Học cách dùng Both/ Both of, Neither/ Neither of, Either/ Either of

Both, Neither, Either đều được dùng khi muốn nói đến 2 thứ gì đó, tuy nhiên, nhiều bạn thường không biết cách dùng sao cho đúng trong văn nói cũng như văn viết...

Thumbnail

Both, Neither, Either đều được dùng khi muốn nói đến 2 thứ gì đó, tuy nhiên, nhiều bạn thường sử dụng sai trong văn nói cũng như văn viết. Cùng bài viết dưới đây học cách dùng đúng của ‘both’, ‘neither’, ‘either’ để áp dụng vào trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh thường ngày

 

- 'Both' có nghĩa là cả hai, cái này và cái kia. Chúng ta sử dụng “both” khi muốn nói đến hai thứ đã được đề cập trước đó.

- 'Neither' có nghĩa là không cái này cũng không cái kia. Đây là thể phủ định của 'both' như đã nói ở trên và thường đi với một động từ số ít ở thể khẳng định

- 'Either' có nghĩa là hoặc là cái này hoặc là cái kia. “Either” thường được sử dụng kết hợp với động từ ở dạng số ít khẳng định nhưng chủ yếu là dùng trong câu hỏi và câu phủ định

 

1. Both/ Neither/ Either thường được dùng khi muốn nói đến 2 thứ gì đó.

Có thể sử dụng những từ này đi kèm với một danh từ như ‘both books’, ‘neither book’, ...

Ví dụ bạn đang có ý định ra ngoài ăn và có 2 nhà hàng để lựa chọn. Bạn có thể nói:

- Both restaurants are very good. (không dùng ‘the both restaurants’)

- Neither restaurant is expensive.

- We can go to either restaurant. I don’t mind. (either = one/ the other).

 

Bạn cũng có thể dùng Both/ Neither/ Either một mình, không có danh từ đi kèm.

- I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I liked both. (hoặc I liked both of them).

- ‘Is your friend British or American?’. ‘Neither. She’s Australian.’

- ‘Do you want to tea or coffee?’ ‘Either. I don’t mind’.

 

>>Xem thêm: https://nativespeaker.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-phan-biet-fault-defect-mistake-va-error.html

 

2. Both of … / neither of … / either of …

Cách dùng Both, Neither, Either

 

Both of / neither of / either of + the/ these / my / Tom’s … + Noun

Có thể nói ‘both of the restaurants’, ‘both of those restaurants’, … nhưng không được dùng ‘both of restaurants’.

- Both of these restaurants are very good.

- Neither of these restaurants we went to was (or were) expensive.

- I haven’t been to either of those restaurants. (= I haven’t been to one or the other).

 

Khi dùng, bạn có thể bỏ ‘of’ sau ‘both’.

- Both my parents are from Egypt = Both of my parents

 

Bạn cũng có thể sử dụng both of / neither of / either of + us/ you/ them

- Can either of you speak Russian?

- I asked to people the way to the station, but neither of them could help me.

 

Bắt buộc phải dùng ‘both of’ trước us/ you/ them, không dùng 'both'

- Both of us were very tired. (không dùng Both us were …).

 

Sau ‘neither of …’ có thể dùng một động từ số ít hoặc số nhiều.

- Neither of the children wants / want to go to bed.

 

3. Both ... and ... / Neither ... nor ... / Either ... or ...

Cách dùng Both, Neither, Either

 

Both … and …

- Both Chris and Paul were late.

- I was both tired and hungry when I arrived home.

 

Neither … nor …

- Neither Chris and Paul came to the party.

- There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything.

 

Either … or …

- I’m not sure where Mary’s from. She’s either Spanish or Italian.

- Either you apologise, or I’ll never speak to you again.

 

>>Xem thêm: https://nativespeaker.vn/hoc-tieng-anh-giao-tiep-online-mien-phi.html

 

4. So sánh either/ neither / both (2 thứ) và any/ none/ all (nhiều hơn 2).

- There are two good hotels here. You could stay at either of them.

  There are many good hotels here. You could stay at any of them.

 

- We tried two hotels. Neither of them had any rooms. Both of them were full.

  We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. All of them were full.

 

Trên đây là các cách dùng của ‘both/ both of, neither/ neither of, either/ either of’ cực kỳ hữu ích trong khi giao tiếp tiếng Anh. Ngoài ra, bạn cũng nên tham gia vào các khóa học tiếng Anh để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến các khóa học này thì có thể đăng ký một buổi học miễn phí ngay tại đây!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status