DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: High Speed, High Rise 

High Speed, High Rise  giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

High Speed, High Rise 

 

 Chinese entrepreneur has figured out a way to manufacture 30-story, earthquake- proof skyscrapers that snap together in just 15 days.

Doanh nhân Trung Quốc đã tìm ra cách tạo ra các tòa nhà chọc trời cao 30 tầng, chống động đất, có thể ghép nối với nhau chỉ trong 15 ngày.

snap together(v): ghép nối với nhau

 

A. Zhang Yue is founder and chairman of Broad Sustainable Building (otherwise known as ‘Broad’) who, on 1 January, 2012, released a time-lapse video of its 30-story achievement. It shows construction workers buzzing around like gnats while a clock in the corner of the screen marks the time. In just 360 hours, a 100-metre-tall tower called the T30 rises from an empty site to overlook Hunan’s Xiang River. At the end of the video, the camera spirals around the building overhead as the Broad logo appears on the screen: a lowercase that wraps around itself in an imitation of the @ symbol. The company is in the process of franchising its technology to partners in India, Brazil, and Russia. What it is selling is the world’s first standardized skyscraper and with it, Zhang aims to turn Broad into the McDonald’s of the sustainable building industry. When asked why he decided to start a construction company, Zhang replies, ‘It’s not a construction company. It’s a structural revolution.

Zhang Yue là người sáng lập và chủ tịch của Broad Sustainable Building  (còn được gọi là 'Broad'), vào ngày 1 tháng 1 năm 2012, đã phát hành một video tua nhanh thời gian về thành tích tòa nhà 30 tầng của công ty. Họ cho thấy các công nhân xây dựng vo ve xung quanh như những con muỗi trong khi một chiếc đồng hồ ở góc màn hình đánh dấu thời gian. Chỉ trong 360 giờ, tòa tháp cao 100 mét có tên T30 mọc lên từ một khu đất trống nhìn ra sông Tương của Hồ Nam. Ở cuối video, máy quay quay quanh tòa nhà phía trên đầu khi logo Broad xuất hiện trên màn hình: một dòng chữ thường bao quanh chính nó để bắt chước biểu tượng @. Công ty đang trong quá trình nhượng quyền công nghệ của mình cho các đối tác ở Ấn Độ, Brazil và Nga. Những gì nó đang bán là tòa nhà chọc trời được tiêu chuẩn hóa đầu tiên trên thế giới và với nó, Zhang đặt mục tiêu biến Broad thành McDonald's của ngành công nghiệp xây dựng bền vững. Khi được hỏi tại sao lại quyết định thành lập một công ty xây dựng, Zhang trả lời: “Đó không phải là một công ty xây dựng. Đó là một cuộc cách mạng cấu trúc.

 

B. So far, Broad has built 16 structures in China, plus another in Cancun. They are fabricated at two factories in Hunan, roughly an hour’s drive from Broad Town, the sprawling headquarters. The floors and ceilings of the skyscrapers are built in sections, each measuring 15.6 by 3.9 meters with a depth of 45 centimeters. Pipes and ducts for electricity, water and waste are threaded through each floor module while it is still in the factory. The client’s choice of flooring is also pre-installed on top. Standardized truckloads carry two modules each to the site with the necessary columns, bolts and tools to connect them stacked on top of each other. Once they arrive at the location, each section is lifted by crane directly to the top of the building, which is assembled like toy Lego bricks. Workers use the materials on the module to quickly connect the pipes and wires. The unique column design has diagonal bracing at each end and tabs that bolt into the floors above and below. In the final step, heavily insulated exterior walls and windows are slotted in by crane. The result is far from pretty but the method is surprisingly safe – and phenomenally fast.

Cho đến nay, Broad đã xây dựng 16 công trình ở Trung Quốc, cộng với một công trình khác ở Cancun. Chúng được sản xuất tại hai nhà máy ở Hồ Nam, cách Broad Town, trụ sở rộng lớn, khoảng một giờ lái xe. Sàn và trần của các tòa nhà chọc trời được xây dựng theo từng phần, mỗi phần có kích thước 15,6 x 3,9 mét với độ sâu 45 cm. Các đường ống và ống dẫn điện, nước và chất thải được luồn qua từng mô-đun sàn khi nó vẫn còn trong nhà máy. Sự lựa chọn của khách hàng về việc làm sàn cũng được lắp đặt sẵn. Tải trọng xe tải được tiêu chuẩn hóa chở hai mô-đun, mỗi mô-đun đến nơi với các cột, bu-lông và công cụ cần thiết để kết nối chúng được xếp chồng lên nhau. Khi họ đến địa điểm, mỗi phần được nâng bằng cần cẩu trực tiếp lên đỉnh của tòa nhà, được lắp ráp giống như những viên gạch Lego đồ chơi. Công nhân sử dụng các nguyên vật liệu trên mô-đun để nhanh chóng kết nối các đường ống và dây điện. Thiết kế cột độc đáo có giằng chéo ở mỗi đầu và các mấu bắt vít vào các tầng trên và dưới. Ở bước cuối cùng, các bức tường và cửa sổ cách nhiệt bên ngoài được cần cẩu chèn vào. Kết quả không mấy đẹp đẽ nhưng phương pháp này an toàn một cách đáng ngạc nhiên – và nhanh chóng một cách phi thường.

fabricate (v): (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm, chế tạo, sản xuất, xây dựng

C. Zhang attributes his success to his creativity and to his outsider perspective on technology. He started out as an art student in the 1980s, but in 1988, Zhang left the art world to found Broad. The company started out as a maker of non-pressurized boilers. His senior vice-president, Juliet Jiang, says, ‘He made his fortune on boilers. He could have kept doing this business, but … he saw the need for nonelectric air-conditioning.’ Towards the end of the decade, China’s economy was expanding past the capacity of the nation’s electricity grid, she explains, power shortages were becoming a serious obstacle to growth. Large air-conditioning (AC) units fueled by natural gas could help companies ease their electricity load, reduce overheads, and enjoy more reliable climate control. Today, Broad has units operating in more than 70 countries, in some of the largest buildings and airports on the planet.

Zhang cho rằng thành công của mình là nhờ óc sáng tạo và quan điểm của người ngoài cuộc về công nghệ. Ông khởi nghiệp là một sinh viên nghệ thuật vào những năm 1980, nhưng đến năm 1988, Zhang rời bỏ thế giới nghệ thuật để thành lập Broad. Công ty khởi đầu là một nhà sản xuất nồi hơi không áp suất. Phó chủ tịch cấp cao của anh ấy, Juliet Jiang, nói, 'Anh ấy làm giàu nhờ nồi hơi. Cô ấy có thể tiếp tục kinh doanh lĩnh vực này, nhưng… anh ấy nhận thấy nhu cầu về điều hòa không khí không dùng điện.’ Vào cuối thập kỷ này, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển vượt quá khả năng cung cấp của lưới điện quốc gia, cô giải thích, tình trạng thiếu điện đã trở thành một trở ngại nghiêm trọng đối với tăng trưởng. Các thiết bị điều hòa không khí (AC) lớn chạy bằng khí tự nhiên có thể giúp các công ty giảm tải điện, giảm chi phí và có được khả năng kiểm soát khí hậu đáng tin cậy hơn. Ngày nay, Broad có các thiết bị hoạt động tại hơn 70 quốc gia, tại một số tòa nhà và sân bay lớn nhất hành tinh.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

D. For two decades, Zhang’s AC business boomed. But a couple of events conspired to change his course. The first was that Zhang became an environmentalist. The second was the earthquake that hit China’s Sichuan Province in 2008, causing the collapse of poorly constructed buildings. Initially, he says, he tried to convince developers to refit existing buildings to make them both more stable and more sustainable, but he had little success. So Zhang drafted his own engineers and started researching how to build cheap, environmentally friendly structures that could also withstand an earthquake. Within six months of starting his research, Zhang had given up on traditional methods. He was frustrated by the cost of hiring designers and specialists for each new structure. The best way to cut costs, he decided, was to take the building to the factory. But to create a factory-built skyscraper, Broad had to abandon the principles by which skyscrapers are typically designed. The whole load-bearing structure had to be different. To reduce the overall weight of the building, it used less concrete in the floors; that in turn enabled it to cut down on structural steel.

Trong hai thập kỷ, công việc kinh doanh máy điều hòa của Zhang bùng nổ. Nhưng một vài sự kiện đã tụ hợp lại thay đổi hướng đi của anh ấy. Đầu tiên là Zhang trở thành một nhà bảo vệ môi trường. Thứ hai là trận động đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vào năm 2008, gây ra sự sụp đổ của các tòa nhà được xây dựng tồi tàn. Ban đầu, anh ấy nói, anh ấy đã cố gắng thuyết phục các nhà phát triển cải tiến các tòa nhà hiện có để làm cho chúng ổn định hơn và bền vững hơn, nhưng anh ấy đã không thành công. Q4 Vì vậy, Zhang đã dùng chính những kỹ sư của riêng mình và bắt đầu nghiên cứu cách xây dựng các cấu trúc rẻ tiền, thân thiện với môi trường cũng như có thể chịu được động đất. Trong vòng sáu tháng kể từ khi bắt đầu nghiên cứu, Zhang đã từ bỏ các phương pháp truyền thống. Anh ấy thất vọng vì chi phí thuê các nhà thiết kế và chuyên gia cho mỗi cấu trúc mới. Ông quyết định cách tốt nhất để cắt giảm chi phí là đưa tòa nhà vào nhà máy. Nhưng để tạo ra một tòa nhà chọc trời được xây dựng ở nhà máy, Broad đã phải từ bỏ các nguyên tắc mà các tòa nhà chọc trời thường được thiết kế. Toàn bộ cấu trúc chịu lực phải khác. Để giảm trọng lượng tổng thể của tòa nhà, nó đã sử dụng ít bê tông hơn ở các tầng; do đó điều đó cho phép cắt giảm thép kết cấu.

conspire (v): Chung sức, hiệp lực, quy tụ lại, kết hợp lại, hùn vào, thông đồng

draft (v): (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) bắt quân dịch, thực hiện chế độ quân dịch đối với

E. Around the world, prefabricated and modular buildings are gaining in popularity. But modular and prefabricated buildings elsewhere are, for the most part, low-rise. Broad is alone in applying these methods to skyscrapers. For Zhang, the environmental savings alone justify the effort. According to Broad’s numbers, a traditional high-rise will produce about 3,000 tons of construction waste, while a Broad building will produce only 25 tons. Traditional buildings also require 5,000 tons of water onsite to build, while Broad buildings use none. The building process is also less dangerous. Elevator systems – the base, rails, and machine room – can be installed at the factory, eliminating the risk of injury. And instead of shipping an elevator car to the site in pieces, Broad orders a finished car and drops it into the shaft by crane. In the future, elevator manufacturers are hoping to preinstall the doors, completely eliminating any chance that a worker might fall. ‘Traditional construction is chaotic,’ he says. ``We took construction and moved it into the factory.’ According to Zhang, his buildings will help solve the many problems of the construction industry and what’s more, they will be quicker and cheaper to build.

Trên khắp thế giới, các tòa nhà tiền chế và mô-đun đang trở nên phổ biến. Nhưng các tòa nhà mô-đun và nhà tiền chế ở những nơi khác phần lớn là thấp tầng. Chỉ có một mình Broad áp dụng những phương pháp này cho các tòa nhà chọc trời. Đối với Zhang, chỉ riêng khoảng tiết kiệm môi trường xác minh cho nỗ lực này. Theo số liệu của Broad, một tòa nhà cao tầng truyền thống sẽ tạo ra khoảng 3.000 tấn chất thải xây dựng, trong khi một tòa nhà ở Broad chỉ tạo ra 25 tấn. Các tòa nhà truyền thống cũng cần 5.000 tấn nước tại chỗ để xây dựng, trong khi các tòa nhà rộng không sử dụng. Quá trình xây dựng cũng ít nguy hiểm hơn. Hệ thống thang máy – chân đế, đường ray và phòng máy – có thể được lắp đặt tại nhà máy, loại bỏ nguy cơ chấn thương. Và thay vì vận chuyển từng mảnh một toa thang máy đến công trường, Broad đặt mua một toa đã hoàn thiện và thả nó vào trục bằng cần cẩu. Trong tương lai, các nhà sản xuất thang máy hy vọng sẽ lắp đặt sẵn cửa, loại bỏ hoàn toàn khả năng công nhân có thể bị ngã. "Xây dựng truyền thống rất hỗn loạn," ông nói. “Chúng tôi đã xây dựng và chuyển nó vào nhà máy”. Theo Zhang, các tòa nhà của ông sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề của ngành xây dựng và hơn thế nữa, chúng sẽ được xây dựng nhanh hơn và rẻ hơn.

 

Question 14 to 18
In the question, you will find a list of headings provided from I to VIII. Each heading will put forward the main idea of the paragraph in the text.
List of headings:

  1. A joint business project
  2. Other engineering achievements
  3. Examining the overall benefits
  4. A building like no other
  5. Some benefits of traditional methods
  6. A change of direction
  7. Examples of similar global brands
  8. From factory to building site

Question 14: Paragraph A

Question 15: Paragraph B

Question 16: Paragraph C

Question 17: Paragraph D

Question 18: Paragraph E

Question 19 to 22
Label the diagram You can use ONLY ONE WORD, to fill in the answer.

Diagram

19. Pipes and ducts installed while in ___________.

20. Chosen by customer ___________

21. Diagonal bracing at top and bottom of ___________

22. Section contains less __________ than a conventional building.

 

Question 23 to 26
Choose No More than two words can be used to answer the question.
In the answer box, you need to fill the answer with the help of one or two words.

23. Zhang refers to his business as a __________.

24. The first products Broad manufactured were __________.

25. In the late eighties ________ were holding back industrial progress in China.

26. In addition to power and cost benefits, Broad's AC units improve _______

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


ĐÁP ÁN

14. Paragraph A/ IV

15. Paragraph B/ VIII

16.Paragraph C/ II

17. Paragraph D/ VI

18. Paragraph E/ III

19. FACTORIES

20. FLOOR/ flooring

21. Columns

22. Concrete

23. structural revolution 

24. Non-pressurized boilers

25.Electricity/ power shortages

26. Climate control

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status