Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng Chủ Đề Games Ielts Speaking Part 1

1. What games are popular in your country? [Why?]
2. Do you play any games? [Why/Why not?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Games Ielts Speaking Part 1

1. What games are popular in your country? [Why?]
2. Do you play any games? [Why/Why not?]
3. How do people learn to play games in your country?
4. Do you think it’s important for people to play games? [Why/Why not?]

 

1.  What games are popular in your country? [Why?]


Answer 1:  People in my country are crazy about football. You will find most of the youths playing football in the evening. Among the indoor games, people love to play chess and cards most of the time. Finally, computer games are highly popular among the young generation.

Người dân ở đất nước tôi phát cuồng vì bóng đá. Bạn sẽ thấy hầu hết thanh niên chơi bóng đá vào buổi tối. Trong số các trò chơi trong nhà, hầu hết mọi người đều thích chơi cờ và đánh bài. Cuối cùng, trò chơi máy tính rất phổ biến trong thế hệ trẻ.

Answer 2:  In my country, various games are popular, both traditional and modern. Traditional games like cricket, football (soccer), kabaddi, and badminton have a significant following. These games have a long history and cultural significance in our society. Additionally, games like chess, carrom, and card games are also widely played. As for modern games, video games and online games have gained immense popularity among the younger generation due to their accessibility, technological advancements, and the ability to connect with players worldwide.

Ở nước tôi, nhiều trò chơi phổ biến, cả truyền thống lẫn hiện đại. Các trò chơi truyền thống như cricket, bóng đá, kabaddi và cầu lông có lượng người theo dõi đáng kể. Những trò chơi này có lịch sử lâu đời và có ý nghĩa văn hóa trong xã hội chúng tôi. Ngoài ra, các trò chơi như cờ vua, carrom, đánh bài cũng được chơi rộng rãi. Đối với các trò chơi hiện đại, trò chơi điện tử và trò chơi trực tuyến đã trở nên vô cùng phổ biến trong thế hệ trẻ do khả năng tiếp cận dễ dàng, tiến bộ công nghệ và khả năng kết nối với người chơi trên toàn thế giới.

 

2.  Do you play any games? [Why/Why not?]


Answer 1:  Yes, I like to play badminton most of the time. Football was, and still is my favourite sports, but I can't manage time to practice football in the evening. I am a great fan of chess and I often visit a few of my friends who are also passionate about playing chess. Sometimes, a single chess match between me and my friend takes multiple days to finish!

Vâng, hầu như lúc nào tôi cũng thích chơi cầu lông. Bóng đá đã và vẫn là môn thể thao yêu thích của tôi, nhưng tôi không có thời gian để tập bóng đá vào buổi tối. Tôi là một người rất hâm mộ cờ vua và tôi thường ghé chơi một vài người bạn cũng đam mê chơi cờ. Đôi khi, một trận cờ vua giữa tôi và bạn tôi phải mất nhiều ngày mới kết thúc!

Answer 2: Yes, I enjoy playing games, and football is my favourite outdoor game that I often play with my friends. I like to play chess a lot as well. I find them not only entertaining but also a great way to relax, have fun, and engage with others. Playing games allows me to challenge myself, stay fit, improve my problem-solving skills, and enhance my cognitive abilities. Whether it's board games with friends, outdoor sports, or video games, they provide a break from daily routines and offer an avenue for recreation and social interaction.

Vâng, tôi thích chơi trò chơi, và bóng đá là trò chơi ngoài trời yêu thích của tôi mà tôi thường chơi với bạn bè. Tôi cũng rất thích chơi cờ vua. Tôi thấy chúng không chỉ mang tính giải trí mà còn là một cách tuyệt vời để thư giãn, vui vẻ và giao lưu với người khác. Chơi trò chơi cho phép tôi thử thách bản thân, giữ dáng, cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề và tăng khả năng nhận thức. Cho dù đó là những trò chơi trên bàn với bạn bè, thể thao ngoài trời hay trò chơi điện tử, chúng đều giúp bạn thoát khỏi hoạt động hàng ngày và mang đến cơ hội giải trí và tương tác xã hội.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3.  How do people learn to play games in your country?


Answer 1:  I think most of the people in my country learn to play different games in their childhood and their family, classmates and friends have a great role in teaching these games to them. Young children often mimic elders and play games that are popular in their area. Those who are serious about sports or want to become professional sportsmen often get admitted to different training institutes to develop their skills.

Tôi nghĩ hầu hết người dân ở đất nước tôi đều học chơi các trò chơi khác nhau từ thời thơ ấu và gia đình, bạn cùng lớp và bạn bè của họ có vai trò to lớn trong việc dạy những trò chơi này cho họ. Trẻ nhỏ thường bắt chước người lớn tuổi và chơi những trò chơi phổ biến ở khu vực của chúng. Những người nghiêm túc với thể thao hoặc muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp thường được nhận vào các cơ sở đào tạo khác nhau để phát triển kỹ năng của mình.

Answer 2: The learning process for playing games in my country varies depending on the type of game. For traditional games like cricket or football, many people learn through informal settings such as playing with friends in local communities, parks, or schools. Sports clubs and academies also provide formal training for those interested in pursuing the games at a competitive level. For games like chess or card games, individuals often learn from family members, and friends, or through organized events and tournaments. With the rise of video games, many people learn through self-exploration, online tutorials, or by joining gaming communities where experienced players share their knowledge.

Quá trình học chơi trò chơi ở nước tôi khác nhau tùy thuộc vào loại trò chơi. Đối với các trò chơi truyền thống như cricket hoặc bóng đá, nhiều người học thông qua các môi trường thân thuộc như chơi với bạn bè ở cộng đồng địa phương, công viên hoặc trường học. Các câu lạc bộ và học viện thể thao cũng cung cấp chương trình đào tạo chính thức cho những người quan tâm đến việc theo đuổi các môn thể thao ở cấp độ cạnh tranh. Đối với các trò chơi như cờ vua, đánh bài, các cá nhân thường học hỏi từ các thành viên trong gia đình, bạn bè hoặc thông qua các sự kiện, giải đấu có tổ chức. Với sự phát triển của trò chơi điện tử, nhiều người học hỏi thông qua việc tự khám phá, hướng dẫn trực tuyến hoặc bằng cách tham gia cộng đồng chơi các môn đó nơi những người chơi có kinh nghiệm chia sẻ kiến thức của họ.

4.  Do you think it’s important for people to play games? [Why/Why not?]


Answer 1:  Yes, I do believe that sports and games are vital for a balanced life. Games are highly entertaining and beneficial for our health. Many games are helpful for children's physical and cognitive development. It also teaches them important skills like how to be a team member and develops their decision-making capabilities.

Đúng, tôi tin rằng các môn thể thao và trò chơi rất quan trọng để có một cuộc sống cân bằng. Trò chơi mang tính giải trí cao và có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nhiều trò chơi có ích cho sự phát triển thể chất và nhận thức của trẻ. Nó cũng dạy cho chúng những kỹ năng quan trọng như cách trở thành thành viên nhóm và phát triển khả năng ra quyết định của chúng.

Answer 2:  Yes, I believe it's important for people to play games and sports. Games provide numerous benefits for individuals of all ages. They promote physical fitness and overall well-being, encourage teamwork, enhance problem-solving and strategic thinking skills, and foster creativity and imagination. Games also offer a platform for social interaction, helping individuals build relationships, develop communication skills, and learn sportsmanship. Moreover, playing games can be a source of stress relief and enjoyment, allowing individuals to rejuvenate and have a break from their daily routines.

Vâng, tôi tin rằng việc mọi người chơi trò chơi và thể thao là quan trọng. Trò chơi mang lại nhiều lợi ích cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Chúng tăng thể lực và sức khỏe tổng thể, khuyến khích tinh thần đồng đội, cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy chiến lược, đồng thời giúp tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng. Trò chơi cũng cung cấp nền tảng tương tác xã hội, giúp các cá nhân xây dựng mối quan hệ, phát triển kỹ năng giao tiếp và học hỏi tinh thần thể thao. Hơn nữa, chơi game có thể là một nguồn giải tỏa căng thẳng và tận hưởng, cho phép các cá nhân tái tạo và thoát khỏi hoạt động hàng ngày.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status