Câu hỏi, câu trả lời, giải thích từ vựng Topic Friends Ielts Speaking Part 1

13 câu hỏi và 30 câu trả lời chủ đề Friends Ielts speaking part 1. Are your friends mostly your age or different ages? [Why?]


 

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, giải thích từ vựng Topic Friends Ielts Speaking Part 1

1. Are your friends mostly your age or different ages? [Why?]
Bạn bè của bạn chủ yếu cùng tuổi hay khác tuổi? [Tại sao?]
2. Do you usually see your friends during the week or at weekends? [Why?]
Bạn thường gặp bạn bè vào các ngày trong tuần hay cuối tuần? [Tại sao?]
3. The last time you saw your friends, what did you do together?
Lần cuối cùng bạn gặp bạn bè, bạn đã làm gì cùng nhau?
4. In what ways are your friends important to you?
Bạn bè quan trọng với bạn ở điểm nào?
5. Do you prefer to have one particular friend or a group of friends? [Why?]
Bạn thích có một người bạn cụ thể hay một nhóm bạn? [Tại sao?]
6. What do you like doing most with your friend(s)?
Bạn thích làm gì nhất với (những) người bạn của mình?
7. Do you think it’s important to keep in contact with friends you knew as a child? [Why/Why not?]
Bạn có nghĩ việc giữ liên lạc với những người bạn mà bạn biết khi còn nhỏ là quan trọng không? [Tại sao có/ tại sao không?]
8. What makes a friend into a good friend?
Điều gì khiến một người bạn trở thành một người bạn tốt?
9. Do you have many friends? [Why/Why not?]
Bạn có nhiều bạn bè không? [Tại sao có/ tại sao không?]
10. How often do you go out with friends? [Why/Why not?]
Bạn có thường xuyên đi chơi với bạn bè không? [Tại sao tại sao không?]
11. Tell me about your best friend at school.
Hãy kể cho tôi nghe về người bạn thân nhất của bạn ở trường.
12. How friendly are you with your neighbours? [Why/Why not?]
Bạn thân thiện với hàng xóm như thế nào? [Tại sao có/ tại sao không?]
13. Which is more important to you, friends or family? [Why?]
Đối với bạn, bạn bè hay gia đình, điều nào quan trọng hơn? [Tại sao?]

 

 

1. Are your friends mostly your age or different ages? [Why?]


Most of my friends are about my age. Only two or three of them are junior to me by five to six years. As my friends are mostly from my class, it's natural that we do not have a noticeable age gap. For junior friends - they are from my neighbourhood and were my playmates in my childhood. So they became good friends of mine over time despite the age difference.

Hầu hết bạn bè của tôi đều trạc tuổi tôi. Chỉ có hai hoặc ba người trong số họ kém tôi từ 5 đến 6 tuổi. Vì bạn bè của tôi hầu hết đều học cùng lớp nên việc chúng tôi không có khoảng cách tuổi tác rõ rệt là điều bình thường Đối với những người bạn nhỏ tuổi hơn - chúng thường là từ khu phố của tôi và là bạn chơi của tôi thời thơ ấu. Vì vậy, họ trở thành bạn tốt của tôi theo thời gian dù chênh lệch tuổi tác.

 

2. Do you usually see your friends during the week or at weekends? [Why?]


I am still a student and have a few good friends in my college. So I mostly see them during the weekdays when we attend classes. If we have something special to do or a plan to execute, we even meet on weekends. As for my friends from my neighbourhood, I mostly see them in the evening on weekends.

Tôi vẫn còn là sinh viên và có một vài người bạn tốt ở trường đại học. Vì vậy, tôi chủ yếu gặp họ vào các ngày trong tuần khi chúng tôi có lớp học. Nếu chúng tôi có việc gì đó đặc biệt phải làm hoặc có kế hoạch cần thực hiện, chúng tôi thậm chí còn gặp nhau vào cuối tuần. Còn với những người bạn hàng xóm của tôi, tôi chủ yếu gặp họ vào buổi tối cuối tuần.

3. The last time you saw your friends, what did you do together?


We watched a movie together at our house. That would be around two weeks ago and we watched the latest Avengers series movie. After the movie, we had numerous conversations and we talked about our plans after we graduate from college. Since I was preparing for my IELTS exam, we did not meet afterwards. But we will hopefully meet again within two to three days.

Chúng tôi cùng nhau xem phim ở nhà. Đó là khoảng hai tuần trước và chúng tôi đã xem bộ phim mới nhất về loạt phim Avengers. Sau bộ phim, chúng tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện và bàn về kế hoạch của mình sau khi tốt nghiệp đại học. Vì tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS nên sau đó chúng tôi không gặp nhau. Nhưng hy vọng chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong vòng hai đến ba ngày tới.

 

4. In what ways are your friends important to you?


My friends actually represent me. As it is commonly believed, a person could be judged by the companies he or she keeps, and this is true in my case as well. They are my friends because we are like-minded. They often inspire me to attain excellence and carry on in my troubled days.

Bạn bè của tôi thực sự đại diện cho tôi. Như người ta thường tin, có thể đánh giá một người qua những người xung quanh họ, và điều này cũng đúng trong trường hợp của tôi. Họ là bạn của tôi vì chúng tôi có cùng chí hướng. Họ thường truyền cảm hứng cho tôi để có được sự giỏi dang và tiếp tục những ngày khó khăn của mình.

I can be absolutely myself with my friends, can share anything with them and they are by my side whenever I need them. In this regard, they are important to me to a great extent. I can recall numerous occasions when they selflessly supported me. I believe friends make life worth living and more colourful.

Tôi hoàn toàn có thể là chính mình với bạn bè, có thể chia sẻ bất cứ điều gì với họ và họ ở bên cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cần. Về mặt này, họ rất quan trọng đối với tôi. Tôi có thể nhớ lại rất nhiều lần họ đã giúp đỡ tôi một cách quên mình. Tôi tin rằng bạn bè làm cho cuộc sống trở nên đáng sống và nhiều màu sắc hơn.

 

Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦​​​​​​​ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

5  Do you prefer to have one particular friend or a group of friends? [Why?]


Answer 1:  I think it's a tough question to answer. But I will try. Naturally, I would like to have a group of friends from my school, my neighbourhood and a few online friends but someone truly special would become my best friend. One particular friend, who I believe would be a truly great friend and completely reliable, is hard to find but will remain my buddy for a long time while many other friends would be for a short span of time.

Tôi nghĩ đó là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Đương nhiên, tôi muốn có một nhóm bạn cùng trường, hàng xóm và một vài người bạn trực tuyến nhưng một người thực sự đặc biệt sẽ trở thành bạn thân nhất của tôi. Một người bạn cụ thể, người mà tôi tin rằng sẽ là một người bạn thực sự tuyệt vời và hoàn toàn đáng tin cậy, rất khó tìm nhưng sẽ vẫn là bạn của tôi trong một thời gian dài trong khi nhiều người bạn khác chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn.

Answer 2: I believe both having a particular friend and having a group of friends have their own merits. It's nice to have a close bond with one particular friend as it allows for deeper and more intimate conversations, sharing personal experiences, and having someone who truly understands you. On the other hand, being part of a group of friends brings a sense of belonging, diversity of perspectives, and the opportunity to engage in group activities and create lasting memories together. Ultimately, it depends on the individual and the dynamics of their relationships, as different friendships can fulfil different needs.

Tôi tin rằng việc có một người bạn cụ thể và việc có một nhóm bạn đều có giá trị riêng. Thật tuyệt khi có được mối quan hệ thân thiết với một người bạn cụ thể vì điều đó cho phép bạn có những cuộc trò chuyện sâu sắc và thân mật hơn, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và có được một người thực sự hiểu bạn. Mặt khác, việc trở thành thành viên của một nhóm bạn mang lại cảm giác thân thuộc, quan điểm đa dạng và cơ hội tham gia vào các hoạt động nhóm và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Cuối cùng, điều đó phụ thuộc vào từng cá nhân và sự năng động trong các mối quan hệ của họ, vì những tình bạn khác nhau có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau.

Answer 3: Having one friend is certainly good, but having a group of friends is even better primarily because you get to lean on more people than just one when you are in need. Getting to know different people with different backgrounds and interests helps me to grow as a dynamic person. When you get the chance to learn about someone new, you have a new insight, and you get to experience new things because he/she will almost inevitably introduce you to different ideas and thoughts.

Besides, allowing myself to step out of my comfort zone and letting my guard down with new friends will really help me build up my strengths and confidence which are absolutely essential to succeed in the future not only in my personal life but also in my professional life.

 

Có một người bạn chắc chắn là tốt, nhưng có một nhóm bạn thậm chí còn tốt hơn chủ yếu vì bạn có cơ hội dựa vào nhiều người hơn là chỉ một người khi bạn cần. Làm quen với những người khác nhau có hoàn cảnh và sở thích khác nhau giúp tôi phát triển thành một người năng động. Khi bạn có cơ hội tìm hiểu về một người mới, bạn có những hiểu biết mới và trải nghiệm những điều mới mẻ bởi vì anh ấy/cô ấy gần như chắc chắn sẽ giới thiệu cho bạn những ý tưởng và suy nghĩ khác nhau.

Bên cạnh đó, việc cho phép bản thân bước ra khỏi vùng an toàn của mình và thoải mái với những người bạn mới sẽ thực sự giúp tôi xây dựng sức mạnh và sự tự tin của mình, những điều vô cùng cần thiết để thành công trong tương lai không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong sự nghiệp.

 

6.  What do you like doing most with your friend(s)?


Answer 1:  I like to have conversations with my friends and hang out with them. I often play indoor and outdoor games with them. Since we can virtually say anything to our friends and do anything with them, we can be truly ourselves with our friends. I sometimes, prefer to travel to different cities with my friends, and I went to Milan a few months ago with two of my close buddies.

Tôi thích trò chuyện với bạn bè và đi chơi với họ. Tôi thường chơi các trò chơi trong nhà và ngoài trời với chúng. Vì chúng ta hầu như có thể nói bất cứ điều gì với bạn bè và làm bất cứ điều gì với họ, nên chúng ta có thể thực sự là chính mình với bạn bè. Đôi khi tôi thích đi du lịch đến các thành phố khác nhau với bạn bè của mình và tôi đã đến Milan vài tháng trước với hai người bạn thân của mình.

Answer 2: There are various activities I enjoy doing with my friends. One of my favourite things is simply spending quality time together, whether it's going out for meals, watching movies, taking walks, or engaging in hobbies we both enjoy. I also cherish engaging in meaningful conversations, sharing our thoughts, dreams, and experiences. Additionally, participating in fun and adventurous activities, such as travelling, hiking, or trying new things, strengthens the bond and creates memorable experiences.

Có nhiều hoạt động khác nhau mà tôi thích làm cùng bạn bè. Một trong những điều yêu thích của tôi chỉ đơn giản là dành thời gian chất lượng bên nhau, cho dù đó là đi ăn, xem phim, đi dạo hay tham gia vào những sở thích mà cả hai chúng tôi đều thích. Tôi cũng thích tham gia vào những cuộc trò chuyện ý nghĩa, chia sẻ những suy nghĩ, ước mơ và trải nghiệm của chúng ta. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động vui nhộn và mạo hiểm, chẳng hạn như du lịch, đi bộ đường dài hoặc thử những điều mới, sẽ củng cố mối liên kết và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ.

Answer 3: I mostly like to hang out with my friends over a cup of coffee or some snacks that we all like. Then, there are times, when we just love to hit a movie theatre to enjoy one of our favourite movies together. Another thing also, which we really like, is to have some stimulating conversation and/or debate among ourselves about the various aspects of our societies as well as what is happening in our part of the world.

Tôi chủ yếu thích đi chơi với bạn bè bên tách cà phê hoặc vài món ăn nhẹ mà tất cả chúng tôi đều thích. Sau đó, có những lúc chúng tôi chỉ thích đến rạp chiếu phim để cùng nhau thưởng thức một trong những bộ phim yêu thích. Một điều nữa mà chúng tôi thực sự thích là có một số cuộc trò chuyện và/hoặc tranh luận sôi nổi giữa chúng tôi về các khía cạnh khác nhau của xã hội cũng như những gì đang xảy ra ở khu vực của chúng tôi.

7.  Do you think it’s important to keep in contact with friends you knew as a child? [Why/Why not?]


Answer 1:  I think childhood friends are special in a sense. We make friends during this phase of life very innocently and without any expectations from them. Besides, childhood memories are truly special and our childhood friends are a part of these reminiscences. So keeping in touch with those buddies are important. However, from a practical point of view, having regular contact with all childhood friends is not possible as we lose contact with many of them as we grow older.

Tôi nghĩ những người bạn thời thơ ấu rất đặc biệt theo một nghĩa nào đó. Chúng ta kết bạn trong giai đoạn này của cuộc đời một cách rất hồn nhiên và không có bất kỳ kỳ vọng nào từ họ. Bên cạnh đó, những kỷ niệm tuổi thơ thật sự rất đặc biệt và những người bạn thời thơ ấu của chúng ta cũng là một phần trong những hồi tưởng này. Vì vậy, giữ liên lạc với những người bạn đó là điều quan trọng. Tuy nhiên, từ quan điểm thực tế, việc liên lạc thường xuyên với tất cả bạn bè thời thơ ấu là không thể vì chúng ta mất liên lạc với nhiều người trong số họ khi lớn lên.

Answer 2: Yes, I believe it's important to maintain contact with friends I knew as a child, although it may not always be feasible due to various circumstances. Childhood friends hold a special place in our lives as they have witnessed our growth and shared formative experiences with us. Keeping in touch allows us to preserve those connections, reminisce about shared memories, and provide ongoing support and understanding. Additionally, childhood friends often have a unique understanding of our background and can provide a sense of familiarity and continuity in our lives.

Có, tôi tin rằng điều quan trọng là duy trì liên lạc với những người bạn mà tôi biết khi còn nhỏ, mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng khả thi do nhiều hoàn cảnh khác nhau. Những người bạn thời thơ ấu giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của chúng ta vì họ đã chứng kiến sự trưởng thành của chúng ta và chia sẻ những kinh nghiệm hình thành với chúng ta. Giữ liên lạc cho phép chúng ta duy trì những kết nối đó, hồi tưởng về những kỷ niệm chung cũng như cung cấp sự hỗ trợ và hiểu biết liên tục. Ngoài ra, những người bạn thời thơ ấu thường có sự hiểu biết độc đáo về hoàn cảnh xuất thân của chúng ta và có thể mang lại cảm giác quen thuộc và liên tục trong cuộc sống của chúng ta.

Answer 3: Friendship is like a special “gift” to me, and I try not to take any “friendship” for granted. Therefore, if someone is my friend as a child, I would certainly make every effort to keep in touch with him because this kind of friendship carries special memories. Besides, when we develop a friendship as a child, we usually do it without any expectation of “personal gains”, and as a result, this kind of friendship paves the way for even a better and stronger kind of bond between two friends later on in our life.

Tình bạn giống như một “món quà” đặc biệt đối với tôi, và tôi cố gắng không coi bất kỳ “tình bạn” nào là điều hiển nhiên. Vì vậy, nếu ai đó là bạn thuở nhỏ của tôi, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ liên lạc với người đó vì tình bạn này mang theo những kỷ niệm đặc biệt. Ngoài ra, khi chúng ta phát triển tình bạn khi còn nhỏ, chúng ta thường làm điều đó mà không mong đợi “lợi ích cá nhân”, và kết quả là, kiểu tình bạn này sẽ mở đường cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt hơn giữa hai người bạn trong cuộc sống sau này.

8.  What makes a friend into a good friend?


Answer 1:  I believe it takes time, common interests and a similar mentality to bring friends even closer. We make many friends in our life and some of them become close friends as they prove through their activities that we can trust them and share anything with them.

Tôi tin rằng cần có thời gian, những sở thích chung và tâm lý tương tự để đưa bạn bè đến gần nhau hơn. Chúng ta kết bạn với nhiều người trong đời và một số người trong số họ trở thành bạn thân khi họ chứng minh qua các hoạt động của mình rằng chúng ta có thể tin tưởng họ và chia sẻ bất cứ điều gì với họ.

Answer 2: In my opinion, several qualities contribute to making a friend a good friend. Firstly, trust is essential. A good friend is someone who can be relied upon and keeps their word. They are honest and dependable, and maintain confidentiality. Empathy and understanding are also crucial. A good friend listens attentively, shows genuine concern for your well-being, and offers support during difficult times. Additionally, good communication, respect for boundaries, and the ability to have fun and enjoy each other's company are important aspects of a strong friendship.

Theo tôi, có một số phẩm chất góp phần làm cho một người bạn trở thành một người bạn tốt. Thứ nhất, sự tin tưởng là điều cần thiết. Một người bạn tốt là người có thể tin cậy và giữ lời hứa. Họ trung thực và đáng tin cậy, và luôn giữ bí mật. Sự đồng cảm và hiểu biết cũng rất quan trọng. Một người bạn tốt sẽ chăm chú lắng nghe, thể hiện sự quan tâm thực sự đến sức khỏe của bạn và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong những thời điểm khó khăn. Ngoài ra, giao tiếp tốt, tôn trọng ranh giới, khả năng vui vẻ và tận hưởng khi ở bên nhau là những khía cạnh quan trọng của một tình bạn bền chặt.

9. Do you have many friends? [Why/Why not?]


Answer 1: I have more than 10 friends and I am not sure if I should say this is many! However, I had more than 30 friends in my school days. With the passage of time, the number plummeted. If I count my Facebook friends as real friends, the number would go high!

Tôi có hơn 10 người bạn và tôi không chắc có nên nói con số này là nhiều hay không! Tuy nhiên, thời đi học tôi có hơn 30 người bạn. Thời gian trôi qua, con số giảm mạnh. Nếu tôi tính bạn bè trên Facebook của mình là bạn bè thực sự thì con số sẽ tăng cao!

Answer 2: I have a few close friends whom I consider my inner circle, but I wouldn't say that I have a large number of friends. I value quality over quantity when it comes to friendships. Developing meaningful connections and maintaining strong bonds requires time, trust, and mutual understanding. I prefer investing my energy in nurturing a few deep friendships rather than spreading myself thin across numerous acquaintances.

Tôi có một vài người bạn thân mà tôi coi là nhóm thân thiết của mình, nhưng tôi sẽ không cho rằng tôi có rất nhiều bạn. Tôi coi trọng chất lượng hơn số lượng khi nói đến tình bạn. Việc phát triển các mối liên hệ có ý nghĩa và duy trì mối liên kết bền chặt đòi hỏi thời gian, sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Tôi thích đầu tư sức lực của mình vào việc nuôi dưỡng một vài tình bạn sâu sắc hơn là dàn trải bản thân với vô số người quen.

10.  How often do you go out with friends? [Why/Why not?]


Answer 1: I meet my friends almost twice a week. I love to spend my weekends with them and sometimes I visit different places, watch movies and discuss different topics with them. I do not go out with all of my friends. I mostly hang out with 2-3 close buddies and go out with them almost 3-4 times a month.

Tôi gặp bạn bè gần như hai lần một tuần. Tôi thích dành những ngày cuối tuần với họ và đôi khi tôi đến thăm những nơi khác nhau, xem phim và thảo luận về các chủ đề khác nhau với họ. Tôi không đi chơi với tất cả bạn bè của tôi. Tôi chủ yếu đi chơi với 2-3 người bạn thân và đi chơi với họ gần như 3-4 lần một tháng.

Answer 2: The frequency of my outings with friends varies depending on our schedules and commitments. On average, I try to meet up with my friends at least once or twice a month. However, there are times when our busy lives and responsibilities make it challenging to find a common time to get together. Nevertheless, I cherish the moments we do spend together, as they offer an opportunity to unwind, catch up on each other's lives, and strengthen our friendships.

Tần suất đi chơi của tôi với bạn bè thay đổi tùy theo lịch trình và công việc của chúng tôi. Trung bình, tôi cố gắng gặp gỡ bạn bè ít nhất một hoặc hai lần một tháng. Tuy nhiên, có những lúc cuộc sống bận rộn và trách nhiệm khiến chúng ta khó tìm được thời gian chung để ở bên nhau. Tuy nhiên, tôi trân trọng những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, vì chúng mang lại cơ hội để thư giãn, cập nhật cuộc sống của nhau và củng cố tình bạn của chúng tôi.

11.  Tell me about your best friend at school.


Answer 1: My best friend at school was John and he was a great friend. He was tall and brave. He taught me how to show courage when we are in trouble. He has had a great impact on my life. Though he lives in Australia now, we regularly communicate via Skype. I specifically liked him because he was more like a brother than a friend to me.

Người bạn thân nhất của tôi ở trường là John và cậu ấy là một người bạn tuyệt vời. Cậu ấy cao lớn và dũng cảm. Cậu ấy dạy tôi cách thể hiện lòng dũng cảm khi gặp khó khăn. Cậu ấy đã có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời tôi. Mặc dù hiện tại cậu ấy sống ở Úc nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua Skype. Tôi đặc biệt thích cậu ấy vì đối với tôi cậu ấy giống một người anh trai hơn là một người bạn.

Answer 2:  My best friend at school was named Sarah. We met in elementary school and instantly clicked. What made our bond special was our shared interests, values, and deep understanding of each other. Sarah was incredibly supportive, trustworthy, and always had my back. We would spend hours together studying, exploring new hobbies, and engaging in lively conversations. She had a great sense of humour and was someone I could always rely on for advice and a listening ear. Despite attending different colleges, we have managed to stay in touch and maintain our friendship throughout the years.

Người bạn thân nhất của tôi ở trường tên là Sarah. Chúng tôi gặp nhau ở trường tiểu học và ngay lập tức thân thiết. Điều khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên đặc biệt là những sở thích, tiêu chuẩn chung và biết rõ về nhau. Sarah cực kỳ hữu ích, đáng tin cậy và luôn được tôi ủng hộ. Chúng tôi dành hàng giờ cùng nhau học tập, khám phá những sở thích mới và tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi. Cô ấy có khiếu hài hước tuyệt vời và là người mà tôi luôn có thể cậy nhờ để xin lời khuyên và có một đôi tai biết lắng nghe. Mặc dù theo học các trường đại học khác nhau, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và duy trì tình bạn trong suốt nhiều năm.

*** click (v): (từ lóng) tâm đầu ý hiệp; ăn ý ngay từ phút đầu (hai người)

*** values (n): ( số nhiều) nguyên lý, nguyên tắc; tiêu chuẩn (ứng xử đạo đức, nghề nghiệp)

12.  How friendly are you with your neighbours? [Why/Why not?]


Answer 1: I must say I am quite lucky to have good neighbours who are always supportive and well-behaved. I am quite close to them. We have been living in our neighbourhood for more than a decade and our neighbours have become our close relatives. We have a mutual understanding and an invisible bond that ties us together as good neighbours. I respect their opinion, privacy and try to step forward whenever they need me.  

Phải nói rằng tôi khá may mắn khi có những người hàng xóm tốt bụng luôn giúp đỡ và cư xử tốt. Tôi khá thân thiết với họ. Chúng tôi đã sống ở khu phố này hơn chục năm và hàng xóm đã trở thành họ hàng thân thiết của chúng tôi. Chúng tôi hiểu nhau và một mối liên kết vô hình gắn kết chúng tôi với nhau như những người hàng xóm tốt. Tôi tôn trọng ý kiến, quyền riêng tư của họ và cố gắng tiến đến bất cứ khi nào họ cần tôi.

Answer 2: I consider myself friendly with my neighbours. I believe in fostering a sense of community and being a good neighbour. I make an effort to greet them, engage in friendly conversations, and help out when needed. Building positive relationships with neighbours creates a supportive and safe environment where we can look out for one another. Whether it's keeping an eye on each other's homes during vacations or lending a helping hand, being friendly with neighbours enhances the overall neighbourhood experience and creates a sense of belonging.

Tôi coi mình là người thân thiện với hàng xóm. Tôi tin vào việc nuôi dưỡng ý thức cộng đồng và trở thành một người hàng xóm tốt. Tôi cố gắng chào hỏi họ, tham gia vào các cuộc trò chuyện thân thiện và giúp đỡ khi cần thiết. Xây dựng mối quan hệ tích cực với hàng xóm sẽ tạo ra một môi trường hỗ trợ và an toàn, nơi chúng ta có thể quan tâm lẫn nhau. Cho dù đó là việc trông chừng nhà của nhau trong kỳ nghỉ hay giúp đỡ nhau, việc thân thiện với hàng xóm sẽ tăng trải nghiệm chung của khu phố và tạo cảm giác thân thuộc.

13.  Which is more important to you, friends or family? [Why?]


Answer 1: To be honest, family comes first. However, there are some friends who become our family members. The bond between family members is often stronger but this does not mean that we do not have friends who are less important in our life. Being with the family makes us who we really are and friends make our life worth living.

Thành thật mà nói, gia đình là trên hết. Tuy nhiên, có một số người bạn đã trở thành thành viên của gia đình chúng tôi. Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thường bền chặt hơn nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không có những người bạn ít quan trọng hơn trong cuộc sống. Ở bên gia đình khiến chúng ta trở thành con người thực sự của chúng ta và bạn bè khiến cuộc sống của chúng ta trở nên đáng sống.

Answer 2: It's difficult for me to choose between friends and family as both hold immense significance in my life. Family provides a strong foundation of love, support, and shared history. They have been there for me through thick and thin, offering unconditional love and guidance. Family bonds are deeply rooted, and the connections forged with relatives can be lifelong. On the other hand, friends are the family we choose. They offer companionship, understanding, and a different perspective on life. Friends can become our support system outside of the familial realm and bring joy, laughter, and shared experiences. Ultimately, both friends and family play unique roles in my life, and I value and cherish the relationships I have with both.

Thật khó để tôi lựa chọn giữa bạn bè và gia đình vì cả hai đều có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời tôi. Gia đình mang lại nền tảng tình yêu vững chắc, sự hỗ trợ và lịch sử chung. Họ đã ở bên tôi dù khó khăn hay khó khăn, mang đến tình yêu và sự hướng dẫn vô điều kiện. Mối quan hệ gia đình đã ăn sâu bén rễ và mối liên hệ được rèn luyện cùng với người thân có thể kéo dài suốt đời. Mặt khác, bạn bè chính là gia đình mà chúng ta lựa chọn. Họ mang đến sự đồng hành, sự hiểu biết và một góc nhìn khác về cuộc sống. Bạn bè có thể trở thành hệ thống hỗ trợ bên ngoài phạm vi gia đình của chúng ta và mang lại niềm vui, tiếng cười và những trải nghiệm cùng nhau chia sẻ. Cuối cùng, cả bạn bè và gia đình đều đóng những vai trò đặc biệt trong cuộc sống của tôi và tôi coi trọng cũng như trân trọng những mối quan hệ của tôi với cả gia đình và bạn bè.

Nguồn tiếng Anh: www.ielts-mentor.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status