Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Job Ielts Speaking Part 1

1. Are you working or studying?
2. How long have you been working for this company?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Job Ielts Speaking Part 1

1. Are you working or studying?
2. How long have you been working for this company?
3. What are your job responsibilities?
4. What do you like about the work you do?
5. What do you want to change or improve in it?

1. Are you working or studying?
 I am currently working as a Manager at one of the leading chocolate manufacturing companies in my country. 

Tôi hiện đang làm Quản lý tại một trong những công ty sản xuất sô cô la hàng đầu ở nước tôi.

2. How long have you been working for this company?
I have been working for this company for almost 3 years in the same position. However, I have 6 years of professional experience in total.

Tôi đã làm việc cho công ty này được gần 3 năm ở cùng vị trí. Tuy nhiên, tôi có tổng cộng 6 năm kinh nghiệm chuyên môn.

3. What are your job responsibilities?


I have varieties of responsibilities - like, developing a strong working relationship with internal & external partners, implementing and influencing the best practices within the 'Supply Chain' department, facilitating the internal approval process for importing/exporting products and raw materials, and working with third-party transportation groups, distribution centres and store operations team in order to forecast store delivery effectively and efficiently among other responsibilities.

Tôi có nhiều trách nhiệm khác nhau - như phát triển mối quan hệ làm việc bền chặt với các đối tác nội bộ và bên ngoài, thực hiện và tác động đến các phương pháp thực hành tốt nhất trong bộ phận 'Chuỗi cung ứng', hỗ trợ quá trình phê duyệt nội bộ để nhập/xuất sản phẩm và nguyên liệu thô, đồng thời làm việc với các nhóm vận chuyển bên thứ ba, trung tâm phân phối và nhóm vận hành cửa hàng nhằm dự báo việc giao hàng tại cửa hàng một cách hiệu quả và hữu hiệu cùng với các trách nhiệm khác.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

​​​​​​​

4. What do you like about the work you do?
I like a number of things about my job, but it is the “challenge” that I really like about my job the most. In fact, I never have a “dull” moment at my job since I have been given the authority to “try” new things to improve the supply chain process of my company. Another thing that I really like about working at my company is that it makes me feel “important” since I am allowed to voice my concerns and opinions without any fear.

Tôi thích một số điều về công việc của mình, nhưng chính “thử thách” là thứ tôi thực sự thích nhất trong công việc của mình. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ có khoảnh khắc “buồn tẻ” trong công việc vì tôi được trao quyền “thử” những điều mới để cải thiện quy trình chuỗi cung ứng của công ty mình. Một điều nữa mà tôi thực sự thích khi làm việc tại công ty của mình là nó khiến tôi cảm thấy “quan trọng” vì tôi được phép nói lên những mối lo ngại và ý kiến của mình mà không hề sợ hãi.

5. What do you want to change or improve in it?
There are plenty of areas in my department which beg for improvements in one way or another. But one thing that I would certainly like to improve is the overall knowledge of our "supply chain Executives" in order to keep them up to date with the relevant rules and regulations of storage, shipping, and logistics since we are not only operating locally these days but also globally.

Có rất nhiều chỗ trong bộ phận của tôi cần được cải thiện bằng cách này hay cách khác. Nhưng một điều mà tôi chắc chắn muốn cải thiện là kiến thức tổng thể của các "Giám đốc điều hành chuỗi cung ứng" của chúng tôi để giúp họ cập nhật các quy tắc và quy định liên quan về lưu trữ, vận chuyển và hậu cần vì hiện nay chúng tôi không chỉ hoạt động tại địa phương mà còn trên toàn cầu.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status