DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Thinking, Fast and Slow

Thinking Fast and Slow giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Thinking, Fast and Slow

 

The idea that we are ignorant of our true selves surged in the 20th century and became common. It’s still commonplace, but it’s changing shape. These days, the bulk of the explanation is done by something else: the ‘dual-process’ model of the brain. We now know that we apprehend the world in two radically opposed ways, employing two fundamentally different modes of thought: ‘System 1’ and ‘System 2’. System 1 is fast; it’s intuitive, associative and automatic and it can’t be switched off. Its operations involve no sense of intentional control, but it’s the “secret author of many of the choices and judgments you make” and it’s the hero of Daniel Kahneman’s alarming, intellectually stimulating book Thinking, Fast and Slow. ĐOẠN 1

Tư tưởng rằng chúng ta không biết gì về con người thật của mình đã nổi lên trong thế kỷ 20 và trở nên phổ biến. Nó vẫn là một quan niệm phổ biến, nhưng nó đang thay đổi hình dạng. Ngày nay, phần lớn lời giải thích được đưa ra bởi một thứ khác: mô hình 'quá trình kép' của bộ não. Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta hiểu thế giới theo hai cách hoàn toàn trái ngược nhau, sử dụng hai phương thức tư duy khác nhau về cơ bản: 'Hệ thống 1' và 'Hệ thống 2'. Hệ thống 1 nhanh; nó trực quan, liên kết và tự động và nó không thể tắt được. Hoạt động của nó không liên quan đến cảm giác kiểm soát có chủ ý, nhưng nó là “tác giả bí mật của nhiều lựa chọn và phán đoán mà bạn đưa ra” và nó là nhân vật chính của cuốn sách Thinking, Fast and Slow ( Tư duy nhanh, chậm) kích thích trí tuệ, gây hoang mang của Daniel Kahneman.

 

System 2 is slow, deliberate and effortful. Its operations require attention. (To set it going now, ask yourself the question “What is 13 x 27?”). System 2 takes over, rather unwillingly, when things get tricky. It’s “the conscious being you call ‘I'”, and one of Kahneman’s main points is that this is a mistake. You’re wrong to identify with System 2, for you are also and equally and profoundly System 1. Kahneman compares System 2 to a supporting character who believes herself to be the lead actor and often has little idea of what’s going on. ĐOẠN 2

Hệ thống 2 chậm, thận trọng và nỗ lực. Hoạt động của nó đòi hỏi sự chú tâm. (Để khởi động nó ngay bây giờ, hãy tự hỏi mình câu hỏi “13 x 27 bằng bao nhiêu?”). Hệ thống 2 tiếp quản một cách khá miễn cưỡng khi mọi thứ trở nên phức tạp. Đó là "bản thể có ý thức mà bạn gọi là 'tôi'", và một trong những điểm chính của Kahneman là: đây là một sai lầm. Bạn đã sai khi đồng nhất với Hệ thống 2, vì một cách bình đẳng và rõ ràng bạn cũng là Hệ thống 1. Kahneman so sánh Hệ thống 2 với một nhân vật phụ tin rằng mình là diễn viên chính và thường không biết gì về những gì đang diễn ra.

 

System 2 is slothful, and tires easily (a process called ‘ego depletion’) – so it usually accepts what System 1 tells it. It’s often right to do so, because System 1 is for the most part pretty good at what it does; it’s highly sensitive to subtle environmental cues, signs of danger, and so on. It does, however, pay a high price for speed. It loves to simplify, to assume WYSIATI (‘what you see is all there is’). It’s hopelessly bad at the kind of statistical thinking often required for good decisions, it jumps wildly to conclusions and it’s subject to a fantastic range of irrational cognitive biases and interference effects, such as confirmation bias and hindsight bias, to name but two. ĐOẠN 3

Hệ thống 2 lười biếng và dễ mệt mỏi (một quá trình được gọi là 'sự suy giảm bản ngã') - vì vậy, nó thường chấp nhận những gì Hệ thống 1 nói với nó. Làm như vậy thường là đúng, bởi vì Hệ thống 1 làm khá tốt phần lớn những gì nó làm; nó rất nhạy cảm với các tín hiệu môi trường khó thấy, các dấu hiệu nguy hiểm, v.v. Tuy nhiên, nó phải trả giá cao cho tốc độ. Nó thích đơn giản hóa, cho rằng WYSIATI ('những gì bạn thấy là tất cả'). Nó cực kỳ tệ với kiểu tư duy thống kê thường cần thiết để đưa ra các quyết định đúng đắn, nó đưa ra kết luận một cách ngông cuồng và nó phải chịu một loạt các thành kiến ​​nhận thức phi lý và các kết quả đối lập nhau, chẳng hạn như thiên kiến xác nhận và thiên lệch nhận thức muộn, đây là chỉ nêu ra hai loại.

Thiên lệch nhận thức muộn (hindsight bias) miêu tả khuynh hướng một người đánh giá cao khả năng dự đoán của mình trước một tình huống. Khi nhìn lại sự việc đã qua, họ tin là mình có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả những dấu hiệu và sự kiện dẫn đến kết quả hiện tại.

Thiên kiến xác nhận là một khuynh hướng của con người ưa chuộng những thông tin nào xác nhận các niềm tin hoặc giả thuyết của chính họ.

Ego depletion: Khi một người sử dụng quá nhiều sức mạnh ý chí cho một quyết định, họ không thể đưa ra một quyết định khác mà vẫn sử dụng ngần ấy sức mạnh ý chí được. Hiện trạng này còn được gọi là ego depletion (tạm dịch: suy giảm bản ngã)

 

 

 

The general point about our self-ignorance extends beyond the details of Systems 1 and 2. We’re astonishingly susceptible to being influenced by features of our surroundings. One famous (pre-mobile phone) experiment centred on a New York City phone booth. Each time a person came out of the booth after having made a call, an accident was staged – someone dropped all her papers on the pavement. Sometimes a dime had been placed in the phone booth, sometimes not (a dime was then enough to make a call). If there was no dime in the phone booth, only 4% of the exiting callers helped to pick up the papers. If there was a dime, no fewer than 88% helped. ĐOẠN 4

Điểm chung về sự thiếu hiểu biết về bản thân của chúng ta vượt ra ngoài các chi tiết của Hệ thống 1 và 2. Chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi các đặc điểm của môi trường xung quanh. Một thí nghiệm nổi tiếng (trước thời kỳ điện thoại di động) tập trung vào bốt điện thoại ở thành phố New York. Mỗi khi một người ra khỏi bốt sau khi gọi điện, một tai nạn đã được dàn dựng - ai đó đã đánh rơi tất cả giấy tờ của cô ấy xuống vỉa hè. Đôi khi một đồng xu được đặt trong bốt điện thoại, đôi khi không (một đồng xu khi đó cũng đủ để thực hiện cuộc gọi). Nếu không có xu nào trong bốt điện thoại, chỉ có 4% số người gọi điện thoại lúc đó giúp nhặt giấy tờ. Nếu có một xu, không ít hơn 88% người đã giúp đỡ.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


Since then, thousands of other experiments have been conducted, all to the same general effect. We don’t know who we are or what we’re like, we don’t know what we’re really doing and we don’t know why we’re doing it. For example, Judges think they make considered decisions about parole based strictly on the facts of the case. It turns out (to simplify only slightly) that it is their blood-sugar levels really sitting in judgment. If you hold a pencil between your teeth, forcing your mouth into the shape of a smile, you’ll find a cartoon funnier than if you hold the pencil pointing forward, by pursing your lips round it in a frown-inducing way. ĐOẠN 5

Kể từ đó, hàng ngàn thí nghiệm khác đã được tiến hành, tất cả đều có cùng một kết quả chung. Chúng ta không biết mình là ai, mình như thế nào, không biết mình đang thực sự làm gì và không biết tại sao mình lại làm việc đó. Ví dụ, các thẩm phán nghĩ rằng họ đưa ra các quyết định thận trọng về việc tạm tha tù nhân hoàn toàn dựa trên các dữ kiện của vụ án. Hóa ra (chỉ đơn giản hóa một chút) rằng mức đường trong máu của họ đang can dự vào việc phán xét. Nếu bạn ngậm một chiếc bút chì giữa hai hàm răng, buộc miệng phải cười, bạn sẽ thấy một bộ phim hoạt hình hài hước hơn là nếu bạn giữ chiếc bút chì hướng về phía trước bằng cách mím môi lại theo cách gây ra cau có.

 

In an experiment designed to test the ‘anchoring effect’, highly experienced judges were given a description of a shoplifting offence. They were then ‘anchored’ to different numbers by being asked to roll a pair of dice that had been secretly loaded to produce only two totals – three or nine. Finally, they were asked whether the prison sentence for the shoplifting offence should be greater or fewer, in months, than the total showing on the dice. Normally the judges would have made extremely similar judgments, but those who had just rolled nine proposed an average of eight months while those who had rolled three proposed an average of only five months. All were unaware of the anchoring effect. ĐOẠN 6

Trong một thí nghiệm được thiết kế để kiểm tra 'hiệu ứng mỏ neo', các thẩm phán giàu kinh nghiệm đã được đưa ra một mô tả về hành vi phạm tội ăn cắp trong cửa hàng. Sau đó, họ được 'neo' vào các con số khác nhau bằng cách được yêu cầu tung một cặp xúc xắc đã được bí mật làm cho nặng thêm để chỉ tạo ra hai con số tổng - ba hoặc chín. Cuối cùng, họ được hỏi liệu án tù cho tội trộm cắp trong cửa hàng nên lớn hơn hay ít hơn, tính theo tháng, so với tổng số điểm trên mặt xúc xắc. Thông thường các thẩm phán sẽ đưa ra những phán quyết cực kỳ giống nhau, nhưng những người vừa lắc ra tổng số chín đề xuất trung bình là tám tháng trong khi những người đã lắc ra tổng số ba đề xuất trung bình chỉ năm tháng. Tất cả đều không biết về hiệu ứng mỏ neo.

 

The same goes for all of us, almost all the time. We think we’re smart; we’re confident we won’t be unconsciously swayed by the high list price of a house. We’re wrong. (Kahneman admits his own inability to counter some of these effects.) For example, another systematic error involves ‘duration neglect’ and the ‘peak-end rule’. Looking back on our experience of pain, we prefer a larger, longer amount to a shorter, smaller amount, just so long as the closing stages of the greater pain were easier to bear than the closing stages of the lesser one. ĐOẠN 7

Điều tương tự cũng xảy ra với tất cả chúng ta, hầu như mọi lúc. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta thông minh; chúng ta tự tin rằng chúng tôi sẽ không bị lung lay một cách vô ý thức bởi giá niêm yết cao của một ngôi nhà. Đã sai. (Kahneman thừa nhận bản thân không có khả năng chống lại một số tác động này.) Ví dụ, một lỗi hệ thống khác liên quan đến việc 'phớt lờ yếu tố thời gian' và 'quy tắc đỉnh-đáy. Nhìn lại trải nghiệm đau đớn của mình, chúng ta thích một lượng lớn hơn, dài hơn hơn là một lượng ngắn hơn, nhỏ hơn, miễn là giai đoạn kết thúc của cơn đau lớn hơn dễ chịu đựng hơn giai đoạn kết thúc của cơn đau nhẹ hơn.

 

QUESTION

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, ABor D.

Write the correct letter in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27   The dual process model of the brain is

A   The common practice of thinking about two things at the same time.

B   The conflicting impulses pushing the brain to make both more and less effort,

C   The feeling of liking and not liking something simultaneously.

D   The natural tendency to make sense of the world in two different ways.

 

28   System 2 takes charge of decision-making when

A   When the brain needs a rest.

B   When more mental effort is required.

C   When a person feels excessively confident.

D   When a dangerous situation is developing.

 

29   ‘Confirmation bias’ is an example of

A   System 1 rushing to judgment.

B   System 1 making a careful judgment.

C   System 1 making a brave judgment

D   System 1 judging a situation based on facts.

 

30   The main conclusion of the phone booth experiment was that

A   People are more likely to help someone that they are attracted to.

B   People are more responsive to their environment than they realize.

C   People are more likely to be helpful if they think they will be rewarded.

D   People are generally selfish and will always do what is best for themselves.

 

31   The ‘anchoring effect’ is the process by which

A   Decisions are made using a numerical system.

B   A subconscious factor may strongly influence our decision-making

C   Decisions about prison sentences are made by rolling a dice.

D   We may emphasize certain factors too much in our decision-making.

 

 

Questions 32-36

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 32-36 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the claims of the writer

NO                   if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

32.   In general, humans have become less rational over the last 100 years.

33.   Most people lack a clear sense of their own personal identity.

34.   A person can train themselves to use System 2 most of the time.

35.   People who make important decisions should be made aware of the dual-process model.

36.   In most everyday situations, people are capable of making calm and rational decisions.

 

 

Questions 37-39

Complete each sentence with the correct ending, A-E, below.

Write the correct letter, A-E, in boxes 37-39 on your answer sheet.

 

37.   In the course of evolutionary history System 1 has served humans well because

38.   Low blood sugar or tiredness may be factors in decision-making because

39.   The ‘peak-end rule’ shows us that

A   feeling a certain way at the conclusion of an experience decides how we remember it.

B   decision-making and judgments are made too quickly.

C   having less energy means we are more likely to succumb to an irrational bias.

D   being sensitive to ones’ surroundings is a useful survival skill.

E   wanting more food or drink may distract us from the decision we are making.

 

 

Question 40

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

What is the writer’s primary purpose in writing this article?

A   to introduce their own research to the general reader

B   to summarize and review a recently published book

C   to argue against a commonly-held theory

 to encourage readers to question their own decision-making processes.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


27. D

28. B

29. A

30. B

31. B

32. NOT GIVEN

33. TRUE

34. F

35. NOT GIVEN

36. F

37. D

38. C

39. A

40. B

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status