Bài Dịch Ielts reading CASE STUDY: TOURISM ZEALAND WEBSITE

New Zealand là một quốc gia nhỏ có 4 triệu cư dân, một chuyến bay đường dài từ tất cả các thị trường tạo ra khách du lịch lớn trên thế giới. Hiện tại, ngành du lịch chiếm đến 9% tổng sản phẩm quốc nội và là lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất của quốc gia này.

Thumbnail

Bài Dịch Ielts reading CASE STUDY: TOURISM ZEALAND WEBSITE

 

New Zealand is a small country of four million inhabitants, a long-haul flight from all the major tourist-generating markets of the world. Tourism currently makes up 9% of the country’s gross domestic product, and is the country’s largest export sector. Unlike other export sectors, which make products and then sell them overseas, tourism brings its customers to New Zealand. The product is the country itself – the people, the places and the experiences. In 1999, Tourism New Zealand launched a campaign to communicate a new brand position to the world. The campaign focused on New Zealand’s scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.

 

New Zealand là một quốc gia nhỏ có 4 triệu cư dân, một chuyến bay đường dài từ tất cả các thị trường tạo ra khách du lịch lớn trên thế giới. Hiện tại, ngành du lịch chiếm đến 9% tổng sản phẩm quốc nội và là lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất của quốc gia này. Không giống như các lĩnh vực xuất khẩu khác là sản xuất ra sản phẩm và bán chúng ra nước ngoài, du lịch mang khách hàng đến với New Zealand. Sản phẩm là chính đất nước của nó – con người, nơi chốn và những trải nghiệm. Vào năm 1999, Ngành du lịch New Zealand đã tung ra chiến dịch truyền thông về vị thế thương hiệu mới đến với thế giới. Chiến dịch tập trung vào vẻ đẹp cảnh vật của New Zealand, các hoạt động vui vẻ ngoài trời và văn hóa Maori chính thống, đã khiến cho New Zealand trở thành một trong những thương hiệu quốc gia bền vững nhất thế giới.

 

A key feature of the campaign was the website www.newzealand.com, which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination had to offer. The heart of the website was a database of tourism services operators, both those based in New Zealand and those based abroad which offered tourism service to the country. Any tourism-related business could be listed by filling in a simple form. This meant that even the smallest bed and breakfast address or specialist activity provider could gain a web presence with access to an audience of long-haul visitors. In addition, because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis, the information provided remained accurate. And to maintain and improve standards, Tourism New Zealand organised a scheme whereby organisations appearing on the website underwent an independent evaluation against a set of agreed national standards of quality. As part of this, the effect of each business on the environment was considered.

 

Tính năng chính của chiến dịch này là trang web www.newzealand.com nơi cung cấp những khách du lịch tìm năng đến New Zealand, cũng là cổng duy nhất cung cấp mọi thứ về điểm đến. Điểm mấu chốt của trang web là dữ liệu của những nhà điều hành dịch vụ du lịch, cả những doanh nghiệp có trụ sở ở New Zealand và ở nước ngoài, đã cung cấp dịch vụ du lịch cho quốc gia. Bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào liên quan đến du lịch đều có thể được liệt kê bằng cách điền vào một biểu mẫu đơn giản. Điều này có nghĩa rằng thậm chí những địa chỉ khách sạn phục vụ bữa sáng và chỗ ngủ nhỏ nhất hoặc các nhà cung cấp hoạt động chuyên môn có thể hiện diện trên web với khả năng tiếp cận những đối tượng khách đường dài. Hơn nữa, bởi vì các doanh nghiệp tham gia có khả năng cập nhập thông tin chi tiết mà họ cung cấp thường xuyên, nên thông tin được cung cấp luôn chính xác. Để duy trì và cải thiện các tiêu chuẩn, ngành du lịch New Zealand đã tổ chức một chương trình mà nhờ vào đó các tổ chức xuất hiện trên website phải trải qua một đánh giá độc lập đối với một bộ tiêu chuẩn quốc gia được thông qua về chất lượng. Như một phần của điều này, tác động của mỗi doanh nghiệp lên môi trường được xem xét.

 

To communicate the New Zealand experience, the site also carried features relating to famous people and places. One of the most popular was an interview with former New Zealand All Blacks rugby captain Tana Umaga. Another feature that attracted a lot of attention was an interactive journey through a number of the locations chosen for blockbuster films which had made use of New Zealand’s stunning scenery as a backdrop. As the site developed, additional features were added to help independent travelers devise their own customised itineraries. To make it easier to plan motoring holidays, the site catalogued the most popular driving routes in the country, highlighting different routes according to the season and indicating distances and times.

 

Để truyền thông về những trải nghiệm New Zealand, trang web mang những tính năng liên quan đến người và địa điểm nổi tiếng. Một trong những điều phổ biến nhất là một cuộc phỏng vấn với cựu đội trưởng đội bóng bầu dục All Blacks của New zealand – Tana Umaga . Tính năng khác thu hút rất nhiều sự chú ý là những chuyến đi mang tính tương tác thông qua những điạ điểm được chọn cho những bộ phim bom tấn đã dùng những cảnh vật đẹp đến kinh ngạc của New zealand để làm bối cảnh. Khi trang web này phát triển, những tính năng bổ sung được thêm vào nhằm giúp những người du lịch độc lập có thể nghĩ ra những hành trình của chính họ. Để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các chuyến đi lái xe ngày lễ, trang web đã phân loại những tuyến đường lái xe phổ biến nhất trong nước, làm nổi bật những tuyến đường khác nhau tùy theo mùa và chỉ ra khoảng cách và thời gian.

 

Later, a Travel Planner feature was added, which allowed visitors to click and ‘bookmark’ places or attractions they were interested in, and then view the results on a map. The Travel Planner offered suggested routes and public transport options between the chosen locations. There were also links to accommodation in the area. By registering with the website, users could save their Travel Plan and return to it later, or print it out to take on the visit. The website also had a ‘Your Words’ section where anyone could submit a blog of their New Zealand travels for possible inclusion on the website.

 

Sau đó, một tính năng lên kế hoạch du lịch được thêm vào cho phép khách du lịch nhấp chuột và đánh dấu những nơi hoặc những điều hấp dẫn mà họ quan tâm, và sau đó quan sát kết quả trên bản đồ. Tính năng Lên kế hoạch du lịch cung cấp những tuyến đường được đề xuất và các lựa chon về giao thông công cộng giữa những địa điểm được chọn. Ở đây cũng có những đường liên kết đến chỗ ăn ở trong khu vực. Bằng việc đăng ký trên trang web, người dùng có thể lưu kế hoạch du lịch của họ và quay lại sau đó, hoặc in ra để mang theo trong chuyến đi. Trang web cũng có một khu vực “ lời của bạn” nơi mà mọi người có thể đăng trang blog của họ về các chuyến đi đến New zealand.

 

The Tourism New Zealand website won two Webby awards for online achievement and innovation. More importantly perhaps, the growth of tourism to New Zealand was impressive. Overall tourism expenditure increased by an average of 6.9% per year between 1999 and 2004. From Britain, visits to New Zealand grew at an average annual rate of 13% between 2002 and 2006, compared to a rate of 4% overall for British visits abroad.

 

Trang web du lịch New zealand đã chiến thắng hai giải thưởng Webby cho những thành tựu và sáng kiến trực tuyến. Có lẽ quan trọng hơn là sự tăng trường của ngành du lịch New Zealand quá ấn tượng. Tổng chi tiêu cho du lịch tăng trung bình 6,9% mỗi năm từ năm 1999 đến 2004. Từ Anh du lịch đến New Zealand có tốc độ trung bình hàng năm tăng 13% vào năm 2002 đến 2006, so sánh với tốc độ tăng 4% tổng những người Anh đi du lịch nước ngoài.

 

The website was set up to allow both individuals and travel organisations to create itineraries and travel packages to suit their own needs and interests. On the website, visitors can search for activities not solely by geographical location, but also by the particular nature of the activity. This is important as research shows that activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction, while transport and accommodation account for the remaining 26%. The more activities that visitors undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a marae (meeting ground) to learn about traditional Maori life. Many long-haul travelers enjoy such learning experiences, which provide them with stories to take home to their friends and family. In addition, it appears that visitors to New Zealand don’t want to be ‘one of the crowd’ and find activities that involve only a few people more special and meaningful.

 

Trang web đã được thiết lập nhằm cho phép cả cá nhân và tổ chức du lịch tạo ra những hành trình và cả những gói du lịch tiện cho nhu cầu và sở thích của họ. Trên trang web, khách du lịch có thể tìm kiếm các hoạt động không chỉ theo khu vực địa lý mà còn theo bản chất đặc biệt của hoạt động. Điều này thì khá quan trọng khi các nghiên cứu chỉ ra rằng các hoạt động là yếu tố chủ chốt của sự hài lòng của khách du lịch, góp phần 74% đến sự hài lòng của khách hàng, trong khi giao thông và chỗ ăn ở chiếm 26% còn lại. Càng có nhiều hoạt động thì khách du lịch càng hài lòng. Người ta cũng nhận thấy rằng khách du lịch thích thú nhất với các hoạt động địa phương mang tính tương tác như thăm Marae để tìm hiểu về cuộc sống của người Maori. Nhiều khách du lịch hành trình dài thích những trải nghiệm học hỏi như vậy vì nó cung cấp cho họ những câu chuyện để mang về nhà kể cho bạn bè và gia đình. Hơn nữa, có vẻ như du khách đến với New zealand không muốn mình là một trong những đám đông và tìm những hoạt động ít người, thật đặc biệt và có nhiều ý nghĩa.

 

It could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure. Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer (average 20 days) and want to see as much of the country as possible on what is often seen as a once-in-a-lifetime visit. However, the underlying lessons apply anywhere – the effectiveness of a strong brand, a strategy based on unique experiences and a comprehensive and user-friendly website.

 

Có tranh cãi rằng New Zealand không phải là điểm đến điển hình. New zealand chỉ là một quốc gia nhỏ với nền kinh tế du lịch bao gồm những doanh nghiệm nhỏ là chính. Nói chung nó được nhận thấy như là một quốc gia nói tiếng Anh an toàn với cơ sở hạ tầng giao thông đáng tin cậy. Do những chuyến bay dại nên hầu hết du khách ở lại lâu hơn ( tầm 20 ngày)và muốn tham quan đất nước này nhiều nhất có thể như là một chuyến đi một lần trong đời. Tuy nhiên, bài học cơ bản áp dụng cho bất kỳ đâu – hiệu quả của một thương hiệu bền vững, một chiến dịch dựa trên những trải nghiệm độc nhất và môt trang web toàn diện và thân thiện với người dùng.

 

 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status