Bài Dịch Ielts Reading: The importance of Children’s Play

Dịch sang tiếng Việt bài Ielts Reading The importance of Children’s Play

Thumbnail

Bài Dịch IELTS Reading: The importance of Children’s Play

 

A. Brick by brick, six-year-old Alice is building a magical kingdom. Imagining fairy-tale turrets and fire-breathing dragons, wicked witches and gallant heroes, she’s creating an enchanting world. Although she isn’t aware of it, this fantasy is helping her take her first steps towards her capacity for creativity and so it will have important repercussions in her adult life

 

Từng bước từng bước, Alice sáu tuổi đang xây dựng một thế giới ma thuật. Với sự tưởng tượng ra những pháo đài thần tiên và những con rồng phun ra lửa, những mụ phù thủy độc ác và những anh hùng hào hiệp, bé gái đang tạo ra một thế giới đầy mê hoặc. Mặc dù em không nhận thức được nhưng sự tưởng tượng này đã giúp em bước đầu tạo dựng khả năng tưởng tượng và nó có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống sau này.

 

B. Minutes later, Alice has abandoned the kingdom in favour of playing schools with her younger brother. When she bosses him around as his “teacher”, she’s practising how to regulate her emotions through pretence. Later on, when they tire of this and settle down with a board game, she’s learning about the need to follow rules and take turns with a partner.

 

Vài phút sau, Alice đã từ bỏ thế giới đó để chơi với em trai của mình. Khi em chỉ huy em trai như là cô giáo của em ấy, em đang tập cách kiểm soát cảm xúc thông qua sự giả vờ. Lúc sau, khi chúng đã chán nản việc này và ổn định với trò chơi cờ, em học được sự cần thiết tuân thủ theo luật và chơi theo lượt với bạn chơi.

 

C. “Play in all its rich variety is one of the highest achievements of the human species,” says Dr David Whitebread from the Faculty of Education at the University of Cambridge, UK. “It underpins how we develop as intellectual, problem-solving adults and is crucial to our success as a highly adaptable species.”

 

Dr David Whitebread thuộc khoa giáo Dục của Đại Học Cambridge, nước Anh nói rằng:” Vui chơi với sự phong phú của nó là một trong những thành tựu tối cao nhất của loài người”. “ Nó củng cố cách phát triển như những người lớn trí tuệ,  có khả năng giải quyết vấn đề và nó khá quan trọng trong thành công của chúng ta như là một loài có khả năng thích nghi cao”

 

D. Recognising the importance of play is not new: over two millennia ago, the Greek philosopher Plato extolled its virtues as a means of developing skills for adult life, and ideas about play-based learning have been developing since the 19th century.

 

Việc nhận ra tầm quan trọng của việc chơi không phải là mới mẻ: hơn 2 thiên niên kỷ trước, triết gia người Hy Lạp đã ca ngợi những ưu điểm của việc chơi như là một cách phát triển kỹ năng cho cuộc sống trưởng thành sau này, và những ý tưởng về học hành đựa trên việc chơi đã phát triển từ thế kỷ thứ 19.

 

E. But we live in changing times, and Whitebread is mindful of a worldwide decline in play, pointing out that over half the people in the world now live in cities. “The opportunities for free play, which I experienced almost every day of my childhood, are becoming increasingly scarce,” he says. Outdoor play is curtailed by perceptions of risk to do with traffic, as well as parents’increased wish to protect their children from being the victims of crime, and by the emphasis on “earlier is better” which is leading to greater competition in academic learning and schools.

 

Nhưng chúng ta đang sống trong một thời đại luôn thay đổi, và Whitebread quan tâm đến sự suy giảm rộng rãi của sự vui chơi, việc chỉ ra rằng hơn một nửa dân số trên thế giới hiện đang sống ở những thành phố. Ông ấy nói rằng “ Những cơ hội tự do vui chơi mà tôi đã trãi qua mỗi ngày trong suốt thời thơ ấu, dần dần đã trở nên ít đi”. Những hoạt động ngoài trời bị giới hạn bởi những nhận thức về độ nguy hiểm của giao thông, cũng như là cha mẹ ngày càng mong muốn bảo vệ con mình khỏi các tội ác, đồng thời sự nhấn mạnh vào quan điểm “ càng sớm càng tốt” dẫn đến sự cạnh tranh trong học tập.

 

 

F. International bodies like the United Nations and the European Union have begun to develop policies concerned with children’s right to play, and to consider implications for leisure facilities and educational programmes. But what they often lack is the evidence to base policies on.

 

Những tổ chức thế giới như Liên Hợp Quốc và Liên Minh Châu Âu đã bắt đầu phát triển những chính sách liên quan đến quyền vui chơi của trẻ em và xem xét mối liên hệ mật thiết giữa các phương tiện giải trí và các chương trình giáo dục. Nhưng cái họ thường thiếu là bằng chứng để tạo nên các chính sách này.

 

G. “The type of play we are interested in is child-initiated, spontaneous and unpredictable — but, as soon as you ask a five-year-old “to play”, then you as the researcher have intervened,” explains Dr. Sara Baker. “And we want to know what the long-term impact of play is. It’s a real challenge.”

 

Các hình thức chơi mà chúng ta ưa thích là các trò chơi do trẻ em tự nghĩ ra, có tính tự phát và bất ngờ, nếu bạn yêu cầu một đứa trẻ 5 tuổi là hãy chơi đi, thì bạn như một nhà nghiên cứu đã can thiệp vào quá trình vui chơi của chúng. Và nếu chúng ta muốn biết sự ảnh hưởng lâu dài của việc vui chơi là gì. Đó thực sư là cả một thách thức

 

H. Dr Jenny Gibson agrees, pointing out that although some of the steps in the puzzle of how and why play is important have been looked at, there is very little data on the impact it has on the child’s later life.

 

Tiến sĩ Jenny Gibson đồng ý, chỉ ra rằng mặc dù đã có một vài biện pháp cho câu hỏi khó trả lời - vì sao vui chơi quan trọng và nó quan trọng như thế nào, nhưng có rất ít thông tin về việc vui chơi ảnh hưởng thế nào lên cuộc sống của trẻ con sau này.

 

G. Now, thanks to the university’s new Centre for Research on Play in Education, Development and Learning (PEDAL), Whitebread, Baker, Gibson and a team of researchers hope to provide evidence on the role played by play in how a child develops.

 

Giờ đây, nhờ vào Trung tâm Nghiên cứu việc Chơi trong Giáo dục, Phát triển và Học tập (PEDAL) mới của trường đại học, Whitebread, Baker, Gibson và một nhóm các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ cung cấp bằng chứng về vai trò của việc chơi trong quá trình phát triển của một đứa trẻ

I. ‘A strong possibility is that play supports the early development of children’s self control,’ explains Baker. ‘This is our ability to develop awareness of our own thinking processes – it influences how effectively we go about undertaking challenging activities.’

 

Baker giải thích: “Tiềm năng lớn là vui chơi hỗ trợ sự phát triển ở giai đoạn đầu đời của trẻ em về khả năng tự kiểm soát. "Đây là khả năng để phát triển nhận thức về các quá trình tư duy của chính chúng ta - nó ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả khi chúng ta thực hiện các hoạt động thử thách."


J. In a study carried out by Baker with toddlers and young pre-schoolers, she found that children with greater self-control solved problems more quickly when exploring an unfamiliar set-up requiring scientific reasoning. ‘This sort of evidence makes us think that giving children the chance to play will make them more successful problemsolvers in the long run.’

 

Trong một nghiên cứu do Baker thực hiện với trẻ đi chập chững và trẻ em mầm non, bà nhận thấy rằng những trẻ có khả năng tự chủ cao hơn sẽ giải quyết các vấn đề nhanh hơn khi khám phá ra một điều mới lạ đòi hỏi những lý luận khoa học. "Loại bằng chứng này khiến chúng tôi nghĩ rằng việc cho trẻ em có cơ hội chơi đùa sẽ khiến chúng trở thành những người giải quyết vấn đề thành công hơn về lâu dài."


K. If playful experiences do facilitate this aspect of development, say the researchers, it could be extremely significant for educational practices, because the ability to self-regulate has been shown to be a key predictor of academic performance.

 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu những trải nghiệm vui chơi tạo điều kiện thuận lợi cho khía cạnh này của sự phát triển, thì điều đó có thể cực kỳ quan trọng đối với các hoạt động giáo dục, bởi vì khả năng tự điều chỉnh đã được chứng minh là một yếu tố dự đoán chủ yếu về kết quả học tập.

L. Gibson adds: ‘Playful behaviour is also an important indicator of healthy social and emotional development. In my previous research, I investigated how observing children at play can give us important clues about their well-being and can even be useful in the diagnosis of neurodevelopmental disorders like autism.’

 

Gibson nói thêm: “ Hành vi vui chơi cũng là một chỉ số quan trọng cho sự phát triển lành mạnh về mặt xã hội và cảm xúc. Ở nghiên cứu trước đây, tôi đã điều tra ra cách quan sát những đứa trẻ chơi đùa có thể cho chúng ta những gợi ý quan trọng về sức khỏe của chúng và thậm chí rất hữu ích trong việc chẩn đoán những rối loạn thần kinh như sự tự kỷ

M. Whitebread’s recent research has involved developing a play-based approach to supporting children’s writing. ‘Many primary school children find writing difficult, but we showed in a previous study that a playful stimulus was far more effective than an instructional one.’ Children wrote longer and better-structured stories when they first played with dolls representing characters in the story. In the latest study, children first created their story with Lego *, with similar results. ‘Many teachers commented that they had always previously had children saying they didn’t know what to write about. With the Lego building, however, not a single child said this through the whole year of the project.’

 

Nghiên cứu gần đây của Mr Whitebread liên quan đến sự phát triển một phương pháp hỗ trợ việc học viết dựa trên sự vui chơi. “ Nhiều trẻ em tiểu học thấy rằng học viết rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đã chứng minh trong một nghiên cứu trước đó rằng kích thích sự chơi đùa hiệu quả hơn là chỉ dạy”. Những đứa trẻ viết dài hơn và cấu trúc câu chuyện hay ho hơn khi lần đầu chúng chơi với những con búp bê đại diện cho những tính cách nhân vật trong truyện. Trong nghiên cứu mới nhất, những đứa trẻ lần đầu kể các câu chuyện của chúng trong trò chơi Lego có kết quả tương tự. “ Nhiều giao viên ý kiến rằng lúc trước học sinh của họ bảo rằng chúng không biết viết cái gì. Tuy nhiên với việc xây Lego, không một đứa trẻ nào nói như vậy trong suốt cả năm trong dự án.


N. Whitebread, who directs PEDAL, trained as a primary school teacher in the early 1970s, when, as he describes, ‘the teaching of young children was largely a quiet backwater, untroubled by any serious intellectual debate or controversy.’ Now, the landscape is very different, with hotly debated topics such as school starting age.


Whitebread người điều hành PEDAL đã từng được huấn luyện như một giáo viên tiểu học vào đầu những năm 1970, như ông mô tả, 'việc dạy trẻ nhỏ phần lớn là một vùng nước yên tĩnh, không gặp rắc rối bởi bất kỳ cuộc tranh luận hoặc tranh cãi trí tuệ nghiêm trọng nào.' Rất khác với các chủ đề được tranh luận sôi nổi khác như tuổi bắt đầu đi học.


O. ‘Somehow the importance of play has been lost in recent decades. It’s regarded as something trivial, or even as something negative that contrasts with “work”. Let’s not lose sight of its benefits, and the fundamental contributions it makes to human achievements in the arts, sciences and technology. Let’s make sure children have a rich diet of play experiences.’

 

‘Bằng cách nào đó, tầm quan trọng của việc chơi đã bị mất đi dần trong những thập kỷ gần đây. Nó được coi là thứ gì đó tầm thường hoặc thậm chí là thứ gì đó tiêu cực trái ngược với "công việc". Đừng quên lợi ích và những đóng góp cơ bản của nó đối với những thành tựu của con người trong nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Hãy đảm bảo trẻ em có một chế độ trải nghiệm vui chơi phong phú.

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status