Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ Đề Leadership and politics Ielts Speaking Part 3 

1. Do you think people are born to be leaders? Why/ Why not?
2. Can leadership skills be taught? Why/ Why not?

Thumbnail

Câu hỏi, câu trả lời, từ vựng chủ đề Leadership and politics Ielts Speaking Part 3 

1. Do you think people are born to be leaders? Why/ Why not?
Bạn có nghĩ con người sinh ra để làm lãnh đạo? Tại sao có/ tại sao không?
2. Can leadership skills be taught? Why/ Why not?
Kỹ năng lãnh đạo có thể dạy được không? Tại sao có/ tại sao không?
3. Why are elected politicians often so unpopular?
Tại sao các chính trị gia được bầu thường không được ưa chuộng?
4. What should a leader do to remain popular?
Một nhà lãnh đạo nên làm gì để được lòng dân?
5. Do you think unelected heads of state are a good idea? Why/ Why not?
Bạn có nghĩ những nguyên thủ quốc gia không được bầu chọn là một ý tưởng hay không? Tại sao có/ tại sao không?
6. In your opinion what qualities a political leader should have?
Theo bạn, một nhà lãnh đạo chính trị cần có những phẩm chất gì?

1. Do you think people are born to be leaders? Why/ Why not?


No, I don’t really like to think that people are born to be leaders. Rather, leaders are made by the circumstances one lives in as well as the people one likes to identify with. Of course, it takes some special skills and “abilities”, which may or may not be inherited, to become leaders, but one has to work really hard to master those ‘skills and abilities’. However, just mastering those skills and abilities are not enough either as one would also need to put those skills and abilities to proper use in order to overcome the right challenges at the right times to be considered as “leaders”.

Không, tôi thực sự không thích nghĩ rằng con người sinh ra để làm lãnh đạo. Đúng hơn, các nhà lãnh đạo được tạo ra bởi hoàn cảnh mà một người sống cũng như những người mà họ thích gắn bó. Tất nhiên, cần phải có một số kỹ năng và “khả năng” đặc biệt, có thể được kế thừa hoặc không, để trở thành nhà lãnh đạo, nhưng người ta phải làm việc rất chăm chỉ để thành thạo những “kỹ năng và khả năng” đó. Tuy nhiên, chỉ thành thạo những kỹ năng và khả năng đó thôi là chưa đủ vì người ta còn cần phải sử dụng những kỹ năng và khả năng đó một cách hợp lý để vượt qua những thử thách phù hợp vào đúng thời điểm để được coi là “người lãnh đạo”.

 

2. Can leadership skills be taught?Why/ Why not?


Yes, I do think that “leadership” skills, just like any other skills, can be taught and learned because “leaders” are not a different bred of people, nor they are “born” as leaders. However, the difference between the “prospective” leaders and the others is that the prospective leaders make a huge stride and are motivated to climb the ladder of success in order to help others and lead in an organization where everybody else fails. Of course, some people have some natural leadership skills and qualities, but it doesn’t necessarily mean that others can’t achieve them with hard work and dedication.

Đúng, tôi nghĩ rằng các kỹ năng “lãnh đạo”, giống như bất kỳ kỹ năng nào khác, có thể dạy và học được bởi vì “các nhà lãnh đạo” không phải là một dòng dõi khác biệt, họ cũng không phải “sinh ra” đã là nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các nhà lãnh đạo “tương lai” và những người khác là các nhà lãnh đạo tương lai có một bước tiến lớn và có động lực leo lên các bậc thang thành công để giúp đỡ người khác và lãnh đạo trong một tổ chức mà mọi người khác đều thất bại. Tất nhiên, một số người có một số kỹ năng và phẩm chất lãnh đạo bẩm sinh, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là những người khác không thể đạt được chúng nếu làm việc chăm chỉ và cống hiến.

3. Why are elected politicians often so unpopular?


Well, I can provide at least “trillions” of reasons for which many elected politicians are often so unpopular. But, I will mention here only a few of them to save the so-called politicians some “embarrassments” except, of course, they just have no “shame”. Oops! It looks like I've just mentioned one of the reasons! Anyway, to continue, politicians are often so unpopular because they have some “unparallel” abilities to “lie” to their teeth as long as they are “awake”. Finally, they are often so despised because they are “financially corrupted”, and they can go to any length in order to oppress the poor and silence their “critiques”. They often fail to fulfil the promises they themselves make to ordinary citizens and amass wealth in unfair ways. Once elected, these politicians forget their responsibilities and exercise power for their own benefits while ignoring the wellbeing of the mass people.

Chà, tôi có thể cung cấp ít nhất là “hàng nghìn tỷ” lý do khiến nhiều chính trị gia được bầu thường không được ưa thích. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ đề cập ở đây một số trong số đó để cứu những người được gọi là chính trị gia một số “sự việc xấu hổ”, ngoại trừ, tất nhiên, họ không có “xấu hổ”. Ối! Có vẻ như tôi vừa đề cập đến một trong những lý do! Dù sao, nói tiếp thì các chính trị gia thường không được ưa thích lắm vì họ có một số khả năng “vô đối” là có thể “nói dối” trơ trẽn miễn là họ “còn tỉnh”. Cuối cùng, họ thường bị khinh thường vì “được hối lộ tiền”, và họ có thể làm mọi cách để đàn áp người nghèo và bịt miệng “những lời chỉ trích” họ. Họ thường không thực hiện được những lời hứa mà chính họ đưa ra với những người dân bình thường và tích lũy của cải theo những cách không công bằng. Sau khi đắc cử, những chính trị gia này quên mất trách nhiệm, sử dụng quyền lực vì lợi ích của mình mà bỏ qua phúc lợi của quần chúng.

*** to go to any length: làm bất cứ cái gì có thể; không e dè câu nệ; không có gì có thể cản trở được

 

4. What should a leader do to remain popular?


Remaining popular for a leader is a very tricky business because the very reasons, for which they are popular at a certain point of time, can make them unpopular at other times also. But, generally speaking, a leader has to understand the ‘pulse’ of his or her supporters most of the time. He also has to be honest about how he chooses to fight for the causes of his support base. Besides, a leader has to make sure that he doesn’t earn his livings by corruption or by “flexing” his muscle in order to remain popular. Finally, a politician has to work really hard to deliver on his promises in order to remain popular.

Việc duy trì sự nổi tiếng đối với một nhà lãnh đạo là một công việc rất khó khăn bởi vì chính những lý do mà họ nổi tiếng ở một thời điểm nhất định cũng có thể khiến họ không được ưa thích ở những thời điểm khác. Tuy nhiên, nói chung, một nhà lãnh đạo phải luôn hiểu được “nhịp đập” của bản thân và những người ủng hộ mình. Ông ấy cũng phải thành thật về cách ông ấy lựa chọn đấu tranh vì những lý lẽ của cơ sở ủng hộ mình. Ngoài ra, một nhà lãnh đạo phải đảm bảo rằng anh ta không kiếm sống bằng tham nhũng hoặc bằng cách “khoe khoang” sức mạnh của mình để duy trì sự nổi tiếng. Cuối cùng, một chính trị gia phải làm việc rất chăm chỉ để thực hiện lời hứa của mình nhằm duy trì sự nổi tiếng.

5. Do you think unelected heads of state are a good idea? Why/ Why not?


Honestly speaking, I really think that it is a great idea to put unelected officials as the heads of the states as long as there is solid transparency in accountability. The election in these days can be rigged easily, and, as a result, it is very possible that the real “winners” or elected officials are not exactly getting the chances to hold the office. However, it wouldn’t really be so bad itself if not so much money and time were invested in holding these elections. Besides, in some “developing” countries, we also witness a lot of violence during the election times which can actually divide an entire nation.

Thành thật mà nói, tôi thực sự nghĩ rằng việc đưa các quan chức không được bầu chọn làm nguyên thủ quốc gia là một ý tưởng tuyệt vời miễn là có sự minh bạch chắc chắn về trách nhiệm giải trình. Cuộc bầu cử ngày nay có thể dễ dàng bị gian lận, và kết quả là rất có thể những “người chiến thắng” thực sự hoặc các quan chức được bầu không có cơ hội nắm giữ chức vụ. Tuy nhiên, bản thân mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nếu không đầu tư quá nhiều tiền và thời gian vào việc tổ chức các cuộc bầu cử này. Ngoài ra, ở một số quốc gia “đang phát triển”, chúng ta còn chứng kiến rất nhiều vụ bạo lực trong thời gian bầu cử, thực tế có thể gây chia rẽ cả một quốc gia.

6. In your opinion what qualities a political leader should have?


In order to be a good political leader, a person has to have some common qualities which may include patience, fairness, commitment, and good educational qualification to understand the different situation dynamics, and the ability to arouse the public passion in a positive way. Besides, a political leader should also have the quality to connect with his supporters on a grass root level so that he is able to know about what makes his supporters happy and what makes them unhappy. Finally, he also has to be honest and dedicated to solutions to solve the problems, not only for his supporters but also for those people who don’t support him.

Để trở thành một nhà lãnh đạo chính trị giỏi, một người phải có một số phẩm chất chung có thể bao gồm sự kiên nhẫn, công bằng, tận tâm và trình độ học vấn tốt để hiểu được các động cơ của tình huống khác nhau và khả năng khơi dậy lòng nhiệt thành của công chúng theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, một nhà lãnh đạo chính trị cũng cần có phẩm chất kết nối với những người ủng hộ mình ở cấp cơ sở để có thể biết điều gì khiến những người ủng hộ mình hài lòng và điều gì khiến họ không hài lòng. Cuối cùng, anh ấy cũng phải trung thực và tận tâm với những giải pháp giải quyết vấn đề, không chỉ cho những người ủng hộ anh ấy mà còn cho những người không ủng hộ anh ấy.

Nguồn tiếng anh: www.ielts-mentor.com/

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status