Describe a skill that you can teach other people Speaking part 2

You should say:

what type of skill it ishow you learned ithow you plan to teach it to others

Thumbnail

Describe a skill that you can teach other people Speaking part 2

 

You should say:

  • what type of skill it is

  • how you learned it

  • how you plan to teach it to others

and explain how this skill can help them.

[Instruction: You will have to talk about the topic for one to two minutes. You have one minute to think about what you are going to say. You can make some notes to help you if you wish.]


 

Model Answer 1:

I must admit that I haven’t really learnt that many skills in my life which are actually worth teaching to anybody. Besides, even if I knew those skills, I just wouldn’t be able to teach them properly because my teaching ability is very mediocre at its best. Still, I will try to talk about a skill which I think is good to learn for everybody, especially, if we want to learn how to become patient!

Tôi phải thừa nhận rằng trong đời tôi chưa thực sự học được nhiều kỹ năng thực sự đáng dạy cho bất kỳ ai. Ngoài ra, ngay cả khi tôi biết những kỹ năng đó, tôi cũng không thể dạy chúng đúng cách vì khả năng giảng dạy của tôi rất tầm thường. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng nói về một kỹ năng mà tôi nghĩ mọi người nên học, đặc biệt nếu chúng ta muốn học cách trở nên kiên nhẫn!

Moving forward, the skill I want to talk about is “fishing”. Now, I understand that many people like to associate the act of fishing with “having sheer luck”, but they do so mainly because they just don’t understand the “arts and science” of fishing. In other words, fishing is actually a skill, and a great one in that too, to learn since it doesn’t only allow someone to enjoy eating fresh fish, a great source of healthy protein, but also teaches someone how to “focus” and remain patient at the same time. 

Tiếp theo, kỹ năng tôi muốn nói đến là “câu cá”. Bây giờ, tôi hiểu rằng nhiều người thích liên kết hành động câu cá với “sự may mắn tuyệt đối”, nhưng họ nghĩ như vậy chủ yếu vì họ không hiểu “nghệ thuật và khoa học” câu cá. Nói cách khác, câu cá thực sự là một kỹ năng và cũng là một kỹ năng tuyệt vời để học vì nó không chỉ cho phép mọi người tận hưởng vị cá tươi, một nguồn protein lành mạnh tuyệt vời mà còn dạy mọi người cách “tập trung” và đồng thời vẫn kiên nhẫn.

Anyway, I became interested in learning this particular skill during my early childhood when I found that one of my elder cousins was able to catch dozens of fish within a relatively shorter period of time while the others, sitting and waiting for hours, couldn’t even fetch even one! In fact, soon after that, I began to realize a number of important factors from choosing a good fishing spot to learning about the types/sizes of fish one is targeting, to setting the hook properly. 

Dù sao đi nữa, tôi bắt đầu quan tâm đến việc học kỹ năng đặc biệt này từ khi còn nhỏ khi tôi phát hiện ra rằng một trong những người anh họ của tôi có thể câu được hàng chục con cá trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hơn trong khi những người khác, ngồi đợi hàng giờ thì thậm chí không thể đem về ngay cả mộtcon! Trên thực tế, ngay sau đó, tôi bắt đầu nhận ra một số yếu tố quan trọng từ việc chọn địa điểm câu tốt cho đến tìm hiểu về chủng loại/kích cỡ loài cá mà mình nhắm đến cho đến việc đặt lưỡi câu đúng cách.

Of course, I can’t teach this particular skill just by handing over a “fishing manual” to anybody, but I would also need to take him or her to a fishing site in order to guide him/her step by step.

Tất nhiên, tôi không thể dạy kỹ năng đặc biệt này chỉ bằng cách đưa “sổ tay câu cá” cho bất kỳ ai, mà tôi cũng cần đưa họ đến một địa điểm câu cá để hướng dẫn họ từng bước.

So, will this fishing skill help anyone? Well, it sure would because it would teach somebody to become and remain utmost patient – a personal trait which we all seek in us. Besides, it would also allow someone to enjoy mother nature, away from the normal crowd and noise of our life. 

Vậy kỹ năng câu cá này có giúp được ai không? Vâng, chắc chắn là có vì nó sẽ dạy ai đó trở nên kiên nhẫn và duy trì sự kiên nhẫn tối đa - một đặc điểm cá nhân mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ cho phép ai đó tận hưởng mẹ thiên nhiên, tránh xa đám đông và ồn ào thường ngày trong cuộc sống chúng ta.


 

Model Answer 2:

Introduction:
I believe that one valuable skill that I possess and am eager to share is photography, an art form that not only captures moments but also encourages creativity and a unique perspective on the world.

Tôi tin rằng một kỹ năng quý giá mà tôi sở hữu và mong muốn chia sẻ là nhiếp ảnh, một loại hình nghệ thuật không chỉ ghi lại những khoảnh khắc mà còn khuyến khích sự sáng tạo và góc nhìn độc đáo về thế giới.

What type of skill it is:
Photography is a skill that goes beyond the technical aspects of handling a camera. It involves understanding composition, playing with light, and interpreting the emotions or stories behind every image.

Nhiếp ảnh là một kỹ năng vượt xa các khía cạnh kỹ thuật trong việc xử lý máy ảnh. Nó liên quan đến việc hiểu bố cục, sử dụng ánh sáng và diễn giải cảm xúc hoặc câu chuyện đằng sau mỗi hình ảnh.

How you learned it:
I embarked on my photographic journey years ago, initially learning the basics through online tutorials, and books, and experimenting with my camera. Over time, I attended workshops, engaged in practical shoots, and learned from seasoned photographers who graciously shared their insights.

Tôi đã bắt đầu hành trình chụp ảnh của mình từ nhiều năm trước, ban đầu học những kiến thức cơ bản thông qua các hướng dẫn và sách trực tuyến cũng như thử nghiệm với máy ảnh của mình. Theo thời gian, tôi tham dự các buổi hội thảo, tham gia chụp ảnh thực tế và học hỏi từ những nhiếp ảnh gia dày dạn kinh nghiệm, những người đã ân cần chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của họ.

How you plan to teach it to others:
To pass on this skill, I plan to organize small, interactive workshops where participants can learn not only the technicalities but also the artistry of photography. Hands-on experiences, critiques, and thematic shoots will be integral parts of the learning process.

Để truyền lại kỹ năng này, tôi dự định tổ chức các hội thảo nhỏ mang tính tương tác, nơi người tham gia có thể tìm hiểu không chỉ các kỹ thuật mà còn cả nghệ thuật nhiếp ảnh. Trải nghiệm thực tế, phê bình và chụp ảnh theo chủ đề sẽ là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập.

And explain how this skill can help them:
Mastering photography can be transformative. Beyond the ability to capture beautiful images, it nurtures patience, attention to detail, and a heightened awareness of one's surroundings. In today's visually-driven world, possessing photography skills is advantageous both personally and professionally. It enhances self-expression, and documentation of special moments, and even opens doors to potential career opportunities in fields like journalism, advertising, or social media influencing.

Làm chủ nhiếp ảnh có thể mang tính biến đổi. Ngoài khả năng chụp những bức ảnh đẹp, nó còn nuôi dưỡng sự kiên nhẫn, chú ý đến từng chi tiết và nâng cao nhận thức về môi trường xung quanh. Trong thế giới được định hướng bằng hình ảnh ngày nay, việc sở hữu kỹ năng chụp ảnh là một lợi thế cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Nó nâng cao khả năng thể hiện bản thân và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt, đồng thời thậm chí mở ra cơ hội nghề nghiệp tiềm năng trong các lĩnh vực như báo chí, quảng cáo hoặc gây ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Nguồn tiếng anh: www.ielts-mentor.com/

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status