DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Lepidoptera

 

 

Lepidoptera giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Lepidoptera

 

Myths and Misnomers

A buttercup is a small, bright yellow flower; a butternut is a yellow-fleshed squash; and, there is also a butter bean. The origin of the word ‘butterfly’ may be similar to these plants – a creature with wings the color of butter – but a more fanciful notion is that ‘flutterby’ was misspelt by an early English scribe since a butterfly’s method of flight is to flutteby. Etymologists may not concur, but entomologists agree with each other that butterflies belong to the order of Lepidoptera, which includes moths, and that ‘lepidoptera’ accurately describes the insects since ‘lepis’ means ‘scale’ and ‘pteron’ means ‘wing’ in Greek. ĐOẠN 1

Mao lương là loài hoa nhỏ màu vàng tươi; butternut là một loại bí có thịt màu vàng; và, đó cũng là một đậu bơ. Nguồn gốc của từ 'bướm' có thể tương tự với những loài thực vật này - một sinh vật có đôi cánh màu bơ - nhưng một quan niệm kỳ lạ hơn là từ 'flutterby' đã bị một người ghi chép tiếng Anh đầu tiên viết sai chính tả vì phương pháp bay của bướm là rung rinh. Các nhà từ nguyên học có thể không đồng tình, nhưng các nhà côn trùng học đồng ý với nhau rằng bướm thuộc bộ Lepidoptera, bao gồm bướm đêm, và 'lepidoptera' mô tả chính xác các loài côn trùng vì 'lepis' có nghĩa là 'vảy' và 'pteron' có nghĩa là 'cánh' trong tiếng Hy Lạp.

 

Until recently, butterflies were prized for their evanescence – people believed that adults lived for a single day; it is now known this is untrue, and some, like monarch butterflies, live for up to nine months. ĐOẠN 2

Cho đến gần đây, những con bướm được đánh giá cao vì sự phù du ( sớm nở tối tàn) của chúng - mọi người tin rằng những con trưởng thành chỉ sống trong một ngày; bây giờ người ta biết rằng điều này là không đúng sự thật, và một số loài, như bướm chúa, sống tới chín tháng.

 

Butterflies versus Moths

Butterflies and moths have some similarities: as adults, both have fur membranous wings covered in minute scales, attached to a short thorax and a longer abdomen with three pairs of legs. They have moderately large heads, long antennae, and compound eyes; tiny palps for smell; and, a curling proboscis for sucking nectar. Otherwise, their size, colouration, and lifecycles are the same. ĐOẠN 3

Bướm và bướm đêm có một số điểm giống nhau: khi trưởng thành, cả hai đều có đôi cánh màng lông phủ vảy nhỏ, gắn với ngực ngắn và bụng dài hơn với ba cặp chân. Chúng có đầu to vừa phải, râu dài và mắt kép; tua cảm nhỏ để ngửi; và, một vòi cong để hút mật hoa. Mặt khác, kích thước, màu sắc và vòng đời của chúng là như nhau.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Fewer than one percent of all insects are butterflies, but they hold a special place in the popular imagination as being beautiful and benign. Views of moths, however, are less kind since some live indoors and fast on cloth; others damage crops; and, most commit suicide, being nocturnal and drawn to artificial light. There are other differences between butterflies and moths; for example, when resting, the former fold their wings vertically above their bodies, while the latter lay theirs flat. Significantly, butterfly antennae thicken slightly towards their tips, whereas moth antennae end in something that looks like a V-shaped TV aerial. ĐOẠN 6

Ít hơn một phần trăm của tất cả các loài côn trùng là bướm, nhưng chúng giữ một vị trí đặc biệt trong trí tưởng tượng phổ biến là xinh đẹp và lành tính. Tuy nhiên, cái nhìn về bướm đêm ít tử tế hơn vì một số sống trong nhà và gần như trên vải; một số khác phá hoại mùa màng; và, hầu hết tự tử, sống về đêm và bị thu hút bởi ánh sáng nhân tạo. Có những khác biệt khác giữa bướm và bướm đêm; ví dụ, khi nghỉ ngơi, con bướm gập đôi cánh theo chiều dọc trên cơ thể, trong khi con bướm đêm để phẳng. Đáng kể, râu của bướm dày hơn một chút về phía đầu của chúng, trong khi râu của bướm đêm kết thúc bằng thứ gì đó trông giống như một ăng-ten TV hình chữ V.

 

The Monarch Butterfly

Originating in North America, the black-orange-and-white monarch butterfly lives as far away as Australia and New Zealand, and for many children, it represents a lesson in metamorphosis, which can even be viewed in one’s living room if a pupa is brought indoors. ĐOẠN 7

Có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, bướm vua màu đen cam và trắng sống ở tận Úc và New Zealand, và đối với nhiều trẻ em, nó đại diện cho một bài học về sự biến đổi hình thái, thậm chí có thể được xem trong phòng khách của một người nếu một con nhộng là mang vào trong nhà.

 

It is easy to identify the four stages of a monarch’s lifecycle – egg, larva, pupa, and adult – but there are really seven. This is because, unlike vertebrates, insects do not have an internal skeleton, but a tough outer covering called an exoskeleton. This is often shell-like and sometimes indigestible by predators. Muscles are hinged to the inside. As the insect grows, however, the constraining exoskeleton must be moulted, and a monarch butterfly undergoes seven moults, including fur as a larva. ĐOẠN 8

Thật dễ dàng để xác định bốn giai đoạn trong vòng đời của bướm chúa - trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành - nhưng thực sự có bảy giai đoạn. Điều này là do, không giống như động vật có xương sống, côn trùng không có bộ xương bên trong mà có lớp vỏ cứng bên ngoài được gọi là bộ xương ngoài. Thứ này thường giống như vỏ sò và đôi khi những kẻ săn mồi khó tiêu hóa được. Cơ bắp có khớp nối vào bên trong. Tuy nhiên, khi côn trùng lớn lên, bộ xương ngoài hạn chế phải được lột xác, và một con bướm chúa trải qua bảy lần lột xác, bao gồm cả lông khi còn là ấu trùng.

 

Temperature dramatically affects butterfly growth: in warm weather, a monarch may go through its seven moults in just over a month. Time spent inside the egg, for instance, may last three to four days in 25° Celsius, but in 18°, the whole process may take closer to eight weeks, with time inside the egg eight to twelve days. Naturally, longer development means lower populations due to increased predation. ĐOẠN 9

Nhiệt độ ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của bướm: trong thời tiết ấm áp, bướm chúa có thể trải qua bảy lần thay lông chỉ trong hơn một tháng. Ví dụ, thời gian bên trong trứng có thể kéo dài từ ba đến bốn ngày ở nhiệt độ 25°C, nhưng ở nhiệt độ 18°C, toàn bộ quá trình có thể mất gần tám tuần, với thời gian bên trong trứng từ tám đến mười hai ngày. Đương nhiên, sự phát triển lâu hơn có nghĩa là dân số thấp hơn do sự ăn thịt gia tăng.

 

A reliable food supply influences survival and the female monarch butterfly is able to sniff out one particular plant its young can feed off – milkweed or swan plant. There are a few other plants larvae can eat, but they will resort to these only if the milkweed is exhausted and alternatives are very close by. Moreover, a female butterfly may be conscious of the size of the milkweed on which she lays her eggs since she spaces them, but another butterfly may deposit on the same plant, lessening everyone’s chance of survival. ĐOẠN 10

Nguồn cung cấp thức ăn đáng tin cậy ảnh hưởng đến sự sống còn và bướm chúa cái có thể phát hiện ra một loại cây cụ thể mà con non của nó có thể ăn – cây bông tai hoặc cây thiên nga. Có một số loại thực vật khác mà ấu trùng có thể ăn, nhưng chúng sẽ chỉ ăn những thứ này nếu cây bông tai đã cạn kiệt và có các lựa chọn thay thế gần đó. Hơn nữa, một con bướm cái có thể ý thức được kích thước của cây bông tai mà nó đẻ trứng vì nó để trứng cách nhau, nhưng một con bướm khác có thể đậu trên cùng một cây, làm giảm cơ hội sống sót của mọi con non.

sniff out: discover,  If you sniff out something, you discover it after some searching

 

While many other butterflies are close to extinction due to pollution or dwindling habitat, the global numbers of monarchs have decreased in the past two decades, but less dramatically. ĐOẠN 11

Trong khi nhiều loài bướm khác sắp tuyệt chủng do ô nhiễm hoặc môi trường sống bị thu hẹp, số lượng bướm chúa trên toàn cầu đã giảm trong hai thập kỷ qua, nhưng ít đáng kể hơn.

 

Monarch larvae absorb toxins from milkweed that renders them poisonous to most avian predators who attack them. Insect predators, like aphids, flies, and wasps, seem unaffected by the poison and are therefore common. A recent disturbing occurrence is the death of monarch eggs and larvae from bacterial infection. ĐOẠN 12

Ấu trùng chúa hấp thụ chất độc từ cây bông tai khiến chúng trở thành chất độc đối với hầu hết các loài chim săn mồi tấn công chúng. Côn trùng săn mồi, như rệp, ruồi và ong bắp cày, dường như không bị ảnh hưởng bởi chất độc và do đó rất phổ biến. Một sự cố đáng lo ngại gần đây là cái chết của trứng bướm chúa và ấu trùng do nhiễm vi khuẩn.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.  Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

Another reason for population decline is reduced wintering conditions. Like many birds, monarch butterflies migrate to warmer climates in winter, often flying extremely long distances, for example, from Canada to southern California or northern Mexico, or from southern Australia to the tropical north. They also spend some time in semi-hibernation in dense colonies deep in forests. In isolated New Zealand, monarchs do not migrate, instead of finding particular trees on which to congregate. In some parts of California, wintering sites are protected, but in Mexico, much of the forest is being logged, and the insects are in grave danger. ĐOẠN 13

Một lý do khác cho sự suy giảm dân số là giảm điều kiện trú đông. Giống như nhiều loài chim, bướm chúa di cư đến vùng có khí hậu ấm hơn vào mùa đông, thường bay những quãng đường rất dài, chẳng hạn như từ Canada đến miền nam California hoặc miền bắc Mexico hoặc từ miền nam Australia đến miền bắc nhiệt đới. Chúng cũng dành một khoảng thời gian ngủ đông trong các đàn dày đặc nằm sâu trong rừng. Ở New Zealand bị cô lập, bướm vua không di cư, thay vào đó tìm những cây cụ thể để tụ tập. Ở một số vùng của California, các địa điểm trú đông được bảo vệ, nhưng ở Mexico, phần lớn rừng đang bị khai thác và côn trùng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Be grave danger means extreme risk which could prove fatal

 

Milkweed is native to southern Africa and North America, but it is easy to grow in suburban gardens. Its swan-shaped seedpods contain fluffy seeds used in the 19th century to stuff mattresses, pillows, and lifejackets. After milkweed had hitched a lift on sailing ships around the Pacific, the American butterflies followed with Hawaii seeing their permanent arrival in 1840, Samoa in 1867, Australia in 1870, and New Zealand in 1873. As butterfly numbers decline sharply in the Americas, it may be these Pacific outposts that save the monarch. ĐOẠN 14

Cây bông tai có nguồn gốc ở miền nam châu Phi và Bắc Mỹ, nhưng rất dễ trồng ở các khu vườn ngoại ô. Vỏ hạt hình con thiên nga của nó chứa những hạt mịn được sử dụng vào thế kỷ 19 để nhồi nệm, gối và áo phao. Sau khi cây bông tai đã quá giang trên những chiếc thuyền buồm quanh Thái Bình Dương, những con bướm Mỹ theo sau là Hawaii đến thường trú vào năm 1840, Samoa vào năm 1867, Úc vào năm 1870 và New Zealand vào năm 1873. Khi số lượng bướm giảm mạnh ở châu Mỹ, nó có thể là những tiền đồn ở Thái Bình Dương này đã cứu bướm chúa.

informal or chiefly British hitch a lift. : to get a ride in a passing vehicle

 

Questions 14-17

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 14-17 on your answer sheet, write:

TRUE               if the statement agrees with the information.

FALSE              if the statement contradicts the information.

NOT GIVEN    if there is no information on this.

 

14   One theory is that the word ‘butterfly’ means an insect the colour of butter.

15   Another theory is that a ‘buttery’ was a mistake for a ‘flutterby’.

16   The Greeks had a special reverence for butterflies.

17   The relative longevity of butterflies has been understood for some time.

 

Questions 18-21

Classify the things on the following page that relate to:

    butterflies only.

B     moths only.

C     both butterflies and moths.

Write the correct letter AB, or C, in boxes 18-21 on your answer sheet.

18   They have complex eyes.

19   Humans view them negatively.

20   They fold their wings upright.

21   They have more pronounced antennae.

Questions 22-27

Complete the summary below using the numbers or words, A-I, below.

Write the correct letter A-I, in boxes 22-27 on your answer sheet.

A   bacteria                  B   California               C   Canada

D   four                        E   Mexico                    F   milkweed

G   North America       H   the Pacific              I     seven

The Monarch Butterfly

Monarch butterflies can live for up to nine months. Indigenous to 22……………….., they are now found throughout the Pacific as well.

Since all insects have brittle exoskeletons, they must shed these regularly while growing. In the life of a monarch butterfly, there are 23……………….. moults.

Several factors affect butterfly populations. Low temperatures mean animals take longer to develop, increasing the risk of predation. A steady supply of a specific plant called 24……………….. is necessary, and a small number of eggs laid per plant. Birds do attack monarch butterflies, but as larvae and adults contain toxins, such attacks are infrequent. Insects, unaffected by poison, and 25……………….. pose a greater threat.

The gravest danger to monarch butterflies is the reduction of their wintering grounds, by deforestation, especially in 26………………….

Monarchs do not migrate long distances within New Zealand, but they gather in large colonies on certain trees. It is possible that the isolation of this country and some other islands in 27……………….. will save monarchs.

 

 

ĐÁP ÁN

14. TRUE

15. TRUE

16. NOT GIVEN

17. FALSE

18. C

19. B

20. A

21. B

22. G

23. I

24. F

25. A

26. E

27. H

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status