Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Advertising Ielts Speaking Part 3 

1. What makes an advertisement effective?
2. What is the purpose of advertising?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Advertising Ielts Speaking Part 3 

1. What makes an advertisement effective?
2. What is the purpose of advertising?
3. How have advertisements changed since you were a child?
4. What are the advantages and disadvantages of advertising?
5. Do you think that advertisements should be strictly regulated?
6. How important is it for advertisers to tell the whole truth in advertisements?

1. What makes an advertisement effective?
There are a number of facts that make an advertisement effective. To begin with, the advertisement for a particular product has to be absolutely relevant and specific in its message while also describing at the same time what exactly sets the product apart from others in terms of its benefits. Besides, for an advertisement to be effective, the language or the wording has to be unique to the target audience, based on their age, gender, race, culture, religion and geographic location. Finally, the advertisement should include a clear “call for action” such as asking to buy the product or contact.

Có một số sự thật làm cho quảng cáo trở nên hiệu quả. Đầu tiên, quảng cáo về một sản phẩm cụ thể phải hoàn toàn phù hợp và cụ thể ở thông điệp của nó, đồng thời mô tả chính xác điều gì khiến sản phẩm này khác biệt so với những sản phẩm khác về lợi ích của nó. Ngoài ra, để quảng cáo có hiệu quả, ngôn ngữ hoặc cách diễn đạt phải phù hợp với đối tượng mục tiêu, dựa trên độ tuổi, giới tính, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo và vị trí địa lý của họ. Cuối cùng, quảng cáo nên bao gồm “lời kêu gọi hành động” rõ ràng, chẳng hạn như yêu cầu mua sản phẩm hoặc liên hệ.

wording (n): Lời lẽ dùng để diễn đạt, cách diễn đạt

 

2. What is the purpose of advertising?


For a given market segment, there are six main purposes of an advertisement, which include informing the consumers about a certain product and convincing customers, changing the belief about a certain brand, enhancing the image of the company, pointing out and creating a need for products or services, generating new direct sales and announce new products and programs. Some advertisements may also want to demonstrate new uses for established products and send a reminder to use an existing product.

Đối với một phân khúc thị trường nhất định, có sáu mục đích chính của quảng cáo, bao gồm thông báo cho người tiêu dùng về một sản phẩm nhất định và thuyết phục khách hàng, thay đổi niềm tin về một thương hiệu nhất định, nâng tầm hình ảnh của công ty, chỉ ra và tạo ra nhu cầu về sản phẩm đó hoặc dịch vụ, tạo ra doanh số bán hàng trực tiếp mới và công bố các sản phẩm và chương trình mới. Một số quảng cáo cũng có thể muốn giới thiệu những công dụng mới của các sản phẩm đã có từ lâu và gửi lời nhắc nhở sử dụng sản phẩm hiện có.

 

3. How have advertisements changed since you were a child?


Advertisements have changed significantly over the years since I was a child. For a starter, when I was a child, if I remember correctly, there were only radio, TV and print media to show us advertisements, but today there are computers, smartphones, Facebook, Twitter and Instagram also on which advertisements are being displayed continuously. We can also see billboards, neon signs, and other vibrant and visually captivating printed designs, that are placed at strategic locations with high volumes of human traffic, which were not seen when I was a child.

Quảng cáo đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm kể từ khi tôi còn nhỏ. Đầu tiên, khi tôi còn nhỏ, nếu tôi nhớ không lầm, chỉ có đài phát thanh, TV và báo in cho chúng ta xem quảng cáo, nhưng ngày nay có máy tính, điện thoại thông minh, Facebook, Twitter và Instagram cũng hiển thị quảng cáo liên tục. Chúng ta cũng có thể thấy các bảng quảng cáo, bảng hiệu đèn neon và các thiết kế in ấn rực rỡ và thu hút về mặt hình ảnh, được đặt ở những vị trí chiến lược có lượng người qua lại cao, điều tôi không thấy được khi còn nhỏ.

4. What are the advantages and disadvantages of advertising?
The main advantage of advertising is that it allows us to learn about new products and services that we may need badly. Advertising also helps us compare different kinds of products, in terms of their costs and qualities, so that we can make an informed decision when making a purchase.

Ưu điểm chính của quảng cáo là chúng cho phép chúng ta tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ mới mà chúng ta có thể rất cần. Quảng cáo cũng giúp chúng ta so sánh giữa các loại sản phẩm khác nhau về giá thành và chất lượng để có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi mua hàng.

badly (adj): Lắm rất

to want something badly: rất cần cái gì

The main disadvantage of advertising that I think of is that it increases the cost of the products because it costs to advertise and the companies pass that advertising cost to be picked up by the customers. They sometimes mislead the customers because not all the products, that are advertised, are good for them.

Nhược điểm chính của quảng cáo mà tôi nghĩ đến là nó làm tăng giá thành sản phẩm vì chi phí quảng cáo rất tốn kém và các công ty phải trải qua những chi phí quảng cáo đó để được khách hàng đón nhận. Đôi khi họ đánh lừa khách hàng vì không phải tất cả các sản phẩm được quảng cáo đều tốt cho khách hàng.

5. Do you think that advertisements should be strictly regulated?


Yes, I do think that advertisements should be strictly regulated because, without it, misleading information on the products will keep deceiving customers into buying wrong and defective products. Besides, without strict regulation, bigger companies will always have undue advantages, because of their higher budget for advertisements, over the smaller and local manufacturers/companies even though the products of “bigger” companies are of inferior quality to those of smaller companies. In other words, advertisement kills competition and gives larger companies an unfair advantage over smaller companies.

Có, tôi nghĩ rằng việc quảng cáo cần được quản lý chặt chẽ vì nếu không những thông tin sai lệch về sản phẩm sẽ tiếp tục lừa dối khách hàng mua nhầm sản phẩm, mua phải sản phẩm lỗi. Bên cạnh đó, nếu không có quy định chặt chẽ, các công ty lớn hơn sẽ luôn có lợi thế không đáng có do ngân sách dành cho quảng cáo cao hơn so với các nhà sản xuất/công ty nhỏ hơn và địa phương, mặc dù sản phẩm của các công ty “lớn hơn” có chất lượng kém hơn so với các công ty nhỏ hơn. Nói cách khác, quảng cáo giết chết sự cạnh tranh và mang lại cho các công ty lớn hơn một lợi thế không công bằng so với các công ty nhỏ hơn.

6. How important is it for advertisers to tell the whole truth in advertisements?


It is absolutely important for advertisers to tell the whole truth in advertisements for trust issues. Advertisers should tell customers exactly what they are buying or getting because if there is a discrepancy between the expectations of the customers and what the advertisers advertise, then the trust would be lost, and the customers most likely would never come back to buy the same products again in the future. Besides, some customers may also go as far as “suing” the company, if they think that they are lied to, which certainly is not good for the lasting image of a company.

Điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà quảng cáo là phải nói toàn bộ sự thật trong quảng cáo vì các vấn đề về niềm tin. Nhà quảng cáo nên cho khách hàng biết chính xác những gì họ đang mua hoặc nhận vì nếu có sự khác biệt giữa mong đợi của khách hàng và những gì nhà quảng cáo quảng cáo thì niềm tin sẽ bị mất và rất có thể khách hàng sẽ không bao giờ quay lại mua lại những sản phẩm tương tự trong tương lai. Ngoài ra, một số khách hàng còn có thể đi xa hơn đến mức “kiện” công ty nếu họ cho rằng công ty đã nói dối, điều này chắc chắn không tốt cho hình ảnh lâu dài của công ty.

Nguồn tiếng anh: www.ielts-mentor.com/

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status