Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Clothes Ielts Speaking Part 1

1. Where do you buy most of your clothes? [Why?]
2. How often do you buy new clothes for yourself? [Why?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Clothes Ielts Speaking Part 1

1. Where do you buy most of your clothes? [Why?]
2. How often do you buy new clothes for yourself? [Why?]
3. How do you decide which clothes to buy? [Why?]
4. Have the kinds of clothes you like changed in recent years? [Why?/Why not?]

5. How important are clothes and fashion to you? [Why/Why not?]
6. What kind of clothes do you dislike? [Why?]
7. How different are the clothes you wear now from those you wore 10 years ago?
8. What do you think the clothes we wear say about us?

 

1.  Where do you buy most of your clothes? [Why?]


Answer 1:  I buy most of my clothes from a variety of places. I prefer to shop at both physical retail stores and online platforms. When I want to try on clothes and see how they fit before making a purchase, I enjoy browsing through different clothing stores in malls or shopping districts. On the other hand, online shopping offers convenience, a wider range of options, and the ability to compare prices and read customer reviews.

Tôi mua hầu hết quần áo của mình từ nhiều nơi khác nhau. Tôi thích mua sắm ở cả cửa hàng bán lẻ thực tế và nền tảng trực tuyến. Khi tôi muốn thử quần áo và xem chúng vừa vặn như thế nào trước khi mua hàng, tôi thích dạo qua các cửa hàng quần áo khác nhau trong trung tâm thương mại hoặc khu mua sắm. Mặt khác, mua sắm trực tuyến mang lại sự tiện lợi, nhiều lựa chọn hơn và khả năng so sánh giá cả và đọc đánh giá của khách hàng.

Answer 2: As a fashionable person who appreciates the latest trends and designer collections, I prefer to buy most of my clothes from brand shops. These brand shops offer a curated selection of high-quality clothing items that are often created by renowned designers. Shopping at brand shops allows me to stay updated with the latest fashion releases and ensures that I have access to exclusive collections and limited-edition pieces.

Là một người thời trang đánh giá cao những xu hướng mới nhất và các bộ sưu tập của nhà thiết kế, tôi thích mua hầu hết quần áo của mình từ các cửa hàng hàng hiệu. Các cửa hàng thương hiệu này cung cấp tuyển chọn các mặt hàng quần áo chất lượng cao thường được tạo ra bởi các nhà thiết kế nổi tiếng. Mua sắm tại các cửa hàng hàng hiệu cho phép tôi cập nhật các đợt tung ra mẫu thời trang mới nhất và đảm bảo rằng tôi có quyền tiếp cận các bộ sưu tập độc quyền và các sản phẩm phiên bản giới hạn.

2.  How often do you buy new clothes for yourself? [Why?]


Answer 1:  The frequency with which I buy new clothes varies depending on several factors. Generally, I tend to buy new clothes when my existing ones become worn out or no longer fit properly. Additionally, I may purchase clothes to suit different occasions or follow the latest fashion trends. However, I am mindful of practising sustainable consumption and try not to indulge in excessive shopping.

Tần suất tôi mua quần áo mới thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố. Nói chung, tôi có xu hướng mua quần áo mới khi quần áo hiện có của tôi bị cũ hoặc không còn vừa vặn nữa. Ngoài ra, tôi có thể mua quần áo để phù hợp với những dịp khác nhau hoặc theo xu hướng thời trang mới nhất. Tuy nhiên, tôi lưu tâm đến việc thực hành tiêu dùng bền vững và cố gắng không ham mê mua sắm quá mức.

Answer 2: Being a fashion-forward individual, I frequently buy new clothes to stay on top of the ever-changing fashion scene. I believe that fashion is a form of self-expression, and updating my wardrobe regularly allows me to showcase my personal style and creativity. I enjoy exploring new collections and trends, and I consider fashion as an ongoing journey of experimentation and self-discovery. By buying new clothes regularly, I can continually reinvent my look and feel confident in my appearance.

Là một người đam mê thời trang, tôi thường xuyên mua quần áo mới để theo kịp xu hướng thời trang luôn thay đổi. Tôi nghĩ rằng thời trang là một hình thức thể hiện bản thân và việc cập nhật tủ quần áo thường xuyên cho phép tôi thể hiện phong cách cá nhân và sự sáng tạo của mình. Tôi thích khám phá những bộ sưu tập và xu hướng mới, đồng thời tôi coi thời trang là một hành trình thử nghiệm và khám phá bản thân không ngừng nghỉ. Bằng cách mua quần áo mới thường xuyên, tôi có thể liên tục đổi mới diện mạo của mình và cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3.  How do you decide which clothes to buy? [Why?]


Answer 1:  When deciding which clothes to buy, I consider a few factors. Firstly, I assess the quality and durability of the fabric and craftsmanship to ensure that the clothing item will last. Secondly, I consider comfort and fit, as I prioritize clothes that are comfortable to wear and flatter my body shape. Additionally, I take into account my personal style preferences and whether the item aligns with my overall wardrobe. Lastly, I consider the occasion or purpose for which I need the clothes, ensuring they are suitable for the intended use.

Khi quyết định mua quần áo nào, tôi cân nhắc một số yếu tố. Đầu tiên, tôi đánh giá chất lượng, độ bền của vải và tay nghề để đảm bảo rằng món đồ đó sẽ bền lâu. Thứ hai, tôi coi trọng sự thoải mái và vừa vặn, vì tôi ưu tiên những bộ quần áo thoải mái khi mặc và tôn lên vóc dáng của mình. Ngoài ra, tôi còn tính đến sở thích về phong cách cá nhân của mình và liệu món đồ đó có phù hợp với tổng thể tủ quần áo của tôi hay không. Cuối cùng, tôi cân nhắc dịp hoặc mục đích mà tôi cần quần áo, đảm bảo chúng phù hợp với mục đích sử dụng.

Answer 2: When deciding which clothes to buy, I prioritize the latest fashion trends, innovative designs, and the reputation of the brand. I pay attention to runway shows, fashion magazines, and style influencers to gain inspiration and insight into the current fashion landscape. I seek out unique and eye-catching pieces that reflect my fashion-forward mindset. Additionally, I consider the quality of the materials and the craftsmanship of the garments, as I value well-made and durable clothing that will stand the test of time.

Khi quyết định mua quần áo nào, tôi ưu tiên những xu hướng thời trang mới nhất, thiết kế sáng tạo và danh tiếng của thương hiệu. Tôi chú ý đến các buổi trình diễn trên sàn diễn, tạp chí thời trang và những người có ảnh hưởng về phong cách để có được nguồn cảm hứng và cái nhìn sâu sắc về bối cảnh thời trang hiện tại. Tôi tìm kiếm những món đồ độc đáo và bắt mắt phản ánh tư duy hướng tới thời trang của tôi. Ngoài ra, tôi còn xem xét chất lượng của vật liệu và độ khéo léo của hàng may mặc, vì tôi đánh giá cao những bộ quần áo được may tốt và bền bỉ trước thử thách của thời gian.

4.  Have the kinds of clothes you like changed in recent years? [Why?/Why not?]


Answer 1:  Yes, the kinds of clothes I like have changed to some extent in recent years. As fashion trends evolve and personal style develops, my preferences have shifted. I find myself gravitating towards more versatile and timeless pieces rather than fleeting trends. Comfort and sustainability have also become increasingly important factors for me when choosing clothes.

Đúng vậy, những kiểu quần áo tôi thích đã thay đổi ở một mức độ nào đó trong những năm gần đây. Khi xu hướng thời trang phát triển và phong cách cá nhân phát triển, sở thích của tôi cũng thay đổi. Tôi thấy mình hướng tới những món đồ linh hoạt và vượt thời gian hơn là những xu hướng phù du. Sự thoải mái và bền vững cũng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với tôi khi lựa chọn quần áo.

Answer 2: Yes, the kinds of clothes I like have changed in recent years as my fashion tastes have evolved and adapted to new trends. As a fashionable person, I am always on the lookout for fresh and innovative styles that push boundaries and challenge conventional fashion norms. I have become more experimental with my choices, embracing bold patterns, unique cuts, and unconventional silhouettes. Moreover, my preferences have shifted towards sustainable and eco-friendly fashion options, reflecting my growing awareness of the environmental impact of the industry. 

Đúng vậy, những loại quần áo tôi thích đã thay đổi trong những năm gần đây khi sở thích thời trang của tôi thay đổi và thích ứng với những xu hướng mới. Là một người thời trang, tôi luôn tìm kiếm những phong cách mới mẻ và sáng tạo, vượt qua ranh giới và thách thức các chuẩn mực thời trang thông thường. Tôi đã trở nên thử nghiệm hơn với những lựa chọn của mình, áp dụng những họa tiết táo bạo, những đường cắt độc đáo và những kiểu dáng độc đáo. Hơn nữa, sở thích của tôi đã chuyển sang các lựa chọn thời trang bền vững và thân thiện với môi trường, phản ánh nhận thức ngày càng tăng của tôi về tác động môi trường của ngành này.

*** be on the lookout for something/someone: to search for something or someone
I'm always on the lookout for interesting new recipes.


5. How important are clothes and fashion to you? [Why/Why not?]


Clothes and fashion are moderately important to me. While I believe that personal style and fashion choices can be a form of self-expression and can influence how others perceive us, I don't prioritize following the latest fashion trends or constantly updating my wardrobe. I value comfort, practicality, and individuality in clothing choices, and I focus more on wearing outfits that make me feel confident and comfortable rather than simply following fashion fads.

Quần áo và thời trang khá quan trọng đối với tôi. Mặc dù tôi tin rằng phong cách cá nhân và lựa chọn thời trang có thể là một hình thức thể hiện bản thân và có thể ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận về chúng ta, nhưng tôi không ưu tiên chạy theo những xu hướng thời trang mới nhất hay liên tục cập nhật tủ quần áo của mình. Tôi coi trọng sự thoải mái, thiết thực và cá tính trong việc lựa chọn trang phục và tôi tập trung nhiều hơn vào việc mặc những bộ trang phục khiến tôi cảm thấy tự tin và thoải mái hơn là chỉ chạy theo mốt nhất thời.

 

6. What kind of clothes do you dislike? [Why?]


 Personally, I dislike clothes that are uncomfortable or restrict movement. I prefer clothing that allows freedom of movement and suits my lifestyle. Additionally, I'm not particularly fond of clothes with excessive branding or logos, as I prefer a more subtle and understated style. However, I believe that individual preferences for clothing can vary greatly, and what one person dislikes, another may find appealing.

Cá nhân tôi không thích những bộ quần áo gây khó chịu hoặc hạn chế vận động. Tôi thích quần áo cho phép tự do di chuyển và phù hợp với lối sống của tôi. Ngoài ra, tôi không đặc biệt thích quần áo có quá nhiều nhãn hiệu hoặc logo, vì tôi thích phong cách tinh tế và tiết chế hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng sở thích của mỗi cá nhân về quần áo có thể khác nhau rất nhiều và những gì người này không thích thì người khác lại thấy hấp dẫn.

 

7. How different are the clothes you wear now from those you wore 10 years ago?


The clothes I wear now are quite different from those I wore a decade ago. Over time, my personal style has evolved, and I have become more conscious of my clothing choices. I now prioritize comfort, quality, and versatility in my wardrobe. I have also embraced a more minimalist approach, opting for classic and timeless pieces rather than trendy or fast-fashion items. Additionally, my lifestyle and professional requirements have changed, influencing the types of clothes I wear on a daily basis.

Quần áo tôi mặc bây giờ khá khác so với quần áo tôi mặc cách đây chục năm. Theo thời gian, phong cách cá nhân của tôi đã phát triển và tôi ý thức hơn trong việc lựa chọn quần áo của mình. Bây giờ tôi ưu tiên sự thoải mái, chất lượng và tính linh hoạt trong tủ quần áo của mình. Tôi cũng đã áp dụng cách tiếp cận tối giản hơn, chọn những món đồ cổ điển và vượt thời gian hơn là những món đồ hợp thời trang hoặc thời trang nhanh. Ngoài ra, lối sống và yêu cầu nghề nghiệp của tôi đã thay đổi, ảnh hưởng đến loại quần áo tôi mặc hàng ngày.

8. What do you think the clothes we wear say about us?


The clothes we wear can convey various messages about our personality, interests, and social status. Our clothing choices often reflect our individual style, cultural background, and personal values. For example, someone who dresses formally in tailored suits may be perceived as professional and serious, while someone wearing vibrant and unconventional outfits may be seen as creative and expressive. However, it's important to note that clothing is just one aspect of a person's identity, and it's essential to avoid making assumptions solely based on someone's attire.

Quần áo chúng ta mặc có thể truyền tải nhiều thông điệp khác nhau về tính cách, sở thích và địa vị xã hội của chúng ta. Sự lựa chọn quần áo của chúng ta thường phản ánh phong cách cá nhân, nền tảng văn hóa và giá trị cá nhân của chúng ta. Ví dụ: một người mặc trang trọng trong bộ vest được thiết kế riêng có thể được coi là chuyên nghiệp và nghiêm túc, trong khi một người mặc trang phục rực rỡ và độc đáo có thể được coi là sáng tạo và biểu cảm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là quần áo chỉ là một khía cạnh trong danh tính của một người và điều cần thiết là tránh đưa ra các giả định chỉ dựa trên trang phục của ai đó.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status