Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng Chủ Đề Photographs Ielts Speaking Part 1

1. What type of photos do you like taking? [Why/Why not?]
2. What do you do with the photos you take?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Photographs Ielts Speaking Part 1

1. What type of photos do you like taking? [Why/Why not?]
2. What do you do with the photos you take?
3. When you visit other places, do you take photos or buy postcards? [Why/Why not?]
4. Do you like people taking photos of you? [Why/Why not?]

 

1.  What type of photos do you like taking? [Why/Why not?]


Answer 1:  I often experiment with my camera and mobile phone camera and that's why I like to take a wide range of photos that include nature, people, gift items, sky, river, flowers and so on. However, I am inclined to take photos of people. Some of the best photos that I took were taken in unknown places where people posed for my camera. Their genuine smile, sad expressions and sometimes bewilderment make the photograph worth cherishing.

Tôi thường thử nghiệm với máy ảnh và máy ảnh điện thoại di động của mình và đó là lý do tại sao tôi thích chụp nhiều loại ảnh bao gồm thiên nhiên, con người, quà tặng, bầu trời, dòng sông, hoa, v.v. Tuy nhiên, tôi có xu hướng chụp ảnh mọi người. Một số bức ảnh đẹp nhất mà tôi chụp được chụp ở những nơi không xác định, nơi mọi người tạo dáng trước máy ảnh của tôi. Nụ cười chân thật, nét buồn và đôi khi là sự hoang mang của họ khiến bức ảnh trở nên đáng trân trọng. 

Answer 2: I enjoy taking a variety of photos, but I particularly like capturing landscapes and nature scenes. I find that nature has a way of mesmerizing me, and I love trying to capture its beauty through photography. Whether it's a stunning sunset, a serene forest, or a vibrant flower, I find joy in preserving these moments through my camera lens. Additionally, nature photography allows me to connect with the environment and appreciate the wonders of the natural world.

Tôi thích chụp nhiều loại ảnh, nhưng tôi đặc biệt thích chụp phong cảnh và cảnh thiên nhiên. Tôi thấy rằng thiên nhiên luôn mê hoặc tôi và tôi thích cố gắng ghi lại vẻ đẹp của nó thông qua chụp ảnh. Dù đó là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, khu rừng thanh bình hay bông hoa rực rỡ, tôi đều tìm thấy niềm vui khi lưu giữ những khoảnh khắc này qua ống kính máy ảnh của mình. Ngoài ra, chụp ảnh thiên nhiên cho phép tôi kết nối với môi trường và trân trọng những điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

2.  What do you do with the photos you take?


Answer 1: After I take around 20-30 photographs on my camera or my mobile phone, I connect it to my laptop and sort out the best clicks. Then I name those phones according to the theme and prepare those to upload to my Flickr account. Flickr is a great photo storing and sharing website owned by Yahoo! and it offers enormous storage space. Sometimes, I share a few pictures with my friends on Facebook and Instagram. I usually print a photo if I want to gift it to someone or frame it.

Sau khi chụp khoảng 20-30 bức ảnh trên máy ảnh hoặc điện thoại di động, tôi kết nối nó với máy tính xách tay của mình và chọn ra những bức ảnh đẹp nhất. Sau đó, tôi đặt tên cho những bức ảnh đó theo chủ đề và xử lý chúng để tải lên tài khoản Flickr của mình. Flickr là một trang web lưu trữ và chia sẻ ảnh tuyệt vời thuộc sở hữu của Yahoo! và nó cung cấp không gian lưu trữ khổng lồ. Đôi khi, tôi chia sẻ một vài bức ảnh với bạn bè trên Facebook và Instagram. Tôi thường in một bức ảnh nếu tôi muốn tặng nó cho ai đó hoặc đóng khung nó.

Answer 2: Once I take photos, I usually store them on my computer or upload them to a cloud storage platform for safekeeping. I also like to organize and categorize them based on themes or locations. Furthermore, I enjoy sharing my photos with friends and family on social media platforms or through personal albums. Some of my favourite shots may also find their way into frames or photo books, allowing me to display and cherish those memories in a tangible form.

Sau khi chụp ảnh, tôi thường lưu trữ chúng trên máy tính của mình hoặc tải chúng lên nền tảng lưu trữ đám mây để lưu giữ an toàn. Tôi cũng thích sắp xếp và phân loại chúng dựa trên chủ đề hoặc địa điểm. Hơn nữa, tôi thích chia sẻ ảnh của mình với bạn bè và gia đình trên các nền tảng mạng xã hội hoặc thông qua album cá nhân. Một số bức ảnh yêu thích của tôi cũng có thể được đưa vào khung hoặc sách ảnh, cho phép tôi trưng bày và trân trọng những kỷ niệm đó dưới dạng hữu hình.

3.  When you visit other places, do you take photos or buy postcards? [Why/Why not?]


Answer 1:  I used to buy postcards whenever I visited a new place with my parents in my childhood. Perhaps I did so to bring souvenirs of the places I had been to. But with the increasing use of the smartphone and cameras, we can now take our own pictures and videos, and frame them to our digital storage. In this age of technological advancement, we are more inclined to take pictures and videos and then share those with friends and family rather than purchasing souvenirs, especially postcards.

Tôi thường mua bưu thiếp bất cứ khi nào tôi đến thăm một địa điểm mới cùng bố mẹ khi còn nhỏ. Có lẽ tôi làm vậy để mang theo những kỷ niệm về những nơi tôi đã từng đến. Nhưng với việc sử dụng điện thoại thông minh và máy ảnh ngày càng tăng, giờ đây chúng ta có thể chụp ảnh và quay video của riêng mình và bố trí chúng vào bộ lưu trữ kỹ thuật số của mình. Trong thời đại tiến bộ công nghệ này, chúng ta có xu hướng chụp ảnh và quay video rồi chia sẻ chúng với bạn bè và gia đình hơn là mua quà lưu niệm, đặc biệt là bưu thiếp.

frame (v): dàn xếp, bố trí, bố cục, dựng lên

Answer 2: When I visit other places, I usually prefer to take my own photos rather than buy postcards. Taking my own photos allows me to capture the unique experiences and perspectives of the places I visit. It adds a personal touch to my memories and enables me to document my own journey. Moreover, taking photos allows me to express my creativity and perspective as I frame the scenes and subjects that resonate with me the most.

Khi đi thăm những nơi khác, tôi thường thích chụp ảnh của chính mình hơn là mua bưu thiếp. Việc chụp những bức ảnh của riêng mình cho phép tôi ghi lại những trải nghiệm và góc nhìn độc đáo về những nơi tôi ghé thăm. Nó thêm nét cá nhân vào ký ức của tôi và cho phép tôi ghi lại hành trình của chính mình. Hơn nữa, chụp ảnh cho phép tôi thể hiện khả năng sáng tạo và góc nhìn của mình khi chọn những cảnh và chủ thể gây ấn tượng mạnh nhất với tôi.

touch (n): Nét (vẽ); ngón (đàn); bút pháp, văn phong, phong cách (biểu diễn..)

4.  Do you like people taking photos of you? [Why/Why not?]


Answer 1:  If someone asks me first and I feel like being captured in a photo, I do not mind. Otherwise, I do not prefer to be in a photograph, especially with less known or unknown people. I think this is a personal choice and I am not the type of person who likes taking selfies or self-photographs now and then.

Nếu ai đó hỏi tôi trước và tôi cảm thấy muốn được chụp trong một bức ảnh, tôi không phiền. Mặt khác, tôi không thích bị chụp ảnh, đặc biệt là với những người không quen biết hoặc chỉ quen biết sơ sơ. Tôi nghĩ đây là lựa chọn cá nhân và tôi không phải là kiểu người thỉnh thoảng thích chụp ảnh selfie hay tự sướng.

Answer 2: It depends on the context and the people taking the photos. Generally, I don't mind people taking photos of me, especially during special occasions or memorable moments. I see it as a way to capture shared experiences and create lasting memories. However, I do appreciate it when people ask for permission before taking my photo and respect my boundaries. Ultimately, I believe that photography can be a beautiful way to preserve and celebrate moments, as long as it's done with mutual respect and consideration.

Nó phụ thuộc vào bối cảnh và người chụp ảnh. Nói chung, tôi không ngại mọi người chụp ảnh mình, đặc biệt là trong những dịp đặc biệt hoặc những khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi coi đó là một cách để ghi lại những trải nghiệm được chung và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao việc mọi người xin phép trước khi chụp ảnh và tôn trọng ranh giới của tôi. Cuối cùng, tôi tin rằng chụp ảnh có thể là một cách hay để lưu giữ và tôn vinh những khoảnh khắc, miễn là nó được thực hiện với sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status