Chat hỗ trợ
Chat ngay

Describe a time when you organized a happy event successfully Speaking part 2

Organizing events is always a challenging task, but when the event turns out to be successful, it is an extremely rewarding experience. I had the pleasure of organizing a birthday party for a close friend of mine last year, and it was a memorable experience.

Thumbnail

Describe a time when you organized a happy event successfully Speaking part 2

 

You should say:

  • what the event was

  • who helped you organize it

  • what you had to do to organise it

and explain why you think it was a successful event.

[Instruction: You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you are going to say. You can make some notes to help you if you wish.]


 

Model Answer 1:

I can be called many things, but I don’t think that I can be called an “organizer - like a (political) party organizer or a sports organizer - of anything. This is simply because I just don’t have the required patience or ability to become one. But, still, for some “mysterious reasons”, when my classmates gave me the task to organize a “farewell party” for one of my teachers at the junior college, I just couldn’t say “no” to them.

Tôi có thể được gọi bằng nhiều thứ, nhưng tôi không nghĩ mình có thể được gọi là “người tổ chức - như người tổ chức đảng (chính trị) hay người tổ chức thể thao - hay bất cứ thứ gì. Điều này đơn giản là vì tôi không có đủ kiên nhẫn hoặc khả năng cần thiết để trở thành một người như vậy. Tuy nhiên, vì một số “lý do khó hiểu” nào đó, khi các bạn cùng lớp giao cho tôi nhiệm vụ tổ chức “tiệc chia tay” cho một trong những giáo viên của tôi ở trường trung học cơ sở, tôi vẫn không thể nói “không” với họ.

So, I started to chalk out different kinds of plans to make the event successful and a happy one. Of course, most of my classmates were rather generous in helping me along the way, but I just wasn’t able to put a perfect plan together until I had gone to our senior school supervisor. It was actually that supervisor who made my life easier, as far as organizing that event was concerned, by offering me some advice on how to best design a farewell card for a teacher who is starting a better role at a different school, what kinds of gifts to buy, proper sitting arrangement for the teachers and students, decoration of the auditorium, and so forth.

Vì vậy, tôi bắt đầu vạch ra nhiều kế hoạch khác nhau để sự kiện diễn ra thành công và vui vẻ. Tất nhiên, hầu hết các bạn cùng lớp của tôi đều khá hào phóng khi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình, nhưng tôi không thể hoàn toàn lập được một kế hoạch hoàn hảo cho đến khi gặp người giám sát cấp trên của trường. Thực ra, người giám sát đó đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn, trong việc tổ chức sự kiện đó, bằng cách cho tôi một số lời khuyên về cách thiết kế một tấm thiệp tiệc chia tay tốt nhất cho một giáo viên đang bắt đầu một vai trò tốt hơn ở một trường khác, những loại quà cần mya, sắp xếp chỗ ngồi thích hợp cho giáo viên và học sinh, trang trí hội trường, v.v.

By the way, to make the event even more special, I also had to dig into the piles of age-old newspapers to find and collect a special picture in which the teacher can be seen receiving the “best teacher’s award” from the city mayor. In fact, it was the memory of this picture which brought little tears to the eyes of our favourite calculus teacher who had taught at our college for almost 10 years without any complaint.

Nhân tiện, để sự kiện trở nên đặc biệt hơn nữa, tôi còn phải lục lọi trong đống báo lâu đời để tìm và sưu tầm một bức ảnh đặc biệt trong đó có giáo viên đang nhận “giải thưởng giáo viên xuất sắc nhất” từ thị trưởng thành phố. Trên thực tế, chính ký ức về bức ảnh này đã khiến giáo viên dạy toán yêu thích của chúng tôi rơi nước mắt, người đã dạy ở trường đại học của chúng tôi gần 10 năm mà không hề than vãn.

Well, in the end, it was indeed a very happy and successful event because it brought all our school staff together to show some genuine and heartfelt appreciation for the outgoing teacher. Besides, it was a successful event because it brought back the memories of some of the old but very precious moments that my favourite college had witnessed in the past.

Cuối cùng, đó thực sự là một sự kiện rất vui vẻ và thành công vì nó đã tập hợp được tất cả nhân viên trong trường của chúng tôi lại với nhau để thể hiện lòng biết ơn chân thành đối với người giáo viên sắp chia tay. Ngoài ra, đây còn là một sự kiện thành công vì nó đã gợi lại những kỷ niệm về những khoảnh khắc xưa cũ nhưng vô cùng quý giá mà ngôi trường thân yêu của tôi đã chứng kiến trong quá khứ.Sample Answer 2:


Organizing events is always a challenging task, but when the event turns out to be successful, it is an extremely rewarding experience. I had the pleasure of organizing a birthday party for a close friend of mine last year, and it was a memorable experience. Here, I will share this experience with you. By the way, thank you very much for the opportunity and time to let me talk about it.

Tổ chức sự kiện luôn là một công việc đầy thử thách nhưng khi sự kiện diễn ra thành công thì đó là một trải nghiệm vô cùng bổ ích. Tôi đã rất hân hạnh được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho một người bạn thân của mình vào năm ngoái và đó là một trải nghiệm đáng nhớ. Sau đây tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với bạn. Nhân tiện, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội và thời gian để nói về nó.


The event was a surprise birthday party for my friend, who was turning 30. It was a milestone birthday, and I wanted to make sure that it was celebrated in style. I organized the party with the help of a few close friends. We made a WhatsApp group to discuss the event and delegate tasks. One of my friends helped me choose the venue, while another friend helped me create a guest list.

Sự kiện này là một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho bạn tôi, người sắp bước sang tuổi 30. Đó là một sinh nhật quan trọng và tôi muốn đảm bảo rằng nó được tổ chức thật phong cách. Tôi tổ chức bữa tiệc với sự giúp đỡ của một vài người bạn thân. Chúng tôi đã tạo một nhóm WhatsApp để thảo luận về sự kiện và phân công nhiệm vụ. Một người bạn đã giúp tôi chọn địa điểm, trong khi một người bạn khác giúp tôi lập danh sách khách mời.


To organise the event, I had to do a lot of planning and coordination. First, I had to find a suitable venue that was available on the date of the event. Then, I had to create a guest list and send out invitations. I also had to arrange for food, decorations, and music. On the day of the event, I had to coordinate with the venue staff to ensure that everything was set up and ready to go.

Để tổ chức sự kiện, tôi đã phải lên kế hoạch và phối hợp rất nhiều. Đầu tiên, tôi phải tìm một địa điểm phù hợp có sẵn vào ngày diễn ra sự kiện. Sau đó, tôi phải lập danh sách khách mời và gửi thiệp mời. Tôi còn phải sắp xếp đồ ăn, đồ trang trí và âm nhạc. Vào ngày diễn ra sự kiện, tôi phải phối hợp với nhân viên địa điểm để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị và sẵn sàng hoạt động.


The event was a success for several reasons. First, my friend was genuinely surprised and happy to see all of his friends in one place. Second, the venue was perfect for the occasion, and the decorations added to the festive atmosphere. Third, the food was delicious, and everyone enjoyed it. I think the event was successful because it brought people together, created happy memories, and celebrated a special occasion in a meaningful way.

Sự kiện này đã thành công vì nhiều lý do. Đầu tiên, bạn tôi thực sự ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại tất cả bạn bè của mình ở cùng một nơi. Thứ hai, địa điểm rất hoàn hảo cho dịp sinh nhật này và việc trang trí đã góp phần làm tăng thêm không khí lễ hội. Thứ ba, đồ ăn rất ngon và mọi người đều thích. Tôi nghĩ sự kiện này thành công vì nó gắn kết mọi người lại với nhau, tạo ra những kỷ niệm vui vẻ và kỷ niệm một dịp đặc biệt một cách đầy ý nghĩa.

Nguồn tiếng anh: www.ielts-mentor.com/

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status