Chat hỗ trợ
Chat ngay

 Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Childhood Memory Ielts Speaking Part 3 

1. Is it important to have pleasant childhood memories? Why?
2. Do you think that people are permanently affected by negative childhood memories? Why do you think so?

 

Thumbnail

 Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Childhood Memory Ielts Speaking Part 3 

1. Is it important to have pleasant childhood memories? Why?

Ký ức tuổi thơ êm đềm có quan trọng không? Tại sao?
2. Do you think that people are permanently affected by negative childhood memories? Why do you think so?

Bạn có nghĩ rằng con người bị ảnh hưởng vĩnh viễn bởi những ký ức tiêu cực thời thơ ấu? Tại sao bạn nghĩ vậy?
3. What do you think it means to ‘live in the past’?

Bạn nghĩ ‘sống trong quá khứ’ có nghĩa là gì?
4. Nowadays many parents try to make their children happy by buying them many toys. How do you feel about this?

Ngày nay nhiều bậc cha mẹ cố gắng làm con mình vui bằng cách mua cho chúng nhiều đồ chơi. Bạn cảm thấy thế nào về cái này?
5. Is it important for a child to have a lot of toys in order to be happy?

Việc có nhiều đồ chơi để trẻ vui vẻ có quan trọng không?
6. What is more important for a child’s happiness, many toys or many friends?

Điều gì quan trọng hơn đối với hạnh phúc của trẻ, có nhiều đồ chơi hay nhiều bạn bè?

 

1. Is it important to have pleasant childhood memories? Why?


It is absolutely important to have pleasant childhood memories because, without them, negativity will creep up into our lives when we grow up to become adults. In fact, without pleasant childhood memories, we would develop mistrust, a sense of unnecessary shame, doubt, and guilt, a sense of inferiority, and confusion about playing a proper social role in the community in our lives while most likely remaining isolated also from the fun and productive activities. Childhood memories often make or break our future life and that is why it is imperative to have a pleasant childhood and positive memories associated with it.

Điều cực kỳ quan trọng là phải có những ký ức tuổi thơ vui vẻ vì nếu không có chúng, sự tiêu cực sẽ len lỏi vào cuộc sống của chúng ta khi chúng ta lớn lên và trưởng thành. Trên thực tế, nếu không có những ký ức tuổi thơ êm đềm, chúng ta sẽ phát triển sự ngờ vực, cảm giác xấu hổ, nghi ngờ và tội lỗi không cần thiết, cảm giác tự ti, bối rối trong việc đóng một vai trò xã hội phù hợp trong cộng đồng trong cuộc sống của mình mà vẫn rất có thể bị tách rời khỏi niềm vui và các hoạt động hiệu quả. Những ký ức tuổi thơ thường tạo nên hoặc phá vỡ cuộc sống tương lai của chúng ta và đó là lý do tại sao bắt buộc phải có một tuổi thơ êm đềm và những kỷ niệm tích cực gắn liền với nó.

 • Pleasant (adj) /ˈplɛzənt/: Dễ chịu, thoải mái.

 • Childhood memories (phr) /ˈtʃaɪldhʊd ˈmɛməriz/: Ký ức tuổi thơ.

 • Creep up into (phr) /kriːp ʌp ˈɪntuː/: Trỗi dậy trong, xuất hiện không ngờ.

 • Mistrust (n) /mɪsˈtrʌst/: Sự không tin, sự nghi ngờ.

 • A sense of (phr) /ə sɛns ʌv/: Cảm giác của, ý thức về.

 • Shame (n) /ʃeɪm/: Sự xấu hổ, sự nhục nhã.

 • Doubt (n) /daʊt/: Sự nghi ngờ.

 • Guilt (n) /ɡɪlt/: Tội lỗi, lương tâm.

 • A sense of inferiority (phr) /ə sɛns ʌv ɪnˌfɪəriˈɒrɪti/: Cảm giác tự ti.

 • Confusion (n) /kənˈfjuːʒən/: Sự rối loạn, sự lúng túng.

 • A proper social role (phr) /ə ˈprɒpər ˈsəʊʃəl roʊl/: Vai trò xã hội đúng đắn.

 • Isolated (adj) /ˈaɪsəleɪtɪd/: Cô lập, tách biệt.

 • Productive activities (phr) /prəˈdʌktɪv ækˈtɪvɪtiz/: Hoạt động mang lại sản phẩm, công việc có hiệu quả.

 • Break (n) /breɪk/: Sự nghỉ ngơi, giải lao.

 • Be imperative to (phr) /biː ɪmˈpɛrətɪv tuː/: Cần thiết cho, không thể thiếu cho.

 • Associated with (phr) /əˈsoʊsieɪtɪd wɪð/: Liên quan đến, kết nối với.

2. Do you think that people are permanently affected by negative childhood memories? Why do you think so?

 
Negative childhood memories have some impacts on our future lives but I don’t think that people are permanently affected by negative childhood memories just as they aren’t by positive memories because if they did affect us, it would be very difficult for us to make decisions quickly, and we would always carry a huge load of the complex emotional bag on our back to be “functional”. Besides, the fact, that we are able to treat some of our mental illnesses (which are essentially nothing but a collection of negative memories from our past childhood sometimes) with “psychiatric” treatments, proves to us that people aren’t affected by childhood memories permanently. If we were enduringly affected by our negative experiences in childhood, it would have been quite impossible for us to carry on as adults.

Những ký ức tuổi thơ tiêu cực có một số tác động đến cuộc sống trong tương lai của chúng ta nhưng tôi không nghĩ rằng mọi người bị ảnh hưởng vĩnh viễn bởi những ký ức tuổi thơ tiêu cực cũng như những ký ức tích cực vì nếu chúng thực sự ảnh hưởng chúng ta thì chúng ta sẽ rất khó đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng và chúng ta sẽ luôn sống, hoạt động mà mang trên lưng một gánh nặng khổng lồ của chiếc túi cảm xúc phức tạp. Ngoài ra, thực tế là chúng ta có thể điều trị một số bệnh thuộc về tinh thần (về cơ bản không làm gì ngoài tập hợp những ký ức tiêu cực từ thời thơ ấu trong quá khứ của chúng ta) bằng các phương pháp điều trị “tâm thần”, chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng con người không bị ảnh hưởng bởi tuổi thơ mãi mãi. Nếu chúng ta bị ảnh hưởng lâu dài bởi những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu thì chúng ta khó có thể tiếp tục sống khi trưởng thành.

 1. Negative (adj) /ˈnɛɡətɪv/: Tiêu cực, phủ định.

 2. Childhood memories (phr) /ˈtʃaɪldhʊd ˈmɛməriz/: Ký ức tuổi thơ.

 3. Impacts on (phr) /ˈɪmpækt ɒn/: Ảnh hưởng đối với.

 4. Permanently affected (phr) /ˈpɜːmənəntli əˈfɛktɪd/: Bị ảnh hưởng vĩnh viễn.

 5. A huge load of the complex emotional bag (phr) /ə hjuːdʒ ləʊd ɒv ðə ˈkɒmplɛks ɪˈməʊʃənl bæɡ/: Một gánh nặng lớn của túi cảm xúc phức tạp.

 6. Functional (adj) /ˈfʌŋkʃənl/: Có chức năng, hoạt động tốt.

 7. Mental illnesses (phr) /ˈmɛntəl ˈɪlnɪsɪz/: Bệnh tâm thần.

 8. Enduringly affected (phr) /ɪnˈdjʊərɪŋli əˈfɛktɪd/: Bị ảnh hưởng kéo dài.

 9. Carry on (phr) /ˈkæri ɒn/: Tiếp tục, duy trì.

3. What do you think it means to ‘live in the past’?


“Memories” are lifetime things that remain with us for the rest of our lives, and when we think and talk about these memories by forgetting about the normal activities of our lives, we call it “living in the past”. Of course, “living in the past” is not that bad when cling to the “pleasant” memories because they sometimes motivate us to have positive views about life, but if we cling to the “unpleasant or negative” memories most of the time, we become depressed and find it really hard to enjoy the “normal” things in our lives. 

“Ký ức” là những thứ tồn tại trong cuộc đời chúng ta đến hết cuộc đời, và khi chúng ta nghĩ và nói về những ký ức này mà quên đi những hoạt động thường ngày trong cuộc sống, chúng ta gọi đó là “sống trong quá khứ”. Tất nhiên, “sống trong quá khứ” không tệ đến thế khi bám víu vào những ký ức “dễ chịu” vì đôi khi chúng tọa động lực cho chúng ta có những cái nhìn tích cực về cuộc sống, nhưng nếu chúng ta lúc nào cũng bám víu vào những ký ức “khó chịu hay tiêu cực” thì chúng ta  chúng ta trở nên chán nản và thực sự khó có thể tận hưởng những điều “bình thường” trong cuộc sống.

 • Lifetime things (phr) /ˈlaɪftaɪm θɪŋz/: Những điều trong đời, những trải nghiệm cả đời.

 • Normal activities (phr) /ˈnɔːrməl ækˈtɪvɪtiz/: Hoạt động bình thường, hành vi thông thường.

 • Cling to (phr) /klɪŋ tuː/: Bám vào, níu giữ.

 • Positive views (phr) /ˈpɒzətɪv vjuz/: Quan điểm tích cực, đánh giá tích cực.

 • Depressed (adj) /dɪˈprɛst/: Buồn chán, chán nản.

 

4. Nowadays many parents try to make their children happy by buying them many toys. How do you feel about this?


Generally speaking, it makes me feel good when I see that parents are buying their children many toys in order to make them happy because it helps create “good memories” in the minds of the children. Besides, the practice also helps create a stronger bond between the parents and their children. However, while the practice of buying many toys may seem to be an “innocentact in isolation, parents would do good on their parts if they also care to teach their children sometimes not to get “mad or unhappy”, when they (the children) don’t receive something they really like, in order to help children understand the “realities” of life.

Nói chung, tôi thấy vui khi thấy cha mẹ mua cho con nhiều đồ chơi để chúng vui vì nó giúp tạo nên “ký ức đẹp” trong tâm trí trẻ. Bên cạnh đó, hành động này còn giúp tạo sự gắn kết bền chặt hơn giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, mặc dù việc mua nhiều đồ chơi có vẻ là một hành động “vô tội” nếu xét riêng lẻ, nhưng các bậc cha mẹ sẽ làm tốt phần việc của mình nếu họ cũng quan tâm dạy con mình rằng đôi khi chúng không được “nổi điên hay không vui” khi chúng (các trẻ em) không nhận được thứ chúng thực sự thích, nhằm giúp trẻ hiểu được “thực tế” cuộc sống.

 • A stronger bond (phr) /ə ˈstrɒŋɡər bɒnd/: Mối liên kết mạnh mẽ hơn.

 • Innocent (adj) /ˈɪnəsənt/: Vô tội, trong sáng.

 • Act in isolation (phr) /ækt ɪn ˌaɪsəˈleɪʃən/: Hành động độc lập, cô lập.

 • Mad or unhappy (phr) /mæd ɔːr ʌnˈhæpi/: Tức giận hoặc buồn bã.

 • Reality (n) /riˈæləti/: Hiện thực, thực tế.

5. Is it important for a child to have a lot of toys in order to be happy?


No, it is not important for a child to have a “lot” (because this is the “keyword” here) of toys in order to become happy as long as they are taught what it really means to be “happy”. If the children are taught that the “real happiness” lies in celebrating life and many of its occasions without receiving any “material” things in return, then the chances are that they wouldn’t exactly dig too much into the idea of receiving a “lot” of gifts to become happy. Besides, children are “innocent” minded, so if they are treated with genuine love and care, they wouldn’t really mind too much about the “number” of toys they are getting.

Không, việc một đứa trẻ có “nhiều” (vì đây là “từ khóa” ở đây) đồ chơi để trở nên hạnh phúc là không quan trọng miễn là chúng được dạy ý nghĩa thực sự của “hạnh phúc”. Nếu bọn trẻ được dạy rằng “hạnh phúc thực sự” nằm ở việc tận hưởng cuộc sống và nhiều dịp mà không nhận lại bất kỳ “vật chất” nào, thì rất có thể chúng sẽ không đào sâu quá nhiều vào suy nghĩ nhận được “ rất nhiều quà tặng để trở nên hạnh phúc. Hơn nữa, trẻ con có tâm hồn “ngây thơ” nên nếu được đối xử bằng tình yêu thương và sự quan tâm chân thành, trẻ sẽ không thực sự bận tâm quá nhiều về “số lượng” đồ chơi mà mình nhận được.

 • Reality (n) /riˈæləti/: Hiện thực, thực tế.

 • Keyword (n) /ˈkiːwɜrd/: Từ khóa.

 • Lies in celebrating life (phr) /laɪz ɪn ˈsɛlɪbreɪtɪŋ laɪf/: Nằm trong việc vui mừng cuộc sống.

 • Chances (n) /ˈtʃænsɪz/: Cơ hội, cơ may.

 • Exactly dig (phr) /ɪɡˈzæktli dɪɡ/: Hiểu rõ, nắm bắt chính xác.

 • Innocent-minded (adj) /ˈɪnəsənt ˈmaɪndɪd/: Trong sáng, không ác ý.

 • Genuine love (phr) /ˈdʒɛnjʊɪn lʌv/: Tình yêu chân thành, tình yêu chân chính.

6. What is more important for a child’s happiness, many toys or many friends?


A child needs both toys and friends to become happy in his or her life, but they certainly don’t need “many” of either of them. Contrary to popular belief, I really like to think that children are “rational”, and they don’t exactly care to understand the complicated issue of “being happy”. Rather, all the children care about is to “enjoy and have fun” in their lives whether they get them from playing with their friends or by playing with their toys.

Một đứa trẻ cần cả đồ chơi và bạn bè để trở nên hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng chắc chắn chúng không cần “nhiều” một trong hai thứ đó. Trái ngược với suy nghĩ thông thường, tôi thực sự thích nghĩ rằng trẻ em rất “lý trí” và chúng không thực sự quan tâm đến việc hiểu vấn đề phức tạp của việc “hạnh phúc”. Đúng hơn, tất cả những gì trẻ quan tâm là “tận hưởng và vui vẻ” trong cuộc sống của mình cho dù đó là niềm vui có được khi chơi với bạn bè hay chơi với đồ chơi của mình.

 • Contrary to popular belief (phr) /ˈkɒntrəri tuː ˈpɒpjʊlər bɪˈliːf/: Ngược lại với quan điểm phổ biến.

 • Rational (adj) /ˈræʃənl/: Hợp lý, có lý trí.

 • Complicated issue (phr) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd ˈɪʃuː/: Vấn đề phức tạp.

 • Enjoy and have fun (phr) /ɪnˈdʒɔɪ ænd hæv fʌn/: Thưởng thức và vui vẻ

 

Nguồn tiếng anh: www.ielts-mentor.com/

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status