GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: Could urban engineers learn from dance?

 

Could urban engineers learn from dance, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 2 đề reading cam 15

Thumbnail

GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Could urban engineers learn from dance?

 

A

The way we travel around cities has a major impact on whether they are sustainable. Transportation is estimated to account for 30% of energy consumption in most of the world’s most developed nations, so lowering the need for energy-using vehicles is essential for decreasing the environmental impact of mobility. But as more and more people move to cities, it is important to think about other kinds of sustainable travel too. The ways we travel affect our physical and mental health, our social lives, our access to work and culture, and the air we breathe. Engineers are tasked with changing how we travel round cities through urban design, but the engineering industry still works on the assumptions that led to the creation of the energy-consuming transport systems we have now: the emphasis placed solely on efficiency, speed, and quantitative data. We need radical changes, to make it healthier, more enjoyable, and less environmentally damaging to travel around cities.

Cách mà chúng ta đi vòng quanh các thành phố có một tác động lớn lên việc liệu chúng có bền vững hay không. Giao thông vận tải được ước tính là chiếm khoảng 30% sự tiêu thụ năng lượng ở hầu hết các quốc gia phát triển nhất trên thế giới, do đó, việc giảm nhu cầu về các phương tiện sử dụng năng lượng là rất cần thiết trong việc giảm tác động môi trường của việc di chuyển. Nhưng càng nhiều người chuyển đến các thành phố, sẽ rất quan trọng khi nghĩ về những loài hình đi lại bền vững khác. Cách mà chúng ta đi lại ảnh hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần, đời sống xã hội, khả năng tiếp cận công việc và văn hóa của chúng ta và không khí mà chúng ta thở. Những kỹ sư được giao nhiệm vụ thay đổi cách mà chúng ta đi lại quanh thành phố thông qua thiết kế đô thị nhưng ngành kỹ thuật xây dựng vẫn còn hoạt động dựa trên các giả định dẫn đến việc tạo ra các hệ thống giao thông tiêu thụ năng lượng mà chúng ta hiện có: sự tập trung nhấn mạnh chỉ đặt vào tính hiệu quả, tốc độ và dữ liệu định lượng. Chúng ta cần những thay đổi triệt để việc đi lại quanh các thành phố lành mạnh hơn, thú vị hơn và ít gây hại cho môi trường hơn.

B

Dance might hold some of the answers. That is not to suggest everyone should dance their way to work, however healthy and happy it might make us, but rather that the techniques used by choreographers to experiment with and design movement in dance could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city-making. Richard Sennett, an influential urbanist and sociologist who has transformed ideas about the way cities are made, argues that urban design has suffered from a separation between mind and body since the introduction of the architectural blueprint.

 

Khiêu vũ có thể nắm giữ một vài câu trả lời. Điều đó không có nghĩa là mọi người nên nhảy theo cách của họ để làm việc dù điều đó khiến chúng ta hạnh phúc và khỏe mạnh đến đâu, mà là các kỹ thuật được các biên đạo múa sử dụng để thử nghiệm và thiết kế các chuyển động trong nhảy có thể cung cấp cho các kỹ sư các công cụ kích thích các ý tưởng mới mẻ trong việc thực hiện đô thị. Richard Sennett một nhà xã hội học và đô thị học có tầm ảnh hưởng đã chuyển đối các ý tưởng về cách sắp đặt các thành phố lập luận rằng thiết kế đô thị đã phải chịu thiệt hại từ sự tách biệt giữa tâm trí và thân thể kể từ khi sự ra đời của các bản thiết kế kiến trúc.

 

 

C

Whereas medieval builders improvised and adapted construction through their intimate knowledge of materials and personal experience of the conditions on a site, building designs are now conceived and stored in media technologies that detach the designer from the physical and social realities they are creating. While the design practices created by these new technologies are essential for managing the technical complexity of the modern city, they have the drawback of simplifying reality in the process.

 

Trong khi các nhà xây dựng thời trung cổ đã ứng biến và điều chỉnh việc xây dựng thông qua những kiến thức sâu sắc về nguyên vật liệu và kinh nghiệm cá nhân về các tình trạng ở một địa điểm, các thiết kế xây dựng hiện nay được hình thành và lưu trữ trong các công nghệ truyền thông tách người thiết kế khỏi thực tế vật chất và xã hội mà họ tạo ra. Mặc dù những hoạt động thiết kế được tạo ra bởi những công nghệ mới này là rất cần thiết cho việc quản lý sự phức tạp mang tính kỹ thuật của thành phố hiện đại nhưng chúng có nhược điểm về việc đơn giản hóa thực tế khi thực hiện quy trình.

D

To illustrate, Sennett discusses the Peachtree Center in Atlanta, USA, a development typical of the modernist approach to urban planning prevalent in the 1970s. Peachtree created a grid of streets and towers intended as a new pedestrian-friendly downtown for Atlanta. According to Sennett, this failed because its designers had invested too much faith in computer-aided design to tell them how it would operate. They failed to take into account that purpose-built street cafés could not operate in the hot sun without the protective awnings common in older buildings, and would need energy-consuming air conditioning instead, or that its giant car park would feel so unwelcoming that it would put people off getting out of their cars. What seems entirely predictable and controllable on screen has unexpected results when translated into reality.

Để minh họa, Sennett bàn về Trung tâm Peachtree ở Atlanta, Hoa Kỳ, một phát triển điển hình về cách tiếp cận của những người theo chủ nghĩa tân thời với quy hoạch đô thị thịnh hành vào những năm 1970. Peachtree đã tạo ra một lưới điện đường và tháp nhằm mục đích là một khu trung tâm mới thân thiện với người đi bộ cho Atlanta. Theo như Sennett, điều này đã thất bại bởi vì những người thiết kế ra nó đã đặt quá nhiều niềm tin vào thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính để cho họ biết cách nó hoạt động. Họ không tính đến rằng các quán cà phê đường phố được xây dựng có mục đích không thể hoạt động dưới ánh mặt trời nóng bức nếu không có mái dù che bảo vệ, các quán cà phê kiểu này rất phổ biến trong các tòa nhà cũ, và thay vào đó sẽ cần máy lạnh tiêu thụ năng lượng hoặc bãi đậu xe lớn của nó sẽ bị cảm thấy không được chào đón đến mức sẽ khiến cho mọi người trì hoãn việc bước ra khỏi xe. Điều mà dường như hoàn toàn có thể đoán trước và kiểm soát được trên màn hình lại có những kết quả ngoài dự kiến khi được chuyển thành thực hiện.

 

 

E

The same is true in transport engineering, which uses models to predict and shape the way people move through the city. Again, these models are necessary, but they are built on specific world views in which certain forms of efficiency and safety are considered and other experiences of the city ignored. Designs that seem logical in models appear counter-intuitive in the actual experience of their users. The guard rails that will be familiar to anyone who has attempted to cross a British road, for example, were an engineering solution to pedestrian safety based on models that prioritise the smooth flow of traffic. On wide major roads, they often guide pedestrians to specific crossing points and slow down their progress across the road by using staggered access points that divide the crossing into two – one for each carriageway. In doing so they make crossings feel longer, introducing psychological barriers greatly impacting those that are the least mobile, and encouraging others to make dangerous crossings to get around the guard rails. These barriers don’t just make it harder to cross the road: they divide communities and decrease opportunities for healthy transport. As a result, many are now being removed, causing disruption, cost, and waste.

Điều này cũng đúng trong kỹ thuật giao thông, kỹ thuật sử dụng các mô hình để dự đoán và định hình cách mọi người di chuyển trong thành phố. Một lần nữa, những mô hình này là cần thiết nhưng chúng được xây dựng trên các quan điểm thế giới cụ thể mà trong đó những hình thức hiệu quả và an toàn nhất định được xem xét và những trải nghiệm khác về thành phố bị bỏ qua. Các thiết kế mà trông có vẻ hợp lý về mô hình lại tỏ ra phản trực giác trong trải nghiệm thực tế của người dùng. Ví dụ các hành lang bảo vệ quen thuộc với bất cứ ai muốn băng qua đường ở Anh là một giải pháp kỹ thuật cho sự an toàn của những người đi bộ dựa trên mô hình ưu tiên lưu thông thông suốt. Trên các con đường chính rộng lớn, họ thường hướng dẫn người đi bộ đến các điểm băng qua đường cụ thể và giảm tiến trình băng qua đường bằng cách dùng các điểm tiếp cận so le chia đường băng qua đường thành hai đoạn - một đoạn cho mỗi làn đường. Bằng cách làm như vậy họ làm cho chỗ băng qua đường cảm giác dài hơn, việc đưa vào các vật cản tâm lý có tác động lớn đến những người ít di chuyển nhất và khuyến khích những người khác thực hiện việc băng qua đường nguy hiểm để đi vòng qua các hành lang bảo vệ. Những rào cản này không chỉ làm khó việc băng qua đường: chúng chia cắt cộng đồng và giảm cơ hội giao thông lành mạnh. Kết quả là nhiều chỗ băng qua đường so le hiện nay đã bị dỡ bỏ, gây ra sự gián đoạn, tốn kém và lãng phí.

F

If their designers had had the tools to think with their bodies – like dancers – and imagine how these barriers would feel, there might have been a better solution. In order to bring about fundamental changes to the ways we use our cities, engineering will need to develop a richer understanding of why people move in certain ways, and how this movement affects them. Choreography may not seem an obvious choice for tackling this problem. Yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitations of space. It is an art form developed almost entirely by trying out ideas with the body, and gaining instant feedback on how the results feel. Choreographers have deep understanding of the psychological, aesthetic, and physical implications of different ways of moving.

 

Nếu những thiết kế của họ có những công cụ để suy nghĩ cùng với cơ thể họ như những vũ công - và tưởng tượng cảm giác của những rào cản này, thì có thể sẽ có một giải pháp tốt hơn. Để mang lại những thay đổi nền tảng cho cách mà chúng ta sử dụng thành phố của chúng ta thì ngành kỹ thuật cần phát triển hiểu biết phong phú hơn về lý do tại sao mọi người di chuyển theo những cách nhất định nào đó và làm sự di chuyển này ảnh hưởng như thế nào đến họ. Vũ đạo có lẽ không được xem như là lựa chọn rõ ràng cho việc giải quyết vấn đề này. Nhưng nó có mục đích chung với kỹ thuật về việc thiết kế các chuyển động trong các giới hạn của không gian. Nó là một hình thức nghệ thuật được phát triển gần như hoàn toàn bằng việc thử nghiệm các ý tưởng cùng với cơ thể và đạt được những phản hồi ngay lập tức về cảm giác về các kết quả. Các biên đạo múa hiểu rõ về các ý nghĩa tâm lý, thể chất và thẩm mỹ của các cách di chuyển khác nhau. 

 

 

G

Observing the choreographer Wayne McGregor, cognitive scientist David Kirsh described how he ‘thinks with the body’, Kirsh argues that by using the body to simulate outcomes, McGregor is able to imagine solutions that would not be possible using purely abstract thought. This kind of physical knowledge is valued in many areas of expertise, but currently has no place in formal engineering design processes. A suggested method for transport engineers is to improvise design solutions and instant feedback about how they would work from their own experience of them, or model designs at full scale in the way choreographers experiment with groups of dancers. Above all, perhaps, they might learn to design for emotional as well as functional effects.

 

Việc quan sát biên đạo Wayne McGregor, nhà khoa học nhận thức David Kirsh đã mô tả cách anh ấy suy nghĩ cùng với cơ thể, Kirsh lập luận rằng bằng cách sử dụng cơ thể để mô phỏng kết quả, McGregor có khả năng tưởng tượng ra các giải pháp sẽ không thể thực hiện bằng chỉ cách sử dụng suy nghĩ trừu tượng thuần túy. Kiểu kiến thức thể chất này có giá trị trong nhiều lĩnh vực chuyên môn nhưng hiện tại không có chỗ trong các quy trình thiết kế kỹ thuật chính thức. Một phương pháp được gợi ý cho các kỹ sư giao thông là ứng biến các giải pháp thiết kế và các phản hồi tức thì về cách mà họ sẽ làm việc từ kinh nghiệm của chính họ hoặc các thiết kế mô hình có quy mô đầy đủ theo cách mà các biên đạo thử nghiệm với nhóm các vũ công. Trên hết, có lẽ, họ có thể học thiết kế cho các hiệu ứng chức năng cũng như cảm xúc.

 

 

 

Questions 1-6

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 1-6 on your answer sheet.

 

1   reference to an appealing way of using dance that the writer is not proposing

2   an example of a contrast between past and present approaches to building

3   mention of an objective of both dance and engineering

4   reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate

5   why some measures intended to help people are being reversed

6   reference to how transport has an impact on human lives

 

 

Questions 7-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.

Guard rails

Guard rails were introduced on British roads to improve the 7…………………… of pedestrians, while ensuring that the movement of 8……………………. is not disrupted. Pedestrians are led to access points, and encouraged to cross one 9…………………….. at a time.

An unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less 10………………….. people. Another result is that some people cross the road in a 11……………………. way. The guard rails separate 12……………………., and make it more difficult to introduce forms of transport that are 13…………………….

 

 ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

Could urban engineers learn from dance?

 

 

Questions 1-6

Reading Passage 1 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 1-6 on your answer sheet.

 

1B   reference to an appealing way of using dance that the writer is not proposing

Đề cập về phương pháp hấp dẫn sử dụng vũ đạo mà người viết không đề xuất

Giải thích: đoạn B

That is not to suggest everyone should dance their way to work, however healthy and happy it might make us, but rather that the techniques used by choreographers to experiment with and design movement in dance could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city-making.

 

2C   an example of a contrast between past and present approaches to building

Một ví dụ về sự trái ngược giữa các phương pháp quá khứ và hiện đại trong xây dựng

Giải thích: đoạn C

Whereas medieval builders improvised and adapted construction through their intimate knowledge of materials and personal experience of the conditions on a site, building designs are now conceived and stored in media technologies that detach the designer from the physical and social realities they are creating.

 

3F   mention of an objective of both dance and engineering

Đề cập một mục tiêu chung của vũ đạo và kỹ thuật

Giải thích: đoạn F

Choreography may not seem an obvious choice for tackling this problem. Yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitations of space.

 

4D   reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate

Đề cập về những vấn đề không đoán trước được nảy sinh do việc bỏ qua khí hậu.

Giải thích: đoạn D

Peachtree created a grid of streets and towers intended as a new pedestrian-friendly downtown for Atlanta. According to Sennett, this failed because its designers had invested too much faith in computer-aided design to tell them how it would operate. They failed to take into account that purpose-built street cafés could not operate in the hot sun without the protective awnings common in older buildings, and would need energy-consuming air conditioning instead, or that its giant car park would feel so unwelcoming that it would put people off getting out of their cars. 

 

5E   why some measures intended to help people are being reversed

Tại sao một vài biện pháp có ý định giúp mọi người đang bị đảo ngược

Giải thích: đoạn E

The same is true in transport engineering, which uses models to predict and shape the way people move through the city. Again, these models are necessary, but they are built on specific world views in which certain forms of efficiency and safety are considered and other experiences of the city ignored. Designs that seem logical in models appear counter-intuitive in the actual experience of their users.

 

6A   reference to how transport has an impact on human lives

Đề cập đến giao thông có ảnh hưởng như thế nào lên đời sống con người

Giải thích: đoạn A

 The ways we travel affect our physical and mental health, our social lives, our access to work and culture, and the air we breathe.

 

 

 

Questions 7-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.

Guard rails ( Hành lang bảo vệ)

 

Guard rails were introduced on British roads to improve the 7………safty…………… of pedestrians, while ensuring that the movement of 8………traffic……………. is not disrupted.

 

Các hành lang bảo vệ được đưa vào trên các con đường ở Anh để cải thiện sự an toàn của người đi bộ, trong khi đảm bảo sự di chuyển của giao thông không bị gián đoạn

 Pedestrians are led to access points, and encouraged to cross one 9…………carriageway………….. at a time.

Người đi bộ được dẫn đến các điểm tiếp cận và được khuyến khích băng qua một làn đường cùng lúc.

An unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less 10………mobile………….. people.

Một kết quả ngoài mong muốn là tạo ra những khó khăn tâm lý khi băng qua đường, đặc biệt cho những người ít đi lại.

 Another result is that some people cross the road in a 11…dangerous…………………. way. 

Kết quả khác là một vài người băng qua đường theo cách nguy hiểm

The guard rails separate 12………communities……………., and make it more difficult to introduce forms of transport that are 13…………healthy………….

Các hành lang bảo vệ tách rời cộng đồng và làm khó việc giới thiệu các hình thức giao thông lành mạnh

Giải thích:

The guard rails that will be familiar to anyone who has attempted to cross a British road, for example, were an engineering solution to pedestrian safety Q7 based on models that prioritise the smooth flow of traffic Q8. On wide major roads, they often guide pedestrians to specific crossing points and slow down their progress across the road by using staggered access points that divide the crossing into two – one for each carriageway Q9. In doing so they make crossings feel longer, introducing psychological barriers greatly impacting those that are the least mobile Q10, and encouraging others to make dangerous Q11 crossings to get around the guard rails. These barriers don’t just make it harder to cross the road: they divide communities Q12 and decrease opportunities for healthy Q13 transport. As a result, many are now being removed, causing disruption, cost, and waste.

 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

ĐÁP ÁN:

 

1. B

2. C

3. F

4. D

5. E

6. A

7. safety

8. traffic

9. carriageway

10. mobile

11. dangerous

12. communities

13. healthy

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status