Chat hỗ trợ
Chat ngay

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng Chủ Đề Giving gifts Ielts Speaking Part 1

1. When do people give gifts or presents in your country?
2. Do you ever take a gift when you visit someone in their home? [Why/Why not?]

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Giving gifts Ielts Speaking Part 1

1. When do people give gifts or presents in your country?
2. Do you ever take a gift when you visit someone in their home? [Why/Why not?]
3. When did you last receive a gift? [What was it?]
4. Do you enjoy looking for gifts for people? [Why/Why not?]

 

1.  When do people give gifts or presents in your country?


Answer 1:  In my country, we mostly give gifts to others on a special day like a birthday, a wedding ceremony, and on an anniversary day. It's a widely followed custom to exchange gifts during the Christmas holidays. We often buy gifts for a classmate, colleague or teacher on their farewell days. Besides, we often buy candies for children and flowers for our relatives whenever we visit their house.

Ở đất nước tôi, chúng tôi chủ yếu tặng quà cho người khác vào những ngày đặc biệt như sinh nhật, lễ cưới và ngày kỷ niệm. Trao đổi quà tặng trong dịp lễ Giáng sinh là một phong tục được áp dụng rộng rãi. Chúng ta thường mua quà cho bạn cùng lớp, đồng nghiệp hay thầy cô trong những ngày chia tay. Ngoài ra, chúng tôi thường mua kẹo cho trẻ em và hoa cho người thân mỗi khi đến thăm nhà họ.

Answer 2: In my country, people give gifts or presents on various occasions and festivals. Some common occasions include birthdays, weddings, anniversaries, festivals such as Christmas or New Year, and special milestones like graduations or promotions. Giving gifts is seen as a gesture of appreciation, celebration, and showing care for the recipient.

Ở đất nước tôi, người ta tặng quà vào các dịp lễ hội khác nhau. Một số dịp phổ biến bao gồm sinh nhật, đám cưới, ngày kỷ niệm, lễ hội như Giáng sinh hoặc Năm mới và các sự kiện quan trọng đặc biệt như lễ tốt nghiệp hoặc thăng chức. Tặng quà được xem là một cử chỉ tri ân, tôn vinh và thể hiện sự quan tâm đối với người nhận.

 

2.  Do you ever take a gift when you visit someone in their home? [Why/Why not?]


Answer 1:  Yes, I most often buy a gift on such an occasion. I do it as it is a broadly followed convention in our country, and the idea of giving a host some sort of gift is exciting, especially when the host loves the gift. Besides, it's a token of appreciation and a good gesture as a guest.

Vâng, tôi thường mua một món quà vào dịp như vậy. Tôi làm điều đó vì đây là một quy định được nhiều người làm theo ở nước tôi và ý tưởng tặng chủ nhà một món quà nào đó rất thú vị, đặc biệt là khi chủ nhà yêu thích món quà đó. Ngoài ra, đó còn là biểu hiện lòng cảm kích và một cử chỉ tốt với tư cách là một vị khách.

*** token (n): Dấu hiệu, biểu hiện

Answer 2: Yes, I often take a gift when I visit someone's home. It is considered polite and a way to show gratitude and respect for the hospitality extended by the host. The gift can vary depending on the occasion and the relationship with the person. It could be something like a bouquet of flowers, a box of chocolates, or a small token that reflects the recipient's interests. Taking a gift is a way to express my appreciation and contribute to the pleasant experience of being a guest.

Có, tôi thường mang theo quà khi đến thăm nhà ai đó. Nó được coi là lịch sự và là cách thể hiện lòng biết ơn, sự tôn trọng đối với lòng hiếu khách của chủ nhà. Món quà có thể thay đổi tùy theo dịp và mối quan hệ với người đó. Đó có thể là một bó hoa, một hộp sôcôla hay một món quà nhỏ thể hiện sở thích của người nhận. Mang theo một món quà là một cách để bày tỏ sự cảm kích của tôi và góp phần mang lại trải nghiệm thú vị khi làm khách.

*** token (n): vật kỷ niệm, vật lưu niệm

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

3.  When did you last receive a gift? [What was it?]


Answer 1:  Well, that's an interesting question and it reminds me of a gift that a close friend of mine gave me a few weeks ago. Maria went to Italy last November to visit her grandparents and after she returned, she gave me a perfume made in Italy. The 'Gucci Premiere Eau De Parfum' that she gave me was expensive and I really appreciate her gift.

Chà, đó là một câu hỏi thú vị và nó làm tôi nhớ đến món quà mà một người bạn thân đã tặng tôi vài tuần trước. Maria đã đến Ý vào tháng 11 năm ngoái để thăm ông bà và sau khi trở về, cô ấy đã tặng tôi một loại nước hoa sản xuất tại Ý. 'Gucci Premiere Eau De Parfum' mà cô ấy tặng tôi rất đắt tiền và tôi thực sự cảm kích món quà của cô ấy.

Answer 2:  The last gift I received was on my birthday a few months ago. My friends surprised me with a beautifully wrapped box, and inside it was a novel that I had been wanting to read for a long time. It was a thoughtful gift because my friends knew about my love for reading and made an effort to choose something that would resonate with my interests. I was genuinely touched by their gesture and felt grateful for their friendship.

Món quà cuối cùng tôi nhận được là vào ngày sinh nhật của tôi cách đây vài tháng. Bạn bè làm tôi ngạc nhiên với một chiếc hộp được gói rất đẹp, bên trong là cuốn tiểu thuyết mà tôi đã muốn đọc từ lâu. Đó là một món quà chu đáo vì bạn bè của tôi biết tôi thích đọc sách và đã cố gắng chọn thứ gì đó phù hợp với sở thích của tôi. Tôi thực sự cảm động trước cử chỉ của họ và cảm thấy biết ơn tình bạn của họ.

resonate (v):  mang tới sự đồng cảm, đồng thuận (If you resonate with something, it feels true or has meaning for you)
She spoke about both doubting herself and believing in herself, and I definitely resonate with that. (Cô ấy nói về việc nghi ngờ bản thân và tin tưởng vào bản thân, và tôi chắc chắn đồng tình với điều đó.)
The thing that I resonated with as a kid was that you always had special protection from your parents.

 

4.  Do you enjoy looking for gifts for people? [Why/Why not?]


Answer 1: Yes, most of the time I love to browse different shops to find a suitable gift for someone I care for. Finding a suitable gift idea and then getting the item can be time-consuming, but it represents our care and love for the person we are presenting the gift. If the person likes the present, the time we spend to find it is worth every second of it.

Có, hầu hết thời gian tôi thích dạo qua các cửa hàng khác nhau để tìm một món quà phù hợp cho người mà tôi quan tâm. Việc tìm kiếm ý tưởng quà tặng phù hợp và sau đó mua các món đồ có thể tốn thời gian nhưng nó thể hiện sự quan tâm và tình yêu của chúng ta dành cho người được tặng quà. Nếu người đó thích món quà thì thời gian chúng ta bỏ ra xứng đáng từng giây phút.

Answer 2: Yes, I do enjoy looking for gifts for people. I find it exciting and fulfilling to search for something that matches the recipient's preferences, interests, or needs. It allows me to show my thoughtfulness and care by selecting a gift that reflects their personality or brings them joy. It allows me to express my appreciation and strengthen my bond with the person. Additionally, the process of finding a suitable gift can be creative and enjoyable, as it involves exploring different options and considering what would make the person happy.

Vâng, tôi rất thích tìm quà cho mọi người. Tôi thấy thật thú vị và thỏa mãn khi tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với sở thích, mối quan tâm hoặc nhu cầu của người nhận. Nó cho phép tôi thể hiện sự chu đáo và quan tâm của mình bằng cách chọn một món quà phản ánh tính cách của họ hoặc mang lại niềm vui cho họ. Nó cho phép tôi bày tỏ sự cảm kích của mình và củng cố mối quan hệ của tôi với người đó. Ngoài ra, quá trình tìm kiếm một món quà phù hợp có thể sáng tạo và thú vị vì nó bao gồm việc khám phá các lựa chọn khác nhau và xem xét điều gì sẽ khiến người đó hạnh phúc.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status