạp chí trực tuyến hơn là mua một bản in. Các nền tảng trực tuyến mang lại sự tiện lợi và khả năng truy cập tức thì nhiều loại ấn phẩm. Tôi có thể dễ dàng xem qua các bài viết khác nhau, tìm kiếm các chủ đề cụ thể và truy cập chúng mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị kỹ thuật số. Ngoài ra, các phiên bản trực tuyến thường cung cấp các tính năng tương tác, nội dung đa phương tiện và khả năng tham gia thảo luận hoặc chia sẻ bài viết với người khác. Nó cũng làm giảm chất thải giấy, góp phần bảo vệ môi trường bền vững. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá cao trải nghiệm cầm một bản giấy và đôi khi thích lướt xem các tạp chí hoặc báo ở dạng in khi có sẵn.

*** browse (v): (nghĩa bóng) đọc lướt qua, xem lướt qua, đọc bỏ quãng (một cuốn sách)

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status