Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Living place Ielts Speaking Part 1

1. Where do you live?
2. What kind of place is it?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Living place Ielts Speaking Part 1

 

1. Where do you live?
2. What kind of place is it?
3. What’s the most interesting part of your town/village?
4. What kind of jobs do the people in your town/village do?
5. Would you say it’s a good place to live? [why?]

 

1. Where do you live?


Answer 1: I live in (...say your area name…) in (...say your town/village/city name...). I have been living there as long as I can remember as it is our permanent residence.

Tôi sống ở (...nói tên khu vực của bạn...) ở (...nói tên thị trấn/làng/thành phố của bạn...). Tôi đã sống ở đó từ rất lâu mà tôi có thể nhớ được vì đây là nơi thường trú của chúng tôi.

Answer 2: I currently live in a vibrant city called "Memphis Alley". 

Tôi hiện đang sống ở một thành phố sôi động tên là "Memphis Alley".

2. What kind of place is it?


Answer 1: This is a large town where more than 2 million people reside. It's a beautiful town and the people are nice and friendly. The area in which I live is in the north of the town centre and a magnificent place, especially because of the quiet environment and good neighbours.

Đây là một thị trấn lớn với hơn 2 triệu người sinh sống. Đây là một thị trấn xinh đẹp và người dân rất tốt bụng và thân thiện. Khu vực tôi sống nằm ở phía bắc trung tâm thị trấn và là một nơi tuyệt đẹp, đặc biệt vì môi trường yên tĩnh và hàng xóm tốt.

Answer 2: It is a bustling metropolis with a diverse population and a rich cultural heritage. It offers a perfect blend of modern amenities and historical charm. The city is known for its impressive architecture, bustling markets, and a wide range of entertainment options. It is also surrounded by beautiful natural landscapes, including parks, gardens, and scenic waterfronts.

Đây là một đô thị nhộn nhịp với dân số đa dạng và di sản văn hóa phong phú. Nơi đây mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và nét quyến rũ lịch sử. Thành phố này nổi tiếng với kiến trúc ấn tượng, những khu chợ nhộn nhịp và nhiều lựa chọn giải trí đa dạng. Nó cũng được bao quanh bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bao gồm công viên, khu vườn và bờ sông tuyệt đẹp.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3. What’s the most interesting part of your town/village?


Answer 1: Well, there are actually more than one interesting part and fact that I can recall about our town and among them, the most interesting part is that the entire town is an island. You have to take a ferry or a launch or cross a bridge on a bus to reach our town. Perhaps the second most interesting fact about the town is that wind power provides all the electricity we need. If I tell about the most intriguing area of our town, it would be the north part of the town which is the hub of the town.

Chà, thực ra có nhiều điều thú vị và sự thật mà tôi có thể nhớ lại về thị trấn của chúng tôi và trong số đó, phần thú vị nhất là toàn bộ thị trấn là một hòn đảo. Bạn phải đi phà hoặc xuồng hoặc băng qua cầu trên xe buýt để đến thị trấn của chúng tôi. Có lẽ điều thú vị thứ hai về thị trấn là năng lượng gió cung cấp tất cả lượng điện mà chúng tôi cần. Nếu tôi kể về khu vực hấp dẫn nhất trong thị trấn của chúng tôi, thì đó sẽ là phần phía bắc của thị trấn, trung tâm của thị trấn.

Launch (n): Xuồng lớn (lớn nhất trên một tàu chiến)

Answer 2: The most interesting part of the city is its historic district. It is characterized by narrow cobblestone streets, ancient buildings, and significant landmarks. The district is home to several museums, art galleries, and cultural institutions, which provide insights into the city's history and artistic heritage. Walking through this area feels like stepping back in time and offers a glimpse into the city's fascinating past.

Phần thú vị nhất của thành phố là khu lịch sử của nó. Đặc trưng của nó là những con đường lát đá cuội hẹp, những tòa nhà cổ kính và những địa danh quan trọng. Quận này có nhiều viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật và các tổ chức văn hóa, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về lịch sử và di sản nghệ thuật của thành phố. Đi bộ qua khu vực này có cảm giác như quay ngược thời gian và mang đến cái nhìn thoáng qua về quá khứ thú vị của thành phố.

4. What kind of jobs do the people in your town/village do?


Answer 1: That would be tough to answer because the types of jobs people do in our town vary to a great extent. However, construction engineers, IT professionals, fishermen and salespersons would dominate the list, I believe. Many young people run online businesses and a few rich people own hotel chains in our town. Since it is a popular tourist destination, many locals are indirectly involved in the hospitality and tourism sector.

Điều đó sẽ khó trả lời vì loại công việc mọi người làm ở thị trấn của chúng tôi rất khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các kỹ sư xây dựng, chuyên gia CNTT, ngư dân và nhân viên bán hàng sẽ chiếm ưu thế trong danh sách. Nhiều người trẻ kinh doanh trực tuyến và một số ít người giàu sở hữu chuỗi khách sạn ở thị trấn của chúng tôi. Vì đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng nên nhiều người dân địa phương gián tiếp tham gia vào lĩnh vực khách sạn và du lịch.

Answer 2: It is a thriving economic hub, and the residents engage in a variety of professions. The city offers diverse job opportunities across sectors such as finance, technology, healthcare, tourism, and creative industries. Many people work in corporate offices, while others are involved in entrepreneurial ventures. Additionally, the city attracts professionals from various fields due to its universities, research centres, and cultural institutions.

Đây là một trung tâm kinh tế thịnh vượng và người dân tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau. Thành phố mang đến cơ hội việc làm đa dạng trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, y tế, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo. Nhiều người làm việc trong các văn phòng công ty, trong khi những người khác tham gia vào các dự án kinh doanh. Ngoài ra, thành phố còn thu hút các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ có các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và tổ chức văn hóa.

5. Would you say it’s a good place to live? [Why?]


Answer 1: Having a great neighbourhood where people are nice and the environment is quiet is always preferred by people as a living place. In this regard, our town is a great place to live in. Because it's an island, you can get fresh fish and vegetables, and if you are fond of seafood, you will love our cuisine. Finally, job opportunity in our area is another reason people often move to our town. I am happy to be a resident of this town.

Có một khu phố tuyệt vời, nơi mọi người thân thiện và môi trường yên tĩnh luôn được mọi người ưa thích làm nơi sinh sống. Về mặt này, thị trấn của chúng tôi là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Vì đây là một hòn đảo nên bạn có thể mua cá và rau tươi, và nếu bạn thích hải sản, bạn sẽ yêu thích ẩm thực của chúng tôi. Cuối cùng, cơ hội việc làm trong khu vực của chúng tôi là một lý do khác khiến mọi người thường chuyển đến thị trấn của chúng tôi. Tôi hạnh phúc khi được là cư dân của thị trấn này.

Answer 2: Yes, I would say "Memphis Alley" is a great place to live. The city provides a high quality of life with its excellent infrastructure, educational institutions, healthcare facilities, and recreational options. It offers a wide range of employment opportunities, allowing individuals to pursue their careers and professional growth. Moreover, the city has a vibrant social and cultural scene, with numerous festivals, events, and art exhibitions taking place throughout the year. The diverse community and friendly atmosphere make it an inclusive and welcoming place to call home.

Vâng, tôi sẽ nói "Memphis Alley" là một nơi tuyệt vời để sinh sống. Thành phố cung cấp chất lượng cuộc sống cao với cơ sở hạ tầng tuyệt vời, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các lựa chọn giải trí. Nó cung cấp nhiều cơ hội việc làm, cho phép các cá nhân theo đuổi sự nghiệp và phát triển nghề nghiệp của mình. Hơn nữa, thành phố có một khung cảnh văn hóa và xã hội sôi động, với nhiều lễ hội, sự kiện và triển lãm nghệ thuật diễn ra quanh năm. Cộng đồng đa dạng và bầu không khí thân thiện khiến nơi đây trở thành một nơi hòa nhập và thân thiện để gọi là nhà.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status